Goudsche Courant, zondag 19 april 1863

de portefeuille van buiienlandsche zaken Botzaris oï Biularis die van roariiie l aleologos die van die van tinancit n Fetmetzas die van en Kalophronos die van openbaar on raad en beffl die van oor justitie Kumimduros biunenlaudscue zaken aiTwijs van dankbetuiging De uatioiiile versraderiiiir heeft een adres m de kjuingin van LuQcland aangenomen voor den beloolden alst iii l van de lui i=ehc eilanden De rceriiig be ft alle ianddagsbesUutcn behalve dat va I den t röler landdas beiretteude de eenheid van geloof b 1 de van ialljcie heeft eene proclamatie tegen lei en van equipenient tukken voor den pol r i ii pou H afirekondigd Zij die er deel aan nemen xuUen Vtreii e traft orden opdat zegt de proclamatie der bevolkinc noodeloo e opolieringeu bespaard worden Berlijn UApril Het musische manifest heeft in Poleii een onianJigen indruk gemaakt Het revolutionair comité heeft de Ijevolkins aangemaand de wapens niet neder te leggen voor zij hare ouafhanLelijktieid verworven heeft en ook voortaan eeene door de riissische regering opgelegde belasting te betalen Het heeft tevens tot de l oien die zich bij de russis he armee in dienst bevinden eene oproeping gerigt om tot de iiHurgemeu over te loopen In een berigt van den gouverneur van Grodno wordt gezegd d it 40U0 boe eu het voornemen hebben te kennen geËTeven om tot de vereenigde kerk terug te keeren d it de grootvorst Overijens blijkt nog uit de berigten zoo e ais Wielopolski voornemens s te Warschau te blijven V licns de jongste statistieke opgaven bedraagt de be Tulkiii van de acht westelijke gotivernemcnien van Eusland zooirenaamd ru=iseh = Lithauwen welke de Polen d i de leden van het rc o utionairc comil van Kushiud opeiseheu 9 SI9 3S1 zie V n ilc e bevolking ziju 5 J21 5S i van russijche nationaliteit en ïleeht 1 1 40 947 behooren tot de poolsche nationalueii te worden gerekend Het aantal roomsch katholieken in die n ouvernementcn is 2 477 70 zielen en ontler dezen zijn siechls i iU7 eiientlijke l oien Het aanal joden is 1 1 39 633 V m eme oflicieu e zijde wordt niet onduidelijk te kennen ejeicn dat de reu erinï welligt spoedig z il overg aan tot eeaeoup d ctat Ue liberale bladen dit berigt overnemende voegen er de vohenle mededeeliug bij Onwillekeurig stelt men zich bij het lezen dier woonlen het ongelukkig lot voor den o eest rler laatste vorsten uit het geslacht der Stuarts Op aanilringen van hunne raadslieden poogden zij de koninklijke mait bui cu de gestelde grenzen uit te breiden en zij waren de bewerkers v m ïmnnen val 17 April Ve tweede kamer heeft heden eene zitting EchouJen ijrin de heer ïnesten vooreerst gevraagd heeft of het gouvernement het besluit der deeusehe regering van 30 iu i irt als eene scheiding be chouwt der beloften in ISöl en l ö2 ced tan Ten tweede nenschte hij dat het gouvernement de viTpligtiu eu tOfiiniaals betretfende de erfopvolging krachtens het tractaat van Londen op zich genomen opgeheven zal 1 verkh ren ileer kou naar zi n inzien thans niet gedaan wordeu d iar ecu oorlog bij ae in l ruisen bestaande tneespalt onmoielijk is en de kamer zich daartegen ook zon ver etl u Leveudiiie tcekeneu van goedkeuring He heer von Bismarck beantwoordde de eerste vraag bevestigend met de verklaring dat de regering met hare bondgenooten speciaal met Oo4ei rijk maatregelen zou beramen Keeds hadden l ruisen en Oo teurijk af on lerlijk geprotesteerd I e regering erkent d at z j in deze z iak een pligt van eer te vervullen heeft FrEnkfort 14 Apnl Oostenrijk en I mi eu hebben aan de bondsvergadering kennis gegeven dat hunne hemoeijingen te Kt j ddiagen vrtichleliK s zi n gebleven zij ael ten echter den lijvl net geschikt ior f fie bondse eeutie en rellen vour om de v ifir lleu door irr iaf llu ell in nov jl ged iau en door llul iüd oii ier f i ui i derm d dringend