Goudsche Courant, zondag 12 april 1863

P imbtemren ler bezoldiging door de nationale vrn is verminderd GOO goMpeude nitionale girdevt o h even o i de zoon van Kdergis bevonden zicti het hootd V m den op= aad Pe ni ouile vergadering is sedert t vee dagen geschorst P1 leien willen hun out lig nemen Wppnen s Vprd Heden heeft de laitste bijeenkomst nl Ju Xhad Van de eomm sie liela met het ontwerpeu van een cüutiim e v 30 A enetie Het opgemaak e ont e p zal nmilleiik im din kei tr ler goe Ikeunn orden aingeboden I De b n Pii uit Polen luiden eei gun tigcr voor den nt m 1 O tr 1 kon en nicu e troepe j in=ur enteii te voorschijn r moed en ver rouwen heeft vveder de 00 enbUkkelijk neer la ii e temm verv in en Ook uit knkau ziju ondanks de tTensre bevvak ug der gienzen m du kat ten tijd wedervelen m Polen i flron tn t r i 10 irul i verzekert dit Oo tennjk Frankrijk en In hud 1 eeu zju se orden be retteudL de nota dienaar l e r bur zal worden gezonden De oo teurijk i be nota zal n rc dit chrijven onmidlellijk worden afgezonden Wenvlüi wjrlen er niet m sretormulecrd niiar er wordt te ken T n fsen dit kei er le 1 Ier nier lUeen het congre Polen iiu riu ez me 1 hjke pool i be piuvii eieu moge beviedyen Ik eter ehe moïendhedeu zenden eeue scherpei hoti aan de ia ic ie re erin mJu een volledig progl imma komt ei niet Morgen hervat het huis der Afgevaar tü voor Berlijn pr l 1 di leu jue werk aim eden ten einde te benidshgen over het ingediemle we out crp betreüende het handeUverdrag met België iiusesnu Lu Cobleutz wordt gemeld dit de bouw der viste brug iver den Rijn aldnr veel voonutsut en dit spoedig eeu be in il worden gemiikt met den unies van eeu spoorweg van Lbrenl i t eui uur de Lihn in verbinding met d en uair hm eu uur Wic bidtn Het ttinin vooi dien neg levert leene be w iren op en mtii ondti te t dit de weg en de biug Si den lu p vin den liert t voorde dien t zullen opengebield kunnen w ji len ie ivoble 1 worden bereid toebereid elen ii emiak v r d ui brei i iig van het = 1 ition gebouw vin den üuitbi e l ij p Orncn 1 Idjktt Ul dit de iceder vin het engelsche stoora 111 h i 1 in OL 1 oltn am booid Li elmd voor eenige da e i beu VLilitn eu ue weed ohe hivcu Tc irLliui uewcdt men dit de giootvoi t konstmtijn weldri die il zou verliteu en wel om redenen van gezoudheid In beriït n uit Peter burg wordt mede let vertrek v m den froivo 11 etne op hinden zijnde gebeuitenis bespiokeu vullendee iju let geene ledeueu van ge ondheul nelke tot dit vu ie a inleiding gevtn miar zou het de tegea iu vin den srojtvor t zijn om ovei te gun tot ai de eest en je miat e elen we k de ru ische rcgeuug thius nooJig lent tot ht belwinsriu v m den op t md H t is dus uut onnaarschj ijiv a de bciiüLming vin geuerail Bcr r tot id juuct üf pliisv Tvai tr via den grootvorst met dit veitrek iii V eru i d s a i Le J uig t benzten omtrent den stmd der ziken op het tooi e V 111 den opst nd zijii kor elijk ds volgt Het coipsluurirent u dit Lansiewie m dei tjl heeft aingewe en omhei ttrrcin v in den spoorweg vin A irschiu uur W eeuen inbezit te nemen 1 eelt voor de ru i thc troepen motten teriigiruvkfu eu bevmlt 7ii h th ms in denibj ieil v lu Kiikiu Ophun weg kenmer ten 1 h de m iiigentei Ijor de veircnnd tt V ref Ihe H 11 e it f 11 ue ei uie I iii Is ie eu weike V il LUs dt UI I 11 e 111 t t ge iit ide treken v in dien iirtlZjii dit al I c LU i Pj u am de Russen te la t leccgen 111 dn e cu lj a iti jrds kinderweik behooit geuotind le orden l e om tic 1 v n M ic ki tot zelfs voorbij C en stochau z u tL II s v m 1 m lii e uive 1 A in het m eeuge li cn eorps v lu I c ei i b jen bü min ongeveer ile grenzen