Goudsche Courant, donderdag 16 april 1863

1863 qr vr Tarwe 400 qr inl en 2190 qr vr Gerst 5420 qr vr Haver en 530 z en G970 vtjs Meel 9 April Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 1070 Euudercn 177 Kalveren 6640 Schapen en 140 Varkens Voor beste runderen werd 5 voor d k il verenö lO voor d schapen 5 U per steen betaald 10 April Boter Fricsche lOtJ ïi lOS Gr iiicn met weinig liaudel Burgerlijke Stand GOUDA GnioRr v 7 April Maria outlcrs 1 Zuijdvtld en I M Spruit S flillcra ouilprs V de Kncgt cii K M crschut 9 Hrndrili Gtrarilu ouders T J y rrcc en A Taat vF Ki r litN 7 f 9 30 i ƒ P 4f geringe ƒ S 60 Ti ƒ 9 10 Zomertarwe me s onveraiiderd ƒ S 20 i ƒ S SO Kogge in ƒ 6 20 a ƒ 1 9 Donderdag 16 April iV 109 AViutergerst akmaat ƒ 4 20 a ƒ 4 S0 zomerz ikmaat onvrrauderd ƒ 4 20 i 4 40 laaer ƒ 5 Spelt ƒ 3 a ƒ 3 20 Haver iiil 1 ü ƒ 3 10 dikke 3 a ƒ 3 70 l aardeboonen 10 l iuv fbooueii 7 a ƒ 7 30 Witte en brniiip S 50 iL lioudeii zonder koopers afn ijkend o J kokende bl Erwten ƒ 7 Mrstih A iiic Konin ib f 7 40 Boekneit Bredasti ƒ r H Teel per 2i0Ü N S 1 2 Jlechelsche op iT hoiulen GOUDSCHE COURANT f 8 50 i ƒ 0 Eosse Gerst ƒ 4 50 a ii r er 2ii a ƒ 4 20 Boter per 20 X ffi 1 s 1 1 i 21 in l cr 1 2 = s ƒ 14 7 5 a 13 75 Zwolle 10 Vjiril Middclj rijzen Tarwe n ƒ S 75 Rogïe i i llueliVMit ƒ tl 13 Ger t 3 25 Aardapp ƒ l oV U r per X lï 00 20 X iC ƒ 21 50 Londen 7 April Boter Fries he lOR a 105 KamII CU Zuoile 9 il 104 Kaïs Edam 50 a CO en BE iixr N 1 Apiil Fctroutlla 3U bii z 7 M A Hofinanu gtb Hol uKui z 0 ii i HKN 3 Anril illem EieweM 51 j ongcli 5 Acna ari ilcr or=tj 07 j wJ r u C Kootli Tij = Mouilts 7 w 7 Panlus LtDonrlu AkxtUidcr Vcrbteck ruim 3 j MJLiiTi oi U April Jan Janse Koning ruim 2 d i mrt Aaltje an der i ee bijiia 1 j s April i uien Er was weinig eng Tarwe ter markt en ilp omzet wa beperkt terwijl de markt terugg iaiule is r mede stil Aanvoer setiert 4 npril 320 qr ini en tl 150 TT T r TXTT iir A XT 1 V i AdvertcütiLü au een tot zee Uitgave van A BRINKMAN i regels met inbegnp Miu htt zegel is 80 Cent i oor r fv j T n a elkeu regel daarboveu 1 1 ut Lange Liendemg D n bi Buiteugew cue letters morden berekend naar plaatsruimte ADVERTENTIEN Gebloemde en gestreepte TAPIJTEN gang l s in deur en kamermatten canapé eni KT iilK keuze haardkleedjes as en zeü r tfgpn Op aanvrage wordt voor doeken linnen loODers l Cnielste f tafelkleeden kar pedzex alles FEAXCO ter petten ijZ8r te bekomen bezigt ging gezonden g ag bij II PAXDER Korte Tiendeweg Gomhi XB Des Tfrkiezende worlcn de Tapi tm ook in r e ccmr akt vr niet a iiici boden Heston ö ge turt voeJtr 2 a Beoneit op O CO X Deventer lo April T irue ueit 5 lil a Gouda April 1S63 £ eiti Heden overleed in den gezegenoen ouderdom van SS jaren en 3 maanden de Heer C tan dee KIST A DOETLAXD J BKUXT Execut Testam ige AtdierdcPhoto2 rai lüe l F HARTIXO beveelt zich bij voortdnrin r aan tot 1 bet maken van PORTRETTEN van verschillende crootte STEREOS COl ISCHE FOX AXGLAIS EEPBODIXTIES enz Dageli ks van des moriens 10 tot Vs inniiddicrs 4 e dres den heer i P HARTING bov den S y nkrr FRAXKEXHEIZEX op de H re B II 14 1 or weder in nirir 2 hjnuer woning is op ee i der vroliji ste standen te huUr g ira n tegen 1 Mei a s eene fraaiVBOVENWONING w iarvan bc ijzen van reinheid van een deskundige voorhanden zijn Gegadigden gelieven FKiNco zich te adresseren onder letters HUUE bij den