te Kftpenhagen ter a i jirnri a iu tt be eicn De hanover che regering kan ailetn d tii iit het ve r iel toetreden wanneer een termijn tut tiiiiLmii g wtr lï ge t M en na verloop iaarvan bij voortdnrfiide v e gerin r ni lïem in irktu onveruijld tot de executie V rrde o v Ji i tan Turijn lO April IV eomnii= ie d r kamer belast met het nitbrenircn au rapport over l et ontuerp tot het verlernen van een p iisiüen aan den heer Farini heeft geconcludeerd tot aanneming der voordr igt Het nipport doet de grootheid van de e i staatsman uiikomen die zoo eel diensten aan het vaderland heeft beivc en en t i 3 iu staat van armoede verkeert Het ontwerp is door de kamer goedgekeurd niet lil stemmen tegen 11 De heer Farini ligt op het nitcratc zoodat men zijn dood elk oogenblik kan te gemoet zien Petersburg 14 l bladen deelen het adres mede dit door den ffeiiieenteraad van Petersburg op het paaschfeest a m den keizer is aangeboden Even als dtit van den ade t etni t dit adres van verknochtheid aau den keizer en wordt daarin de integriteit van het keizerrijk verlangd StOCkllOlni 7 April Het wetsontwerp betreffende de nieuwe or iuisatie der vertegenwoordiging heeft in de kamers der bursers en der boeren algeheele goedkeuring gevonden De adeNkamer was meer gereserveerd maar heeft toch de voorstellen niet trachten te wijzigen De kamer der geestelijkheid echter was zeer opposant xMen verneet er der nieuwe gemeentewet dat zij ven de historische tnditien afueek en scheen het beginsel van vertegenwoordiging b j standen te willen behouden Baron de Geer minister van justitie heeft de re erin Svoorstellen verdedigd Eene eindbeslissing kan eerst in de aanstaande zitting van den rijksdag genomen worden Madrid ü April In de kamer van afgevaardigden heeft de minister Vahamonde op eene interpellatie van den heer Gonzales Bravo antwoordende gezegd dat zoowel de gematigde liberale vereenigiug als de progressisten ouderling verdeeld waren en dat geen dezer partijen daarom een ministerie had kunnen zamenstellen Het ministerie zal de politiek zijner voorgangers met navolgen het heeft een eigen politiek öinnenlanö Gouda 18 April In den gemeenteraad van Delft is besloten bij gelegenheid der te houden tentoonstelling van oudheden een concert te doen geven bestaande uit historische muzijk en een oratorium De oude kerk is door kerkvoogden der herv gemeente daartoe welwillend afgestaan De tenttjoiisielling zal den 2 julij worden geopend en van den S julij tot den S augustus dagelijks worden opengesteld van 10 tot 4 ure des zondags van 12 tot O nre Op den S 4 en ö julij zal de entreeprijs ƒ 1 bedragen voorts op dingsdag en vrijdag 50 cents en op zondag maandag woensdag donderdag en zaturdag 3 ï cents per persoon Bij hot onderzoek van de wet op het koloniaal batigslot in de afdeelingen van de tweede kamer der statengene raal is hoofdzakelijk met kracht aangedrongen op de indiening der Indische comptabiliteitswet en het gevoelen des ministers gevraagd omtrent de regeling der koffij veilingen waarbijverscheidene leden op afdoende hervorming in dit opzigtaandrongen Door een ambteloos burger wordt in een ingezondenstuk in de Kott Courant medegedeeld ilat de minister vanblnnenlandsche zaken eene aanschrijving zou hebben gerigt totde ambtenaren van den rijkstelegraaf om hun te gelasten zichbepaaldelijk te onthouden van eenigerlei correspondentie metof meiledeeling aan dagbladen waaromtrent die heeren zichnadrukkelijk zullen hebben te verbinden bij behoorlijk onderleekeiide vcrklariug Puttershoek 17 April Heden was er ruim 1500 stuks hoorn vee aan de markt Voor driejarige ossen besteedde men ƒ 120 a ƒ 170 voor tweejarige ƒ 40 ii ƒ 100 voor schotten ƒ 100 a ƒ 170 voor vaarzen 2j ƒ 50 Ti ƒ 90 en voor melkvee ƒ 100 a f 200 Xaar Schiedam en omstreken werden over Katendrecht 400 ossen vervoerd Gemengde Berij len