Goudsche Courant, donderdag 30 april 1863

klaarde tevens dat naar de mennnp der recrenn de bedoeldekVe ie p e europrscl e is Paanut volgt onm skenb mr dat jer u e oovhys v U v e nü y dn u m mo ndheAea ie e l kra valt ood men hier thans beg nt in te ou ur an m n i = op 1 t pan beef te boMden e n et en tn I et opinerkcl jk met bueveol voo iomei dheid Oos enr ji dooi o üouvii iiement v oi dt bebaiidebl IVbalve eirens do verklaring van den heer Billanl nopen l olen as de JM p e Anr s van het wet evend cha n ook n andeiT op ii en u belan njk oo eerst heel de nink s d An lelanc et om d o r de opeiibire schiiUl aevMnl en a i r o md b t de e sedert lsj i j larlijks met J j milhoen i verme rder Pe hee L rrebur beer dan entegen he nt erp iud et in bes he n n genomen N id t men over te i c onder e=ohik e moi en b ul beraadslaagd heeti de heer Joav enel n T regerinir eandieh at de k eslte der regeri n o indidat n ter tafel ïebrairt aarbij hij door de heeren Leinerear en den markies de Perier eveneens vroegei e rege rin eonii I iiei erd ondersteund Pe laa ste deed voor i uitkun fn lal il men op de bescherming der regering rekenen m n hare poliiiek moet oiMlerslenneii eike men dan eelii er eer=t dient te knii en Pe e aanmerking lokte een protest van ueii Jeer paroeh e uil voluens wieii men nnmer de eandi l kie t die de bevolking het meest welgevallig zijn Pe heer Fiiard sclietste van ijne ijtle de ongelijkheid der middelen waaroVer e leirerinL en h u e tegenpartij beschikken De beer Faire beprak hel e fdc onderwerp waarop de heer Baroche te midcen ii en vree elijk gedrn sch antuoordde dal de regering el officiële eandidalen tegenover de coalitien der opposilie moest stellen Pe iiietleinin zijn zoonel de btgrooting van binnenl zaken aU die va i staat van jnstilie en van buitenl ztiken met rroote meerderheid a mgenomen Men spreekt van een manilest dat de kczer tot bet fr nschc lolk zal rigien en dat eenl e dagen voor de verkieziuL Cn in den Monitenr al wonlen opgenomen Men zegt thans dat de verkiezingen den dl Mei en 1 Junij zullen pLiais hebben Trn a uizien van het ru sische antwoord verzekert men dat prins i chakoff zal aanliieden om door de drie inlerTenierei e mogendiieden te doen bevestigen dat het onmogelijk is t i ns meer voor i o en te doen dan de russische regering than verleent Wij Iers wil hij onderhandelen met de drie kabinetten die zichtot keizer Alexander wenden ten einde te verkrrL n dat vf rbeleriiigen in het lot van Po en worden gebrast Ofschoon dit berigt bevestiL ing verei cht heeft het veel 3chi n aii aarheid Pe russische regering hoeuel zij de de irrootste eonce ien aan den ensch doet om den vrede te be ireii bereidt i h toch voor tot den strijd indien men haar daari e moirt nood aken Brussel H A ail Alles wat tetrenw oordig hier op politiek terrein voorv ir is van belang met betrekking tot d aanstaiiile verkic iiigtn aarvan het lot van de parlementaire meerderlieiil en dat van liet liberale kabinet zal afhangen A oor het oogei blik bestaat de geheele kwestie in het al of met aaniunien van het door den heer Yerhaeiren aan de ïpje niiiver iieit vermaakte leg iaf Terwijl de regering eigen dit leiriat aan te nemen or grond van de door haar aangenomen otiriiiselen in zake van legaten en donatien heefi men lan d n gen eenier tad an Brussel voorgesteld om eenc petitie bij de kamer in te zenden ter gnuste van 1 e aannemiinr Het is in tieiioeg zeker dat de raad zich voc die peti ie zal verklaren die in de kamer ongetwijfeld