Goudsche Courant, zondag 3 mei 1863

1803 digen alsnog irct doD adressant in overleg te treden tn io eoue volgende veryadering er g uit te L ieugen Op prEcadviLS au Ü eu W v üulr op het adies r n W Ki neman oin afstaml an grond aau dea tuilaingLl Iwijzend bestL Lt Het vuorptrl van Ji eu Oiii de lu het adreo an A Kunkman gedane a nib idmg aan te iiemiu tigtn btUi iiLr an 5 cl piv Kg I f een luaMinum vau 100 s ja l wordt iiui Ig stem r u a iiigi noiui u nadat hierover de hh an Genntp Kfni Kcmper tunUiju DioogLtiL en lïeulinger het v oord bai deii gevoerd Uet veizotk van J A Jiiezeiiaar 0 1 t L n hetalii g van i laar U de Albuu wordt üUiLii gaan tot de hin eiiiiii ii lch iii in htt ijLbtinuder bank van leeuinL e i verceoigt de btci ï riueo aile tiMoii tn up ch Tot librv niee ter wordt de hier Terp tra heruo LU iiict II teiuiuui terwijl er eene wa uitgthragt op don heer mr va i Gaiii p lu woidt eindelijk met alg stemmen tot hulpoudenvijzer aan do optubaie hmgerschol bfjiotmd de liter Mai eh Al=nn ti lt de mr itttr aan de orde het ui de voiu e veigade ung gedane voor lti van diu hr Kinnj v tlke te itnuuoidig ijiidc cp irtiioodigiiig vanden voorzitter httZiht nog wiAn loihtht m hetuck lai dunge diï u Rti omtivnt liet al of nitt tijd u bit vüOi iel u tlokt wa raaii ii rhaaldelijk dv bh Foituiju üioojileever lieuiniL cr mij Bnciiiier Keu pjr van Giiiwp cu de dnne detIncintii en woidt tuu sluttj het voor ttl met 8 tcLrtii tenimui de hb de Grave Uti iiiigtr Kemper en tortnijii Diuogluvtij a ngei omen tii ten L ulgc an dn n de eommissie van sujier iiiiet dentie voor de stad pü liiek onder unkbetiiiLiiig voor de bewi ui ditiisten ontbonden u ditu l u gevolge d luslnietie voor dat eollegie uigetiukkfn Iherua v ovdt d vtig idiTlng gesloten Zondag 3 Mei 114 GOÜDSCHE COURAITT en voor Gouda en j r T TT rT r XT P i Advertentien an e e u tot zes Uitgave van A BRINKMAN regels met inbegrip van het zegtl is 80 Cent voor r m j n o i eiken regel da rboven 10 Cent Lange Tiendetceg D n 61 Baitlnge one letters worden berekend naar plaatsraimte Burgerlijke Stand iOUDA GLiiOKfN 2 t April lle drik J ieobn oudtrs II J lilok en E Bennie MaLdilt na Fdi abeth oudt r G H de duii ui J isen z Jan o hIu T Hnn ienbou ti eu A van der Want Alida Lathann oudtr 1 de Mmk en 1 G hiidenburj l ivi i r 1 lUN Si April T IJ Endenburg i d 2t E i5nilcisv cg wed van r ilen 1 iil 7 j i J de l ttr EJ d v m IJuuren 10 h G üip U j ADVERTENTIEN Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Dingsdag 28 Jjiril AfwfrJï ÖP liecren Üe li it r eX stateu oin iLiit lifu tLnmju our ludieuïuj der ge Openlt rt kel l üor uoitfii itu p rt kfii h t II Ml er iiitwuurdinir ii n f r ISCJ van het bestedLliiiLrhuis en der ueide i nii eii in liai Jt n et iiei omniis ic zijnde de hh llemy A i ne Hi d i kbetaigiug Aau dcu heer Üertclman voor zijue beuoeming notificaiie re inn den l eer na crkainp oin inet 1 Jiinij a eir l ontbl igeu ie worden d JpmidervMjzer a iii de tiids tu clieu clioi l tuei e tiian drr = t i iiili fii vaQ WijL ter beuoeinini tot comniiasaris an de tonmbootfi ter riilie Kent i jre i ir an B ea W dut Sjuit