Goudsche Courant, zondag 3 mei 1863

Berlijn 2S April Gelijk bekend is heeft de regering eweigerd om de rapporteurs der financiële commissie t e te Titen tot het doen van eene inspectie der schatkist hoewel zij ain een Jer rapporteurs als privaatpersoon die bewilliging zou verkenen indien hij haar als zoodanig verlangde iMen weet dat ruim 20 millioen th in de schatkist aanwezig is maar tevens is men te weten gekomen dat i millioen th is uitgeleend Aan wien wordt niet gezegd daarmede hebben de leden van den landdag niet te maken Door het ongebruikt latej van een schat van 20 millioen th gaat jaariijks een millioen th verloreu ook hierover is te vergeefs geklaagd De heer Yirchow heeft de volgende interpellatie tot het ministerie gerist Op hoedanige wijze heeft de regering uitvoering ege en aan de constitutie Aan welke tikken van beheer zifn ambtenaren werkzaam die niet zijn beeedigd Hoedanio is dergelijke handelwijze met de voorschriften der wet over een te brengen en te verantwoorden Iet hoofdorsaan der adellijke partij verdedigde dezer daren het kabinet in een uitvoerig artikel tegen de ongegronde aanvallen der liberalen die het land te gronde rigten en zeide tot lof der regering ten slotte het volgende De regering bevorder te zeer de stoffelijke belangen der natie daardoor wordt te veel welvaart verspreid en men ziet dat de onhandelbaarheid des volks met den dag toeneemt Frankfort 2S Vpril De geruchten dat Pruisen than op het punt staat ora met Susland eeu alliantie te sluiten wordt bepaald tegengesproken In sommige goed ouderrigte kringen wordt echter aan deze logenspraak weinig gewigt ehecht daar men weet dat de heer v Bismarck Schonhausen een gruot voorstander der russische alliantie is In Zwitserland heeft zich eene maatschappij gevormd die teil doel heeft om de nog niet bestegen bergtoppen der ijsvelden te bezoeken en da irvan later beschrijvingen mede te loclci Zij heeft ook het voornemen om op bijzonder bei crrijke punten srebouwcn op te rigten waarin men den nacht zal kunnen doorbrengen Ue eerste erg idering der maatschappij welke eerlang plaats heeft zal beslissen omtrent de aemeenschappelijke togten nelke de werkende leden die zich hiertoe bereid verklaren in dezen zomer zullen moeten uitvoeren De i odi groep op de grenzen van Gl irus iraaunbunderlaad eu Uri gelegen belooft rijke ui komsten voor de nasponngen dezer maatschappij vooral met het oog op de topographic eu de physii a der Alpen Turijll 30 pril De koning is te Turijn ♦ eruggekeerd De zitting van den senaat is tot Jlei geprolongeerd Het ontwerp om de regering vergunning te veriecuen om de belastinceu op den bestaanden voet te innen is ingediend De kamer van afgevaardigden heeft de debatten gescliorst over hetontnerp tot wapening der nationale garde tot dat de commissie daarover op nieuw verslag zal hebben uitgebragt Een der ledec leei t de regering geïnterpelleerd over een verbod tot het houdeu eener meeting te Genua De minister van binnenlandsche zaken heeft ten deze de handelwijze vau de autoriteiten te dier stede verdedigd daar die meeting belegd w as onder het voorwendsel dat men sympathie voor de zaak der Polen isilde aan den dag leggen maar in het wezen dezaak had zij eene agitatie die gevaarlijk kou zijn voor de openbare veiligheid ten doel De overige meetings die in het land tei gunste van Polen zijn gehouden bewijzen overvloedig dat de regering het rcgt van vereeniging eerbiedigt De kamer heeft hierop de houding der regering goedgekeurd met l ïü s er men tegeu 43 IiiSSabOIl 2 t April De koning heeft eene ten voordeele der poolsehe opstandelingen gegeven