Goudsche Courant, donderdag 16 april 1863

or Z K TI priir Fre lerik der t ielt i der plaa seiijke conniis=ie tut ie rp g i e n nationaal gedenkteeken voor november llü de 1 1 1 liroedelet J B van Ci tz A Co in T Driver J Droogleever Foriuijn U T Fortniju Droogleever mr J H van euncp F Goedenaagen G B vau Goor öuitcnlönïr Londen 12 April Men wil weten dat bij onze regering ern ti ebeziiaren tegen den president van Mexii o Z jn gerezen Hij zSu namelijk beslag gelegd hebbeu op eeiugc ij eren kisten met ïoud gevuld die aan eugrls die on er Liu behoorden en rerceTl stiindeu om te woruea ver untleii De liuaueiele luoeijeiijk ieid naariii ich Juarez g ik eld Aei pleit i el eeuigerm ite oor de air ieiil van l ct tVit het ontbreekt met aan Oh iorstell igrn de nieu op l Ct gi be rde büUHt orninigen zt ï ji n r n di liel eeue el o erlegdt maiiücmre is oiu de engid e ie reseriug ti t loorueniUel ie dn uen den i r mschen tel elet eu de gouddiMncien e bezetten met het doel om de mülioeneu oorlogskosleu te dekken Volütus de beriitteu uit de zuidelijke staten heeft men daar geenirroo er vij lud te bekampen dau het gebrek waaraan zij uu bl iüigesteld üranen meel vleeseh en zijn tot fabelachtige prjzeu gestegen kleederen kuuuen uaamvelijks door ce iede hiiisieziuueu worden aangeschaft P iir ij geene hiilpniiddeleu d in van 7ieh elven kunnen oulv iugen en niet op deu OU c rin toev er van het buiieiil iud kunnen re euen moeieu j L ed dd hejbeu tot aan deu aauïlaandeu oogst in hc voorj ar dit is tot minsteus de mi ml mei als wanneer je rïie Parijs 12 April Er is wener sprake van het indienen Tan eeii we S untutrp tot atlo ssinir dt i 41 pCts ten einde alle scliul liirieveu van den staat te brengen tot icu i pCis fonds ilcn heeft gemeld dat de paus er in toestemt om eenaartsb o iv p v in Turijn te preeoiusereu m iar uie t daarbijceiie re ive ll j veri l i rt n unel k al een 111 oiiderhandelingte wiiR i treden met den kuiiiug a i Sirdinie eu ni t metden k i iii van Ita ie it u hj mei cikeut en sieeda zal wei t Kennen ni 1 it lit It line dat het aantil vrieiiideüngen die C V liïeii om de p iaaelitce l i te vieren op e p i e n eek i DUO behi p ui zaturdag tot xj V UliUeu 1 e 1 men ook m 2e zegeen de k vi I 110 met b ii t i rankrjk X 1 n de k ipi dis ine te l ehden ten j 1 w 1 lu her t ir ef der 111 1 u ui giiuie 1 eh e I r hebiieu op dit ougeublik conl e 1 dt e kwesl e t l ir s pl i 1 die met kraeht wor md it un guuvi rurineiit uoir alujd hoopt om 11 g vau de e zitting dtr k lueis een einde aan t h er el begrijpen d t ir uu geen sp ake van r oud bij de her atiing d r w erk anilieden Ct hvtiiie a lil de kam i a ui te bieilen etuiire 1 iK l iiiï d T laK ij het onvermijdelijk ge T tïeii üd v iu Fraiikrjk Vv C a 1 Vpr i Oe Uieuu benoemde judex curiae g l evfimin een voor Mii Ier in de staatkuu di u lita ne ike to L roi Ui iir ii fkktu van het feliru ir jdipioica i s de afseindeu g uif K u dIm ilen h judt zich ovtriMg dit de nieuu benot ude ueiiiig zal tüebrengeii tut i e spu uce reireling der iionir 111 e kue=iie Ib i eJ men in het ekere oud rriirt is dat th ins eeue1 efie i 1 Ke nota iu na im in Traukrijk Engel lud enon e ri Il ril i i he k ibinet is igediend venaiiitmci Ji e ie i v i ti i i uen van dieu maatre rel 111 n I i m Ie diploin lieke kr iiiien i e trin i rei r ng a ingeaend om eenena i e i ian tt m me Zieden Hen lioü lt ich O