Goudsche Courant, donderdag 9 april 1863

öuttcnUnö Londen + April Op deu 1 üezcr heeft lord Palmers ou ook te Êdinbirgh in het openb utr over de politieke aanIrie enheden gesprok ILj as nog vau oordeel lat Enge and zfch van tussïheukomst iu de Vereenigde Staten behoorde te oaihouden en zeide verder J allen gevoelen levendige deelnemm voor de Polen Kunnen on e en=ohen onze dip om iticke tu hcukom t iets voor hen uit erkeu dan zullen wu ook i iarmele voorta m met achterlijk zijn doch ge elddulK e tu Lhcnkomst voor l olen zal zeker niemand van ons Ter vachten of veriren Het is te liopen dat het eenstemmige evoelen van al de mogendheden van Kiiropa invloed zal hebben op de in iiten dergenen die Polens lot te bepalen hebben en dat al oo de rampen waaronder dat land gebukt aat nof ïoede sevolgen zullen hebben Het aluminium dat slechts konen tijd en nog betrekkelijk zeer schaarsch iu sebruik is geweest zal waarschijnlijk nu de prijs van £ 60 pe r op e en zoo vele shillmgeu is gereduceerd tot meerdere doeleinden worden aangewend te meer uog aangezien men sedert eenigen tijd zelfs de hoop koestert d irmeD den prijs tot op dieu van het ijzer zal kii nen verminderen Tevens is men geslaagd om door eene vermenging met koper eeiie zeltstandigbeid te verkrijgen die van goud hon st moeijelijk te ouderkenneu is Het verbruik zal dus meer en meer toei emen r e vüorn u mste bronnen van petroleum liggen rondom PittsUura Het I ongeloolh i r v elk een tak van bedrij igheiü de e aar lohe is geworden drie jaren gtledeu nas daar uitgeuü en een cu cl i i jc lis curiosiuit nog g n vat vol m deu laiidel ückoaieu cu l uia wordt de w i ii e iu het van Pittsinirg afèe e ei bjiniliuencu berekend gc lureiide het buitste kwartaal au büi i n b v Ii 514 v ruwe en 8t 951 y geniffiueenle olie benei ms li4fl 2 v benzine afgeleverd die eeue pe unicLt i ke waarilf hadden v m Hi 130 doU nig meer de nezu iii hl uie stie on au Engeland welke door de schaarschheid en di une der kaueu worden gedrukt is in de vorige week het lubtal onderst nd genietende per onen iets grootur jeworden hun aaiit ii bedr i igt tiuins rmui 130 000 van eiken ouder lom eu v in beide tek eu Het door de partirnliere liefdadiffheid tot onderslcunuiir dier lieden bijCeugebragte fonds is lot f C+ 5 J iO ichaS ii i i uiiii 1of tot ho r verhmzi ir op it u parlnnnii f ii lif ko mill i len t i irt e dlST leu V 11 1 1 vrnt cr lie 1 i id t aiiilerc cte it i m versiorii ei i er eeu lechte 21 1 en d ii er oud h poedig ocrdeeliti nd dig in t en l thi der lui jst bc cin j iu sl i it onderst lud aan inctr personea S tverleciiei llnch iïidieu tot hiud L rcote schaal werd be lolen zouden het 11 n ei e zich vermoed lijk boijvtren de I de ailieiiKlieden te rr f liaifen In de ud dn a r de beweik i g van katoen n ii ldfl der bcvulkii r was lieirint een ii u t i l ooii er gcene nieuwe ntst Li d pu 1 liet lui ICiijk igtbaiiv lat i Uikr de irbeMeude olk kla e wot lt r f re iri i irlijke gi in bestaat welke e eu wel Lier ideiie m uitregelen zal noo tl iigen heden uit Vmcrika l Sumiicr Het bondsgout leriie i oind it hij een der wa u op het nour lelijke leger t ir d in cu iiiexic ian oiLij e rji ge M d eu w is in r i ui Nieuw at xico Iu den liei Kit hij zich hoof 1 alelijk in t i ii iMjl l j het leger aan deu O r lie b 1 d iT f riiiff