Goudsche Courant, donderdag 23 april 1863

1883 Donderdag 23 April Haver ƒ 3 20 a ƒ 4 EoKr per 20 N ff 1 = s ƒ 19 50 i ƒ 21 50 inferieure ƒ 18 30 s f 14 75 a ƒ 15 75 Zwolle 17 April Middelprijzen Tarwe ƒ 9 12 Rogge 7 02 Boekweit ƒ 6 45 Gerst ƒ 5 25 Aardappelen ƒ 1 62 Boter per N ƒ 0 90 20 N S ƒ 21 25 Londen 15 April Granen Tarwe zoo inl als vr met weinig vraag en onveranderd van prijs Gerst stil Inl Haver met weinig vraag goede grif verkocht Aanvoer van 11 tot 14 april 450 qr inl en 4210 qr ir Tar ie 3 0 qr inl en 4360 qr vr Gerst 23670 qr vr Haver en 770 z Meel 16 April Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 1020 Runderen 150 Kalveren en 130 Varkens Voor beste runderen werd 4 8 voor d kalveren 5 S voor d schapen 4 S en voor d varkens 4 6 per steen betaald Lammeren golden 8 Burgerlijke Stand i JUl A Geboren 13 April 1 luhaiiDa Cornelia ouders H ZanUoorl en J C Pelt Pieter ou lers P vuu lIienisbLrjreu eu J K Mnli irt f VF KI tDI l ï C E Groenendal 4 m GmrwD 1 April A ilelkert en M Fnrrer B Vermeulen eu G van Straalen WOERDEN BfcV LKS 10 April J Kuijt gilj Uietveld z 11 A An Dijk geb üu Steenderen z G G eLuei djal geb van der Hout d OviiatuEN 10 April Willem van der Vriiig 3 i OUDEWAIÏÏÏl van 8 tot 14 April 1S63 OvtHLEDKN Hendrik Blakeuburg i m iV 111 Marktberigten Gouda l J April Tarne Zeeuwsche per mud ƒ 0 SO Polder Ti 9 50 Poolsuhe per 2+00 N ƒ 370 Rogse Polder per mud ƒ 6 a ƒ 7 Zeeuwsche ƒ 0 30 i ƒ 7 3U Vinerik f Haver per 50 N lE f 3 50 Ger t per nuid ƒ 4 50 iV Boekweit Brabantsche pr 2100 X ƒ 100 De veemarkt met jroedeu aanvoer en vluggen handel magere varkens en biircen mede gezocht Boter ƒ 0 0 1 ƒ 1 Heden w iren de eerste partijtjes Kaas ter raarkt voor de beste besteedde men ƒ 20 a ƒ 21 Dslft 16 April Heden ter graanmarkt veel aanvoer handel tot staande prijzen Naar Haver blijft vraag Tarwe ƒ y 40 i ƒ 10 Eosge ƒ 7 a ƒ 7 40 Zoraergerst ƒ 4 90 ü ƒ 5 60 Korte Haver ƒ 3 60 i ƒ 3 90 lange ƒ 3 i ƒ 3 20 Duiveboonen ƒ 7 a ƒ 7 20 Bruine Boouen ƒ S a O Groene Erwten ƒ 7 a ƒ 10 niite ƒ 6 50 Aan stads waag gewogen van 10 16 April 397 3 en 176 lG Boter te zamen 9700 X IC Hooiboter ƒ 44 a ƒ 52 het vierde ƒ 1 10 a ƒ 1 30 per X S Dordrecht 16 April Tarwe met kleinea aanvoer en gereede koopers Voor puike witte Zeeuwsche is ƒ 9 70 a ƒ 9 Sü mindere ƒ 9 50 a ƒ 9 00 geringe ƒ S 60 a ƒ 9 30 besteed Zomertarwe ƒ S 40 a f 9 Rogge meer gevraagd en 20 e hooier ƒ 6 40 a f 7 10 vr soorten niet ter veil Gerst puike Winter wel zoo willig gewone ouveranderd zakmuat ƒ 4 30 a ƒ 4 SO gestort ƒ 50 zomerzakmaat ƒ 4 30 a ƒ 4 S0 gestort ƒ 5 lU Spelt JA a 3 f0 Haver 20 e hooger iul voeler ƒ 2 SO i ƒ 3 30 dikke ƒ 3 20 H ƒ 3 SO Paardeboonen 2ü c huoger ƒ 5 80 a ƒ 6 30 Duiveboonen ƒ 7 ü ƒ 7 50 Witte en bruine Booneu 50 c hooger witte ƒ 7 a ƒ 9 en bruine ƒ 6 50 i ƒ 9 Erwten prijshoudend goed kokende blaaune ƒ 7 Mesting ƒ 6 50 a ƒ 6 60 witte inl ƒ 7 30 Koningsbergtr ƒ 7 40 a ƒ 7 50 Boekweit met kleinea hmdel Bredasche en ileclielsche ƒ 190 en PeelƒlS2 Deventer 17 Apnl Tarwe ƒ 50 Tl ƒ 1 1 Roggeƒ6 60 ü ƒ 7 13 Boekweit ƒ 3 50 a ƒ 6 23 Ger t ƒ J 3Ö a ƒ 5 23 GOUDSCHE COURANT Nieuws en f voor Gouda en Uitgave van A BRINKMAN Lanije Tieu eiceg D u Gl ADVERTENTIEN Bevallen van ecne Dochter 7 OÜDIJK ZWANENBURG GouD i 16 Dubbel gezuiverde PETROLEUM geheel ZOUder gevaar en die onder het branden volstrekt geen reuk van zich geeft big J B PEETERS Jz Titndtrice RUX voor Tuingebrulk Zoo lang de voorraad strekt wordt aan de LEERLOOIJERIJ in de F ierttraat hoveugenoerad gesteld 3 cents per kruiwagen Openbare Verkoopiiig 22 KOEIJEN 2 VAARZEN 1 PINK K LVEBEN RIJev VAARTUIGEN BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN ea op Woensdag 22 April ises dei Voortniddags ten 9 ure ten huize van den Bouwman Dirk TrsrMiB m Blotmendaal in de Geseent BROEK I adere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DBOÜCLEETER