fii pshe ni r oog op eene mo tl ikevre i r i i nj dit let geval worden i iu Hl u i e geschieden D it I j 01 ici r i i eiinig oor bij de e r i il ree ielijk begr peu en u e 11 t i eii op guustigeii voet sta 1 1 er r A 1 1 1 jii weder ko akken de ovS enrqksche ïr e iiu ireu hebben eenigen ircvaugifi z I e i L i Ire in lie i r i r i r e i lU beefi een miuifest be eiid genvVikt xvaanj e r ainiie ie wordt verworpen Berlijll lJ Apr üaaueiele commissie zal h ea arbeid eerst weder opvatten zoodra de militaire commissie bare taak heeft voltooid Een zoo groot gedeelte der laatstffenielde commissie behoort tevens lot de eerstgenoemde dat beide niet dan hoogst bezw iarlijk haren arbeid tegelijkertijd kunnen voortzetten De rekening en verantwoording voor 1S59 de besrootmg over 18 52 en de netsvoordr igt betreffende de Xeii behoeve iMi de betrekkingen der militairen te Grau denz veroordeeld wegens insubordinatie het gevolg der woeste bejeseiiing v m hunnen kapitein ion 13es er ilmns krinkzinnig is eene som van i M4 th bijeengebragt llceils lang had men venvacht dat de koning hnn gr itie zou scheiken maar tot heden IS dit niet het geval geweekt Uit Warschau meldt men het volgende omtrent de eerste receptie door den gener ial Berg gehouden Nu eene niet zeer vriendelijke ontvangst bj de voorstelling vereciiigde de generaal later al de hoofdofficieren en gaf hun te kennen dat zij hiiu leien meer schenen te achten dan ii de best iande omst iudigheilen roet eene volkomen vervuUins van hunnen pligt was oiereeu te brengen In het vervolg hoop ik te zien dat meer energie door ti allen aan den dag zal gelegd worden Verder wordt nog uit Warschau gemeld dat ingevolge adv es van den grootvorst sfadhou ler aan den aartsbisschop Fel iiskv hel door hein aaugevr i igd ontslag is verleend als lid van deu staatsraad v in het konmgr jk De kolonel C erueri die Lingewicz heeft verslagen en gedwongen om de vlugt te nemen is door kei er Alexander bevorderd tot generaal m joor In de eltcie dagorder waarbij de bedoelde benoeming wordt bekend gemaakt is s kei ers hooge tevredenheid te kennen gegeven aan de verdere officieren en m iuschappeu en is aan de laatstgemelden eene geldelijke belooning toegelegd liet re olulion iire comité te VVilna heeft den 3 dezereen manifest uitgevaardigd w aarin de vele misbruiken van derussische regering worden aangewe en en de bevidkiiig totopsiand wordt opgeroepen Lithauen wordt daarin verklaardte 7ijn een on it heidlia ir deel v iii l olen Vele boereu en adelijke jüiii ritngeu hebben le w apeiieii aiiigegord til Klak IU me i t men hier aaigi oinen rei igers melden d it ZIJ aiKtviege il leiietneuteu in ui Lei en hebben oiiin et eu dat de op Liiidi lingeu meer en mi ir i eregel Ie gevechtenoutwijkeu oin 1 t it et 11 giierilLi oui ig ie beptlcii 13 April Al de rii i i be d igbl den dringen er op aan dat niet nicer kneli moei uorden ge w i tot demping vanden opst lid lu j i kii de i jl ij dien 1 houwen aK eeu aanslag tegen ite iinigri eit v 111 het gnuidLcbied laii Jïi laiid ea tevens tegen de he Iice kerk des lamU I e bengteu die uit Rusland en P eii hier ontvangenworden prikeii van een toenemen van eu opstand ok destemming i in de beamblen m de 011 ixjoische irovincieu moet luet cuuslig voor de regering ijn 1 n ere rii ische offieieren wdke v m hi n vroegere rei en iu he buitenland vrijere lenkbeeiden hebbfn medegebragt