v m Gillice L ie l j jn ni il n bjheid v m olkien op oo enrjk h ionlgediel getre lea en aldiu voor loopig ge nterneerd Er wordt hier een f 111 s bijeengebn t to opi gli g v ui een vonjelinirhuis Len al iitr geve tig 1 cnecsheer iir Ruge hee t zich in cei e broeliuie tegen dit pi m veizet Hij bew js daarin dat de kmdenuoord in alle landen w nr vondelmghm zen bestaan meer vooir omt dm diai naar ze niet be im Verder betpogt hij dit liglzmnig eid en buitensporigheid door deze instellingen in hooge mate bevorderd worden Te Miinz erden van 1799 tot l ll le hls derlig kinderen te onde hu gelegd Den 7 Nov ISll stichtte Xipoleon daar een vondelinghuis waarin gedurende een tijdsverloop vin veertig mi inden 518 kmdereu werden gebragt Latei werd liet gesticht opgeheven ea m de negen volgende jaren bedioeg het aantd verstootenen met meer dan zeven Bij deze gelegenheid wordt het feit herinnerd dat te Peteisburg de heltt vau alle geloren kLuderen in het vondelinghnis gebragt worden jlen zegt dat de heer vou Bismarck op zijn geboortedag een brief heeft ontvangen van het poolsche comité te Warschau waarin hem gezegd wordt üat ijue politiek in de poolsche kwestie hem het li ven heeft doen verbeuren dit de w rel er gereed IS en dit diens hand htm op de openbire straat tref Turijn 5 Aprd iit Avellmo wordt geschreven dat de kapitein Muiio aan het hoofd van 40 bersaglien bij Sun Gioro io La Montagna de faO man sterke bende van Chiavoue aangetast en drie uren Img tot nabij 10 pnl Het hmdelsverdng tusscheu België en Italië Is sinteren ilhier geteekend l e te euwoordige zitting v m het wetgevend ligohaam is geprolongeerd tot en met 30 april Petersburg lO Vpm IV t aar heeft in antwoord op het adres vin den adel te kennen gegeven dat hij de daanu uitgediukte gevoelens ten volle deeit Ik ben overiuigd zeide de ei er d it de geheele russi he adel zoo denkt en ik koester de hoop d it gij die deiikbeeli cn uwe kinderen zult inprenten Ik heb het eliile begrip vin vaderlandsliefde ils gij zij heeft eeuwen liiig de kricht vin Ru lind uitgemaikt en zal van geslicht tot ge heht een trouwe wachter ziju voor zijne magt Gouda 11 ipiil Donderhg morgen jl kw im Pieter koolmees lindbouwei te Nieuwerkerk d IJ sel me eeu cliais bediird anrijden ovei de markt alhier toen voor de Gioeutudial twte nog zeer klemt kinderen die zon der op igt n iren ouder het paaid vielen Gelukkig stipte hei piird ovei hen heen ternijl ij tus chen de wielen dooi gerukten en een vau hen slethls eene zeer gennge beleedigiug ain het hoofd ontving I eu 7 de er t jn en voor de irrondisstinents regtbank te Rotlerdim teregt i v d B wonende te Goudi en S de k huisvrouw V m f ï woueni e onder Goiiderak eerstgenoem le Jie ehuldigd lan dief t il d tniede vm de erstbeschuldigde tol d it mis Irijf te hel ben uitgelokt het ge tolene geborgen eu diirvoor gelden te hebben uitgekeerd wetende dat die goeltien gestolen naren De officer vin justitie requmeide sthuldigveikliring vin beiden en eisthie dien ten gevolge o a voor de eerstbeschuldigde I v d B eene gevan gtnissti if vin ten jiai en voor de tneede eeue gev ingenis stial V in tnee Jiren De tweede bescliuldigle S de k huis vrouw v m 1 f heelt d i irop eeue door ha ir onderteekende memorie inse litiid opgemiikt aan het admini ti itie kintoor dt Ilulpbro 1 ilhier waarbij hart ouschu d i in de haar ten liste ilegdt feiten nerd betoogd en mitsdien tot vrijspraak gecoucludeiid Den 9 de er is door voornoemde regtbank lU de e ziik uitspiiik gediin en i F v d B schuldig verkluiid a in het h i ir ten lisie gelegde mi drijt eu veroordeeld tot es m linden g v mgenisstraf teinijl de tweede beschuldigde