benoemd r 111 Li i OU li i w s mijt dood d i irdoor a n irr e creiK M w L riji e L eiier ilt hl II i h k d el sl i Pot ra c wi tui oi o e 1 i im mer wLchts cr op w eg tier i ii tüt inerieed Mnrt i ivk ioumi li ppii u ie vloot van eu an p 1 111 ick t Hul li ii OU ijll ge loolud e iicgeieu dit i a üo v iii achteren a lu e i de friu ehe consul Thé 5 April riir t n d tt vo gins een reiii hr Ferragut voorbij de b it om zich naar hci k ni geschiedt met i 1 duel om de sl id tasten Yolsens een ander irerueht op Km door den president Davis uit de ziiidei ke staten venvi derd Meii verspreidt het gerucht dat de Friiiisclu u zich 11 uren g iai s van Mexico bi inden Parijs 4 April Prins Xipiieon vertrekt in de v dgendc 1 ek naar Egj p e prii sej Clotdde bluft te Parijs de prins zal Alexandrie de pyramiden Caïro Héli ipohs Thebe enz bezoeken eu vervolgeus de werken van het Suez kanaal tot aan de roode zee in oogenschouvs nemen Hij zal door c l vrij groot aaiilal personen worden vergezeld waaronder geleerden kunstenaars en letterkundigen Ue commissie uit het wetgevend lisrchaam heeft hel voorloopig onderzoek aangevangen van het gewijzigd budget voor 1SS3 of liever van de supplementoire credieten welke men reeds op het tegenwoordig oogeublik genoodzaakt is aan te vragen vooi de loopende dieust Intusschen zal men daardoor uog viel uiet kuunen voorkomen dai men ook in het begin van 1864 zoo als nu over 1803 ue ongedekte uitgaven nog zal moeten regelen Brieven uit Zuid Amerika bevatten opmerkelijke berigten In Peru is het ticudeelige stelsel aangenomen uientengevolge heeft de regering van dat land zich naar Parijs gewend om het noodige materieel tot het vervaardigen der nieuwe luant te bekomen De regering van Peru is zonder weifelen werkzaam om verscheidene andere verbeteringen van practisch nut te verwezentlijken Iu de weder ijdsche betrekkingen tussclien de gemeencbesten Guatemala San Salvador en Nicaragua is stoornis gekorae 7 April De Nation zegt dat Frankrijk Engeland en Oostenrijk in gemeen overleg ieder afzonderlijk eene gelijkluidende nota betrefleude Polen naar Petersburg hebben gezonden liet blad voegt er bij dat de mogendheden hierbij zorgvuldig alles ermeden hebben wat eeiiigzins naar pressie zou knnuen gelijkei en dat zij aan den czaar het initiatief hebben overgelaten van de maatregelen die geschikt worden geacht om een eiude te maken aan de herhaalde opstanden die zoo eroutrusteud voor Enropa als noodlottig voor Kusknd zijn l e rivnee meldt dat de generaal Bazaine Cholula heeftbezet ten eiude aan het mexicaansche leger den terugtogt afte siiijdeu Het beleg van Puebla zou den 16 maart flbgiunen Weenen l April lit de houding van de officiële IViener Zeitiiiig CU de haduüiciele djgbli eii b i kt zeer duidelijk dat de regering de verreikende plannen van het trau ehe kabinet niet wil ondersieuuen Waar n zij eigcntlijk hebbeu bestaan neet men tot he lini niet met ztkcrl cid hoewel met coedcn grond daartoe worden i ebrag de erkenning lan Italië door ouze regering en de stichting van een onafhankelijk Polen Door liet vau de hand ijzen daarvan is de goede verstandhouding tussoheu oii ze rcgeriug en die van Frankrijk eeiiigzins geschokt en nicu ziet dai thaus pogiuïcn worden aangewend om eene toen idering met andere groote inogeudhedeu tot stand te