gaarder an de g ibd voor 8 dccen is t esciior r vi ens het Mlltkeunu eil jten ni ijn pu t Poor R en W urdt iiii td lul f ct Fen Voorstel au 1 eu V om in J lsnn r0i t i i l ïi üdeling let ver oek der Al d Gouda e o der H dl V iflïstb lan 1 lulboi u om oi di ibleuiiuig ui het bestnur bij de aai strande teutouii l i cu woiüt o üor ttl n lï en met ilg tfTTirrii l irn iuntor toe te tj v n n ti i il Kl Ad r prenwen en il O indien tr i i l iilk t rr iktl jk uki aii m i Londen zijii y Heden hevaüen vau een Zoon A HOOC EXBOOM V N ura Want GocBA 26 April yi Keï verzoek an iHoitiom st luk trtof am en t et a iwijztn an er ïirder teritui in iti Liua ds len wtli tit Ie i uid ordt ip oui ttl au B en W om I rtoe i te gaan eu de pL t a pülnig jun 1 m adres aDl oi er te latiu i it bepaling dat j o di MHU uitkoi i t m worden berrfld rene i u Hl cu andtr i i 1 1 luU n n ikit A l emppy V cMt rlr u Ti ittcr i ucbi u UenliiLir eu lorluijU iJruo h e er nrrl c sr i lfp liug au bet il of i iet Fhotographie Heden overleed te AunterdaM in den onderd a rmni i J j n en on7e waarde Vader en Bf iini h ider de Heer C0ENELI3 GotDA J KrXP 28 April 1S63 E KFVP ircli rNNiNi Xenine en aljeimme Kftm n rhit Toor de vele beu r i a aIl hartelijkeden nem ns b j hel overlijiUii lijiier gelief e Moeder Mejiifvron de Wed P de Viy ontvaiigen ije iiir ik mijnen iipieiT eD d ink F m UI IL GoüDi BO Arr 1 i T e OiiderEe eekeude zijn ATELIER Teopeiid 1 ebbende beveelt z eli verder bijhel geachte piibLck aan Met achtingPeperst raat n 7 3 VEd Dr Bienoar G iD i A J MARTENS De Thee Soorten ITT IlfT M n 7 t lX V N Siiidcnini en Siblesz De Onderaeteekem ei bcdiren bij dezen hunnen hartelijkeii en we i nieenilen dank Toor de vele bewi yen vmh deelneminsr I uii beloond bij gelegenhid h inner Ojinge Eehtven niging W viv BEMMEL GotDA J Tiv BEMMEL 49 April 1863 geb Kookevlib te Jryihi m zijn fijn geurig en waterhoudend zij mnnten daardoor boven veel andere soorten bijzonder nit en zijn in ver eirelde pakjes van 5 2V2 1 s verkrijgbaa bij G KABEL Lmige TirH hici I N 24 te GOUDA D BOE3 Az te OmhwaUr en verdere Depots EE E WAARDIGE STICïlTIXG KAAE AANLEIDING VAN DE VIERING VAN HET f ijftigjarig Feest van Neerlands Her stelde Onafhankelijkheid Een Woord tot het VolV wjOB W P B AUZON DE BOISMINART Geptii 1 hnm J Jf joor ge t en Leden van de diverse Sui L ouimissien worlen cp ez e Brochure gejnaakt Prijs Vijf Cents Alom te bekoj en HEELE ea HALVE KKEIKEN Fachiüai n Seltcrswatcr vulling 1863 K K e lOXKER Tlui l gel Prijzcii der ElïVclcH AMSTERDAM Uii gsiLg i d 1 i3 tC lic Mil H pC t kuta k u s i uen Ned w sell 21 0 2l V 3 j di o 3 lü 4 dito 4 l Amort S jiid ó a 3 11 Handelni 4VÏ iiiV O l Leeiiiiia 4 ö s Aand H Sp 41 0 d Kijnspn 41 lielgie Rötts ii ÖG o Sp iijje 1 1 1 2 4 d bniiciil 3 52 8 d b iiL i a Portng il obl i 4ti i V Uii I ohl H 1111 1 1 7 i f d i 9 5 IDÜ Ceril J J 0 I0 Is i 4 I 11 M r e 5 d 6 eiie Volget Sp 5 l t 2I 0 l l 1 iii en I IJ 5 Oiist l ij oll j ll liio 4 dito Cl 2 dito di 0 Z IVi l i u i reii e 1 s 1 ï V 7 1 i d i 1 Me lilN l 3 Ier B jckarukkerij van A ilIUXf M iN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Do