Goudsche Courant, zondag 12 april 1863

Zondag 12 April m 108 SCHOOXIIOVEX Ingeschreven van 27 Maart tot 3 April 1SÖ3 GtBORLN Jan ouders G van Ipenburp en M Verschoor Hendnk ouders C Murk en M Xedeihof Wilhelmiua C muelia ouders J Koeijer en H Kooijman Omklu I N J an Ipfuburg u A de Vries 90 j ediiwen m S de Jougc H ilurk 36 r C de J an c iU j ei it n yaa C au Enirelen I e cul kind van het vrouucl geslacbi ui C van Kü elcn en C de l an e OUDSCHE COUKANT OUDEWATER vau 1 tot 7 April 1863 Bevaii en Alijda de Jong geb Vermeulen z PietionclH Johanna Streelland geb iiumvnian z Maartje in Oo t rhout geb vau dur Lande 2 dan Kerkhof geb er lLii le enloos z OvEHLtDLN Panlu an Es gehuwd met Adriana Flink 3C j Gehimic Korstiaan de Va t met Gerrigje van Buurt Advertentieblad Oinstrel en ADVERTEMTIEN BRINKMAN D n Cl Burgerlijke Stand GOUDA Cr OEF V Aorü II i iidrini oiuier II forr n en C nrocncvcld i Kr f i 1 uiide Sii ter e en L Hoo beek Hcndricns Cor u ii a 11 u r cii il Daiiicl Cl i iiia Jof ni a KI izabelh iLiicr 1 i jir n W K J Bc er ö onfer Johannes ll r V I til h an TiTurtPU Jaeabus Johaiiiif oi dcrs J Ihi i rïior im jk Martrriprhïi ouder S Bie rinaii en X xan Alard l i i loiinni es oui A Hu eUon n M ilc druil Eli He h Oli i T A Ia r en A M Bellera ki ü Johanna JIari i unJer k Itiim en C A an der 1 nnlt Su ani a L idtwina Maria Jü ier 1 111 Catz i n E Uiezena ir 7 Johanna Cornelia ondcrs q r Jt Lil E Greiidvl Pictor ouders W van der S met de en C nvr 1 V N r pnl C hi der Ki t 8S i P Kluü man 17 j C m i S pnl P Kr in fn A van Herkti A de Jon ir en M P V r üiun h lij v en G Wücrlce P M Halt hui en en 1 an dl U j C v n Enk rn A van der Sloot I j Heden overleed ons geliefd DochI tertje ruim drie weken oud IlAiSTRECitT J C ilULLER I ö April 1SÖ3 II E MUELER VIN ZiNEN lieden overleed alhier on e hartelijk geliefde Zoon lEAX BAl TISTEFRAN OIS in den ouderdom van bijn 17 jaren diep door ons lietieurd A STWEiiyEN ir Ka STEEG 5 April 1MJ3 G de JXG üevalien van eene Dochter C A l HI M VAN DEll LixnT GouDx G April 1SG3 Bevallen van eene Dochter E L AN CATZ BnizEWMi lie Jen overleed na eene kor e on i esteidheid onze v a irde moederen behinvdmoederF den 110X0 wed H DoEasrEU in den ouderdom v i i bijna 60 jaren Gorr a C T rOESBUKG 7Apnij5i 3 uit aller naam De GROOTE ZOETEMEEKSCHE Heden ovcrlred iu den ge egenden i uderdom v m i jaren en 3 mamden Wonderkaas y de Heer C van dle Ki 1 A EiORTLAXD URENT Exceut ïe=tam GOCDA April 1S03 waarvan onlaiiirs in de Xieunsbladen is melding gemankt en door een Ilollandsehen lioer in Noord Amerika is vervaardigd weeL t 904 halve Xedori indsche ponden of 1000 EiiireNche ponden en is te zien in lu VAARTUIG liargende te GOUDA bij de Vischmarkt iV ie Kf HOOED DEPOTvoorXEDERLAXD M J C HAM Utrecht Vertoeft slechts VI IE DAGEX WAEDWOEI WAAREX FABRIK TON H SCHMIDT C Semda Thuringerwou 1 71 staandeEalmekvr n TI SCHMIDT L n e t e i c Muddeien tot sene i 2 voor JICHT en EHUMATIEIC Breuk u 1 i aHereu Rotterdam IVed P KoMer Tlarme t i V Oudeïi zr A m ver e e l i I Viaueu B Cu r f 1 Prileu C G L Ruiten vrmeld op de g bmlksaai wijzingen lu KEP5T FiiANco bij m j V IUM 7 W Gr a r€gehi GOEDEliLWrEmUPEM mm GOrDA naar VTmECIiT TtSA VERSA per Stooüiboot OUDSV ATFP Xadere inlichtingen bij den r nt Jb de KO Fr co MiiissARissEN tot bereiding en uitdeeling van Soep te Gouba brengen hunnen iuuigen dank zoowel aan het Gemeentebestuur als aan de verdere Inschrijvers voor de ruime deelnemiug waardoor zij iu staat zijn jjeweest om f ednreude twaalf achtereenvolgende wekeu 26294 portieu voed ame spijs aan de behoefiigen uit te reilen liet vertrouwen njogen zij dan ook voor het vervolg rekeuen op de m dewerkiug vau hunne