Goudsche Courant, donderdag 23 april 1863

Eene deputatie van reeders en kooplieden heeft ziet gisteren vervocL d Hg den minister vau builenlandscbe zaken lord B a3=ell om hem te verzoeken ten krachtigste bg de regering Ier NoorlVr erik Unie a m te dringen op bel on einoeid laten dfr uit Eiinelaiul naar M it inioras bestemde schepen waat dat door het aanhouden dier vaartnige i zelfs wanneer lij eeuf Cüutr ibaiide aan boord liebben gelijk in het geval mettle l eterhuff Noord Amerika de uiislidlende vaart op de mexi havens zoude bekomen Een van de leiien der deputatie or enle het denkbeeld om een rijks ageut aU waarborg voor de l uliuï met eik scliip uit te eij leii De minister beioofde zi e nicr= e orix aan l et onderuerp te zrdlen wijden Keu L e dii tii seleilen iieci t nun bij cenig erkzaamhe dei die lüai d u T iwer plaatshadden eei iMimiiischeu muur ontiekt die onizeveer 1 vort onder de oppervlakte van den oTond was opieirokken Il J is in een h ii cii cirkel gebouwd 10 voet dik eu nog in eer guedeu staat Na ir het oordeel van een e oiidhei ik Tndigcu die de plaats hebben bezocht zou de munr bj den r t aanleu van den Tower ziju g bouwd om let vlije l ï iter uu den Thei ins te keeren Pariis l Air l Naar men ze t heelt de b iron von Budi ii ii ru fL h ez uit a m ons liot een zeir levendig onderi jiuiEehad met den heer Droiiin J e Lhii s ter zake van den V lairielijkeii toon der fnii ehe bladen ci vooral van de hali o Kuieie orL iufu jeirt ns Kusland De ge ant enschte te dien aanzien eeuiL e oplielderiugen vermits de d ighl lper 5 in Fraukri k niet r j is in hare poieiuick Hoe dc c zaak is at jeloujfu v et ineu niet lie heer Eiidt iiie uit Athene hier is aangekouieu heeft onan idel u k euie conlLiviiiie aehad met den heer Drouiii de Lhi vs nelke zeer lang heeft ge liiurd N i ir men verneemt breiiL t h j dlerongun tig le bcrigten mede over de rcHcriuglonsliiid Nelke in iri keuiau 1 heerscht en veikhiart hij dat het meer d ui oiivooi iLr i van den icei schen prins zou zijn indien dee de kro ju a iiii im zouuer ïrmig igl te ziju om een orps vreeniJe traepiii tot zijne bescherming in Athene te le iren Aausi i iuden ilaandag vertre de heer E liot naar Loii 11 Men vcr ekert dat in de hooirste kringen alhier nog steeds roo e uuteiiedeiil eid heer cht over de handeiii geu v u den gei erid Forev Men ver i jt hem dat liij het te voren beraamt pim heiv eU da rin bestond dat h j rc reeks op He ieo zou aai rukken en Tuebla ter zjde zou Liteu liirgen niet vu ifi ili n dit de genenal ni met zijn staf te lie uheu feraadnlee d hei besluit heeft gcuumen om eerat naar i e u j op te ruk cu r i de iniiemiug der vesting voor welke de frausche w ipenea s lilp jpuk hebben geleden 20 April De P iys g loift een ii i luv keurige anaiy e te kunnen i r i van de not i der fransehe legering aan liel k ibinet van Fetersbiirg Voisens het bi id zei t de fr inseiie minister van buitealmd che z ikeii aarin hoofdzakelijk liet volgende De a iii l ieht v m selieel Eur ipa is te meer op ilen irjd der l oleu sevestigd omd it die si jd met het gevolg i eeuer Ton Dijïaande crisis De herh ialde bewegingen in l oleu zijn k aieekeiteu ti uer oude kwaak die geen twijfel overla it omtrent de niLiirteio islieid der mi laeleu die tot nog toe in het werk Z u tresteid om de pooUche bevolking te verzoenen met den toesi iUd waarin j ieii gevolge der trac ateu geplaatst is Die woeliuu en Zijii in ii j ien voor L eheel Europa van zeer verontrasienden a iri Immers door d e gedurige cuuflicien worden overal de neiiioc leren gaande