prijs per drie maanden is f 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuttenlttnïr Londen 30 April Graaf Kussell heeft heden in het hooger en de lieer Layard in het lagerhuis verklaard dat de aan boord der Peterhoff aanwezige mail is teruggegeven zonder geopend te zijn geweest maar dat de kwestie van het opbrenjen van het sehip voor een prize court is gebragt hetwelk over de teruggave uitspraak zal doen Ir de laatste berigten uit Amerika wordt aangaande harleston bevestigd al v at ook van de zijde der zuidelijken laromtrent is raedege leeld Al de gepuitserde schepen naren teruggeslagen eu zoo geteisterd dat er zelts geen nieune aanval te verwachten was Van Je uegeu Monitors die aan het gevecht deel namen is er een ge onken van een ander werd a het gesch it onbruikbaar gemaakt drie anderen werden miu of meer beschadigd en konden geen dienst meer doen De uitslag van dezen aanval iad eene groote moedeloosheid te New York te weeg gebragt het volk wierp de schuld op de administratie en verlangde daarin verandering Alle pogingen der noordelijken om generaal Forster to ontzetten die te Washington in Noord Carolina is ingesloten zijfi mislukt Een dftichement van 7000 man dat te zijner hulp was afgezonden werd door de zuidelijken teruggeslagen Ter voldoening aan een verzoek van het congres der zuide jken heeft president Davis aan de bevolking der zuidelijke staten een adres uitgevaardigd over iWn tegenwoordigen toestand en de vooruitzigten vau het iund Hj zegt daarin dat de zuidelijken alleen eu geheel zonder hulp de grootste legers en de kracliiigsie vloteu hunner vijanden hebben verslagen en tilt zij lil twte jaren oorlog gevoerd te hebben met regtraa igen trots konden terugzien op hetgeen zij in dien tijd hadden verrigt Spivlvende van de nederlagen der noord lijken bij Vicksburg Port Hudson eu Charleston zegt president Davis dat de strijdkrachten der zuidelijken nooit zoo talrijk zijn geweest als op dit oogeublik Hij eindigt met de bevolking aan te moedigen tot de voortzetting van den krijg maar raack haar tevens ten sterkste aan om ijverig den landbouw te beoefenen liever granen dan katoen of tabak te planten Parijs 29 April Gisteren heeft het netgevend ligohaam met 240 tegen 7 stemmen de wets ontn erpen voor de gen one en buitengewone begrootingen aangenomen De Moniteur deelt eene dépêche mede uit Vera Cruz van 1 april meldende dat de gezondheidstoestand er zeer goed is Depêches uit Orizaba van 26 maart melden dat ten gevolge der bcnegiiiff van het leger naar Puebla de borigten uit het hoofdkwartier niet geregeld aankomen De generaal Mirandol heeft bij Cholala de troepen van Comoufort na een hevig gevecht tei rnfdrevea De Mexicanen verloren daarbij 200 dooden en 5 krijg jgevangeneii Het vrr der F Mn cheu bedraagt een tiental manschap en naarv iii tnie ü e=i eu etti Ue ge nd lieiil der bewoner van ie om rel eii is zeer gaastig De neg i van Puebla naar Mexico is door een fransch corps ue ct lu den nacht van 23 op 26 maart zjii oor 8an Juau de loopgraven geopend De regering heeft met de stoomboot Valetta depêches Advertentieblad Omstreken