worden eer s reii nagegaan lit Londen i ge iuid d it er weder twee hepen naar l olenziju vertrokken In elk geval k in men in de Over de houding v in Zweden ui nikt uien ieh niet alleen te l etcrburg ui lar ook hier ongerust men vree dat een aini il op Kii=laiid uel eens Stotkholm tot uiig ng piint zou kiiiiiien hebtieu Petersburg 12 April IV keizer heeft een manifest uitgeviur ügd wa irbj eene volledige amiic i e a in alle opstaiidehugeu in l j en en in de westelijke pros iiicieii nordt Mr eii l d e oor 1 i mei a s de wapens neer eggen en tot gehoor iamhei i terugkeeren In dit manifest wordt o i het volgende ge egd Op ons rust de verpligting om het kind voor eei r 1 erhaliug der onlusten ie behoeden en om eeu uieuw tijd ei loor het staatkundig le eu te openen dat eene raiioiieje oi iiiis ilie verbuigt in hel ik meeuielijk bestuur De grondsl igei da ir an helibeii wij ncilerge egd in de iiislelliiigeii die door ns ge oeiroi eerd mair nog met l ip e Ji mstediiigii zullen naar de beho f en de i d verder mwikkeid wn n 6rmicninnï n Gondn Xe e 1 11 I mr J L A de Grave A A G van Iterson G de Jong H P N Koemans A Oudijk G Perk van Lith N S van Praag G Prince A F Kanshuizen J A Eemij dr A Komeijn d J G Rooseboom C A Schouten A Smits F S Sp irnaaij T F irnly G C van der Want D W Westerbaan mr A A van Bergen IJzendoorn F C v u Zeijlen G J Steens Zijnen terwijl de heer burgemeester N IJzendoorn welwillend heeft aangenomen zich voorloopig als voorzitter te gedr igen de leden bijeen te roepen en de commissie te cü slilueren Op de den 11 dezer te Zaltbommel gehouden 4denverkoopdag der landerijen alkomstig van de voorm alige geestelijke beurs te Kossum gelegen te Rossum zijn de 22 laatsteperceelen verkocht welke h bben opgebragt de som van ƒ 4 5 749 alzoo is voor het geheel ƒ 2l9 S5t besteed De raming was ƒ 100 000 geweest De tijd der tentoonstelling van oudheden te Delft begintlangzamerhand te naderen In de eerste dagen van jiilij zalde opening phuts hebben Keeds is men druk in de neerde ruime slmlslokalen voor dat doel in te ig en aarin noggedurende de e m iand een aantal voorwerpen zal worden opgenomen De e tentoonstelling belooft althans niet minderbelangrijk te ijn dan die vroeger te Amsterdam en te Utrechtzijn gehouden Eerlang zal blijken welk een schat van kostbare en merkwaardige zaken nog in deze provincie aanwezigis Het voorbeeld volgende vin HH MjI den koning ende koningin die aauotonds hunae medeweiking hebben toegezegd en van de overige lejpn der vorstelijke familie draagtieder als om str jd het zijne bij Dagelijks komen er bij decommissie opgaven in welker aantal reeds lot bij do 2000 moet gestegen zijn Onder vele belangrijke voorwerpen wordtgewag gemaakt v n een prachtig j igtwagentje dat in der tijoaan Willem V belioorde van een viert il voortreffelijke Gobelins van eene schilderij van van der Ilelst waarvan de aarde op ƒ 15 000 wordt geschat van een sierlijk gebeeldhouwd meubelstuk van een gedreven zilveren avondmaalschotel wa irvan de bewerking alles L oet overtreffen w t vandien aard bekend is Ge ijk men weet zal bij gelegenheid der voorgenomenfeestviering ter gedachtenis van het herstel van s lands onafhankelijkheid het denkbeeld verwezentlijkt worden lot hethouden v in eene tentoonstelling vm voorw erpen betrekkinghebbende op Ai n toenmaligen staatkundigen en maitsch ippeIijken toestand van het vadeihmd Het