brengen uitbreidt De bccieii vertoüiien zich tatien p iais oi Men schrijft uil Kr ikau dat ile op taiid zich in Lith mtnneiiien m ii litel Nicuwe bendeniu 8auio iiii Hier hebben vele arrescreu ook die iii den gen Kru zewski Miro law ki wil eene la i sle Dogiii 111 proe eii hij i heden weder lertrokkeu ui 1 ir Zijiic bc vCuiiniuL 1 = oiibc eiid l e Pics c zegt tcu opziale v u de vcracliiili nde provinciale liiudd uicn dat de verkregen re vlt iteu algemeen genomen zeer bevredigend moircii genoeiiui norden Al deLiuddaaen ziju ini gesloten l elu h e die v in BjliCiuen welkeverlengd is tot l dezer de l iadu i r v in i dlicic is op febri arj lenKuiixd eu tot heden nie we ler geopend Berlijn 3 Apnl De keizer van llusl ind is ongesteld Hi lijrlt a in eene ziekte der iiigewaiiden en wordt legen hel midden der ni iaud Junij in de b i IpLiats Kissiniien verwacht Zijue gcinatiii z d gelijl tijdig i eu l c cck allergen bij het hof te Darmstadt en Li er de b ideii te S hwalb ich gebruiken De czaar zal van de e gelei e iliei l gtbriük maken om met den koning van P liscu en andere duilsche vorsten Ie confereren Dat hij de reis n uir Duiisilihuid niet onderneemt alleen tol her lel zjiier gezondlieid kan bovcndir ii ook no j da irur libjken dat prins Gortschakotï en de geheeie russische kanselar j hem zuilen vergezell ai Petersburg 5 April He adel v in l ft g uvcrnerafi Pelcr biirg heeft met eenp iii c f lua en be iüten etii adres i m gt riuwiieid ot den kei e c rig u eu d iar n de sniarlelijl f cr u w Mrdig ui te kei ii u we e hij gevoelt o i lil M cMide uiiu i i lig 1 1 i s is lic gebied Zij bcl Viu ki i er iMi ir ii j i ler ngpu il terugdei u tai de lutegri eit v r i hef riissi he r k te handhaven Öhnuiiianö Gouda 8 April Wij kunnen thans met zekerheid mei den i it de uitziglou voor de naust laude tentooi sielling fai oudheden te Delft inderdaad scliitteiend mogen genoemd worden l e stelen choonhcven eu jouda zullen elk een honderd voorwerpen bijjr igen De opg ivcn uit dce stad moclei reeds verre boven dat cijfer gestegen zijn Zijn wij wel onderrigt dan telt de catalogus reeds circa 1 500 nummers Ouder de merkwaardigste voorwerpen vvortlt ook genot rad een rijk vergulde en prachtig beschilderde j igt of speelwagen die in het laatst der vorige eeuw zou behoord hebben aan Willem T Nevens dit voertuig zal welligt eene arren of ijsslede prijken uitmuntende door vorm en schildering zoo als er ongetwijfeld in deze provincie gevonden worden Zeker zal het d ijverige subcommissi alhier ook wel mogen gelukken den stoel en de tafel van Erasmus te zenden welke stukken zoo men zegt onder Ha istrecht aanwezig zijn Vrijd ig aanstaande al de zitting van den gemeenteraadgehouden worden die den 31 Maart II uitgesteld moest worden Zoo uoodig zal men in eene avoudzitting de overgeblevene zaken afdoen Men leest in de Java Bode van 28 febr Men deeltons uil goede bron mede dat de minister van koloniën adinterim Betz aan de Indische regering zijne afkeuring te kennen heeft gegeven over het geven van voorschotten aan desuikerfabriekanten met bepaald verbod tevens om eenig voorschot onder welken vorm ook te geven Ook moet van uitNederland een bepaalde last alhier zijn ontvangen om de suikerfabriekanten die niet voldaan hebben of mogten voldoenaan de terugbetaling van het laatst