stadgeuooten tot instandhouding vau deze hoogst nuftiae inrigting De rekening en verantwoordiDg zal vauaf heden gedureude veertien dagen tervisie liggen ten huize van den Secretaris X amcus Commissarissen voornoemd W J FOfiTUiJX DROOGLFEVEE Gouda April ïreialent IVJ 3 i rosT DR S r Si crtfariii Prijzen der Effecten AMSTERDAM Diugsdag 7 April I in L st kut rs fis Vb 7 1 Gcbk ir toi G3 Hiiogste koers prt 99 3 1471 2 X ed w sch ï jdito 3 dito 4 Amort Sijüd 31 nlEuiüehu 4i l4 i O EE e 4 j 99 laud H Sp 41 in ni 4l a i6 331 4 493 4 47 België R01 6 2 57 V Spanje obl 2 iüy d buitenl 3 tO s 47i 49S 4 d binueul 3 Portiinalobl 3 Knsl übl II d 1 28 9 3 Certl 3l 3 5 d IH J 4 91 i l 4 103 53 z fiJ Vic G y3 il V ei ie 5 9 i i er 5 tl ok ef Spn 5 l riii ru l i ö Oo t b ull j li 0 4 l Ter Loilidrukkcnj van A BRIXHI IN dito Melall 5 dito dilo 21 d renteAm t d s3 83V i S d nat lv E5 f 91 09 J jol 1 03 J Nieuws en voor Gonda en Uitgave van A Lange Tlei Deze Courant verseliijnt des Donderdags en Zondags q de Stad geschiedt de uitgave de avmds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De inzendinu der Ad ertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuttenlonïr IiOnden 7 April Lord Palmerston is uit Schotland hier ter stede teruggekomen De ontvangst door den hoogbejaarden doch naar geest en ligchaam nog krachtigen staatsman daar te lande geuoten heeft op nieuw zijne ongemeen groote populariteit bewezen en zijne op deze reis bij verschiiieade gelegenheden gehouden toespraken hebbeu die populariteit voorzeker nog doen toenemen Aan de gisteren nabij Brighton gehouden krijgsoefeningeu der londensche vrijwilligers werd door nagenoeg 1 000man infanterie eene brigade caTallerie en twee brigades artillerie deelgenomen de verschillende evolutien gaven vrijalgemeen genoegen het weder was gunstig ten gevolge waarvan dan ook ten minste 200 000 nieuwsgierigen de manoeuvres bijwoonden Gelijk men weet hebben hier jaarlijks twee hondententoouslelliugeu plaats de eene in Chelsea de andere in Islington op eerstgeuoemde dezer dagen gehouden bevonden zichongeveer 1200 stuks w aarmede goede zaken werden gemaakt Bij deze gelegenheid wordt de opmerking gemaakt dat hetvoormalig beroemde ras der bandogs geheel dat derwoifdogsbijna uitgestorven is en de bulldogs verbasterd zijn Volgeu de Times bevestigt het zich dat hei gouvernement der Uuie iu het laatst der vorige maand twee gelastigilen naar Europa heeft gezonden met eene zending van financielen aard Xaar verzekerd wordt zouden zij in last hebbeneene leeniug van hoogstens £ 22 000 000 aan te gaan In een in Canada verschijnend blad leest men dat dooreene vereenigiug van officieren een bal is gegeven iu het zoogenaamde snecnwpaleis het was een schitterend feest dat totden morgenstond voortduurde Dit paleis is iu gothischen stijlgeheel uit ijs opgetiokken Tot zelfs de pilaren die het plafonddragen zijn uil ijsblokken gevormd Behalve de groote danszaal bestaat het gebouw nog uit vier salons naarvan eene totrestauratie is ingerigt alles is uit ijs gebouwd Parijs 8 April Men verzekert dat de koning van Denemarken de drie volgende voorwaar leii heeft gesteld voor de ainneniiuï van de kroon v m Griekenland door prins Willem van Dcueiu irken 1 zou koning Otto afstand van den troon moeten do ii 2 zou de prina niet naar Athene gaan vóór hij meerderjarig is 3 zou hem eens behoorlijke dotatie moeten worden toegekend Itoor liet ministerie van mariue en koloniën zijn tijdingen 01 tvangen uit Cochin China De vice adiniraal Bonardgeefi daarin uitvoerig verslag van de inneming der vestingGoCoug en van het fort Trai Ca Van veel gewigt zijn debijzonderheden niet die iu dit rapport voorkomen Het voori aamste