b de k negens het liau ten laste gelegde geheel is vrijge sproken De bekende nederhudsche reizi ster mevrouw de wedStorm Is vin hire reizen lu Vineiiki voord dooi de A ereenigde buten ni eeue afne igheid v lu bijui zeven jaien luhair vuleiluid te Delft teruggel eerd Ondtr de VOO werpen die uit oorburg mar de tentoonstelling van oudheitnte Deltt u len norden gezonde i bevmilt ich eeue eer mtikwi rd e schilderij vm van Bun 7ij ste tvoor den togt nairChUhi i u IGó en is het or gu e e stuk niuuair de schi krij weid veivaardigd die e Dordiecht mhet stidliuis werd op th iUf en en welke in ouze gesehie leniszoo bekiud is e oiden door t it ij een der voorwendsels wastot dtn oorlog an knel II v ui Engelmd met onzen staatin 1 j72 en dooi dit zj in dat zeilde jaar door het gemeen weid vel chturil I 1 1 11 p 7 de Cl te Zdl Bommel plaats gehad heb I leudeu vi koop jiil de eerste verkoopdag van de goederen I tocbehooiil hebbende ain de voormalige kerkelijke beurs van I Ro urn bestuude in 102 perceelen hebben 20 daarvan op gebi m de om v m ƒ JO 045 I Op din twee len verkoopd ig den 8 dezer is met den verkoop dier landerijen voortgegaan en hebben 30 perceelen daarvan opgebrigt de som van ƒ 36 280 Op den derden verkoopdag der landerijen zijn wederom 20 peiceeleu voor ƒ 40 050 verkocht Men berekent dat de gemiddelde prijs vm het tot nu toe verkochte ƒ 2000 pei bunder bedraagt hetgeen eene zeer hooge opbrengst kan worden genoemd Volgens officiële opgaven blijft de behoefte aan ondeiIV Ijzers personeel in het land nog steeds voortduien Er worden toch nog 105 betrekkingen voor hulponderwijzer alsvacant opgegeven teinijl veie indere vicatures nog met vermeld zijn iloofdonderwijzeisbetrekkiugen worden 65 als vatint opsegeveu en daaronder die met uitlokken dooi rijkdomvan voordeden De nieuwe nederl crediet en depositobink wordt ter beurze te Parijs zeer g instig opgenomen Over het algemeen geniet alles wit uit Nederland eu inzonderheid uit 4msteidim Komt bij de frausthe kapitilisten een goe 1 onthaal De aandeeleu der menne bink wier zetel te Aan Z M den koning zijn Woensdag door den tuinierC Vreedenburgh tt Monster aangeboden de eerste meun eaardappelen op den kouden grond geteeld s Gravenliage 8 April De eerste kamer der stateng neraal is tot hervatting van hare werkzaamheden bijeengeloepen tegen Vi oensdag den 22 dezer De commissie voor de tentoonstelling van kunstwerkenalhier heeft aan heeren kunstenaars berigt dat de tentoonste ling in plaats van 15 Julij zal gesloten worden den 5 Julij ten einde aan hen die het verkiezen de gelegenheid te gevenhunne werken nog nmnen oen bepiilden tijd te doen verzenden n lar de tentoonstelling te Brussel Op Gemengde Berigteii Tfè farailit vaa prins Willem vaa Deuemarken heeft bij de bescher mende mo eudheden aanzoek g edaan tot het aaiborgeü eetier nieuwe gntksche keumg Ti Madrid hteft men jO 000 lealca inge chici cu ter üprigtiij j an een standbeeld oor Chii tophoius v olumbus Bij eene oude bedeharster te Paujs heeft men loeu 7 j krankzmnit werd 9 000 frs 1 n ers hiU nde effecttj 2e oriden A an eene lusöische mdat Lfi ippij liict een kifit al n jo niilliocn roebt 1 o nier u larborg van o pLt U t IS ouLc aie ïtne üi tting ter gunste van Poku in Hvdcpark belegd is door de polite verhinderd De 0 000 opgekomen liefhebber enigen lusti uiteen Men verwicht te Lissabon eene vvijyiging van miniatene Eeuinmtschappij ter ontginning der koper eu zilvermijnen op Madagascaw jrdt d er da e i te Parijs tot stand gebragt In verschillende dagbladm lee it in ii eeue cuneu e vertelling van btemoord Waar it t dit dorpin Z II Koüi ig Leopold zal dezen zomei Holland