gegeven voorschot of ouder nelken vorm ook te kort komeu aan hunne verpligtingen tegenover het gouvernement onmiddellijk ia regten tevervolgen Men leest in het Handelsblad Naar hetgeen men ons van goederhand uit St Martin meiledeelt hebben de slavenhouders die vroeger vruchteloos zoowel bij de regering als bij de tweede kamer zijn opgekomen tegen het hun veel minder toegekende aandeel jn de schadeloosstelling b j de vrijverklaring der sl iven besloteu hunne vordering voor den bevoegden regter te breugeu Zij houden vol dat de sehadeloossielling zoo als die hun ten gevolge van een itiendement in de tweede kamer is toegelegd tegen alle b rip van billijkheid en regtv iardigheid aandruisclit d i ir het proces verb ial vau j unij 1848 waarop dat aineudcmeut gegrond nas verkeerd werd verstaan door slechts een derde der slavenhouders is gcieckend en bovendien geh eel vreemd wao aan de bedoeling om de slaven te emanc ijeren maar alleen in villigingen behelsde door de oiristaiidiglieden geboden ten eintle plundering en moorv in de kolonie te voorkomen waartoe de siavenbevolking op het dwualspoo gebragt door de in het fransche gedeelte des eilands afgekondigde emanoipitie dreiïde over te slaan Dat nu een gedeelte der sLiven eigenaren om die redenen in het publiek belang tot eenige tijdelijke coucessien z jii overgegaan k ui hun rest uiet fc kort doen ten aanzien van de schade oossteliing door de wetgevins toegekend te minder daar de tl iveniij door de regering ook na 1848 in de westindische kolouieii b houden werd en die eerst algemeen aldaar in het loopende jaar zal worden afgeschaft Wij ontleenen het volgende aan de N K C uit eenbrief v m Amsterdam dooi eene zeer geachte hand geschreven üe houding van deu huiïemeester alhier iu d zaak derdoorgriviiig wekt algemeen verbazingen onteviedenheid Menbccit wtl eens getwijfeld of die ambtenaar voor dat hij kennis droeg vau de gevoelige teregtwijziiig van s konings zijdegegeven wel dien ijver vcor de zaak toonde dien men legthad van hem te wachten maar de nijze waarop de burgemeester ten aanzien van het telegram uit den Haag handelde is nog raecr bevreemdend Vooreerst toch schijiit het geenszinsin de beiioeliug des koning gelegen t hebben op zood inigewijze als dit geschied is openbaarheid te zien geven aan hetgeenZ M ill het belang der zaak die hoogstd steeds met warmtev orstond n ib e doen vi hae r schijnt Z M van den burgemeester verwacht Ie iiebben dat deze op het ontvangen vanhet telegram zijn invloed zou trachten ie doen gelden op hen die te jreugewerkt of niet me legevverkt h iddc op de geldaristokratcn en groote renteniers die inderdaad zoo weinig voor het uelai g der stad over lubben Niuimer kon het in d3 bedoelingliï iiii een bl iain te wcnpeu op de gcheele burgerj van welkeuu groul deel vooral allen die goederenhandel drijven of daarr tdc iu l etrekkiug staan iuileidiad alles deden nat men verwachten kon Men lieeft voorts opgemerkt dat een communiqué in het Hbl van deu volgeuden dag ook ccuigzins onjuist was immers de burcemeester nerd niet door d koniug tot een onderhoud tüigenoooigd maar vroeg audiëntie Waarom die audiëntie niet vci70cht voor de zonderlinge proelamaiie Mea beweert overigens dat de koning ondubbelzinnige blijken van afkeuring ter gelegenheid dier audiëntie gegeven heeft wegens e