te Gouda Atelier de Photographie F HARTIISG beveelt zich bij voortduring aan tot het maken van PORTRETTEN vau verschillende erootte STEREOSCOPISOHE FO i ANGLAIS REPRODUCTIES enz Dagelijks van des morgens 10 tot les namiddags 4 ure Openbare Verkooping van den OPST AJÏD van een KRUIDENIERSWINKEL als TOONBANK KOFFIJMOLEN DOZEN FLE3SCHEN OLIEBAK MATEN SCHALEN koperen en blikken SCHEPPERS voorts een MANGEL en nog eenige andere MEUBELEN op Vrijdag den 24 April 1S03 des morgens ten 9 ure ten huize van G A oLLEBKECT nabij tie kerk te MOORDRECHT ten overstaan van den Notaris A KLUIT te MoonlrecJd NB Bij deze Verkooping kunnen ook andere Goederen norden aange bragt Informatien ten kantore van genoemden Notaris A KLUIT TE KOOP eene Partij LEDIGE VATEN eu KISTEN Te bevragen ten kantore vau GEB KAMSTEEG Turfmarkt te GOIDA Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 17 Aprd Laagst e koers ko S ko C3Vo 7 Vic 991 2 14GV 99 pCt Ned vv sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 3Vo llandelm i Ü I Leeuing 4 Aand H Sp 41 d Rijnspw 4i v lUv7 België Rotts 1 Spanje ob i d buitenl 3 i Vi d binuenl I Portugal ld 3 Rusl ubi 11 d i 2s Certlh31 33 d ls4 J i I d ö erie d i rie Volgci S v ï Prui f ii ib J G 1 Oo st liijGoU dito t i h u ii hr C 3V S3 ls s 6sV 7 is Vb 3 Vlc 31 Via dito Uetall 5 1 2 Ter Boekdrukkerij van A BRINKMA Y dito dito 9 dOreutc Vmst 5 dö nac 1S Ö4 5 Mex oblSöl 3 Ueze Couraut vcrsdiijnt des Don lerdags en Zoiioiu In de Stad csthiedt de uitga e des avuüd te a c De prijs per drie maaudeu is 2 franco p nmlfi J 3 Ue inzeuding der Adv erteutien kan ge=c iicdeu tot des morgens ten II ure Overzigt GOUDA 21 April De üoor Rusland angcbudcne a nncll beeft volstrekt seen indruk gem kt op de i urgoii cn nog altijd schijnt de opstand zicli verder uit te breider eu nu eens verneemt men dat die ni bet zuiden de oude positien van Luigieivicz weder inneemt dan eder dat die in Samogitie algemeen is uitgebroken Toch blijveu de berigten onvolledig en partijdig het eenige wat met betwijfeld kan worden is dat de opstand m t afwisselende kansen voortduurt En dit is op het oogenblik hoofdzaak nu de voornaamste mogendheden zich de zaak van Polen hebben aangetrokken eu voor de handhavin r der tractaten van 1S13 opkomen Ook Spanje eu Z eden hebben hunne vertoogeuinge iiend terwijl Italië en Portugal gereed staan dit voorbeeld te volgen Niemand venvacht ecliter veel van deze tussehentomst zoo lang die bij woorden bepaald blijft ant Rusland is niet gezind voor vreemden aandr in te wijken Inlusschen trekken donkere wolken zamen het vermoeden wint meer eu meer veld d at de fransche keizer duistere plannen koestert en als altijd de wereld verbazen zal door ecu onverwacht en herhaald bewijs dat het keizerrijk de vrede is namel jk na den oorlog Men mogt antlers denken dat J r iiknjk de handen vol had met ditn verderfelijken mexicanschen togt die volk en schatten verslindt en weiniouitzigt p de mogelijkheid eener goede uitkomst biedt loei jelijk valt het ook te gelooven dat Engeland dwaas ge oe zal zij i om zich te laten niedeslepen in een oorlog wiens voordeden sielhg meest d lA anschen ten ifoeile komen en wiens gevolgen den geve iiy jeu staat van zaken ernstig zouden be lreiten üoslennjk moest wel selieel blind zijn voor eigen bel ngen als het Eriii r ik de hand bood tot de her e iiig v n Polen en de t r erinv i Rusl ind MetZiiedeii IS het een geheel ander gev il ht r k is den Russen hoogst vjandig die den Zweden de schoonsie provinciën ontrukt hebben Z elen zou alles op het spel zetlen om Finland te her 1 innen en lioopl d nr syaipilliie voor de vruetere heerschappj te on moe en l t n i i door den c f len gcesl be ie d l et o jft oj ueeiie woor len men be r eiT de aliendiiig van w ipenen en krijgsbehoefien men n icli len oorlog en de voorn iams