tooneelvoorsteliiug bijgewoond De rus ische gezant heeft zich daarover beklaagd maar de moejelijkheid is in der minne vereffend Het kabiuet indt zoo sterke tegenkanting bij de Cortes dat het denkelijk weldra zal moeten aftreden öinnenknö Gouda 1 Mei De onderwijzer Eeuhl mogt zich heden op zijn vyf en twintigjarig feest verblijden in talrijke blijken van opregte hoogachting De schoollokalen waren opgesierd door nationale vlaggen guirkndes en menigte van bloemen de verschillende fraaije geschenken waren daar ten toon gesteld maar vooral treffend was de aanblik der blijde talrijke kinderschaar de pi schoolcommissie leidde dea onderwijzer binnen waar hij door den heer schoolopziener werd begroet en hem nanifns het gemeentebestuur eene sierlijke pendule ten gescht le anagebcden De jubilaris zigtbaar getroffen beantwoordde in diepe ontroering den hartelijken gelukwensch en blijde kinderzangen en kinderlijk dankbetoon wisselden elkander af Met gemeentebestuur werd door den heer secretaris vertegenwoordigd en d kinderen later door den onderwijzer op eenize versnaperingen octhaald Heden namiddag is alhier rangeVomen de generaal Duycker tot het houden van inspectie Gisteren morgen moesten aan de j rdappeleu siroopfa brick op den raam acht zware vaten stroop van eene zolderschuit gelost worden toen men het eerste vat op dea kant wilde brengen begaf zicli het ijzer waaraan de schuit vast lag waardoor het vat op de schuit terugviel die kantelde en de zes werklieden met de vaten in liet water geraakten Vijf personen werden spoedig gered maar het kostte veel inspanning den laatste te behouden later werden de vaten opgevischt Gisteren morgen ging van hier op marsch naar Leyden onder kommando van dea kapitein baron de Melville de i of tirailleur compagnie van het alhier in garnizoen liggende4il bataillon van het 4 regiment infan srie welke laatsteplaats aan genoemde compagnie tot garnizoen is aangewezen Behalve door den kolonel van genoemd regement en verscheiden officieren von het bataillon werd de compagnie uitgeleidegedaan door het muziekkorps van den staf van het reg De hooge raad burgerlijke kamer heeft heden verwurpen de voorziening in cassatie van de algemeene commissievoor de liquidatie der zaken van voormalige wees en momboirkamers tegen den burgemeester an Gouda Amsterdam 3 o April Ten 2V3 ure arriveerden alhier met den beurstrein HH MM de koning en de koningin benevens Z K H de prins van Oranje met gevolg Eene talrijke menigte vertoonde zich langs den weg dien de vorstelijke personen namen en velen verzamelden zich voor het paleis op het balkon waarvan Z M en Z K H zich spoedig na hunne aankomst vertoonden Heden avond is er ten 6 ure diner ten hove van 2S converts Van alle openbare en vele particuliere gebouwen wapperen de vlaggen vooral op den Nieuwendijk en in de Kalverstraat is dit het geval s Gravenhage 29 30 April De eerste kamer heeft heden het ontwerp totafkoopbaarstelling der tienden verworpen met 23 tegen 13 stemmen Vóór de hh Rijsterborgh Sassen de Kempenaer Fransen v d Putte de Villers de Pité v Meeu en v BeeckVoUenhoven Beerenbroek Xobel Viruly Michiels v KesseiMch Schimmelpenninck en v Swinderen Tegen de hh Bosch v Drakesteyn v Rhemen Quintus Cremers Taets t Hooft v Weel Hartevclt v Eysinga Tonckens v d Heim v d Lekde Clercq v Aylva v Pal ndt Hartsen Huydecopcr v Wesseni Sasse v Ysselt Blankenheym Boreel t lleeckeren v Nispen v d Oudermeuleu en Philipse Daarna heeft de kamer de beraadslagingen over het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs aangevangen De hh de Kempenaer en v d Heim verklaarden ich bepaald tegen