wat er uit blijkt is dat de fransehe troepen slechtsüeriuge verliezen leden eu dat de heer Bonard de hoop koestert lat de behaalde overwinningen een be lissenden invloedop den verderen loop der zaken zullen uitoefenen Ilet italiuanscli reirerin 1U2 voor oe van de inschi sblad behelst thans den uitslaa leeniuz van 700 miUioen De inschrijvingen voor 10 fr interest beloopen een bedrag van j I De prijs der Advertentii ii an één tot es 1 regels met inUgnp ün het ze fl is 80 Cent oor i eiken iLgel daarboven 10 Cent B n i t n g e w o u e 1 e 11 e r a h orden berekend naar plaatsruimte 167 900 fr interest de inschrijvingen hooger dan 10 fr in terest vormen een bedrag aan rente van 17 104 080 fr De eerstgenoemde inscriptieu zijn allen toegekend de laatste zullen eene vermindering van 18 pCt ondergaan an hel italiaansche gouvernement is door eene maatschappij het voorstel gedaan om al de staats spoorbanen inSirdinie binnen den tijd van acht jaren te voltooijen de wet die den aanleg dier spoorwegen beveelt stelt daartoe een termijn van 10 jaren Dit voorstel is door de regering iu ernstige overweging genomen Uit Madrid wordt gemeld dat de heer de la Vega afgevaardigde der liberale partij de regerine in de Cortes zalinterpelleren over de fraude die aan de bureaux van het m E sterie vau financiën ontdekt zou zijn bij liet betalen der coupons van de staatsschuld De fraude zou zelfs op zoo grooteschaal plaats gehad hebben dat twee en dnediiobe e v ilsohccouooüs van een en hetzelfde nommer ontdeki Zi in De heer Sierra minister van financiën zou in den boe fm der commissie voor het budget de jui ilieil der bewering van den heer de la A ega niet alleen niet ontkend m lar zelfs de wijzj medegedeeld heb en hoe hij het bedrog ontdekt heett De nieuwe onderkoningvan Egypte l niael piclia wilna persoonlijk overleg met den sultan ilc ciderne niug vinde doorgraving der landengte vau Sue kr i g bevorderen Ismael Pascha heeft aau die iii dcineaiiiig etn v cuig en oScieel karakter gegeveu door zich nirt h iivi Itioidliesluurder den heer de Lesseps iu registreeksche ouder u leiingen in telaten en door eg ptische overhedeu aan te u eu in de nuuwesteden PortLaid en Tiuisah die aan het S u kinad wordengesticht Daarenboven heeft Ismael Pascha et aanleggen vanhet kanaal hetwebv uit den X ijl water aau het Suezkuailmoet toevoeren voor zijne rekening genomen Er zullen derhalve twee kanalen zijn die v in de Middelian lsche uur deRooiie Zee leiden iu de eerste plaats het kanaal der tweezeeën hetwelk door de maatschappij van den iieer de Lessepswordt gegraven en in de tweede plaats hei kanaal van denX ijl naar Suez hetwelk door de egyptische regering zelve zalworden daargesteld In z ikc de erkieziiigen neemt de geestelijkheid op onderscheidene punten eene der reK ring vijjidiLre houding aan Zoo stiat de bissc op van Poitiers opeut ijk te Ch itelleranlt deonathankelijke candidaUuir vau den heer Proa voor en te Laudun die van den heer de Monte= pr ou De aartsbisbchop vanKamenjk moet aan den heer Thiers hebben laten weten dathij op zijne ndersteiiniug kan rekeuen zoo hij zich te Valeneieunes verkiebaar stelt eu mgr Plantier te Ximes moet zjnediensten aan den heer Guizot of diens zoon hebben aangeboden Marseille lO April Er zijn hier bcrigien uit Athene ontvangen van I dezer Xiettcgeustaaude de nationale vergaderiuï prins Vïillem van Denemarken met algemceae trmmeu tot koning heeft verkozen is de bcvolkiug onierscl itiig gebleven De afgevaardigden hebben een besluit genomc i waariMkaS bezoldigUig van 3Ü0 drachmen maandelijk aan ifdïr huun wordt toegekend Daarop is een oproer uitgebii ten warb de glazen bij hen die de motie hadden gedaan JÏP ingcivor