uitgever dezer Courant GoiDA 10 April 1SG3 ERFHUIZEN De Xotaris J G BROUWER NIJHOFPte IIaastkeciii zal verkoopen Op Dingsdag 14 April 1863 des Voormiddags 9 ure op de H ifstede k n 5 op riiet te EAJbTREClIT nahn Onórvahr 20 stuks KOEIJEX 4 PIXKEX 1 PAAED 1 ZOG met KEUJEX BOUWen ilELKGEEEEDSCH VPPEX en eenige iiEUBELEX Betaaldag 2 November 1863 Op Vrijdag 17 April 1863 des Voorm ddags 9 ure op de Hofstede n 3S in de VLIST 25 stuks KOEIJEX 4 PIXKEX 1 PAARD BOUW en MELKGEEEEDSC1I PPEX en eeiien MEUBILAIEEX IXBOEDEI Betaling COntant Op Dingsdag 21 April 1863 des Voormiddags 9 ure op de Hofstede WELOKLiGEN K 11 58 i abij het dorp te HAJfiTJiECIIT 22 stuks KOEI IEX 4 PIXKEX 1 PA VED 2 ZOr GEX BOUW en MELKGEREEDSCIIAPPEX en MEÜBELEX Betaling contant En op Vrijdag 24 April 1863 des oormid i i r 9 uit mn den Gomluliev jjeff te STOLiriJK 10 stuks KOEI IEX 4 PIXKEX 1 ZOG met KEU IEX en BOUW en IIELKGEEEEDSrHAI PEX Betalingoontant Fabriek van MATRASSEN AN C J vaii STEEL te GOUDA Blaauwe Damasten IATKASSEX voor 2 Personen gevuld met SChaafsel Vau bindrotting ƒ 12 50 Idem idem voor 1 l ersoon 10 50 Deze nieuwe soort JIATEASSEÏf zijn zeer aan te bevelen wegens hare gemakkelijke ligging en duurzaamheid en kunnen met de paardeharen Matrassen wedijveren Prijzen der Efiecten AMSTEEDAM Vrijdag 10 April I aapste IIooL =te GcbliM pCl koir küu s ktHl Xed w sch 2i a B dito 3 = l6 dito 4 9 7io ö V2 Amort Sijnd Si j Handelm 4I 0 O I Leeniiig 4 90 Aand H Sp 4l d Eijnspw 41 2 België Eotts 2i V Spanje obl 2 i6 l6 4 V2 d buitenl 3 5278 52 Vic d binnenl 3 49 l0 4 78 Portugal obl 3 47 47Vic Eusl nbl Il 5 iniVi d lh2S 2y 5 100V4 f ertlS31 33 5 S4V8 OP 1840 4 77V 7 TVs 77V d t crie 5 d ijt ne 5 Ol s olgef ï w 5 Ü2 0 3i PiTi fu 1 i j Oost lnjCiuU 5 lüto 4 52 dito Metall 5 j i s iVnt dito dito 21 32 Vir S37s 33 d reiiteAm5f 5 ssl d nat Ib54 5 s A G874 iSVis Mex oblS51 3 31 33 3IV i er initlidruKki ij i n A I l Ki W Nieuws en voor Gouda en l eze Couraat verschijnt des Donderdags en Zondags Ia de Stad geschiedt de uitgave des avonds te oreü De prijs per drie maanden is 2 franco p post f2 2ö De inzending der Adveitentien kan geschieden tot des morgens ten li ure Overzigt GOUDA 14 April Eindelijk hebben dau Engeland Frankrijk en Oostenrijk eene poging ter gunste van Polen gedaan en nota s afgezonden aan het russische kabinet Volgens he fransche te Frankfort uitgegeven blad V Europe rust die diplomatische tusschenkomst op algemeene beginselen van staatkunde en op het belang Jat geheel Europa heeft bij het vraagstuk telkens bij vernieuwing aanleiding gevende tot het verstoren der vriendschappelijke be trekkingen van de mogendheden en tot het bedreigen van den vrede D uirop dringen zij bij den russisehen keizer aan op het beramen van afloende middelen ter bevrediging der Polen en Oostenrijk doet bepaaldelijk een beroep op de edelmoedigheid van keizer Alexander Volgens een geacht engelsch blid zijn de nota s in minder inschikkelijken geest dan Oostenrijk maar ook in minder oorlogzuchtigen geest dan Frankrijk gewenscht had zij dringen aan op de vervulling der voorwaarden in de tr ictaten van 1S15 gesteld Hoe weinig beteekeuend deze interventie onder andere omstandigheden mogt voorkomen is zij niet van gewigt ontbloot als men geen vertrouwen stelt ia de bedoelingen van Frankrijk en hierin nogmaals e ne poging ziet om de beitle mogendheden mede te slepen ia