t heiige debiMen n inleiding zal geven TVe3nen April Pe Kussen te Warschau verspreiden het gerucht dat eer tdaags eene constitutie voor t ongres Polen al In fend lie klingen worden allerlei pogingen in het erk gestild om zoo nKirel k eene triple alliantie tot stand te biengeii lusel en en e iigiring Kusljind en Pruisen Zij die geene p ir ijbel itg n wen ilen te bevorderen niaar het we meenen met et v drr ind hopen dat dc C pogingen vnicliteloos znlieii zijn Het geri cti d it de weire rieds onderhLiiideliugen wordiai gevoeri is eelii r blijkbiar voorbarig V in eene uewoonlnk gi ea onderr g e i de wordt verzekerd tiat de beiri otiiig voor lSti4 welke bij den rijksr iad lal worden ingcbeml is geriami de ontvangsten op 41 9 miliioi 11 f de niig iven op 521 millioeiid gen Berlijn 27 April Men verhaalt dat in West Prui ei een anoniem revolutionair comité door dreigende brieven onlusten tracht uit te lokken en schri te ver preiden He inssisehe bestuur te Warschau heeft in weerwil van het protest des aarlsbisscliop de gewone processien verboden Ondanks dit verbod hield de bevolking den 25 dezer de gewone proeessi waarop alle geestelijken die daaraan deel namen in hechtenis werden genomen Een der leden van het huis der afgevaardigoen de heerH iges heeft een vergelijkenden staat ingediend waaruit meteen opshig van het oog kan worden gezien welk verschil erbestaat tiissehen de sommen door de regering uitgegeven endoor het huis der afgevaardigden toegestaan Deze staal betreft de rekening en verantwoording over 18G2 voor eenigrdagen door de regering bij liet huis ingerlienil Men Het schijnt dat de poolscli opstandelingen dezi r dagenofl ensiet zijn opgetreden indien geloof mag gehecht wordenaan de berigten ingevolge waarvan dit heeft plaats gehad iuhet noorden tusscben de Pniia en de Niemen in het nidoosten tnsschen de Weiclisel en de Bug en in het westen tiisschende Frankfort 27 April In Beijeren hebben bij de verkiezingen v in sieingeregligdeu voor de benoeming van afgevaardigden de eaudiiiiten der groot duitsche pirtij de zeire behaald Pe cmdidaten der kè n diiitsche p irtij werden slechts in eenige steden der provin ie l raukeuland en eenige gemeenten van Eijn Beijereii gekozen Uit Munchen meldt men dat door de drie beschermendeinog ndhe Mi van Griekenliud maatregel zullen wonlen genomen om den roerenden en onrocrenilen eige idom van koning Otto en zijn gemalin in veiligh id te stellen en desnoods eene behoorlijke schadeloosstelling te doen belalen Turijn 27 April Te Rome i het gerucht iu omloop dat het opperhoofd der bandieien Trist iny zijne bende verlaten heeft en door zeKereu l erracante verv ingeii zal worden Tristany z ou naar Triest vertrekken Men wilde weten dat de paus ten gevolge van de pogingen van de c im irilla en van den heer de Mérode de demissie van den kardinaal Antonelli zal aannemen Twee honderd struik oovers zijn uit Kome vertrokken den weg naar Aijuila inslaande De italiaansche regering heeft daartegeu reeds maatregelen genomen ötnnenlonöv Gouda 3 April Morgen vrijdag 1 mei wordt alhier eci eenvoudig feest gevierd der algemeene belangsttHing we vv iardiir Het is namelijk vijf en twintig jaar geleden dat de onderwijzer der armscbool in die betrekking is opgetreden Onze openbare armscbool mogt zich onder zijne leiding In voortdurenden bloei verheugen eu is in w iarheid een sier ad van onze stad Toen W Eeuhl den 1 mei 1838 uil eene bjzondere school aan de e openbare inrigting werd oveigepl iatst was sedert 