Goudsche Courant, zondag 10 mei 1863

eweren en revolvers in handen der regering gevallen teven rt ni n dat er ook 100 stuks zjogenaamde orsmi bonimfri in fen kelder zijn gevonden Uit de brieven die men bij de in hechtenis genomeu personen heeft gebonden schijnt te blijken dat de i Junij was vastgesteld als de dag waarop de opstand zou uitbreken en dat Mazzini tegen dien tijd over 10 000 reweren hoopte te kunnen beschikken S Mei Het wetgevend ligchaam is ontbonden en de verkiezingen ziju nitgeschreveu tegen 31 mei voor Corsika tegen 7 junij li j de sluiting der zitting heeft de heer de Morny de vero ac orin bedankt voor hare medewerking ook in het geruststellen der semoederen I e keizer zeide hij ontwikkelt de iBstellingen trapsgevijze In de r ieuwe periode zal eene nieuwe kamer even als gij de harmonie tnsschen de groote noagten io den staat bewarende de toekomst der dynastie en het geluk des lands verzekeren Ik ensch u allen herkiezing toe Brussel 5 Mei Men lee t in den Moniteur Meer en meer landen treden tot den afkoop van den Scheldetol toe Men verzekert ons dat het gouvernement onlangs de toetrediüg verkregen heeft van den II Stoel van Portugal en van Turkije Weenen S Mei Men schrijft uit Lemberg van 7 d zer HeiVn heelt eeu hevig gevecht tusschen een mssisch en een pojlseh corps plaats gehad het duurde drie uren en de uit Iag as dat de Polen zich in hunne stelling handhaafden en de Rubsen tot den afiogt noodzaakten Eergisteren heeft Oninski Dorobrowa bezet terwijl de Eus cn zich van Peseim meester maakten Het corps van Meniewskiis geslagen Te Mostar is eene zamenzwering ontdekt die ten doe hal de christenen in Bosnië en de Herzegowine te vermoorden Ten gevolge dezer ontdekking zijn een aantal personen gearresteerd Berlijn Ó Mei In de zitting van de tweede kamer op heden werd de overeenkomst omtrent de Elbetol zonder discussie met algemeene stemmen aangenomen Uit de rede door den afgevaardigde Virchow gehoudenbij de behandeling der kwestie omtrent de eedsaflegging opde constitutie dier ambtenaren bij het departement van oorlog welke civiele functien bekleeden is gebleken dat niet een maar eene geheele reeks men zegt meer dan honderd kabinetsorders gecontrasigneerd zijn tot justificatie van budgetoverschrijdingen en bij de rekenkamer ziju verevend Een schrijven uit Petersburg me dt uit goede bron dat met het antwoord van Eusland aan de drie mogendhedenvertrouwelijke nota s aan de russische gezanten ter voorlezingzijn gezonden waarin s keizers voorgenomen hervormingsprogramma ontuikkelj wordt welks invoering zich niet lang zallaten wachten als de rust hersteld zal zijn Deze nota s hebbeu een guustigen indiuk gemaakt Men verwacht nieuwekraclitinspanning van den poolschen opstand maar hoopt dientoch te kunnen fnuiken Hanover 5 Mei Bij koninklijke proclamatie is eene nieuwe stendenvergadering volgens de staatsregeling van 1855 bijeengeroepen eu zijn de verkiezingen reeds uitgeschreven Het tijdstip wanneer de nieuwe stend n zullen bijeenkomen is nog niet bepaald Turijn 7 Mei De kamer van afgevaardigden heeft bij gelegenheid van de behaudeling van het rapport betreffende de rooverijen in apel3 erkend dat het leger met eene voorbeeldige trouw zijn pligt heeft gedaan en dat de nationale gardes zich zeer onderscheiden hebben bij het bestrijden der boosdoeners De kamer heeft voorts besloten het ministerie te verzoeken de noodige stappen te doen ten einde Eome niet langer de wijkplaats zij van de zamenzweerdei s tegen de maatschappelijke orde en den vrede in Italië Verder noodigt