het ontwerp De hr v Beeck Vollenhoveu had mede veie bezwaren Morgen voortzetting 1 Mei De eerste kamer heeft heden het ontwei p van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs aangenomen met 20 tegen 7 stemmen De kamer is voorts nadat de heer Thorbecke inlichtingen had gegeven omtrent de schoolkwestie te Vledder en de zonderlinge houding en de handelingen van het gemeentebestuur aldaar had medegedeeld op reces gescheiden Volgens de laatste opgaven is het aantal oificieren inNederl Indie 1127 terwijl er volgens de formatie 141 S moeten zijn Het aantal manschappen bedraagt 28 936 terwijler 1398 ontbreken Onder de officiereu zijn 933 Nederlander en 85 vreemdelingen onder de manschappen 6422 Nederlandersen 5329 vreemdelingen de overigen zijn in Indie geboren ofkleurlingen Verder zijn in ludie 6089 schutters benevens 4265 man lijfwachten Djayang Secars enz zoodat de geheelekrijgsmagt met de schutterij en lijfwachten bedraagt omstreeks 40 000 man De regering heeft den 28 april bekend gemaakt harememorie van beantwoording over het wets ontwerp tot definitieve vaststelling van het IX hoofdstuk der staatsbegrootingvoor het dienstjaar 1863 koloniën De miuister begint met het verwijt van zich af te werpen door sommige leden gedaan dat dit wets ontwerp zoo laat is ingediend Sedert zijne benoeming en de aanbieding van deze voordragt zijn nog geene zes weken voorbijgegaan waarin hij zich op de hoogte zijner taak had te stellen en vele en gewigtige beslissingen te nemen had Hij vereenigt zich voorts met I het gevoelen der leden die meenden dat een program i i van regeringsbeginsclen in algemeene bewoordingen vervat veelal aanleiding geeft tot misverstand en strijd niet over beginselen maar over woorden De minister zal daarom bepaalde antwoorden geven op de bepaalde ia het voorloopig verslag gedane vragen Hij treedt in geene algemeene beschouwingen naar aanleiding van art 56 van het regerings reglement en verheugt zich dat op de ontwikkeling zijner zienswijze daaromtrent niet nader is aangedrongen De minister is van oordeel dat bij de thans verkregen kennis van de uitgestrektheid gesteldheid en vruchtbaarheid der velden op Java veilig kan worden overgegaaa tot eene betere heffing eu invordering der landrenten Voorts treedt de miuister in beschouwingen omtrent de koffij thee indigo en katoencultuur en doet vervolgens mededeelingen omtrent den toestand van Banka en de wenschelijkheid en mogelijkheid van verbetering in de exploitatie der tinmijnen aldaar Een wetsontwerp tot regeling van het toezigt der regering op de drukpers in Ned Indie door de commissie vau de strafwetgeving ontworpen is aan den gouv gen ter beoordeeling gezonden Na overweging vaa het antwoord der ipi iche regering zal een wetsvoorstel daaromtrent aan het oordeel vaa de slatengeneraal onderworpen worden Het vraagstuk tot afschaffing der cultuurprocentea is nog aanhangig Het staat in verband met de regeling der bezoldiging van inlaudsche hoofden en ambtenaren maar de min wil er nog geen oordeel over uitspreken omdat nog niet alle inlichtingen van het Indisch bestuur zijn ontvangen Nadere berigten omtrent het nieuwe onderzoek in de zaak van den resident vaa Rembang den heer Bekking zijn nog niet ontvangen De uitvoering der wetten wegens de emancipatie der slaven in WestIndie vordt met kracht voortgezet OoSterhOUt 28 April De in de laatste dagen gevallen regen werkt zeer gunstig op de veldgewassen in Jeze streken De rogge tarwe en het l aad staan over het algemeen uitmuntend de aardappelen anen allerwege uit te komen en de hooilanden beloven veel gras De vruchtboomeu blceijen