blijkt dat de hoofdcommissie tot het houden van eene tentooi tePing van oudheden te Delti dat denkbeeld niet zonder vrucht in harecirculaire van januarij jl kenbaa heeft geir iakt en dat tengevolge der daarop gegronde cireuhiires van verscliillende subcoromissien o a van s Graveiiha en Gorinehem reeds bel ingr jke bijdragen moeten zijn toegezegd Z jn wij wel onderrigt d m zal op de delftsche tentoonslelling eonc afzonderlijke z ial worden in gereedheid gebragt voor de herinneringenuit de j iren 17 J tot IS 13 Van Ureierp meldt men dat de turfprijzen dit j iar wa arschijnlijk niet zeer hoog zullen zijn daar er door den z tchtenwinter een groote voorraad van het vorige jaar is blijven staan De veeubazeu hebben dan ook het vorige jaar eene sleehte rekening gein iakt en velen sloten met eene nadeelige balans Uit Oüsterhout schrijft men Het aanhoudend envoortduiend groeizame weder oefent een zigtbaren invloeduit Erwten boonen peulen enz s aan reeds boven den grond Over het algemeen sta at alles zoo groen en friseh dat demaand mei geen beter aanzien aan de landerijen kitii geven Het gras in de polders komt goed vooruit Het jonge veegaat m est il reeds in de vieide De toestand der vruehtboomen trekt bijzoniler de aandacht zelden zag mtu overal zulkeen jloesempracht Zonder tegenspoeden mag men zich eengoed friiitj i ir beioven Tot hfxd d ipgel nd bij het grootwaterschap van Woerdenis benoeuiil jhr van Tcyiingen van K imerik eri ijl tii chende heeren 11 van rommelen en J Slerk eene herstemmingals hoofdingeland pl i iuverv moet pi mis hebben Na ir rniu verneemt is den heer van Kerkwijk on angsbenoemd lot lid v an de tweede kamer voor t c district Zier i ee op zijn verzoek een onbepiald verlof verleend uit ijneli genuoordige betrekking bij i n rijkstelegraaf IJsiEC irOJide 14 Anril Opmt rkelijk is hef dat inden Iloekbchen V i en onrler de gemeenten Ehoon en Barenurecl t dit j lar zoo vele veulens verworpen w orden Aan den Middeldijk fgemeente Earendrecht geschiedde dit door 14 van de 17 draglige merries Kateildrecht H April De tweede puttershoeksche veemarkt schijnt zeer geanimeertl te zijn geweest Den O dezer werden vau daar hier doorgevoerd ruim 230 stuks ossen bestemd voor de spoelingmesterij onder Schiedam en omstreken De prijzen voor de driejarige waren hoog Concept adres aan den Gemeenteraad W ij ondergeteekenden allen inwoners der gemeenie Gouda nemen de vrijheid ons tot u te wenden over eene zaak van het hoogste gewigt de zaak van het onitncij In den laatsten tijd is er reeds zoo veel herhaaldelijk gesproken en geschreven over de noodzakelijkheid van goed onderwijs dat wij het overbodig zouden achten die noodzakelijkheid voor u te ontwikkelen Dat aan een goed onderwijs het heil van den staat verbonden is en de stoffelijke voorspoed eener gemeente in een naauvv verband staat met de verstandelijke ontwikkeling harer burgers behoeft geen betoog wie er aan mogt twijfelen dat het vooniilkomen onzer kinderen behalve van het zedelijk standpunt waarop ze geplaatst zijn nog daarenboven afhankelijk is van de mate van kennis die ze in jeugdigen leeftijd hebbi n opgedaan v e zouden hem uitnoodigen een oppervlakkigen blik te werpen in zijne omgeving en hij zou verbaasd staan hoe menig flmk jong man verlegen staat waarmede hij het brood zal verdieuen Bij nadere besehouvv ingen zal het bij u M H wel geene bevreemding wekken dat