Goudsche Courant, donderdag 7 mei 1863

uat ook aaJtren mosen zeggen eene dépóche aan de pauselijke regering heeft gezonden om in herinnering te brengen dat men no stee = op de beloofde hervormingen wacht Kardinaal Antonelïi zou daarop liebben geantwoord dat men sedert zeven maanden op het r ippor wachtte van de commissie die met het onderzoek naar die hervormingen belast was en dat bovendien de p iiu zich zelf met de wenschen en behoeften der bevolking wilde liekend maken dat hij ziek bij zijne aanstaande reis voornamelijk een onderzoek daarna had ten doel gesteld Naar men verneemt is de verhouding tusschen onze regeriiii en die van Italië thans vm veel vrieudscliappelijkeraard lan ze scj er i ingen tijd is geweest Men heeft dan ookopgemerkt dat de Moniteur tegenwoordig bcrigten uit Italiëopneemt die gunstig luiilei voor de eenheid des lands Misschien heeft de reis van prins Napoleon naar Italië wel ietstilt deze verandering bijgedragen Het Journal de Pi tersbourg bevat een breede opgavevan de lie vormingeu amnestien instellingen enz door Kusland sedert ecnige jaren aan de Polen verleend welk artikeltrekken moet tot antwoord op de bewering van sommige dagliladeu dat het tegenwoordig gonvernement niets gedaan heeftvoor Füien Het blad voegt hierbij eene opgave van verschillende oii Aerpen die op dezen oogenblik bij de regering aanha gig i doeh deze zijn van zeer weinig beteekenis Pe M i iteur ze t dat de tijdingen betreffende de ges hiüea ii i en En i lan l en Amerika steeds gunstiger luiden til d it er r i n besra it om te gelooveu dit de tegenwoordigepolitiek vm liet kabinet van Washington tot een verzoeningkan leiden Het bevesfijt zich dat van het bezoek van den prinsvan Wallis te Fontainebleau is afge icu Het berigt dat de euev van Oostenrijk alda ir verwacht wordt is ongegrond l r zoo lang vernachte riissische nota is werkelijk aangekimen en in den ministerraid voorielczen Zie hier watmea van di u inbond van dat stuk mede IcLdt iu den vormis de nota uiterst hoffcljk en daarin wordt zelfs aan defransche regering dank ge cgd voor liet genomen initiatief Men doet daarin echter iiilkomen dat men moeijehjk iu on Icrhandfliiig kan treden alvorens de opstandelingen de apenshebben nelerzeleg en de weusch wordt te kennen gegeven dat meu zich zou verstaan om het bloedvergieten te doeui pl i u u en Polen tot die onderwerping te doen teriigkeeren Hflkf alleen zijn lot kan verbeteren Is uie uitkomst eenitia l v rkregen dan is de rnssische regering bereid om met ie iV iiische regering in overleg te tre en teu einde het aaa rM u oe te bcreiVcn Wanneer nit ii het dan omtrent de deiik i f leii eens zil ijn dan zal de v ij e van toepassingmot a urden opir poord De nota voert de tlagteekeuirigvan i I I april Men verzekert lat het auftoord v in priuaGor ii aan het brit clie kabinet iiiiudcr holl el jk is il ni ui aih cr is ontvani eu I it wordt overigens verkla irddoor l u loon vin de bri sche di pèche welke insgeljks inminder bef v i et k bine v ni ceiieu gezonden nog minder hoti i int dl l eii V a hfi nOMd aan Kngelauil gegeven Korto in 1 j lan n men vfrnt emt omtrent de houding van Ea iand i l ra r jk m ift tnen a leiden da da irin nieip ie iiaarbv ijni vo r de i vrede or len geaeveu en dat de oMirerut lield i V tic ojicnbaarm iking der eugelsche diplomatieke stukk n v r kt oniregroui was De kabinetsr iad herlen ge hoiiliu V rin keunis gegeven wordt van de dt K ehe van prins Gortchakoff hreft niet lantr geduurd Men gelooft dat de rn=sisc e nota in deu Ioniteur zal worden openbaar 0maakt Er tordt th ms