gein lakt en wanneer zij nog langer voor dnrcii zonden zij niet id een in de vriendschappelijke betreklviiiireii tussc ien de gonvernemeuten eciie stoornis kunnen te eez breiiiren miar ook de meest gevreesde verwikkelingen ten gevolge kunnen hebben Daarom is hat voor alle mcgendhe eii ecue z i ik van belang dat aan dit sieeds dreiseude gev i r vijor a toos een einde wordt gein iakt Het is te tiojjen dat die onmerkingen door de russiscl e regerintr uelTtilleiid woidiu opï Hiomeu en d t zj in dit opzigt de liberale ge indlie ien a lU n d ig moge legüeu waarvan kei er Alexander ree Is zoo vli wljls blijken heeft gegeven Het is te liopen dat zn 111 liare u j lienl doürdrongeii moge zjii v de noodzakelijkheid van od inigf m iatregeien als Volirei s de beriirten uit Atlieiie is het nieuwe ministerie aamentresteld uit m iniien bij welke men alles behalve iiomo eiiiteit m iet oe en terwijl zij evenmin tiitmnn en door talent De reden laii de af re ling van het voriL e k biiiel moet volstrekt me aan oiideriiuge verdeeldheid toegeschreven worden m ar alleen daar lan il it de meer leriieid der n itioii ile vergaderiütr die tli ius de hooflleiding van s lands zaken op zich gci oiien heeft geen symp ithie er voor had Het is waarlijk meir dan tijd dat een einde komt aandien wisselvalligen toestaid De voorloopige staat van zaken heeft tot groot nadeel Tan s lands belangen reeds al te lang geduurd Naar luid eener dépêche uitCadlx van den 16 maart is de eerste aanval tegen Pnebla gcrigt nadat de fransehe opperbevelhebber alvorens de vraag lot den mexic ianbcheu opperbevelhei ber had gerigt of h j geneigd is te c piuderen eene vraag die ontkennend is beantwoord In die dépêche wordt tevens gemeld dat eene frausche divisie tusschen Pnebla eu de hoofdstml gest itioiineerd is teu einde alzoo aan de luexicaansche krijgsniagt in eerslgenoemde vesting den terugtogt ut te snijden Weenen is April Van wege de hooge regering zijn de burgerlijke eu militaire autoriteiten in GaUicie ten ernstigste aangemaand om gestreng de hand te houden aiui de toepassing dtrwet eu volstrekt niet te dulden dat zij wordt geschonden maar zich aan den anderen kant zorgvuldig van allen overdreven ijver te onthouden Men meldt uit Konstantinopel dat aldaar berigt is ontvangen dat een nakomeling van Skanderbey te Napeis eeneta njke bende organiseert met liet doel oni een inval in Albanië te bewerkstelligen Ten gevolge hiervan heef i e Inrlscheregering vertoogen ingediend bij het italiaansclie kabinet ende meest geruststellende verzekeringen daarop ontvangen Men veruaelitie eerstdaags ÖÜ millioen iraucs uit P rijs van de aldaar teu behoeve Vdii het turksche gouvernemeni gesloten leeniug De militaire commissie zitting houdende te Belgrado heeft ingeioudtn het eindrapport barer beraadslagingen UU krakau wordt beiigt dat iu de nabijheid van Babice gelegen op een geringeu als and van Warsch lu een hevig ge Berlijn is April Sedert eenige d igen zijn hier verontrustende geruchten m omloop Men zegt dat eene fr iusche depêche ontvangen is waariu gecischt wordl dat l ruisen zich met de voor= ellen der westersehe mogendheden aau het hof van Petersburg vereenigeu of allhans gemeeusclnippelijk met Zweden en Portugal de pogingen van eeistgeuoemde ondersteunen z d Te geiijkerujd zou te versta in gegeven zijn dat l ruisen zoo het a iu de e etschen niet niogt willen voldoen verantwoordelijk zal geste d worden voor een eventuelea ongunst i nen atloop der stappen bij het hof van Peiers iiirg gedaau Ill April tiisUren liebbeu de leden ilcr Ömnenlonö