wij er gioote waarde aan hechten dat onze zonen goed onderw ezeu w orden Wij hebben sedert gen imen tijd opgemerkt dat het bijzonder ondeiwijs alhier veel te wenschen overlaat klagten uitlokt v an allerlei aard en algemeene ontevredenheid wekt Geen wonder onvoldoende hulp gebrekkige hulpmiddelen geen toezigt eu andere gebreken onafscheidelijk van bijzon onderwijs doen die scholen in den regel verre bij de openbare achterstaan Na het verlaten der openbare burgerscho moeten de jongens eene andere school be clen ma r de ouders staan verlegen en welen niet waar ze me de kinderen heen moeten Er ontbreekt eene goede or birp chocl voc uitgebreid lager onderwijs eene school lie door hare organis tie alsmede door het toezigt daaro gehouden waarborgen oplevert voor deugdelijk onderwi n voldoende verstandsontwikkeling Daarom v rd het door den gemeenteraad uitgesprokene met vreugde ontvangen Dat er is behoefte aan openbaar niigebretd higer onderwijs is eene waarheid helder a s Ie dag door ieder op prijs gesteld en wij burgers van Goud die belang stellen in onze kinderen in de we va irt onzer gemeente vleiden ons spoedig in het bezit te zullen komen van eeue school voor onze zonen zoo als we er gelukkig e=ne bezitten voor onze dochters eene school die bij ons hoog trat aangeschreven en welker w aarde door de oiioers uit andere en grootere plaatsen van ons land met regt hoog gCschat wordt Bitier w erden we in onze ver vachting teleurgesteld naardien de vestiging eener bijzondere school in de h iatste dagen die der openbare op den achtergrond heeft geschoven Wij houden ons wel over uigd dat genoemde school de noodige hulp en de vereischte hulpmiddelen bezit dat het hoofd dier school ijver paart aan grooie bekwaamheid maar voor dat alles hebben we geen voldoenden vv iarborg Het bijzonder onderwijs staat op zich zelf het is grootendeels onttrokken aan t iezigt en controle geheel ingerigt naar de zienswijze van hem die lan het hoofd staat van dit hoofd hangt men geheel af zonder appi l E halve de aangevoerde bezwaren best iat er nog eer ook van overwegenden aard Het bezoeken der onlangs alhier gevestigde bijzondere school heeft voor de meeste burgers een geldelijk bezaaar Het schoolgeld bedr aagt ƒ 4ü Schoolbehoeften f Boeken leer lees enz 14 Tot aal ÏC Bij de beperkte inkomsten van velen die d ior de duurte van levensmitldelen e iZ nog beperkter zijn geworden is dat geld een onoverkomelijk be wa ir v oral bij een rrm getal kinderen en velen zullen te kieken hel ben lusschen gebrekkig oiu erwijs of duur ouder vijs dat ze niet beialen kunnen Naar onze bescheiden meeniiig naar onze innige overtuiging s de T i s ri ik v an den gemeenteraad nog in volle kr ieht en d if uitspraak wordt tot hiertoe door niets geprejiidieieerd I Als burgers dezer stad als vaders voor het behing hunner I zonen in de bres springend vragen wij u met bescheidenheid I maar met al den ernst die de z aak waardig is eu het waar achtig belang van het aankomend geslaclit verlient dat het den gemeenteraad behagen moge een srap verder te gaan dau de afgelegde verklaring eene sehiiol op te rigtea in den geest van het uitgesprokene en Goud i s inge e enen eene weld aad te bewijzen die met de grootste erkeiilelijkheid I zou ontvangen worden Da redactie heeft dit concept van ecr c nfochte Tiana mfzcjtj gen tn kotwei de tijzondere inzigtep als altijd voor rekening za