als zeker medegedeeld dat eene nota van drn her D u n de Lliuis gevoegd is bij de d p che van LTa ti U 1 van i ap rd uaariii wordt verklaaril d it de n s p z s die i algekoudigd ontoereikend is olc oe Patrie zullen de verkiezingen eerst den 7 of b juu j pla ts hebben Ml De Monileur maakt let antwoord van Bnslandaan Fraiikrijk en Engeland bekend Het blad voegt er bij datmen zich bij het lezen van die stukken gemakkelijk zal overtuigen d it zij den neg openstellen voor verzoenende plannen en dat men ir de grondslagen in vindt voor ouderhandelir gen die ti t eene ouereenstemuiiug kunnen leiden tnsschen de mogendheden die op dit oogenblik naar de middelen zoeken omde rirmatige belangen der Polen in beselorming te nemen Weenen 3 Mei Jaziarrmski heeft op 1 dezer de Russen bij Zamerk digt bij de gdlicische srenzen getlagen Een twintigtal gewonde opstandelingen werden naar Cieszemow gebragt De Bussen verloren 90 man aan dooden en gekwetsten Eene afdeeling kussen moest bij deze gelegenheid de gallicische grenzen overschreden hebben cm de opstandelingen in den rug aan te vallen De Wiener Zeitung deelt eene ordonnantie mede betreffende de uitgifte van veertig milioen aan obligatien van deleening van 1860 door middel van aanbiedingei bij het departement van financiën De aanbiedingen moeten over hetgeheele cijfer van 40 millioen loopen zoodat gedeelten daarvanniet tot mededinging zullen toegelaten worden De uitgifte zalbeneden een bepaald minimum niet plaats hebben de stortingen zullen geschieden in zeven termijnen waarvan de laatstebepaald is op 15 December 1863 i Mei U it het antwoord van Kusland blijkt dat prinsGortschakoff de onlusten in Polen voor een zeker deel op rekening stelt van de woelingen in het buitenland en de vreemdemogendheden zullen mitsdien altoos iu diplomatische vormeujherinnerd worden aan hare nationale pliglen Dit adres moetvooral tot Oostenrijk gerigt zijn Berlijn 3 Mei Het linker centrum heeft met 69 tegei 11 stemmen besloten om d b raadslaging over den algemeenen toestand des lauds uit te stellen tot na den afloop der debatten over de militaire kwestie Ook de partij van vooruitgang heeft besloten de kwestie betreffende het adres voorloopig te laten rusten Het gerucht dat Pruisen in het l lang eener goede verstandhouding tnsschen de drie oostelijke mogendheden tenopzigte van de duitsche kwestie concessien aan Oostenrijk zaldoen houdt stand Men verneemt dat ieder die daartoe maar eenigzins instaat is zich gereed maakt om Warschau te verlaten Demaatregelen van den generaal Berg de voortdurende inhechtenisnemingen de opeenhoopiug van troepen en de vernielendestrijd tegen de insurgenten doen de inwoners van Warschaunet ergste vreezen In Litthauen moet de opstand van dagtot da g toenemen De tekst van het adres dat de adel te Moskou aanden cziar heeft doen jckomen is thans bekend Het is inde meest warme bewoordingen vervat De adel zegt daarino a dat s keizers regten op Polen onveranderlijk zijn zezijn verkregen ten koste van het bloed door Euslands zonen zoo dikwijls gestort ter verdediging tegen de eischen en de eerzucht iler Polen het koninkrijk Polen is thans door onverbreekbare banden aan Rusland verbonden T keizer maakt geen onderscheid tnsschen de Russen en Polen maar wil voor hen eene gelijke welvaart en in de toekomst eene nog naauwere vereenigiag Ten slotte zegt het adres dat alle Russen op s keizers roepstem naar de wapens zullen grijpen om de rampen des I oorlogs van het land af te wenden allen zullen toesuellen om het v ulerlaud te verdedigen om eiken aanval tegen de integriteit