Gouda 21 April Bij de heden gehouden bijeenkomst d r pi sehjke commissie voor de oprigting van een nationaal gedei Kteeken ter eriunering aan november ISlti enz waren in de 31 benoemde leien 28 tege iwoordig zgiide 2 heeren belet op te komen terwgl de heer Steens Z jnen schrd ielijk had kennis gegeven door verschillende omstandigheden verhinderd te zijn tie benoeming aan te neinen De heer N IJzendooru door Z K H prins Frederik der Nederlanden nitgenoodigd om voorloopig het voorzittei schap der commissie te willen op zich nemen deelt in korte trekken mede het tloel der hoofdcommissie waarmede hij voor zoo vel het betreft het oprigten van een n itionaal gedenkteeken hoogelijk zegt ingenomen te zijn wa irna hij in overweging geeft de commissie voor geconstitueerd te verklaren en tot de benoeming v m een be stnur overteg ian Dit voorstel geeft aanleiding tot het bespreken van de wijze waarop de hoofdcommissie zich heeft geconstitueerd en van de eenzgriige rigting die daarin predomireert en welke men niet acht nationaal te zijn op grond waarvan meu verl mgt dat de commissie zich sleehs voorloopig zal constitueren om sir iks n i over het weusclielijke van eene nitbreidiiii tier hoofdcommissie een besluit Ie hebbeu genomen te beslissen of zij zich definitief constitueren zal Daartoe besloten zijnde is de heer N IJ eudoorn bij aceiamatie benoemd tot voorzitter der voorloopige veriradering heeft eene stemming plaats over de benoeming van eenen secretaris waartoe wordt gekozen de heer J Droogleeier Fortuju Alsuu wo dt voorgesteld en na deliberatie besloten d rt de vei gailering zich zal wenden tot Z K II prltis Frederik terbiedig den wenseh iiiis rekende ihii an de iioofdconiiuissie een genoegzaam getal leden zal Aïorden toegevoegd dat d aarin geen element uitsluitend predomineert Na het aannemen van dit beginsel wordt eenparig goedgevonden zich definitief te constitnei en Vervolgens worden de voorloopige voorritter en secretaris in hniipe functien bevestigd en is voorts benoemd tot ontlerToorzittcr de heer T P Virnly en tot penningmeester de heer A Smits Naar men verneemt moet alhier even als in andere plaatsen een adres circuleren om vermindering in den prijs vanhet gaz te hekomen De drie kweekeliugen van de normaalschool r lh cr die aanhet examen als hulponderwijzer in s Grivenhatre hebben deelgenomen zijn gelukkig geslaagd namelgk J W Michael H Arcnt eu P van der Loo Van de 52 caudidaten werden er 22 afgewe cn De lieer P J van der Want pijpen fabriekant alhier heeft in zijne fabriek een nieuw soort van pijpen in modernenvorm doen vervaa ligen die genaamd zijn pijpen der waterwtgen De kop van de e pijpjes is versierd m t de wapensvan Amsterdam en Rotterdam eu daar tusschen een frejat metvolle zeilen alles onder het opschrift waterwegen De e pijpjeskomen heden in den handel Tot hiertoe is de dag nog niet bepaald waarop de tweedekamer oer stateu gcneraal hare werkzaamheden zal hervatten maar men gelooft dat zij zal worden bijeengeroepen tegendingsdag 2S april of dingsdag 5 mei De burgemeester van Men verneemt dat bij het gemeentebestunr van In de Mechanic s llasaziue komt de vnlofende merkwaardige bijzonderheid voor In Mells jlle rria schap Columbiana in Ohio is een bron geboord Het boortrat was 4SS voet diepen voor a irdolie bestemd Plot elin brak er een nnsmn samet zooveel reweld uit dat de bo ir rantreii en wel 200 voetingedrukte biii en uit liet irat werden ïesiinirerd even a s eenlaadst ik ilie in een geweerloop wordt ïesehoten Het trasstroonubrei e ii a d zout water te voorschijn