2 jaren door de onvermoeide zorg der pi schoolcommissie de school uit diep verv il opgeiieiird en het na ital leerlingen viermaal grooter geworden t edert dat oogenblifc heeft Eenhl met onvermoeidfn ijver zijne moeijelijke ta ik met bewonderenswaardige naanwgezethe d vervuld leder onzer kent den eeiivoitdigeu en nedcrigen man die geen aanspraak niaakt op wetenschap en geleerdheid die bij sc berc vergoeding in de behoeften van et n t ilrijk gezin moest voorzien uoeli dien wij wijs en rijk achten oiinlat liij met voorbeeïdeloos geduld en vaderlijke zirhsnioe ligheid de stip te orde in zijTc school h iiidh iafde mi de li irlen Zijner leerlingen won en omdat hij onder ki ntmer en leed gelijkmoedige berusting en blijmoedige tevredenheid bewaarde Vv Renhl liper werkkring heeft en die beter aan zijne roeping beantvroordt dan Keuhl Yan gansclier harte kome dan tot hem aller opregle heilwensch D a hd met de zijnen blij en dankb iar den heiigelijken dag v lere en zij het hem vergund nog j iren aller lioogachimg en de dankbare li fde zijner leerlingen in te oogsten Het gebruik van het petr ileum dreigt i ieltegenst lanJ het gev iar da ir ian altijd in meer of mindere mate verbonden weldia algemeen te zullen worden en de gasverbrnikers zelveusteken in verschillende sleden de hoofden bijeen om te dezergeleirenlieid aan ienlijke pnjsverniinderiiig te bekomen Ook bier beproeft men dit en is bij de directie der gasfabriek reeds ingezonden een daartoe strekkend verzoek dat door een aantal gasveibruikers is onderieekend welk adies stellig wel in ernsiig overneiring zal genomen worden Zoo w IJ uit goede bron vernemen is de direoiie niet ongenegen den tegenwoordigen pr js v m het gas aanzienlijk ie verminderen w linieer het gemeentebeslunr eene verlenging van minstens tien j ireii van hel loopende contnict zoude willen toest ian Indien het nu w iar is d it er iu ons land geen voorbeeld bestaat waar de gasverlichiing voor de gen eente zoo goedkoop is Is hier ter ste le dan is het zeKerlijk van groot behing voor de burgerij dat indien de directie der gazfabnek het verzoek indient ter verlenging v m het contract en daarbj tevens het gas voor de p iriiculieren aanmerkelijk in prijs vermindert deze za ik ook door hei gemeentebestuur in gunstige overweging genomen worde Bij de dgemeene ontevredenheid over den oorsprong eude zamenstelling v m le hoofdcommissie voor het gedeiikteeken van Nov 1S13 is de vrees niet ongegrond dat de zaakzelve d iaronder zal lijden en niet die algemeene belangstellingen medewerking zal vinden die zij zoo zeer verdient Nietszal dit gevaar beier verhoeden dan indien meu sl igen mogtin het voorstellen v m e n plan dat de eenstemmige goedkeuring des volks verw ierf Daaivm vestigen wij de opmerkz aamheid op de hierachter aangekondigde l ruchure eene waardige stichting waariu de majoor W P P Anzon de Boisminart oiid kommandant van het invalidenbnia te Levden als gedenkleeken voorslaat de stichting v in een asy voor ontslagen oude en invaliede krijgslieden onzer zee en landmagt Dit voorstel is der ernstige overweging we waardig waar toe de lezing van de eenvoudige brochure velen opwekke Het gedenkteeken moet althans in dien zin opgevat worden en zal alleen op deze wij e eene waardige herinnerii g worden van de zegenrijke gebeiirienis pi hel algemeen overzigt van de Java Bode leest men Hoewel de st iats uingelegenheden ut J ipan er nog al critieken de demonsiralien tegen de vreemdelingen nc al gloeijeadzijn leven wij echter