des rijks te keer te gaan Men schigft uit Breslau Op den 1 = dezer heeft erteginover Ijeuthen een hevig gevecht plaats gehad De Russenverloren al hun geschut en wagens eenige honderden zijn over 1 de grenzen op priiisisch gebied getrokken en werden ontwapend Te Warschau is het gerucht in omloop dat de regeringhet plan heeft om den 13 = Mei zijnde de dag waarop hetaranetie besluit vervalt een m inifest uit te vaardigen waarbijde ptilitie en de gensdarmerie gereorganiseerd de toestand derboeren nieuw geregeld en voorts de eigendommen der opstaiidelinsen met eene verbeurdverklaring en het land met eeneot rlogsjli itting bedreigd worden Fl ankfort l Mei Men verneemt van eene gewoonlijk goetl onderrigte zijde dat door deu oldenbnrgschen gezant het volgende voorstel in de gisteren gehouden zitting der bondsveigadering is gedaan Uitgaande van het standpunt dat de overeenkomsten tusscfaen de beide duitsche groote mogendheden en Denemarken in 18 51 en 1852 zijn geschonden door het deensche besluit van 30 maan jl en dat do duitsche bond slechts onder deze voorwaarde de hertogdommen Holstein eu Laiienberg in der tijil op nieuw onder den scepter van den koning hertog hebhen geplaatst dat bovenbedoelde overeenkomst ongeschonden zou gehouden worden stelt de oldenburgsche regering voor dat de bond zich niet gebonden zal achten door de overeenkomsten iu 1S51 en 1852 met Denemarken aangegaan eu tot het nemen van zoodanige maatregelen over te gaan als de tegennoordige toestand zal vereischen Dit voorstel is veruczen naar de commissie voor de holsteinsche aangelegenheden Stockholm 2 Mei Heden is in den rijksdag de poolsche k ieus ter spi ake gebragt De heer Ma iderström verklaarde dal het kabinet op 2 maart en 7 april eene nota ter giuiie van Polen naar Petersburg heeft gezonden De adel en de geeslelijklieid stemden voor een verklaring waarbij de kamer hare levendige sunpath e voor Polen uitdrukt en de Ii i p te kennen geett dat de regering de noodige stappen ter gunste van Poleu moge doen met instandhouding van den vrede tenzij de waardigheid en het belang des lauds den oorlog mogten vorderen De burgerstand verwierp het voorbehoud van den vrede i n sprak alleen zijne sympathie voor Polen uit in het vertrouwen dat de regering met de gezindheid van het geheele land bekend is De boerenstand verklaarde zich ook voor een eenvoudig votum van vertrouwen ötnnpitlanïr Gouda 7 Mei In den nacht van maandag op dingsdag jl omstreeks fl j ure werd door de politie alhier ontdekt dat er een beginsel van brand plaats had in de bleekerij van Nioktiug aan den fluweelen singel alhier en dat de vlam uit het dak van geuoemde bleekerij sloeg Het is aan den ijver van gezegde ambtenaren te danken dat de brand geen verderen voortgang maakte en die door hen met de bewoners is gebluscht jister mergen is van hier per gewonen postwagen naarLeydeu venrokken de generaal DuNcker die hier sedert vrijdag tot het houden van inspectie vertoefde Het huis dei lords en der pairs in den lande de veto roepende eerste kamer die de volksdeugd van hoog aangeslagen te zijn beoefenen heeft ten derden male en wel met 23 tegen 13 stemmen verworpen de wet op de afkoopbaarstelliug der tienden Wij hatlden dat wel gedacht De tienden zijn nog eenderweinige overblijfselen van den tijd toen de lijfeigenschap tiertie toen heerendieusten den dorpeling werden opgelegd ten oirbaarvan zijn meester wien hij met lijf en ziel eigen was De grooteegge des tijds de laudrol van het liberalisme die in ons landreeds zoovele molshoopen ellende woi dt gevreesd en geschuwd maar