e haven des rijks w irlt als gereed gein akt urn vreemde violen te outi ingen W It beieCiveiit dit alles liueieel grond is er voor tie beweriiiL dat tnsschen Er inknjk en Zwe ien reejs eeu verbond gesloten Vai Ie in lere zjde beweert men dat Rusland en Pruisen z ch leriijii len lenbeii en i jezeer ook het prnisi che volk afkceriL v m ilie t i iikir de het zou weinig b iten bij ministers die e zon er l d durven regeren In dit aeval zou niMi i iMi l r k geheel a de h ii d werken en de welkome iC egen el I i b e eii op der Rjn te v illen en daarin veler Avenfih lerMilicn i nog steeds droomen van die vroegere uauMrli ile gienzïii De verhoud ing tusschen Engeland en de amerikaansche Adverlenfielilad Omstreken De prijS der Advcrt cntu u au écu tot zei regtls mtt iub p iip au Int ztgtl is h i Ctut oor elkeu regel daurljineu 10 Ceiil b II il eugt w out IftitT wortien b rtkeuil Daar phuitsruimtc i unie worth meer en meer gespinnen I V noorleiyken kl igen I eu zeker niet geheel ten onreste Lit ile cngeUche regeniiL de j opr jeri ge gewesten in hiinncii leg n t ind bevor lerr door hel toesl ian der uitrusting v ui k qür jjliepen en der toezending van knjgsmaterieei lu Engfl u d en de uidjirsting vai den oorlog w jrdt door velen i tds zeer nabn ueachou vd IntlerdiLul eeu d i ker vers hict voor han I en iiijvir eiti want zjn wij gelukkig buiten al die verwikkelingen men kan niet zonder ernstige bezorgdheid denken aan het heir van rampen uit den oorlog zelts voor hen geboren die onzijdige toeschouwers blijven Italië wekt bijna geene belangstelling meer het kü de staatkunde van Erankrijk gehoorzi im moeien volgen en naauwe ij s wordt er notitie genomen van de opireling van een Dieuw ministerie in Griekenland De zoo plotseling gekozen koning neigt tot aanneming en zal da arvan ten minste niet terug gehouden worden door het beijersehe protest Men wil ook het regent sehap voorkomen door de meerderj irigverklaring van den jeugdigen prins en hoewel dit eeu groot bezwaar wegneemt kau men niet ontvein en dat hei gevaar nie gering is om de regering van Griekenland op te dragen uau een zeer jeugdig vorst zonder eenige ondervinding öüitenUni IiOnden is April in ie ziitiii van liet huis er £ remeeuten vau gisteren antwoonLie lord l ilmer=5tüJi p eene vr mg vau den lieer jrifïith tKit er bij de re eriuo niets l eI kend vas mx eene minder p Ptie ver taiidhondiuu tii scliea llusland en Zueden Omtrent ie t7T ek ciie unselpijeuhedea zeide de minister dit de retrenn v in H M in de onderlinndfcliuijen betreifende de cui ii Litiiur van prins Willem vau Denemarken niet met die over i i istiufr is te werk refrajin uelke uien haar venvijt en jat ij a in de Grieken geene enkele me iedeelini hcet i jredaan i ir oe zij niet ums areniig tigd De verkieziuiT van prins lVi em te A liene ei e lord Palnjerston is zoo eer het gevolg geweest van eeue iinj ui ie van het ooureublik dat zij zelfs de iniui i rs het gneksehe gouvernement lieert verri st De na im de versrailenng ms vpreenigd toen een hirer onafhankei jke leien opstond ea voarslelde om prins Wdlem m Denemarken tot koning te kie en elk voorstel oogeublikkelijk b j acflunatie werd aiopeuomen ïc minister kon op het oogei blik moeijeljjk den jtiibten stand der onderbaudelii gen aan de kamer niededeelen maar hij heeft reden om te gelooven dat de keuze der nationale verg tdering bevestigd zal u or ieii door prins Willem eo door hen die voor zijn besUiit verantwoorde jk zijn Op de vriag of Ie handelwijze van de grieksche nariünale verga lering niet het gevolg is van eene ofnciele mede leeiip fcBi den hee Elliot antwoordde de minister nug dj en aaa de gii kscl e regering had ie kennen gegeven d er oTi derhandelii treu phiais hadden met het d e f ie feelen te kamen 0 prins AVilIem van Dene n trken de cancfidü uur toot tien griekscbeu troon zou aannemen