de kamer de regering uit om het openbaar onderwijs uit te breiden d openbare werken te bevorderen en alle middelen aan te wenden die leiden kunnen tot beieugeliug der rooverijen Athene 3 Mei De minister president en de minister van bi uietlandsche zaken hebbeu hun ontslag ingediend Men noemt den heer Christides als opvolger van eerstgenoemd ïn tiluiaris De gewezen koning Otto ei cht eene som van 6 millioen urachiuen wegens het v rhes van particulier eigendom Men hoort voortdurend van plakkaten tegen den nieuwen koning vau Griekenland Petersburg S Mei Het Journal behelst de zweedsehe dt pèclie van 4 april de sp mnsche van 24 Maart en de italiaausche van 23 pril benevens de daarop gegeven antwoorden Het ki binet van Stokholm beroept zich inzonderheid op de beginselen van menschelijkheid en edelmoedigheid waarmede de keizer bezir ld is en zegt verzekerd te zijn dat woorden van anchtmoedigrieid en vergeving gepaard met bet uitzigt op een verstandig bestuur en op de vrijheid genoegzaam zullen zijn om de onie en de rast te herstellen lu het antwoord wordt Zwedeo op den inhoud der dépêches aan de drie mogendheden verwezen De spaansche nota beklaagt bitter het ongeduld der Polen die niet hebben willen afwachten de voortzetting van de conccssien welke reeds verleend ïij Met het oog op de ondervinding dat geaiutigdhei meer geschikt is om de gemoederen te doen bedaren dan gestrenglieid roept de koningin genade ea zachtmoedigheid voor de overwonneuea in In het antwoortl wordt de koningin vriendschappelijk dank gezegd De italiaausche dépcche is in welwillende bewoordingen vervat Zij drukt de hoop uit dat het hof van Eusland in de dagteekening van de mededeeling een bewijs zal zien van den wcasch om steeds met Frankrijk op een vriendsehappelijken en vei ronweiyken voet te blijven In het antwoord daarop geteekend 1 Mei zegt de tjaar dat hij met genoegen de vriendschappelijke betuigingen van het kabinet te Turijn heeft ontvangen Wat den wensch ten belioeve van Polen betreft weet het jtsliaansche gouverneme dat de re olutie een moeijelijke taak oplegt aan de regeringen die een duurzamen vrede wensehen te stichten New Tork 25 April Het berigt dat Farragtii versterking bekomen heeft bevestigt zich Hij heeft de batterijen van Warrenton vernietigd en maakte zich gereed tot een aanval op Vieksburg iu gemeenschap met generaal Grant die tot Nieuw Karthago was opgerukt Generaal Eosenkranz heeft naar men verneemt versterking bekomen en er wordt een slag in Tennessee verwacht Het leger van generaal Forster is naar men zegt bevrijd De in beslagneming der Alexandria in Engeland heelt een gunstigen indruk gemaakt Het gerucht dat de minister van financiën eene leeuing wil sluiten is voorbarig ötnnenlunlï Gouda 9 Mei Vri ilag 15 dezer begint de nieuwe zoraerdieust van den ned rijnspc j weg üit de alom verspreide aanplakbiljetten en algemeen verkrijgbare kleine biljetten blijkt dat de vele gelegenheden tot reizen waarover het publiek verleden jaar reden had zich te verheugen nog zijn vermeerderd Tusschen Amsterdam en Piotterdam loopen neder acht treinen waaronder twee exprestreinen voor eerste en tweede klasse reizigers in minder dan twee uren tijds en een sneltrein voor de drie klassen van reizigers en zonder verhooging in gemiddeld 2 n 20 m Tusschen Amsterdam of Rotterdam en Arnhem loopen even als verleden zomer 7 treinen waarvan de twee exprestreinen voor 1 en kl reizigers en dóór tot Emmerik 4 treinen waarvan 3 met direct verbinding met Duitschland Tusschen Men heeft de ontdekking gedaan dat lang voor