voortreffelijk en indien wij van nachtvorsten bevrijd blijven bestaat er vooruitzigt op een overvloedigen ooftoogst Men is thans in deze streken druk bezig met het verr achten van hooilanden even als in het vorig jaar orden weder hooge prijzen besteed Gemengde Berigten Voor de turkscbe leeniug te Parijs geopcud tot een bedraj vau 300 000 ibligaticii is ingeschre en oor 2 700 0ü0 obligatieo Meu zegt lat na het bectau keu der benoemde studenten oor de commissie an het gedenkteeken vooral in aanmerking komen zeven te leyden studerende kapeuaar Het glazen paleis te Londen is in 1S62 door meer dan twee millioen personen bezoclit Eene engelscbe raaatscbappij heeft te Warschau aangenomen het aanleggen eener waterleiding en het verbeteren der btedelijVe kanalen oor 1 980 000 zilveren rofbels Voor de versterking ttn Maintz zal in drie jaar drie millioen besteed worden In s Hertogenbosch wil men niet meer dan 12 c voor het gas besteden en anders overgaan tot petroleum E de Mirccourt Jacquot doet in een vlugschrift het voorstel om ieder die in effef ten sptt uleert met strenge straffen te bedreigen Te Tubingen heett men in vijf maanden 20 000 fl bijeen gebragt voor een monument ter eere an den dichter Uhland Men wil den 23 april 1S64 als den drie honderdsten gedenkdag der geboorte van Engelaiids grootstcn dichter Shakspcare tot een uation lei feestdag maken De heer Gropu an Prinstcrer heeft bedankt als lid der haassche subcommissie voor het gcdenkteeken Te Venetië hebben de aandeelhouders besloten den schouwburg gesloten te laten Vele kortelings ontslagen fransche onderofficieren gaan over de poolsehe grenzen om zich bij de insurgenten te voegen Te Kopenhagen is bevel gegeven tot bet uitrusten der geheele decnsche vloot 6000 man zullen in dienst gesteld en bet leger mobiel verklaard norden Te Doetmchem is verguiiaiiig Keizer Xanolcon heeft den prins van Wales bij eigenhandig schrijven te logeren verzocht Het lijk van den hertog an Reichstadt den zevenden koning van Rome zal naar Frankrijk gebraet worden De bank teLonden heeft 30 april haar disconto tot 3 pCt vermindert De feudalepartij in Pruisen prijst drie maatregelen aan ter voorkoming van het verderf des lauds het beteugelen der drukpers het verminderen van den invloed der arabtenaren en het verbieden van arbeiders congressen Te Haarlem is uït het Spaame opgevischt het lijk v n een joodsch meisje sedert enkele dagen vermist In België klasgt men dat de regeringgeen geld weet te vinden ter aanmoediging van handel eu scheepvaart maar wel honderd miliioenen voor kasteelen en forten De roor lijkenin Amerika geven tegenwoordig 125 millioen gulden in de maand uit De tiendheffers weigeren voor de derde maal de afkoopbaarstelling der tienden LI woensdag is te Parijs afgebrand het koffijhuis Concert duGéant waarbij eene dienstbode jammerlijk omkwam De koning vanItalië heeft van den onderkoning van Eej pte 19 prachtige arabiscÜe paarden ten geschenke ontvangen De paus heeft ter gunste van Polen geschreven aan de keizers van Frankrijk en Oostenrijk De groningschc geldleening van ƒ 133 000 tegen 4 pCt is niet volgeteekend Te Yl ssmgeu is de prijs van het gas van 20 tot 15 c per kubieke el verminderd De bisschop van Samogitie is gevangen gen rjen De Czaar heeft den generaal Berg nog 30 000 man toegezegd om zijn werk te kunnen beginnen met 120 000 man In deze maand zal te Londen eene conferentie bijeen komen ter regeling der grieksche zaken Ingezonde n Naar aanleiding van het in de vorige courant voorkomende over het al of niet gevaarlijke der petroleum leze men in het Handels en Effectenblad an 1 dezer