nog meer gehaat door de oud edele en adelijke of althans weledel en dus op heel andere i ijze dan iiienscJten geboren heeren Inderdaad zijn er iu de laatste jaren wetteniiangenomeu die uit een oogpunt van staathuishoudkunde envolksbelang vee hoogere beteekenis hebben dan dit wetje maarde omstandigheid dat met de afkoopb arstelling der tiendeneen der laatste zuilen van meuschelijken overmoed in de huishouding van staat zou vallen is oorzaak dat eere wet totdat einde telkens wordt afgestemd Doch houd moed SloetCobtlenl graannetten en traditieregten vallen ten laatste voorde kracht van een ijzeren ivil Fr C t In welke mate het verbruik van miueraal olie reeds istoegeuomen blijkt o a hieruit dat eene enkele firma te Eondeureeds iu een j iar 374001 speciaal daarvoor ini erigte lampenheeft vervaar liü gelijk bij eene enquête is gebleken Ilauiburgis ook het maldelputit Viin eeneu uitgebreiden handel in ditproduct In Iraukrijk is de conisumt e rog niet zeer sterk doch in Xoord Vinerika vooral is het verbruik van petroleumzeez algeueeii ge vordeu De fabricade is tot een boogen graadvan v llv ineaheid gebragt De liüi ieelheden petroleum op de markt van Pensylvanie Xeiv York en Canada zijn zeer groot geweest in liÖO 25 000 valeu elk van 40 amerikaansche gallons of 145 litersj eu in IStil minstens 125 000 valen Eeist iu Vug Is61 echter is de eerste doorloopcude bron Mowing well ontdekt Gelukkig is de grondeigenaar die zoodanige brou op zijn terrein vintlt Immers daarbij heeft men slechts te tappen vroeger moest de olie door pompwerken opgehaald norden Sedert de opening der flowing wells is er dan ock eene aanmerkelijke daling in d=n prijs geweest De prijs namelijk van petrolenm ruwe te New York van 35 amerikaansche centen per amerikaansche gallon 3 i0 Utre is nu tot 14 amerikaansche centen de gallon gedaald dus van circa 26 cent tot 10 cent per ned kan Deze prijs is dan ook zoo lang dit tegenwoordig op vele plaatsen de transportkosten niet meer goedgemaakt kunnen worden Het getal der doorloopende brüunen is zeer veriiieei derd eu eene dezer geeft niet minder dan 4 350 liecioliters vaten van 100 netl kan per dag anderen geven de helft of nog minder Alle transportmiddelen worden gebruikt oin die massa s olie te vervoeren de Eriespoorneg de ceutraal Pensylvanie spoorwes de Allegani enz maar al die middelen zijn nog te kosibaar Om hierin te voorzien begint men veel distilleerderijen bij de bronnen zelven op te rigten Een geleerile van Toronto de heer Hind schat de hoeveelheid petroleum die men geregeld te Enniskillen zou kunnen leveren op circa 1300ü hect per dag bijna V mill Xed k Gemengde Berigtcn Men vil te PfiKJs het bnsch van Boiuly aankooneu om daar eengroot kerkhot aau te Icfri en en dt kerkhoven biuiieu dü stad op ic htffcu i t keizer van Un htK l heeft op zijn verjuardag eene nieuwe ridderorde iiigcateid Te Muncheu wil men een volk chou hurg opritten op reus achtige schaal Te Parijs vermaatt men rich met ee e ïioodeiitentooDBtelliug Spanje heeft een balf millioea frs afbetaald op de sch aan Frankrijk it ui Je uicuaL u iu 2823 bewezen De Leipziger paasehmis is ongunstig uitgevallen In Poaen wordt het onrustiger tene verzameling postzegels an 55 staien is te Parijs verkocht voor 1650 frs Bij de iUuminatJe voor den prins van Wallis hebben ïoïgens officiële opgave 23 ongelukkeu plaats gehad waarvan 9 met den dood eindigden Xabij Bloomington i llhnois is eene boerderij van 39 daizend acreawaarvan 27 bouwland en 12 weiland De eigenaar zendt jaarlijks voorbijna twee ton aan paarden ezels ossen en varkens