van Shangai ontvangen die de nederlaag van het eng chi nesche leger onder bevel van den engelschen generaal Holland voor Taivan btvestigen Men schrijft dit ongeval toe an het gebrek aan toereikend mr terieel waardoor de aanvallers niet spoedig genoeg de grachten konden overtrekken Eene poging van het fransch chinesche leger om Shansiu iu te nemen slaagde niet beter De Bevelhebber werd door een kogel doodelijk gewond en dat wel dooi de onhandigheid van een zijner manschappen Daarop verloren de troepen den moed eu sloegen op de vlugt Naaunelijks had de bevelhebber Tancou dit vernomen of hij trok dadelijk van Ningpo naar Shansing op De uieun berigten uit Mexico hebben weder mc iccen Jpjêurgesteld die dwaas genoeg was te verwachten dat men thans zeker het berigt der inneming van Puebhi zou oi tviageu LTit de navolgende b j oulcrhedrn aan particuliere bnt ea ontleend bliJK t overigens met nt moeijclijkheden men heeic te kampen De mexicaansche regeriug heeft bevolen dat SOOI man der beschikbare troepen met 24 kanonnen naar de hoofdstad gezonden zullen worden Een aantal bewoners van Puebl i heelt die stad verlaten ten einde den Mexicanen gelegenheid te geven zich des noods inde huizen in biuderiaig ie legtren De belangrijkste punten tusschen Puebla en de hoofdstad zijn door de troepen van Ortega eu Comoufort bezet De spoor egarbeiders tusschen Vera Cruz en Orizaba wor len ieder ooorenblik door de guerillas aangevallen die onlangs ciet minder dan 1000 dier werklieden gevankebjk negvoerden De deje tien houden vooral onder de jagers v m Vineeunes eu de Zuu iven aan Een fransch schip met stenil oliii en tnee ainerikaausche bodems met oorlogsuiaterieel eike Tampico niet kouden verlaten zijn in handen der Mevicanen gevallen die thans in dezelfde haven Let inatcrieii opvisschea van het ton ii5 iip Lance dat door dt Fraiisciieii moe t n orden achtergelaten Het netgevend ligchaam heeft ontvangen een netsontwerp lurbij eene buitengewone subsidie van l 2i ü oijo frs noidt gevraagd ten behoeve van de noodlijdende fabnek arbeiders in de katoendistricten Door den min v bmuenl zaken is bepiald dit vanhet bedrag der algemeene inschrijving 53 219 fr on Ier denoodlijdende werklieden van 21 departementen zullen wordenverdeeld Het nationaal comité te Rüu an heeft uit rMie eigene collecte reeds ongeveer 660 000 frs uitgedeeld Weenen 2S April Het berigt dat neldra eene ir m 1wet aan het Lombardisch Venetiaansch koningrijk zcl jrevch silken worden heeft te Venetië een zeer ongunstieen m h te weeg gebragt er is althans eene sterke partij i L ea et rltvaardigen der constitutie opgetreden Op i i dez er v irrii op ruim 30 plaatsen te Ven ip pl n a n de lioe n sv tr ten gehecht waarcp iicn la U e met de groiid vei n g inet Pembo Be heer Eembo is een oornaam vcuetiaansch cel iiian die buitengewoon heeft gejverd voor het verleeuen van eeiie ooiistit tie Oe wijze waarop de politie zich bij dit voor1 li hoe t i dr ii nerpt op haar den hijn diit iJ V i e baud in uee gshaJ üf nalatig is geneert iu iT vervulling M haren pligt waut eerst in den laten nimijaag heeft zij die pLaciten doen verwijderen