een breedvc rig verslag over de proeven welke gehouden zijn door D v in Lohe in de vergadering van de amsterdamsche afdeeling ter bevordering van fabriek ea handwerknijverheid in Xederland waarin getoond en aangewezen is dat de gezuiverde petroleum in geenen deele voor het gebruik gevaarlijk is daar zelfs ontbranding volgens den spreker slechts als een sprookje te beschouwen is het zoude dus raadzaam zijn dat de directie der gasfabriek alhier hare prijzen voor de gasverbruikcrs van heden af aanzienlijk verminderde zoo dat zij de concurrentie het hoofd kon bieden teruijl anders voor haar te wachten is da de petroleum het gebruik van het gas spoedig zal overtreffen Kantongeregt te Gouda Door t kantongeregt alhier zijn op den 15 en 22 april ji veroordeeld T B in eene geldboete van ƒ 3 wegens het niet stapvoets rijden met een wagen bespanuen met paarden door de gemeente Moordrecht C V d P B d J en J S ieder in eene geldboete van ƒ 3 bij wanbetaling ieder een dag gevangenisstraf ter zakevan het als broodverkooper of bakker binnen de gemeenteEeeuwijk voorhanden hebben van te ligt brood T O en C V M ieder in eene geldboete van 3 bij wanbetaling elk een dag gevangenisstraf wegens het zich als geleider plaatsen op een aangespannen hordenkar E V D in eene geldboete enz als voren ter zake van het plaatsen van een onaangespannen voertuig zonder opzigt op den publieken weg te Waddinxveen P P en D G ieder in twee geldboeten elk groot ƒ 3 bij wanbetaling ieder drie dagen gevangenisstraf wegens het visscheu zonder acte en zouder vergunning van den eigenatr f regthebbende op het vischwater M 3 in twee geldboeten elk groot ƒ 3 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf ter zaïce van het niet gemuilband zijn van aangespannen honden en het zich als geleider plaatsen op die hondenkar te Moordrecht P B in eene geldboete van ƒ 1 50 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf wegens het berijden van een voetpad met een lastdier E J in twee geldboeten elk van ƒ 10 bij wanbetaling drie dagen gevangeuisstraf ter zake van het jagen zonder acte en zonder vergunning van den eigenaar van het jagtveld D O in eeno geldboete van f 0 bij wanbetaling een daggevangenisstraf wegens het als uitdrager te Gouda niet gedurende drie dagen na den dag van nkoop van goederen dieten toon stellen in zijn winkel J d V in eene geldboete van 3 bij wanbetaling een dag gevangenisstrat wegens het rijden met een aangespannen boudenkar over den ijsseidijk binnen de gemeente Stem J V M in eene geldboete van ƒ 6 ter zake van het er oorzaken van kwetsuren aan een dier aan een ander toebehoorende door het werpen met steeLen En al de veroordeelden solidair in de kosten deze invorderbaar bij lijfsdwang Marktberigten Gouda 30 April Tarwe per 2400 N S Poolsehe ƒ 350 Zeeuwsche per mud 10 a ƒ i0 50 Polder ƒ 7 50 a ƒ 9 50 Eogge Polder ƒ 6 a ƒ 7 7eeuwsche ƒ 6 50 a ƒ 7 50 amerik ƒ 7 75 Koningsberger ƒ 8 Haver per 50 N S 3 50 Gerst per mud ƒ 4 50 a ƒ 6 50 Boekweit N Brab per 2100 X ffi ƒ 190 Fransche ƒ 160 De Veemarkt met goeden aanvoer de handel traag sommigen bleven onverkocht magere varkens en biggen vlug verkocht Hooikaas ƒ 21 a ƒ 22 Boter f 0 80 a ƒ 0 92 Deift 30 April De aanvoer van Tarwe was heden voldoende voor de behoefte Hav ruimer ter veil de behoefte verminderd Peulvruchten niet begeerd Tarwe ƒ 9 20 a 9 80 Eogge ƒ 6 70 a ƒ 7 30 Zomergerst ƒ 4 80 a 5 30 Korte Haver ƒ 3 60 a ƒ 3 70 hnge ƒ 2 SO a ƒ 3 30 Duiveboonen 7 a ƒ 7 30 Paardeboonen ƒ 6 20 a ƒ 6 40 Bruine Boonen 8 a ƒ 9 50 Groene Erwten ƒ 7 a ƒ 10 witte ƒ 6 50 Aan itads waag gewogen van 24 30april 650 j en J42 16