Goudsche Courant, donderdag 7 mei 1863

186S Zondag 10 Md W 116 Klein en J van der Kroft 2 Hubertus ouders H Steenwinkel en C van de 1 Hondel Maria Margaretha ouders L J Kuijgers en C vau Wijk Adriaau Maarten Marie ouders P M Muutiju en W P vau Eouveroij an Kienwaal Adriana Maria ouders N J van Dorp en E S M de Hoog 3 A eeltje ouders G Hofman en M de Haan Gijsbert ouders W Hollander en C Kruijt Lodewijk Mannus ouders A de Jong en H van der Vliet 4 George Micbiel ouders J J W Mertz en A Krul OvEfiLEDEN 4 Mei M van der Klein 3 j 4 m E A Puijk 3 vr SCHOONHOVEN Ingeschreven van 24 April tot 1 Mei 1863 Geboren Dirkje ouders A Verkerk en M van Ossenbrugge Sja Antouetta ouders P van der Sluijs en J C Buziuk Johanna Bernardina Margaretha ouders G B C Einwachter en M E de Gidts GETR01 WD A de Jung met P van der Ree J H Snur met S de Gier OUDSCHE COURANT OüDEWATEE van 29 April tot 5 Mei 1863 BevallE V Maria Cornelia Vermeulen geb Geerling Maria Faaij geb Kooyman d Gehuwd Arnoldus Apeldoorn met Kommerijutje de Waal wed lau Samuel Vosmeer Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D u 61 ADVERTENTIEN Geblevee koers 9t ii Ziedaar enkele pnnten di tot zoo vele vragen aanleiding geven en naar men vreest de u voering van een plan dat al emeene sMnpathie verdient in de waagschaal stellen zal Het is té hopen dat het spreekwoord beter ten halve gekeerd dan geheel gedraald hier toepassing moge vinden en op de eene of andere nijze de zaak ten genoegen van allen eregeld worde heizij door de zamenstelling eener hoofdcommissie gevormd door leden uit ieder kiesdistrict of ieder arrondissement hetzij op eene andeie wijze Maar de tijd dringt en vordert men niet spoediger dan in de verloopen weken dan is het te verwachten dat november in het land zal zijn en de berg een muis zal baren Aan wie zoude die uitkomst te wijten zijn Zeker niet aan het nederlandsche volk waarvan men toch moeijelijk kan vorderen dat het de viering van het gedachtenisteest der onafhankelijkheid mogelijk z l maken door zich geheel af hankelijk te stellen van eenige n edeuurgers lie zich zelven met een napoleontiscuei dwang tot feestcommissie geproclameerd hebben 2 Biirgerlijke Stand GOUDA W R van der LO T VLEESCHHOU WER is VEBHUISD naar de GoUWe bij de Vischmarkt Wyk c n 19 bij wien dagelijks i te bekumen Best Verseh Riiiidvleesch Eene prompie eu ci iele betliening belovende beveelt hij zirh bcIecfJelijk in de gunst zijner Stailc cuoo cu Photographic De OnJergeteekcnde zijn ATELIER geopend 1 ebbende be eelt zich verder bij het geachte publiek aan Met achtingPeperstraat n 73 l Ed Dr Binaar Gouda A J MARTENS GtBoEEN 1 Mf Jolianiies rtilippni Jacobus ouders P W J van Lueueu eu V Mastwijk Johannes iinon Petrus ouders S P an der Pliotügraphiscli Atelier GOUDA Dagelijks van des morgens 10 tot des namiddags 5 ure gelegenheid tot het maken vanPHOTOGRAPHISCHE PORTRETTEN in elke grootte Eeproductien Stereostopische Afnamingen ïransparanle I ortretten op glas enz Voorhal len het POUTRET van Z K Jl deii prins van Oranje op visitekaartjes F HARTING Adres den Heer P HARTING boven den spiegelmaker pRiNK ExnuiZEX op de Oosthaven B n 14 HOOFD DEPOT voor NEDERLAND M J C HAM Utrecht WALDWOLL WAAEEN rABEIK VON H SCHMIDT C Remda Thiiriiigerwoud De abeniKuc b val lf menigvuldige Genees atte ten en Aanbevelinc en van voorname eneehieren be e5tige l dat het BOSCHWOL PRODUCT uit bovenstaande labr k het vDortreffi lijkste MIDDEL tot gencziu sm Ti i l 11 i KiBi iluaj Ia r j j of welke kwalen meer van Rheuraatischen aard diei ien iiet bestaat uit ver ci i lende KLEEDI XGSTUKKEN zeschikt voor alle deelen des 7T ¥p VfK Vv T i T v P el SPlRiruS EXTRACT voor Baden ZEEP KILURNAALDEN ELIXKR BONBONS voor est en Eorstiindoenincren en alsmede ANTI RHEUMATISCHE WALDWOLWATï t r i Dennen