naar New York De parijsche tentoonotelling van schilderijen is den eersten dag door 30 duizend personen bezocht Te Londen loopt tegenwoordig een zoogenoemde Êtraatlocomotief Zij legt 20 eng mijlen 7 uur in het uur af en demachinerie kan op zeer gem kkelijke wijze in werking worden gebragt Men maakt er druk gebruik van Ook te Hoorn is eene algeneeneoppositie tegen den hoogen prijs van het gas De aangeboden pr jsverla iog icbt men onvoldoende Aan het station Piet Gijztnbrug ia eenman overreden en aan de gevolgen overleden De vestingwerken van Ingezonden Het Monument van 1813 Nog altijd blijft dezelfde onzekerheid bestaan omtrent een feestviering die vooizeker de sympathie n ieder Nederlander zoude weggedragen hebben indien het nooije zooals de Genestet het uitdrukt door het pellen niet reeds te vuil en te morsig wa geworden WelKe overtuigende bewijzen van antipathie zoude de hoofdcominis ie wel venangeu van het geduldige nederlandsche volk voor zij zich zal gedrongen gevoelen om van het overweldigde gez ig afstand te doen eu het bestuur der feestviering over te geven aan mannen wier namen betereu klank hcbuen dan die der heeren van de Industrieel Uit alle commissien zijn stemmen opgegaan tegen de hoofdcommissie en al moge een rotterdamsch advocaat vau de pliglen van onderdanen tegen over een prins van den bloede spreken s lands edelen en aanzienlijken hebben u ct geiarzeld aloia ver et aan te teekenen tegen de opgeworpen feest commissie teregt begrijpende dat de ontbinding der hoofii commissie het eeuige middel is om de feestviering naaonaal te maken Niets heeft evenwel geholpen want de h ilve maatregel tot aanvulKiig der hoofdcommissie door een lid uit de hoofdstati van iedere provincie en uit Amsterdam en Rotterdam beteekent niets Alleen kan het dienen om ook verdeeldheid in de hoofdcommissie te brengen eu moeten dan de stemmen beslissen dan zegevieren de mannen van de Industrieel en de andere leden der hootd commissie moeten in de stemming berusten terwijl zij door het land als medepligtig aan de verkeerde maatregelen beschouwd worden Voorzeker geen aangename toestand voor die heeren en het ia dan ook niet te verwonderen dat het getal liefhebbers niet groot blijkt te zijn Xu heeft weder het levdsche studentencorps geweigerd om een commissie te benoemen tenzij de hoofd comL issie veranderd worde Indien dit reeds nu aldus gaat hoe kan men dan medewerking vernachten als de tijd komt dat plannen beraamd worden voor de feestviering als de strijd over namen rust om voor die over zaken plaats te maken Mag men niet verwachten dat dan de meeste subcommis sien hun mandaat dat zij uit acht ng voor prins Frederik hebben aangeioraei zullen nederleg en liever dan de gehoorzame nitvoerilers e zijn der bevelen van eene hoofd commissie wier handelwijze van haar eerste optreden af door het geheele land veroordeeld isl En al kon men het met deze commissie eens worden over een ilan ter gedachtenis aan het herkrijgen van s lands onafhankelijkheid en aau die mannen die zich cordaat aan het hoofd der beweging stelden hoe zal men dan het land daaraan doen deelnemen Heeft men zich door de vreemde wijze van benoeming der subcommissieu niet verstol n van de hulp van velen iu iedere gemeente die zich teregt gepasseerd kunnen achten Het was niet te vorderen dat prins Frederik bekend was met de ingezetenen iu iedere gemeente die het meest het vertrouwen hunner medeburgers genieten maar waarom daa door zulk eene benoeming aanleiding gegeven tot ontevredenheid die niït auders dau ten nadeeie der goede zaak kan uitloopen