Daguerre reeds de beroemde James Watt lichtbeelden op verzilverde platen ja zelfs op papier opgevangen heeft Proeven Van deze photographien zijn toevallig in het patent museum te Londen gevonden wijl men in de dagen van Watt nog geen jodine kende heeft hij bij zijne proefnemingen waarschijnlijk chlorine gebruikt Onder de vele vorderingen welke het maken van iichibeelden voortdurend in de laatste jaren maakt is wel eene der gewigtigsfe die waarvan de Toss Zeitung dezer dagen gewag maakte Het is namelijk den heer Karl Heekert te Berlijn gelukt photographien in glas te branden Kenners prijzen de getrouwheid dezer glas photographien zeer Men stelt zich vau deze ontdekking zeer belangrijke resul aten voor De Siaatscouraut bevat een algemeen versiag over 1862 van den toestand der spoorwegen eu de daartoe behoorende werken en gebouwen en van le uitoefening der spoorwegdiensten iu haven gehpelen omvang door den raad van toezigt op de spoorvegdiensten den minister van binnenl zaken aangeboden Eergisteren morgen aanvaardde de nieu v benoemde hoogleeraar van der Wijck te Groningen zijne betrekking ac n die hoogestbool met het houden eener plegtige redevoering in de hoUandsche taal over den oorsprong en de grenzen der menschelijke kennis Door het studentencorps te Delft zal eene nieuwe eigensociëteit worden gebouwd w iarvan het plan is ontworpen doorden heer Mowe leeraar iu de bouwkunde Het gebouw zalopgetrokken worden tegenover het spoorweg station waartoe degrond ter grootte van 600 vievk ellen door den gemeenteraad kosteloos is afgestaan s Gravenhage 8 Mei Door het departement v an finaueien zijn aan de tweede kamer ingebonden de ontwerpen tot 1 Afschaffing van den accijns op de brandstoffen 2 Verhooging van den accijns op het binnenlaadsch gedistilleerd 3 Wijziging van de belasting op het personeel en 4 van den zeepaccijns De overige ontwerpen deel uitmakende van het algemeen herzieningsplan zullen nader volgen Uitvoerige toelichtingen zijn daarbij overgelegd Bij de tweede kamer der staten generaal zijn ingekomen l zes naturalisatie ntwerpen 2 een ontwerp tot verhoogingvan het hoofJ=tuk uinnenl zaken der staatsbegrooting 1863 als met een millioen tot verbetering van de rivier de Maas ƒ 326 000 voor de calamiteuse polders ea ƒ 123 000 voorbuitengewone winteren stormschade het totaal van hethoofdstuk wordt nu voorgesteld op ƒ 18 345 090 71 Dooreerstgenoemd bedrag wordt de minister in de gelegenheid gesteld om uitvoering te geven aan art 2 der wet van 24 jan 11 v aarbij tot verbetering van den waterweg langs Eotterdamnaar zee is besloten Gemengde Berlgteii De honoententoonsteUing te Parijs wordt druk bezocht men betaalt voor eokeleii twee a drie duizend frs Belgic onthoudt zich van alle bemoeijing ter gnnste van Polen bij Rusland Te Alkmaar is een spaansch kina angekomen Slen verzekert dat de lusemburgsche gekant met den deenschea te Frankfort geprotesteerd Leeft tegen het oldenburg che voorstel Te Amsterdam is een turfpakhuis uitgebrand De russische antwoorden zijr niets meer dan beleefde weigeringen De voortdurende woelingen iu loosen doen vreezen dat weldra de staat yan beleg zal afgekondigd worden Ken nieuw aangelegd dorp in de nabijheid van oliebrounen in Amerika heet Petrolia Onder Reuknm is langs den rijnspoorweg heide en bosch in brand geraakt door den locomotief Men wil een telrgraaflijn aanleggen van Senegal naar Brazilië De fraaije schounbui RifeLori te Barcelona is door brand vernield De gemeenteraad te Vliasingen heeft kosteloos afgestaan aan de Israëlitische gemeente een