olie k 25 eu 50 cents het pakje en DEN f OL £ a 3 i o cents het tteschje Tot waarborg der eihthoid van onsFabncnar IS J l met ons Eiiquet en dat van ons Hoofd depot envoor GOIDJ alleenlijk verkrijgbaar bij Mej ue Wed BOS MAN en tePre ekn J Tla nderen Rotterdam Wed P de Koster Hannelen G Kur ers Yianen B W de Grnf Oudew ater A B s j Woerden C G L Ruiten en verdere Pei ts vermeld op de gebruiksaannijziu en Am raaj om DEPoT Franco bij 1 J C IIAM CtreM Waarschu ving Aan mijne geëerde Begunstigers en verdere Stadgenooten wordt berigt dat de persoon van J van TOORENBURG thans voor een ander Boekhandelaar werkzaam is Men gelieve alzoo i letten om geene gelden of goederen aan dien persoon voor mij af te geven A BRINKMAN BotJchandelaar en C ouranikr Gouda 6 Mei 1SG3 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 5 Mei I aagste koers 147 lOlV 307 47 V 1007 s Hooffste ktitrs 1 71 8 pCt Ned w sch 2i j dito 3 dito 4 Amort Sijnd S j Handelm 41 4 4 o 11 nl 3 O l Leeuin Aand H Sp d Rijn pw België Rotts 40 hi Spanje obl 503 a 101 d buitcnl d binnenl 3 4T1 J lUl Purtiigalobl 3 Kii 1 obl H I J IsOs i I l 31 33 ö a 1S40 4 d 5 serie 5 91 3031 90V 203 103 2 523 64Ve 82S j 681 4 341 90 V 203 d serie 5 Tolgef Spw 5 Pruisen Is 5 Oost bijGoU 5 65 331 8 68V4 3 dito 4 641 dito Metall 5 dito dito 21 dOreuteAmst 5 683 3413 r d nat 18 4 3 Mex oblS ïl 3 Ter Poekdrukkcrij van A BRIXKMAN Nieuws en oor Gouda en Deze Courant öuitenlanïr Londen S Mei in de zitting van het huis der gemeenten van gisteren heeft de minister Gladstone het voorstel ingetrokken om eene iukouisten belisfiiig van de liefdadige gestichten te beffen Op de vraag van den heer Maguire betreffende het eiland Sombrero ant uord ie de heer Layard d t het verkeerd was te oi lei tellen dat het eiland 10 jaren geleden door een Amerikaan was ontdekt Het eiland was wel bekend en had geruimen tijd een gedeelte uitgemaakt van de britsche beiittino en in de caraïbische zee Toen kapitein TathaL onlangs het eiland be ocht vond hij er de noord amerik vlag wapperen Als britsch ofïicier vermeende hij dit niet te kunnen dulden zoolan hij zich daar bevond omdat men daaruit zoude kunnen opmaken dat hij de souvereiniteit der vercenigde staten over dit eiland erkende Hij verlangde dat de vlag zoude w ordeu nedergehaald en toen dit werd geweigerd deed hij haar uederhalen Over deze aangelegenheid heeft geene briefwisseling pl iats gehad De Morningpost laat zich omtrent het door Rusland aan de mogendheden gegeven antn oord aldus uit Niet i oorden z jn het maar daoen wat van de russische regering wordt verwacht niet de herhaling van dikwerf gegeven beloften ma ir hare vervulling is het wat Europa nu het regt lieett te verwachten Het blijft nog altijd onzeker of keizer Alexander strijdig met Ruslands aloude staatkunde zal kunnen besluiten aan Polen die liberale instellingen te geven waardoor alleen de rust van dat land kan verzekerd worden De opstand wint in Polen meer en meer veld binnen weinige maanden zal Ruslands heerschappij in Polen denkelijk no m iar alleen in naam bestaan In zulk een tijdsgewricht behoort de keizer te begrijpen dat ijdele beiofteii erger zijn dan onnuttig en allerwege enkel zullen worden beschouwd als blijken vau zwakheid Wil hij Polen als een deel zijns rijks behouden dan moet hij ain hetzelve onverwijld een constitutioneel bestuur geven benevens materiele waarborgen legen het oevaar dat het later wcjer door eai militair dwaugbewind vervangen i orJe In den st iat Indiana is c ne vereeniging die van ridders van den gouden kring opentlijk opgetreden als tegenstander der Unie Verscheiden volksierguleringen alda irbelend met het doel om de iiutandhouding der Unie aan tebevelen zijn door benden van die ri KUrs aangevallen en genoodz iakt om uiteen te gaan Hierbij ging