Tn de omstreken van Abbtiille i uit ten kolenmijn een srhetlel van biiitL nycwf oe iirootte uitgegraven iie ii cn acht van een menscLelijk vc ycn uit tic vourHcrclil te 7ijn Hot door ïi 000 protestantsclic dmnes om er teek end e adrt oor Matamoro is der koiiiniiin ian Spanje aangeboden Het mu=cuiu Fodor te Aiiisterdam is gi ti ren 18 geopend De la en in uriuauic cellijnen ordclijl er te uordeii naarmate bet oogenblik der vrijmaking nadert Op de lentoonsteiling van pluinigedierte te raiij = ziju 2000 evethjdaren in 50 1 = üorten Men beweert dat de ru i isebe politie in Polen het tot nu heimelijk eens was met de opstandelingen De Urtog van fhaitrea yal weder dienst nemen in het itaiia iU fhe ligcr In de W iinngcrwaard vangt men bot in een zoeti aterpomp en te Schagfn baring in een wiel Te Sheffield zijn twee verwaardigers an nriord amerikaansehe bankbilletten ge angen genomen Een half millioen frs bij het n ibche gezant it hap ont angrn oefent een weldadigcn iü loed üit op sommige ptirijsche bladen ten aanzien der poolsche kur tio De prins van Clranje is te Newmarket met eenparige stemmen zonder ballotags gekozen tot lul van de joekej club lleu verwaeht te Wecnea weinig an de nota s De stad Thorr zal tot eeiie vesting van den eersten rang Morden ingcrigt waar eeu arireeeorpa van 50 000 man geconcentreerd kan worden ïo Zweden wil men bet geld niet ver pillen aan L=ting crken Een fr nFch pastoor verzoekt den senaat dcs zondag geen spoort rei net te doen loopen Een brief vau Macchiavel gold dezer dagen te Parijs 120 frs een briefje vao Lather 500 frs jN iemand is tevreden met de russiM he amnestie Het amsterdam ehe gemeentebestuur wil maatregelen beramen om den in htt water gt alitu waterweg op te ïiov 1813 naar Woerden uitgetrokken oranjegardes de hh A H Bakhuyzen 71 A J Donswijk 76 J Danner J Dnjnstee 80 J J Enthoven S5 M J Enthoven 69 J Voermans 75 jaar en W F Ileijmans Men al in de streek van A aal3darp proefnemingen doen met eene plant door von Siebold uit Japan medegebragt die geochikt is om zandverstuivingen te voorkomen en die tevens als veevoeder kan dienen De stoomketel is gesprongen in eene fabriek te Hobytowu bij Glasgow Behalve vele gekwetsten werden 4 personen gedood Men wil de droogmaking beproeven vaa IGOO bunders veenplassen onder Breu kelen veen en Loosdrecht Een engelsch tuinier maakt koiTij uit de rijpe zaden der aspergies die geroosterd en gemalen eene krachtige en geurige koffïj geven Behalve de uitbreiding der vestingwerken van Kroonstadt zal ook Petersburg versterkt en geheel het rus lsche leger op voet van oorlog gebragt worden Te Frankfort is men niet tevreden met de deensche regeling en wil de regteu van Duit=chland op Skesuijk handhaven De engelsche hnaiicien gaan een anderen weg uan de fransche In China worden de keizerlijken verslagen In Japan wordt het geheel mis De spoorwegambtenaren op wier tractement korting wordt aangevraagd worden met ontslag bedreigd Het hof van Friesland wijst arresten an 110 a 140 bladen druks Dit zal zeker de oorzaak zijn dat daar zoo ele processen gevoerd worden L 1 woensdag is bij Epsom eene buskruid fabriek in de lucht gevlogen waardoor drie werklieden het leven verloren De belgische vertegenwoordigers hebben 100 000 frs toegestaan ter bestrijding van de kosten der teutooastejling van beeldende kunsten Ten behoeve an een bataillon Tureos zal men een moskee een afriknansch bad en een koffijhuis te Parijs aanleggen Tnsschen Auteuil en Issy zal een spoorwegbrug over de Seine gelegd worden van twee verdiepingen de bovenste voor den spoorweg de onderste links Toor voetgangers regts voor rijtuigen Ingezonden Het nationale gedenkteeken voor 1813 Spoedig is het een halve eeuw geleden dat na jaren van smaad schande en verdrukking de vrije driekleur weder wapperde en Nederland zich in een eigen volksbestaan mogt