Goudsche Courant, donderdag 7 mei 1863

1803 Burgerlijke Stand Boter te zamcn 15420 N B Hooiboter ƒ 36 a ƒ 46 het vierde ƒ O EO a f 1 15 per © Dordrecht so AprU Tar ne bij kleinen aanvoer als voren verkocht Puike n witte Z ƒ 9 70 a ƒ 9 80 mindere ƒ 9 50 a 9 60 geringe ƒ 8 60 a ƒ 9 30 Zomertarwe ƒ 8 40 a 9 Kogge to kleine verhooging met levendigeu handel f P 50 ïi 7 20 vieenide soorten erden boven koers gehouden Gerst niuterzakmaat ƒ 4 30 a ƒ 5 gestort ƒ 5 20 Spelt ƒ 3 a ƒ 3 20 Haver gevraagd inl voeder ƒ 3 ii 3 40 dikke ƒ 3 20 a ƒ 3 80 PaarJeboouen ƒ 5 80 a ƒ 6 20 Duiveboonen ƒ 7 a 7 50 Witte n bruine Boouen ƒ 7 a ƒ 9 Goed kokende bl Erwten ƒ 7 20 Mesting ƒ 6 70 Ti ƒ 6 80 witte tot ƒ 7 50 geveild Boekweit Brcdasche op 70 n tot 195 Peel pr 2100 n ffi ƒ 180 Fransche ƒ 167 gelaten Deventer l Mei Tame ƒ 9 a ƒ 10 Kogge ƒ 6 75 a ƒ 7 25 Boek eit ƒ 5 50 a ƒ 6 25 Gerst ƒ 4 50 a ƒ 5 25 Haver ƒ 3 20 Ti ƒ 4 Botei pr 20 n 1 s ƒ 18 ü ƒ 20 Inferieure ƒ 17 2 s ƒ 14 a ƒ 15 Zwolle 1 Mei iliddelprijzen Tarwe ƒ 9 12 Bogge 7 15 Bofkneit ƒ 6 75 Gerst ƒ 5 25 Aardapp ƒ 1 57 Boter pr n ® ƒ 0 92 20 n = ii ƒ 20 75 Londen 23 April Boter Friesche 106 Kamper en Zwoile 94 ï 102 Kaas Edam 50 a 60 eu Gouda 4 a 511 29 April Granen Tarwe stil op vorigcu prijs Gerstgoed gevraagd en H iver vrij vast Aativficr aa 25 26 april 670 qr inl en 11 qr vr ïarne U70 qr ir Gerst 6910 qr r llaier tn 5 jO 7 llecl 30 April an de Veemarkt van lieilen wcrd n aangeboden 1230 Kunderen 511 Kalveren 6 7 Sefiapen eu 170 Varkeus Voor be Ie runderen werd 5 2 üür d kalveren 4 voor d schapen 5 2 en voord vallens 4 5 per steenbetaald 1 ilti ininfn onierinderd Bo er Fiieschc lUii alOS Donderdag 7 Mei M 115 GOUDA Geboblx 27 ipril Simor ouJtis K Priusenberg en W C an iltu VitteuboLT 2b Johanna Caïoliaa liaia ouders J F A Kuster eu H van der erf 29 Hennette oudtrs J M van Aalst eu E de Vries Pietemella ouders C van Harten en K Sanders 30 Cornelia ouders W den Hartog ca J van der Mcl Gijsbertus ouders h au der Wolf en C lieetman Gcertruida ouders J btravtr en C onk 1 Mei Helena Jobanua ouders F Boulogne en G P A isser Adriauus oudeis L erlioef cu X van Leeuwen OvERLtDEi 2b prd J Hazebrock 37 j P Verraeij 65 j 11 ni 29 P Bezem Sm G J van Ecbtcu 3 m 10 d GEurwD 2y April J Mei eu ï Oskamp B Ileerkens en E Oltliuijzen A Mansvelder en C M Eialto 30 A C Cosijn en L J 51 van Leent OUUEWAÏEfi van 22 tot 28 ipril 1863 BEV l r Cornelia Duij s gtb Bom d OvtULtDL Petrus Prauelseus van Dam 9 m Hilgonda Petroncila Aerne 2 j 5 m liobertus Trecls 11 w Catbaniia Jïaignetha llijkelijkliuizen 2 in Jasper vau Pi mburg S J j Maria Ticiiho tD 1 j 10 m Johannes Slootjes G w SCHOONHOVEN Ingeschreven van 17 tot 24 April 1863 GebouïN Johanna ouders II de Vaal en G baton Corntlis Theclf ius oudtrs J F van Put en C C van I uuk loüt OvEKl FDFX M van Baaren 73 j wed van C Rond J D au lloudhorst y m J hroou 8 ni WOEKDEX Bev vLLE N 24 April k van l Hoif tn d 25 51 van traattn eeb Baa z 26 de Bruiu gtb van VtUtli z II C lltte geb van Btrkestcni z 5 P van Tbuijl gtb Pak d G btolvMik etb tk Lauge d OvM noiN l i Anril Cornelia Kok ruim 77 vitd van J ig eld un TLtavvu 21 21 j J 11 Buïsiliti lUim 24 j nitt üarendiua van Baarsel ruim 24 j OUDSCHE COURANT üitoave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D 11 61 ADVERTENTIE Heden bev iel zeer voorspoedig van een welgeschapen Zj n V M VïTWIJK geliefde ecbtgeuoct v n GotDv P W J vN I rUNEX 1 Mei 1 63 Etnuje tn algti teette Atunt i ti ing Heileu beviel zeer voorspoedig van eenen Z on W P EOUVEKOIJ v iN XtE V VL gelieftie echtgei cote van G iLu P JI MOMIJN 2 Mei l j ï Xot iris De ondergeteekemle betuigt zijnen hartelijken dank voor de zoo vele blijkenvan deelneming hem bij de viering vanzijne vijf en tn intigj irige