bezoeken zoo hijmet soms eeue veire eu lange reii onderneemt Alen is te Petersburgherig met het outweipeo eeuer soort van con titutie met vertegenwoordigend stels I Alen wil te Berlijn een vondeliughms oprigten TeIiveipnol i i een vooi de zuidelijken gebouwd schip in beslag genonen Het irriek tii ttmd=en eomite te Londei heeft den goeden staat der rieksthe hnant tn beut ZPii ndtra mn t m n denken dat die hoogsttrtune was Oom en u cf ijn op den 1 L n vo t ouden zij ook niedie spe eu le P t isb ir ï w ult de helft e tborenen m het voniuliu huis Of enoiieu te ï is hou tt Rome Madiil Mc eou het vierdeÜie hui en nio teu veib iad groot zija Vergadering van den Gremeenteraad Aatihff Kin iijdag 10 April Ai e7iz 11 i Ur ntin tr lïerni m dt Gioot loituijn Drooffleever en itemg welke 1 tls e keuuia lieett gegeven de lergaderiug uif t te kunnen bijw ouen Aa goedkeurms d r notulen wordt kennis gegeven dat ziju ingekomen Dispositie vm ge staten houdende bekrachtiging van ecu raadsbesluit iiotiticdtie Missive van B en AA ter aanbieding van eene ambevdnu voor hulp ondervvij cr aan de tpenbare bui verschool zijnde di hii Alarseh Ha eu en van Petten voLende verg dermg benopuiin Missive van den heer mr A vui Bpr en IJ cudoom houdeuJe krniiisgeviug dt i coiilusie vit bet O AI bij den ion eu raad in 7ike J bi r eraee itcr qq contra de touim van liquidatie de cikamer ti k kende tot vervrerping der cassafie zynde de uitspraak bepaald o 1 Mei Missives van de comm voor de Baok van Leeoing Uo dende kennis gevmg der alt ding van den heer Prince en van Librjmeesters van di van deu heer T rpstra volgende vergadering Vdres van 4 Briokomn houdende verzoek de pablicstiea als anderz n in de Goudache Courant te doen plaatsen ter visie tot eea der volgende vergdd Tingen AdiLs van J t Hoen houdende dat bet hem Biet is mogen gelukken een welput te boren op de varkemarkt en vragende met opgave van kosten om dit op eeu andere plaats te bev crk telligen en teven verzoek om chadeloosstef luig met bepckidende missive van de gezondheids comm en adnes van den gtmeeute bouw uiee ter stiekkende de eerste om het terrem achter de waag aan te wijzen en het 1 latste tot afrading omdat er volsen vroeger ge nomen proeven weinig hoop op goeden uit ldg bestaat hierover voeren dt hh Jvemper Pnucc en Buchncr he woord en stelt de heer van Gennep voor over Ie gaan tot de orde van den dag waartoe wordt bt loten en deze atukktu ter visie gelej d ter luzage De voorzitter deelt mede dat het grasgewas aau den hoogen M hieland scheu dijk gepacht is door den hfr J N Biezeuaar voor 18o sjaar alsmede dat de ka u boeken van den gemeente ontvanger op htden zijn nagezien en m orde bevonden zijnde lu kas dö28 43 eu eio h Ue cent s ontvangen eene mi sive van den heer Remij dd dl Alaart ji hou dcude het voorstel dat de aad besluite de commusie vau super uteudentie over de stads apotheek te ontbinden eu het beheer tijdelijk aan B en A op te dragen hierover voert de heer Kemper het woord als kunnenae tegen het rt J v orde strijdende dtze mi sive nie m aanmerking komen waarop de heer van Gennep ondersteund door de hh Ki t en van Bovene volgens het rtgl v orde het voorstel van den beer Remij appuyeert maar voorstelt de beslissing hieromtreut te verdagen wtartegen de heer Irince het woord vopit als zijnde aan de orde de benoemins van comm voor de apotheek het voorstel m omvraaij gebragt zijnde wordt met 9 tege eeue stem de heer Prince terwijl dt heer Kcmper zich buiten stem ming hield besloten het te verdagen tot de eer tkomende vergadering waarin de heer KeJiij tegeuwoordig zal zijn word de openbare vergadenne voor eeni en tijd geschorst