thans in eene soort van politieke uietsbeduidendheid wat de kolonie zelve a ng i ii lar weinig frappanic incidenten of tn het geheel geene belangt ijke feiten plaatsheboen gegrepen De handel beeft zich nog niet geheel kunnenreleveren van de laatste slagen die gevallen zijn en is dienten gezolge alles behalve levendig De rijst is niet zeer goedkoop nieltegeiistaanile er thans vrije aanvoer is en de officiëlerapporicid d riislproductie zoo vaak als gunstig zeer gunstig bevredigend ciz hebben aangegeven Van indisclie l langen sprekende iets w aardoor men tot heden toe hootdzakelijk die v ia Java bedoeld heeft kunnen wij hier niet n ilaten om aan te dringen dat men toch beginne om dien eiigen kring van bsl ngstelling ook over Sumatra uit Ie strekkei en dit eiland grooter en rij nog dan Java Toorlaan niet meer Butenbezitting te noemen Waarlijk het is al tamelijk kortzigtig om een land dat zoowel wegens grootte hulpmiddelen van den bodera als geographisehe ligging in zekere m ite bovïu Java uitmunt nog hiiiger eene buiteubt MÏng van Indie te noemen en hel ook in proportie van dien n aam met belangsiellende zorgee te be leelen We stSnmatr i is door oorlog eene uitgebreide bezitting van ons geworden en door de weinige en nog vrij cuvolledige zorgen Tan on e zijde begint dal land wat men iioerjt te geven OosT Siiinatra w iar ons gezag insgelijks gevestigd is wacht thans grootelijks op onze krachtige hind van bemoeijenis Het Nederl indsch Ii discbe gonvernenient heeft bereids blijken van belangsielling in die zoo beliiignjke gewesten gegeven doch het wordt liinkt ons hoog tijd dat men van uit Ne ierland de blikken ook eens vestige op de striat M d ikka Wij houden dit le te Tenwoordige tijusomstandigheden voor zeer oodzakelijK ja voor gebiedend Stf iat Malakka toch is de groote weg van Europa en BritschInlie naar China Cocbin China en Japan Nu deze landen niet alleen de indaoiii maar ook de schepen en daarmede ook lie zucht naar bet bezit v an koloniën trekken van meer dan ééi e groote mogendheid nu dat alles zioJi begint oor te lloea wordt bet meer dan tijd dat men de ndacht doch I liever nog de meest mogelijke zorgen wij san de gewig tige positie van de nederlandechc zijoe van straat Malakka Men leest in de Middelb Courant Zijn wij wel ingelicht dan is a in den frauschen gezant h het ne lerbindsehe hof door zijne regeruig opgeiingen oni Nederland nit te noodigen zijne adhjesie te schenken aan de dóp che door den franschen minister van buitenl indsche zaleo ter gunste van Polen aan de riissiscbe r oig toe z indeu P A Capadose v m s Gr iveiih i2e heef me zijne echtgenoot in de gevangenis te Malagi be ocht d familie Mat3moriis en in een openbaar gemaakten biief de ontmoetingeEinedeiredeeld die hij had in die sp unsche stad met allen di zich aan d ai evangelischcn ze ide ing Eene belangrijke bijdrage tot de eommi35ipgi ehiedeniilevert de in druk uitge veue reoe van m G tjropii vanPrinslerer Het thema da irv in is ontbinding van de hoofdccmmissie of voortduring der kor late best ijdmg In de arosterd imsehe commissie beeft de heer mr J van Lennep gezegd dat hij de benoemiiiï voor zich niet als eene eer maarals eene beleediging beschouwde en hij heeft onmidtleltijkdaarna gevolgd door vijf en twintig andere leden de vei adering verlaten Kortelings deelden wij in de gem ber mecle dat uilAlkmaar een adres aan den keizer van Rusland gpzcmlen is ter gunste van Polen omtrent dat adres schrijft het volksiiiad Er is nog iels d it ons in het