ambtsvervullingbetoond W KEUHL loiD i 2 Mei IS 63 Pliotographistii Alclior GOUDA Dagelijks van des morg ns 10 tot des namiddags 5 uregelestuleid tot het maken vanPHOTOGRAPHISCHE PORTRETTEN in elke grootte Keprodiictien Stereoscopiscl e Voorhanden het POKTRET van Z R IL den prins van Oranje op visitekaanjes P HARTING Ures tien Heer P IIARTIXG boven den spiegeliujker FkvM EN I1 z j x op de Odsttaven E u 14 van de tier HoUandsehe Maatscliappij van Landbouw op WoeavUnj den 6 Mei ls63 des Avonds ten 6 ure iu de Herberg te OC DEEKERK a d IJ EL Openbare Veiiioopingen te O WJ ii 1 Op Dingsdag den 12 MeiiS63 des voormiddags teu 9 uic vuur en in het Koetshuis van den Heer B irgcmeeste ÏZENDOOEX aan de Sjjierhigüruat van Eene BAROUCHETTE die met 2 en 3 paarden en eene CHARRETTE die met 1 en 2 paarden kan worden gereden alsmede een aantal P RDEX BITTEX en TUIGEN Des Voormiddags ten oil ure vtj 5r het Huis van den Heer Kapitein IMTHURN aan de Ooüliaven van Eenen aan ienlijken INBOEDEL waarnder eeiie PIANINO BEDDEN en BEDDENGOED LINNEN KLEEÜLUEN KOPER ÏIN enz En op Woensdag den 13 Mei 1S63 des Voormiddags ten 11 ure in het NiEtWE KoFFTJiii IS aan de 7 e vaii een goed onderboiuleu Wlnkclliiiis en Erf staande en licr2 entle aan tie noordzijde van den Langen Tiendeweg te Gouda Vri k D l 15 Den 15 Mei 1863 te aanvaarden Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kautore van den Notaris V J FOHTUIJN DKOOGLEEVEE te Gocda Photographie De Oudergcteckeudc zijn ATELIER geopend 1 cbLtnde beveelt zich verder bij het geaclite puulitk aan Met achting Peperstraat n Goida lA VEd Se Itieuaar A J MARTENS Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 1 Mei Ia g e Uo iirstc Gtbltv pCt kotis kotis kotrs Ned vv seh 2i G3Vi6 63 l J j dito 3 SVis 5 V3 dito 4 ö Sï Vic Vmort öijnd 3Vo Handelm 4 1 + 1 t Vs + O I Leenin r 4 98 Aand H Sp P d Eijnspvv i Belaie Rotts Sp inje obl 2 7s d buitenl 5 i 5 s 52 tl binuenl 3 J lo 50 501 Portugal obl 3 4V S 47 il Eu l obi H 5 1 101V 10v V4 Ccti 3 5 l tl 1 10 4 4 d eiie 5 il vvl d 6 t ne 5 Volgef tipw 5 4 i h 2 j2i IruibPU lb59 5 OüSt hijGoll 5 dito 4 dito Metall 5 63J 63 631 dito dito 2 i o 325 d rente Vmst 8 d nat 1854 5 tj 5 Wex üblSöl 3 339 Nieuws en voor Gouda en Deze Courant verschijnt des Bordertlags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des av nrlc tp vnrpn De prijs per drie maanden is f Z franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kaa geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA 6 Mei De dreigende wolken die den polititken gezigteinder benevelden hiiien voor bij te drijven zonder tot nitbarsting te komen De geschillen tusschen Engeland en Vmerika neigen tot vreedzame schikking en hoewel het niet anders mogelijk is of er zullen onder de tegenwoordige omstandigheden telkens nieuwe bezwaren opkomen mag men het toch daarvoor houden dat de Am erikanea genoeg hebben aan den verschrikkelijken oorlog die in hun midden woedt en dat de engelsche regering te bedachtzaam is om zonder de dringends noodzakelijkheid den vrede te verbreken in Amerika waardoor hunne bezittingen door jaloersche naburen bedreigd en de belangen van hunnen handel in de naagschaal zouden gesteld worden t5uvendien is immers de staat van zaken in Europa van zoo danigen aard dat Engeland wel in zijn geheel mag blijven om zijnen invloed bij verdere verwikkelingen ongedeerd te kunnen handhaven De opstand in Polen duurt immers voort en alles scliijnt nu vvedei aan te duiden dat die niet spoedig zal eindigen djar ij veeleer nog altijd in omvang toeneemt Het vurig verwachte antwoord van Kusland op de vertoogen van de drie mogendheden is ingekomen en is niet veel anders dan men zonder groote scherpzinnigheid vermoeden kon dat volgen zofde het beste daarvan is zekerlijk