gedurende weikeu tjd de heer Kmtingei not zitting neemt a het heropenen der vcrgadtriug g eft de voorzitter kennis te zullen antwooiden on de lu de laatste vergadering gedane mter ellatie van de heer K ütiii Pi lu zake d n alataud van groud aau de i r iremeeute en geeft dient ügevolye tot btter Degrip der zaak eeu uitvoer g overzigt vaa het gebeuidt eu komt tot h t emdre ultaat dat d i i ciueente meeneude al uu lil het ongestoo d be it te ziju van dien gro d daarmede kan ban delen naar goedvind n tn = telt aU motie voor om zonler over het al of met voedzame dier haudclwijze te oordeelen oier te gaan tot de orde van den da de heer Keutm er dea voorzitt r dankeade voor de mt gebeide en volledige luluhtingeu verklaart zich met de motie met te kunnen veieenuen en verzoekt veilof om in de volgeode vergadering een voorsttl dienaangaande te doen de hr Kemper Öuchner ea Kist zulk oudeist unmle wordt dit verlof toegestaan d hr Buchner verlaat dt versraderiiig Vluu aan de oide de bcrdadsla ios over de verordening op de biaudweei bij art l omtrent de wijze w bouwen en dekken van gebouwen ter vooikoming vau braidgevaar oot taat verschil Tan ge voelen of die b p duigen in een brandweer re lement den w4 in eene bouwveiordcnmg bthooren en uemeu aau de ai cu sen daarover deel de hh Priuce Keuipi iruly de Grave van Gennep Reu ioger tist eu de VOO zitter en silU de hr de Grave voor de beraad lagmi te iehor=en tot tijd en Ijle de veiordeuing op het bou vcu lA zijU lusediend ten einde alsdan beidtu elijn tijd g te bebaudt len welk voor tel door de hh Prinee en Westerbaan o ui ist uud met tejtn 3 temmen wordt vc rorpen voor de hh de Grave Pnuee eu We terbaan Aknii stel de hr Prince voor alle artt die betieKking op bouwen hebbeu uit dit reglement te ligten en lu de bonnvt ro d u n £ op te nein n waarover de hh Kist vaa G nnep Airulv eu Keinn r het wojrd vo r a en dal ook met S tezei S stemmen wordt vtrv J p n voor de hh Pnnee A iruh en Westerbaan Alsnn de btraad=lagui over rt 1 weder aanvansende heeft iw eene langdurige discu sic plaats tusschen de hh Pnnee Ue te baan A iruly Kist Kempei Keutuijer en vin Gennep en stelt de hr Reutinger voor m het vervolg dergelijke uitvoer ze stukken te doen drukken en rond deelen welk voorstel genoegzaam ondersteui d door den hr van Geunep wordt gewijzigd in dito zm d it h t than aanhangige ontwerp ook hierin worde begrepen en de beraad ia ui en tot de volgende vergadering worden verdaagd d en oveieenkom ti wordt met algtm temmen besloten en wordt de vergadeiiuz door den voorzitter ire loten Marktbengten Gouda 9 il Tirue PooNche per 2400 X 370 Zeeuw sche per mud 9 75 l older ƒ 7 a ƒ 9 Roffge p r mud Polder ƒ 6 i ƒ 7 Zeeuw he ƒ 6 50 a j 7 50 Amerik ƒ 8 Haver per 50 ffi ƒ 3 25 Gerst per mud ƒ 4 50 a f 5 50 Duneboonen 7 oO BoeUeit per 2100 N Brab ƒ 188 Pran==che ƒ 16S Pe veemarkt m t goedea i uivoer doch flaauwea handel uitgeiiomen in dragtirre koeijen geschikt ter verzendm Scha peil traig magere varkens en biggen vlug Hooiboter ƒ 0 4 i ƒ O 92 Delft 9 April Bij redelijken aanvoer van Granen was de handel beden traag Xiar Koode Tarwe en Haver blijft duurzaam vniag in ziaikoren veel handel Op het einde der markt lapper Tir e ƒ 9 20 a ƒ 10 Roffge ƒ 7 a 7 40 Zomergerst ƒ 4 80 a ƒ 5 40 Korte Haver ƒ 3 60 a 4 lange ƒ 3 a ƒ 3 4 0 Duiveboonea ƒ 7 i ƒ 7 75 Paardcboouen ƒ 6 ƒ 6 25 Brume Boonen ƒ S a ƒ 10 Groene Erwten ƒ 7 a ƒ 9 Aan stadswaag gewogei van 3 tot 9 april 279 3 i 161 16 te zamen uitmakende 7190 n ® Hooiboter 44 a ƒ 52 het Vierde ƒ 1 10 a ƒ 1 30 fr n Dordrecht 9 A pnl Tmve met beperkten aanvoer tot vorige prijzen er ocht Puike ƒ 9 60 a ƒ 9 70 mindere