verheugen Ouden van dagen kunnen zich voorzeker de vreugde nog herinueren die allen deed juichen dat Frankrijks dwingeland gevallen dat de vrijheid herkregen was De tweedragt die vroeger heerschte was door de algemeene ellende verdwenen en eendragtig werkten allen mede om het fransche juk af te schudden en Nederland weder eene plaats te verschaffen in den rei der vrije volken Eene herinnering aan die dagen nadat vijftig jaren met nun lief en leed zijn voorbijgegaan wacht ons in november a s en het is te hopen dat het geheele nederlandsche volk door algemeene medewerking toone dat het nog altijd de vrijheid lief heeft en met dankbaarheid vervuld is jegens die landgenooten welke het eerst werkzaam waren om de vrijheid te herstellen en ons hernieuwd volksbestaan te verzekeren Dit gewis mogen wij van allen verwachten Welke geschilpunten ons mogen verdeden hetzij vij bij de conservatieven of liberalen behooren het vaderland is allen dierbaar en de feestviering moet dan ook boven alle partijen verheven nationaal in den vollen zin des woords zijn Te sHage heeft zich eene commissie gevormd en de algemeen beminde prins Frederik heeft het eere voorzitterschap dier cpmmissie aanvaard Deze hoofdcommissie heeft subcoramissieii in verschillende plaatsen benoemd met het doel om een nationaal gedenkteeken op te rigten ter herinnering aan de herkrcgeii onafhankelijkheid en aan koning Willem I en deze subcommissien in de hoofdplaatsen der provinciën zijn door de commissarissen des konings geïnstalleerd len minste voor 7 00 verre de gekozenen geene bedenking maakten tegen hunne benoeming dat evenwel bijna algemeen het geval was zoodat die conimissien zich meestal slechts in afwachting van nadere inlichtingen geconstitueerd hebben Eii van waar nu komt het verzet van zoo velen der aanzien lijksten in den lande van alle partijen en rigtingen tegen eene zoo bij uitstek nationale zaak als de oprigtiug van een gedenkteeken ter herinnering van onze onafhankelijkheid Teregt beschouwen zij die zaak nationaal teregl willen zij althans bij deze feestviering geen partijen maar liever de eendragt van voor vijftig jaren en hierin verschilt men kan wel zeggen het gehcele land met de hoofdcommissie Deze toch is zamcngesteld nit mannen die tot eene zeer kleine partij behooren tot eene partij die niet slechts door de beide kamers bij de herziening van het tarief geoordeeld en veroordeeld is maar die ook nergens steun bij het volk kan vinden tot eene partij die voorgeeft de industrie te vertegenwoordigen en van niets heil verwacht dan van dt bescherming der nederlandsche industrie ten koste van het geheele volk Deze commissie kon het nederlandsche volk dat den vnjen handel in zijne wetgeving opgenomen en daarvan reeds de schoone vruchten geplukt heeft niet vertegenwoordigen Maar bcveiidien vormt de industrie het geheele land niet Ook de hai e ook de landbouw hebben regt in do comm issic vertegenucrrdigd te zijn ook de wetenschap mag aanspraak maken em vertegenwoordigd te worden Zoolang toch de hoofdcom missie uil eene kleine coterie bestaat die zich verschuilt achter haar algemeen geachten eere voorzitter kan men de zaak niet nationaal noemen en daarom is het verzet tegen de hoofdcommissie algemeen Wei is reeds eenigzins Jian de bezwaren te gemoet gekomen door de bepaling dat de hoofdcommissie zoude uitgebreid worden door een lid uit de hoofdstad van ledere provincie en van Amsterdam en Eottcrdam mar r dit neemt de gerezen bezwaren niet weg daar de groi dslag der commii ie altijd aiiti nationaal blijft Het vare dus zeer te wenschen dat de leden der tegenwoordige hoofd commissie konden besluiten om hun ontslag te nemen opdat eene commissie die meer den natioualen volksgeest vertf genuoonligt hare plaats kon innemen Verre zij het van ons een b aam te werpen op die mannen in de hoofd coramis ie