dat de onderlinge verhouding der regeringen vriendschappelijk blijft Euslaud is gentgen tot alle uoodige hervormingen als de opstandelingen zich onderworpen Waarlijk het zijn woorden die weinig beteekenen en die geringi invloed op den loop der zaken zullen oefenen De sympathie voor Polen is algemeen en sterker dan ooit Het is alsof Europa meer ontwaakt tot besef van billijkheid en regtvaardigheid Alleen de pruisische regering gevoelt daarvan niets zij getuigt op stuitende wijze van hare ingenomenheid met Eusland en handelt Europa ten hoon partijdig tegen de opstandelingen hoe zou het anders zijn bij een bestuur dat zich kenmerkt door zijne vijandigheid tegen eiken vooruitgang en dat in geweld den steun zcekt die alleen gevojden wordt in getrouwe naleving der wet In Zweden leeft een andere zin de vier standen betuigen eenstemmig hunne sympathie voor Polen adel en geestelijkheid met schroomvallige bedaclitzaamheid maar burgers en boeren open en rond Advertentieblad Omstrelien j De prijs der Advertentien van één tot ze I regel met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor I eiken regel daarboven 10 Cent Buiten ew one letters worden berekend naar plaatsruimte De mislukte aanval op Charleston is eene gebeurtenis van algemeen belang Was men een jaar geleden verbaasd over de alles vernielende werking der monitors thans is die verbazing niet minder over het feit dat forten eu andbatiprijen den aanval afslaan eener vloot van monitors en die deerlijk gehavend tot den aftogt dw iLjen Dit is voor ons land niet zonder gewigt wij moeten nog beginnen met de toepassing dier nieuwe uitvindingen en verdedigen is meer onze zaak die toch niemand zullen aanvallen Treurig is het dat nogmaals de poging mislukte om onzen landbouw van drukkende belemmering te onthcTen De tijd dringt de noodzakelijkheid van de ophefÜDg der tienden is niet twijfelachtig Eindelijk zuilen vooroordeel en eigenbaat bezwijken voor licht en regt Daarom verheugen wij ons zoo zeer in de aanneming der wettelijke regeling van het middelbaar onderwijs Lmg bleven wij te dezen aanzien achterlijk dat dan verdubbelde ijver ontbrande om het volk in kennis en beschaving te doen voortgaan opdat het in Nederland weldra onmogelijk worde verouderde misbruiken door zinlooze drogredenen te handhaven Öuttcnianïï Londen 2 Mei Men verneemt dat de regering der vereenigde staten heeft besloten een in het internationaal zee eu volkenregt bekwaam geleerde als agent naar hier af te vaardigen om den amerik gezant alhier bij te sti an in de herhaaldelijk ontstane verschillen en latere daarop betrekking hebbende regtbkvvestien tusschen de beide gouvernementen 3 genoemde regering is daartoe overgegaan met het doel om de d iaruit voortvioeijende langdurige en uitvoerige corre pondentien te voorkomen en te zorgen dat zoo veel mogelijk alles dienaangaande in Engeland op de kortste en eenvoudigste wijze kan worden afgedaan Te Liverpool hebben de autoriteiten ontdekt dat de reeders van het schip Petjuot kogels en bommen aan boord deden brengen voorgevende dat zij tot ijzeren ballast moesten dienen vermits men echter vermoedde dat die projectielen voor tie afgescheiden staten van Noord Amerika waren bestemu moest alles weder aan den w worden gebr igt Voor den magistraat te Gravesend heeft tcregt gestaan Robert Weatherley de gezagvoerder van de Ward Jackson welk schip gelijk men zich herinnert een aantal Pol n van daar naar Malmoe overvoerde en thans door de zweedscbe regering in beslag is genomen Hij werd schuldig bevonden aan nioedn illige overtreding der foreign enlistment act en tot eene boete van £ 50 en de kosten van het proces veroorda Parijs 4 Mei In eene particuliere corresponde Parijs wordt gezegd dat de heer Djauin de Lhujs v cli