het vrij onzachttoeverscheiden personen bekwamen wouden terwijl e éénom het leven kwam Daarop heeft de generaal bevel voerende in de militaire afleeliiig waartoe Indiana behoort bijeene proclara tie verklaard dat de riü i rs van den gou Icnkrinf tot s lands viiandrn behoorden en als zoodanig moestenworden beh ndcld teruijl iiij ouder strafbedreiging Advertentieblad Omstrelien 1 De prijs der Advertentien van één tot zee I regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent vocff eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar I Tilaat rui rate Parijs 5 vlei De tijd die het publiek heeft kunnen dienen om de antwoorden van prins Gortschakoff te overwegen heeft geene wijziging gebragt in Ie openbare meening en enkelen uitgezonderd die zich onvoorwaardelijk met de gunstige oordeelvellingen vau de half officiele pers vereenigen blijft men van meeniug dat hoe vriendelijk de russische minister zich jegens het fransche gouvernement moge uitdrukken of ivelligt juist daarom de regeling der poolsche kwestie nog zoo lang op den afloop der nieuwe onderhandelingen zal moeten wachten dat middelerwijl de opstand overn onnen zal zijn en die onderhandelingen hun voornaam uiigangspuul zulles hebben verloren Ook heeft het hier niet weinig verwondering gebaard dat de Moniteur niet eveneens het antwoord op de oosteuTijksche dépêche heeft medegedeeld hetgeen naar sommigen beweren geschied is om het verschil van fobn tusschen dat stuk en de beide overigen niet in bet oog te doen vallen Dit belet echter niet dat men thans ook dat stak hier ter stede heeft ontvangen en dat het verschil tusschen d beide openbaar gemaakic stukken de aandapht niet gemakkelijk kon ontgaan Zelfs de minst helderzienden hebben toch kunnen opmerken dat het antwoord aan Engeland argumenten bevat waar dat aan het fransche gouvernement slechts complimenten inhoudt terw ijl in dat aan het kabinet vau W eenen beide ontbreken en d it document zich schier uitsluitend met de woelingen der revolutionaire partij in Europa bezig houdt Daaruit wordt jloor velen de slotsom getrokken dat men te Petersburg Oostenrijks en Erankrijks houding vrij wat minder dan die van Groot Brittanuie ducht terwijl van die zijde juist het minst te verwachten is dat men naar de wapens zal grijpen Daarenboven blijkt bet meer en meer dat Oostenrijk reeds nu weinig geneigdheid bezit om de nog door Engeland en Frankrijk ter gunste van Polen aan te wenden pogingen te cadersteunen De prins Metternich heeft dit twee d ijen geleden in een onderhoud nicL den keizer vrij duidelijk loen doorstralen O Mei Zoo als te voorzien was ver5 jrpidt zich hierhet gerucht dat onze regering het voor enien heeft om eenetweede nota naar Petersburg te zenden nadat zij het met Engeland en Oostenrijk eens zal geworden zijn omirenr de moestgeschikte wijze waarop de middelen zouden kunnen verdenbesproken om een einde te maken aan het bloedvergieten iaPolen Wanneer Erankrijk Engeland en Oostenrijk het overdit punt eens waren dan zou men aan Rusland eene soort vandiplomatieke conferentie voor tellen tot vaststelling van demeest zekere wijze om met goed gevolg de hangende kwestien te bespreken Een brief an Mizzini aan een zijner noofdagenfen diede opdr gt had om een republikeinschen opstand te Mil ianen te Brescia te organiseren is in handen der itali aanscl e regering gevallen Een ambtenaar bij het ministerie van binnenlaii lb he zal üe nifi de leiding der geheime politie is beliSt X te Milaan mngc anen om de zaak verder te onderzoeken 1 lar het = Ii nt moest de veel besproken expeditietciieii Venetië sleehli ais masker uiraen waaronder men deregering zelve met alle kracht wilde a iKvallcn Zoowel teMilaan als te Brescia en te De enzano yo vele person hechtenis genomen en verscheidene depots ïau wapeue