houding dier amsterdamsche aristocraten die zich altijd op den voorgrond weten te stellen behalve wanneer het de kraclitige bevordering van een groot nationaal doel geldt 1 Gravenhage 6 April Eergisteren overleed alhier de I heer mr J S Lotsy oud bürgemeester van Dordrecht oud i lid van de tweede en van de eerste kamer der staten geneI raal oud rainisier van marine eu sedert Maart 1861 minister j van staat j Gorinchem 4 April Alhoewel de nachtvorst der laatste i d igcn uog al uadeelig op de ontwikkeling van den planten I groet werkte zoo heeft die toch de zigtbire toename van het I gras in de weilanden minder gedeerd Wanneer eenige regen en enkele warme dagen komen verlaat het meeste vee den stal Jong vee is reeds overal in de weide te vinden Ten opzigte van de steenvruchten is men nog al bezorid daar vele perziken en abrkozenbooraen reeds gedurende meer dau Ctine week in vollen bloei staan Vele laten da i ook reeds eenige bloemen vallen eu zoo er een warme dag ko t zal ras van den invloed der nitchtvorst blijken De prijken d r boter zijn niet geanimeerd Men besteedt than tot ƒ 0 71 het ned ffi Volgens berigt uit Benschop van den 2 dezer ontstond aldi ar brand in de kapitale faoereiivvoniug toebehooreude en bewoond door Anthonie en Gerrit Verburgt tengevolge waarvan deze enevens eene schuur en twee hooibergen eene proo der vlammen werd De brand in den onmiildelijk m de behuizing staanden hooiberg ontstaan nam zoo snel en hevig toe dat niettegenstaande alle aangewende pogingen om den brand te blnsschen daartegen niets vermogt Het huisraad en het vee werd meerendeels gered Toch schat men de schade op ruim ƒ 4000 Tot het verbrande behoort een speelwagen eene chais eene zeng met 10 biggen en zes kalveren Noch het een noch het au Ier nas door den eigen iar verzekerd Ouderkerk a d Ussel 3 Anril Heden had alhier als hoofdplaats van het derde Liesdistrict van den Krimpecerwaard de stemming plaats ter benoeming van een hoofdingeland en een hoof l ingeland pla dsvervanger van gemelden waard Voor elk werden 350 stemmen uitgebragt Als hoofdingeland werd met 263 stemmen verkozen de heer J T Huvzcr tern ijl de aftredende hoofd ingeland e heer P van t Hoff Stolk 69 stemmen bekwam Als hoofd ingeland plaatsvervanger nerd met 322 stemmen herbenoemd de heer A Rijkaart voor wien het volgende stembillet nas ingekomen Stemmen Stemmen stemmen maar En dat gaat zoo jaar op jaar k S em nu maar weer voor len Waard Op den heere A Bijkaart Gemengde Bcri i en In Pruisea zou men jrcnejrcu ziju de pool he Te Huthare t is het ïwaard au AbsJ lum g ünüea Een monnik heefthet m 1S te Koustantuiopel gekocht Men hordt zich te Geniuiernstig bezig n t do oprigtmg eeiur transatlauti ehe stoombootdicnst De vogels m f Tuileiien worden motilwUhp vrmoord door vergiftigdebrootlk u iuels Men De 700U vau MeloiKjUki heelt pnus üpokon uitgedaagd die gelukkig niet au dueileroi 1 iiiit Parijs ootvaii per spoor vtr vrle j ienteueu vru hten an il viseiLe vir eh vau Havre eu Dieppe baars eu tj ienngvau deu Moerdijk Dt lUiiieo j Ti 3peL heejt men plan P i tofi te doen optredfn in deu gert tauI reerdea schouwburg van l ompei ilen bouwt ie Milaan een brugvan I eencu boog over de Ad la die rr m ecu njiILoen kosten zal a Nachts bTj elcctviek licht düüittti eiide zal die binnen vig jnaan en gereed zijc