die bii eene dikte of r doorsnede van het bonrnrat eeue ho icrte vin 1 50 voet br i I Deze nitbraking duurie I miindon lanir toende eiL euir u besloten het gas en zoutwalcr tot hun voo leelaan te wen len Het g is wer 1 nu door bui en naar een vuuroven ïreleid waar het door zijne verbr lu linir izenoeiry inip hitteoplevert om het zoute water te verdampen H t si vnur eeefteen vlam die zich zoo hoog verheft dat zij mijlen ver bovenden sehoorteen te zien is De bron levert ongeveer £ 7 litersin eeue minuut en elk uur een barrel zout Men geeft dedrukking van het gas aan te zijn 10 kilogrammen op denvierk een imeter De gezoiidheids commissie te Bnissel seeft in eer doorh aar uitgebragt r ipport over de aardolie petroleum de volgende wenken aan de gebrnikers De olie moet kleurloos en zorgvuldiir vin koolwaterstof n iphta genaamd gezuiverd zijn Men herkent de naphtagehalte van de aardolie aan den meer doordringenden scherpenreuk gei k die bij de irewone mineraal olien wordt w iargenomen Ten eiiKie de ontvlambaarheid te beproeven giete men eenigeolie on iveer een dui u hoos in een schoteltje houdt dan digtbij de oppervlakte een bnndcnde fidibus en l iat die vervolsensbranileii l lu de olie vallen Goed van n inhta gezuiverde mineraal ol e inig geen vuur vatten De fidibus moet nadat hijeenigen ijd brandende op de olie gedreven heeft uitdooven Alle olie die bij dusdanige proef ontbrandt moet als gevaarlijk beolMiiiwd en met gebruikt worden De lamp moet van welke constructie ook steeds goedcesloten zijn Wanneer door het gebruik ergens eene openinïrkomt die den oliehouder in directe verbinding met de vlambrengt m ag tie lamp niet sebrii tt vordf i In den houderkan meer olie aanwezig zijn d in voor eenmaal te brandenbepaald noodiir is De oliehouders rnoeten zooveel mogelijk uitdoorzigtige sloffen vervaardigd zijn opdat men immer de kwantiteit der olie daarin aanwezig kunne zien De voet moet steeds breed en zoo zwaar mogelijk zijn om het omvallen te oorkomen 3 Vóór het aansteken der lamp moet zij voldoende met olie gevuld en zorgvuldig gesloten werden Wanneer de olie te ongelegener tijd is opgebrantl mag men de lamp niet weder vullen dan na haar uitgebluscht te hebben en eenigen tijd te heoben laten staan Gemengde Berigteo Het britpche museum is in 1853 bezojht Aoot meer daa een millioeii personen de ontvangsten btorofgeD meer dan twaalf ton De st k vesting Pfschiera zal Log sterker gemaakt orllen door etn aiiizi nlijk fort In vele oorden van Duitschland biginnen d handwerkslitdeL weder veriiaderuigtn te houden Jlen verzekert dat de heer Fould voor zijnt verwanten zorgt waaruit men opmaakt dat hij zelf ernstig aan den aftogt denkt De sultan is na hartelijk afscheid uit Alexandrie weder naar huis vertrokken ielopolski raadt den grootvorst alle katholieke kloosters in l olen op te beffen Te Parijs zijn la kisten met guudeo baren uit Cochm China geanueerd als eerste termijn der bedongen schadeloosstelling lïon pour la Meiique De Denen hebben zich gthaast om de twee millioen italiaansche rente op eenen dag vol te teekeceii dia Rotlischild hüu aanbood in Madioen tn Soerabaya hebben overstroomiuiicn plaats gehad Men wil Je zeemigt van Zvtedeu op OJt vao oorlog brengen In de koffijhuizen te Panjs wordt het poolscLe volkslied ge7ongen Jaarlijks wordt op dtu aardbol oor meer dan twee dui end millioen gelden tabak ge no en verbrand en gekaauwd Te Richmond waren ten gevolge an hecrseheud gtbrek aan leven beLüeften onirrreseldheden ontstaan Volgens etne wclhertkende voorspelling zal P ilrn in 1866 