verwiickeliiigeu die slechts strekken moeten om de heer chzuchtige bedoelingen van den franschen overmoed te dienen Intusschen is de russische keizer de mogendheden in zekeren zin voorgekomen en heeft eene amnestie uitgevaardigd voor alle opstandelingen in Polen en in de westelijke provinciën die vroeger daartoe behoorden in zoo verre zij vóór den 13 mei de wapenen zullen nederleggeii Het is althans eene eerste schrede op den weg der bevrediging hoewel de toe egging zich bij admiuistr itieve verbeteringen bBp ialt tenvijl de Polen de onvoorraardel jke vervulling eischen der beloften van Alexander I Lv pstand zelf schijnt nog iu geenen deele bedw ongen de berigten luiden integendeel gunstig voor de insurgeuten die we geene belangrijke voordeden behalen maar wier moed aangewakkerd worlt doordien zij in verschillende ontmoetingen de overhand behouden Men verzekert bij lieriiaiiiig dat de opstand zich uitbreidt en dat die bij veruieiiuing uitbarst waar men dii reeds meende geheel ten onder gcbragt te heb Advertenlieldad Omstreken ben Zoo Mijft de hoop levendig en de gelegenheid open om zijn voordeel te doen met eene mogelijke afwending Doch het is overigens niet veel anders dan de voortzetting van een vruchteloos bloedvergieten Het blijkt dat de deensche regering in geenen deele zoo moeijelijke voorwaarden stelt ter aanvaarding der grieksche kroon als men aanvankelijk in de dagbladen had medegedeeld Alleen heeft prins Christiaan van Denemarken uit naam van zijn zoon onder eenige andere voorwaarden van geringe beteekeuis gevorderd dat gedurende de minderj iiigheid van zijn zoon geen regent over het rijk dan met zijne toestemming benoemd zal worden De aanvraag van Sapoleon om 60 000 man aan deu koning van Italië heeft al het aanzien van een geheel ongegrond gerucht doch wat men van Zweden s vijandige stemming legen Rusland verspreidt heeft meer schijn van waarheid en men beweert dat Kusland zich reeds wapent tegen een mogei jken overval van die zijde De meeste duiische staten blijven bij voortduring verbitterd op Denemarken en achten de beraamde schikking ten aanzien der hertogdommen geheel onvoldoende Toch z il het ook hiermcile i bij gfoote woorden blijven en geene daden ten gevolge heblen omdat Duiischlaud krachteloos is door gebrek aan rhiken zamenhang Italië schijnbaar in rust schoon de rooverijea in het zuiden voor duren en er geen vooruitzigt is dat de wenschen der Italianen vooreerst ver uld zullen worden De partij van den vouiuiigang verzamelt echter iu stilte nieuwe krachten en hare woelingen wekkeu bekommering en zorg bij een bestuur dat meer geJuU dan bemind wordt Sedert eenigen tijd kwijnt de oorlog in Amerika in Mexico zal nieu altjd de operatien beginnen en Puebla aantasten en in de Vereenii de Staten gebeurt zeer weinig dat in eenige verhouding staat met de ge vel lige krichisin pinninir der verbitter e partijen Indien dit uitzigt gaf op toenadering en bevrediging mogt het een verblijdend verschijnsel heeteu doch dit schijnt nog geenszins het g eval De noordelijken g ian voort het zuiden te verwoesten en ko en geen stap nader tot het einde de oorlog dreigt l mge jaren volgehouden te zullen worden Is deze toestinJ verderfeljk voor de oorlogvoerende staten het is niet minder verontrusten 1 en belemmerejj alie andere volken uie iu handel en nijverheid grooigljjlüi bekommerd worden door dezen rampzaligen biir p rk g