welke in andere betrekkingen hoogst nuttig zijn n erkzaam getvt est en zich hoogst verdienstelijk gemaakt hebben dit toch doet ons te meer hopen dat aan den wensch van zoo velen zal worden voldaan daar zij voorzeker de laatsten zijn d e zulk een nationaal feest zullen doen mislukken alleeu omdat zij hun eigeu ijdelheid boven het algemeen belang stellen Moge dan met November het geheele land eendragtig feestvieren een feest van vrije burgers geschaard om hun constitutionelen vorst ter herdenking aan de verkregen onafhankelijkheid ter gedachtenis van die edele m inuLn die op zichzelven en de goede zaak vertrouwende reeds vroeg maatregeien beraamden om het tijdstip der verlossing te bespoedigen en zich niet ontzagen met edele zelfopoffering handen aan hetwerk te slaan waar het gold de herleving van het verguisdeVaderland P De mannen van de Industrieel hebben deerlijk fiasco gemaakt Hunne poging om de liefde van ons volk voor Vaderland en Oranje in het belang van protectie en monopolie te e ploiteren is volkomen mislukt Met stuitende aanmatiging zonder door iemand geroepen of zelfs in de verte aangewezen te zijn wierpen zij zich op om de Natie voor te gaan bij de viering van het belanswekkende herinneringsfeest aau 1S13 en verliorgen te naauwernood den toeleg om daarvan eene demonstratie te maken ter gunste van hun sedert lang door wetenschap en ervaring veroordeeld stelsel Het was een vermetele stap nadat nog onlangs dj vertegenwoordiging en het volk bij de wijziging van het tarief zoo onloochenbaar bewijs hadden gegeven van met de regering de liberale beginselen op 1 gebied van handel en nijverheid te huldigen Maar even out als de pogbig even afdoende was ook de teregtwijziug Onbarmhartig werden onze Industriëlen van het voetstuk geworpen waarop zij zich gedekt door den hoogvereerden naam van s Konings oom veilig meenden geplaatst te hebben Eenstemmig was het protest der door Prins Frederik in alle groote plaatsen des lands benoemde commissien tegen de zamenstelling van het hoofdbestuur algemeen het eerbiedig verzoek aan den Vorst dat niet aan deze mannen althans aan hen niet uitsluitend de leiding van het feest mogt blijven opgedragen Wij Hollanders zijn van nature meegaande en anders niet gewoon om hen die zich op den voorgrond plaatsen voor het hoofd te stooten daardoor verkrijgt dit krachtig en unaniem protest des te grooter beteekenis De plaatselijke commissien waren in deze de trouwe tolken der natie Bescherming en monopolie verheugden zich hier nooit in groote populariteit in onze dagen is dit minder dan ooit het geval Maar daarenboven verlangt men andere namen die beter klank hebben in hollandsche ooren dan die van de heeren d Engelbronner c s aan de viering van het nationale feest verbonden te zien namen die ons de edele vaderlanders van 1813 herinneren gevoegd bij die van de uitstekendsten van het thans levend geslacht De prins meeuende aan den algemeenen wensch te moeten toegeven heeft eene tianvalling der hoofdcommissie in tlien geest toegezegd eene aanvuUinï waardoor de tegenwoordigheid der heeren glasen ijzerfabriekanten in de hoofdcommissie geheel onschadelijk zal worden gemaakt Hoe zal nu de hiiuding van dezen ziju Zullen zij blijven zitten den weerzin ignorerende dien hun optreden bij de natie heeft verwekt Ons dunkt dat zelfs het meest bescheiden gevoel van eigenwaarde iïun daartoe geen vrijheid Iaat Maar wat hiervan ook zij wij constateren met het meestegenoegen de blijken van algemeene afkeuring die aan de beginselen van de Industrieel ziju ten deel gevallen en verheugen ons tevens hartelijk dat prins Frederik door de feil aii de hoofd commissie zooveel mogelijk goed e maken voor denatie de gelegenheid opent om in november van dit jaar eenrdragtig den gedenkdag liarer herstelde onafhankelijkheid t vieren als een iu waarheid nationaal feest