vrij zijn en voUeus eei e vroeg ro ook Frankrijk In Indie wil men gas stoken uit lijken D stad Hamburg zal waarschijnlijk weldra de vrijheid van industrie biuueu ha ir grondgebied afkondigen In Gotha raag het onderwijs gedurende de dne eer te schooljaren door vrouwen trezeven worden Het beste geneesmidJel tegcu rhumati= mus is de steek eener hij In h t g huclit Lei eubrotk onder bittard ziin acht woningen met bijbebourend gebouwen door een hevigen brand rtniield en zijn daarbij omgtkomen eene moeder met haar kind en eene dienstbode Van do poolsehe amnestie zijn de leiders en aanvoerders van den op tand uitge loteu Te Parij is tene groote caontch onefabriek af ebrand De schade bedraag t een millioen frs Men verzekert te Weenen dat reeds eeue overeLnkomst gesloten is tusschen Frankriik en Zweden De stad New York heelt in IMJI voor 3 b50 00O dollars sirjavcn gerookt en oor 3 10 J d 0 dollars bruod geireten Te San Francisco ziju in maart 11 tweehonderd vennootschappen vo jr mijnwerken oi L erigt Het nominial kapitaal bedraagt mter dan 20Q millioen trnlden De oudst d i citv au Londen is m gronte beweging over het voornemen der re jenng om de cilv politie op t beffen en zamen te smelten met die der hoofdstad Men wil prii a Willem vaa Denemarkeu meerderjarig verkLren dan ontgiat men de bezwaren van een reL entsehap De ouiUte oou van Wie opolski gaat naar Alexaüdrie om prins Xapoleon daar te ontmoeten Er zijn t ec nieuwe cometea ontdekt de een in het sterrthet ld de Dolphiju de an ler in Pegasus Vijf beroem le Wurtembergers zAïllen door gedeiikleekeueu verheerlijkt worden Schiller te Marbach I hUud te Tubiugeu Ktppler te Weilerstadt Ti=zt te Rentlintien en Kelner te Wcinsberg Te Damaskus zijc twe christenen op de straat door Turken aangevallen en vermoord Te Brest ziiii bij proerneminireii met nieuw geschut eenige stukken gesprongen en daardoor verscheidde mau cli jppen doodelijk getroffen Garibaldi blijft vooreerst op Caprera Heijeren wil zijn regt op den griekschen troon handhaven Mlcruecre la iu dt gasverbruikers aan het muiten en eischen aan irnlijke prij vermiiiikrinir zoi n dan zullen zij peterolie branden De kosten vau het la er onderw s e Weeueo bedragen ruim 3G0 0Cn fl per iiar die voor twc deiden mt st ds kas gevonden worden Tegen den geriugen enti t jn s van ƒ 72 hi bbeu op eenen dag 5198 personen de briiid ge cheiikfn v lm nith Kensington Museum bezigtigd Te londen neemt de poLktu t i t tne hevig toe De achterstalligesoldij van het noordelijke leger in Ame ika bedroeg op 1 april 200 millioen gulileii Te luik i eene vt rceiiiging opgcrigt niet het doel omdoor de drukpers volks ergadcr ngen voorlezing en verijoekschriften eni de afsehafting der dood traf te bt Acrken ie Panjs zal men nieuweproeven nemen met electrische si aatverlichting Mazzini heeft dri dagen als dame verkleed te Milaau vertoelJ Ingezonden In de N R Courant van li april 11 avond editie komt uit s Hertogenboseh een berigt voor van eene gehondene bijeenkomst AYaniieer men nu aldaar over den drukkenden prijs van 18 centen per knb el gaz klaagt met nelken naam moeten wy dan wel den prijs van 22 2 cent besieinpelen dien wij hier per knb el az moeten betalen M j dunkt dat het meer dan hoos tijdis dien enorm hoogen frjs te zien vetmi ideren of n oeten tie tegenwoordige gazverbriiikers nog langer boeten vror de slechte wijze waarop eenma il de gazfabriek is opge igt en eene latere proefneming mislukt Het ware naar onze bescheidene nieening beter door een lageren prijs van net gaz en door vergemakkelijking van dea