alkmaarsche adres weiiig bevalt woorden zijn woorden door een plar woorden kau menzich zeer gemakkelijk den naam van liber ia geven de waresyi nathie voor Polen kau niet blijken nil een adres dat slechttnit oorden bestaat maar moet blijken uit najen r ders i üie sympathie een ijdel goochelspel Tot heden hebben wijnog niet geiioord dat groote sommen ten behoeve van Poleain Alkmaar zijn ingezameld of dat er veel vrijwilligers uitAlkmaar natr Polen zijn verirokken s Gravenhage 2 0 April Pe eerste kamer der statengeneraal heeft heden tegen maandag eenige naturalisatien aan de orde geslebl Tot rapporteurs over het ontverp middelbaar onderwijs zijn gekozen de bh de Kempenaer Nobel Schimme penninck v d Ove en van Beeck Vollenhoven 27 April Pe eerste kamer heeft in hare zitting van heden 9 n ttnralisatiewelten aangenomen Tegen morgen en overmorgen ziji onderscheidene wels ontv eipen aan de ord gesteld waronder op overmorgen de wets ontwerpen wegen de afkoopbaarsteliing der tienden 28 April Pe eersie kamer der staten generaal heeftheden mei algemeene stemmen al tie onteigenin swptten enverdere kleine etsontwerpen die voor heden auu de orde waren gestehl aangenomen Gemengde Berigten H M de koningin veduwe heeft per belaniTijWe liijdrage geschonken tot het gedenkteeliPti vci den herto Saksvo eiin r io Fraokrijk ziJQ 30 000 doofctommea de helft Aordt it O ci hylen opjre orc Het latrerhuis heeft 6 ton toegestaan als bijdraj voo het opngten vatteen monument oor prins Albert in Japan wordeo de knj2st erustingeB op groote scliaal voortse et De zep pn tachfsste alg veriraderiag va de Tied tnaatsc aappij lot bevorderini vdn nijverheid zal jehouden worden te Rotterdam op 14 julij a s Een amcnkaan bewr t er m geslaagd fe zij om lofouioticven en stoonivaannigea door ihiddel an petrolean in hewei te bretiüen Te irankl ort wil men tin crédit mobilie oprigten Men wil iu 18 J4 te C jttingen eene anthropologi che schedeltentooLslellins houden Fnkelen beweren dat het niouunient voor oovr 1H 3 be tjian 7 1I Iu een te Maastricht gebakken norceleinen toren Het stoomiregat Panama i = met 400 man soldaten f n 60 ton corlo sm terii el van herbourg naar Mexico vertrokken oor de leaning des ottom iiiiche biuk ia meer dan de tiendubbele 01 uigcwhre to Den 24 april zijn doperwten en peulfii van den k len gr jiul den koning aangeboden uit Rt elolarend5veen Een te Ptrijs lu besLig g nnVnën firenl stelt etii trfafravil voor ge eten op een kfteft iM t bet ondir hrift Kijrpy trekt op tegen Puehla Tc artblul ljn wvder 140 zalmen m het Zttartewater gcjioot irtor F manuel heelt een morganati ch huwelijk aangegaan met zijne gehelde Hosiiie eene tam boer majoor dwhter die na markiezin is geworden De hervormde kerk te Heji chiip heel t dezer dagen van vrouwe V d Poel wed van Diemen drie 7ilveren fchaltïk ten geschenke ont aniien Het p rij jche centraal comité jcor Po cn i al eene groote loterij houden waarvoor de heste kunstenaars eschenken hebben toegezegd In ïdderland klaagt men o er de ont eitende meBÏgt meikevers In het zuiden an Maro ko zijn onlusten uitgebroken Ook te rirnssel zal onder fransrhe medtwerki tt een rredit mobilier np engt worden Een zydetahriek int h de O sjf ie Lrt elu heeft bij zijn overlijden 4 36 0 10 th ttt wrld idiL e einden ver Te Grc nge zal het ga voor 14 c aan de paitirnlieren geTe erd worden Mr verneemt d it het kader v tn officieren der mance eece wijziging zal otuetgaan Het aantal luitcDants ter zee tweede kl wordt op 30 EÜnda estelu