ten in om daarop Synagoge en school te bouwen Twee kinderportretten die men aan Greuze toeschreef zijn te Parijs verkocht voor 16 800 frs In Gallicie begint zich een geest van opstand te vertoonen Voor het eerst ïn Beïjeren heeft de koning een oflicier van burgerlijke geboorte benoemd tot ordonnans officier Keizer Xapoleon wil eerlang België met eeu bezoek vereeren De ligchamelijke straffen worden in Rusland ook bij het leger algeschaft Prins Napoleon heeft bepaalden last om in Egypte de doorgraving der landengte te bevorderen De batik te Parijs heeft het disconto tot drie en een half pCt verlaagd Een engelsch meisje van 27 jaren wegens laudloopsrij tot 21 dagen gevangenisstraf veroordeeld weigerde gedurende 18 dagen alle voedsel en nam het toen alechts gedwongen Door dit vasten was zij niet vermagerd Te Lemberg ziju 80 knapen van 12 a 14 jaren wcggeloopenom zich bij de insurgenteu te voegen De bevolking van Zwitserlandbedraagt 2 510 494 zielen Bern is het volkrijkste kanton met 467 141 inwoners In de nabijheid vin Dillenburg is eene bende valsche njunters gevangen genomen Zij maakten voornamelijk nassauseh papier igpld na Nogmaals vertelt men dat PuiJjla ingenomen is Iu April hebbente Parijs il2 faillissementen plaats gehad Het adres ter gunste derPolen is uit Alkmaar naar Petersburg verzouden Dit zal wat meer afdoendan de vertoogen der mogendheden De niLU ü verkiezingen in Prankrijk zullen lu stellig den 31 mei plaats hebben Te Rotterdam is vcor s Hage gearriveerd een olifant wegende nagenoeg 6000 n ponden Hethok weegt 4000 n p Een dertienjaiig meisje te Amsterdam is terzake van brandsticiiting veroordeeld tot opsluiting in een verbeterhuisgedurende 5 jaren Het barkschip Xjapwing van Boston Eaar Bataviais door de stoomboot Florida van de zuidelijken genomen Het gevolgvan den sultan op zijne egyptische reis bestond uit 1800 persoden De stad Groningen heeft ƒ 160 000 uitgegeven om riolen en vergaarbakken tot stand te brengen om den zoogcnaamden beci te verzamelen dit brengt jaarlijks 23 pCt of 40 duizend gulden op De turksche orthodoxenwielen in verschillende deelen van het ottomanische rijk tegen de christenen Aan den Ham nabij Amersfoort zijn op den middag van den 7 mei zes wouiogcn binnen een uur tijds afgebrand Te Assen wil men eene doopsgezinde geraeeote stichten Zelfwitbranding van het petroleum ifi ala eeu eprookje te beschouwen Van all Vanten verneemt men datde nacbtvorptpn groot nadeel toebrengen p oooiu en veld uchten Daily l ülegriiph noi int het russische ant ooi i een beleefd hei dsglimlach die evenwel de gnjuztude tanden ontbloot Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Vrijdag 8 Mei Afwezig zijn de heeren van Bovene Herman de Groot Rentinger en kcmper welke laatste schriftelijk kennis geeft de vergadering niet te kunnen bijwonen Na goedkeuring der notulen geeft de Disp van ged staten houdende goedkeuring vau een raadsbesluit Missive van dcu hee mr van Bergen IJzeudooro houdende kennisge ving van de verwerping der voorziening in cassatie door den hoogen raad iu dd Mei jl in zake de Burgemeester qq contra de commissie van liquidatie der voormalige wees en momboirkamers notificatie Missive v d schutttrsraad houdeide aanbieding der rekening en verantwoording der dd Schutterij over 1S62 in handen eeaer commissie bestaasd uit de heeren Westerbaan Braggaar en Prince Missive vau V Reuhl hoofd onderwyzer aan de stads armenschool ter dankbetuiging aan den raad vof r de hem bij zijne 2öjarige ambtsvervulling van dat eollegie ten deel gevallen belangstelling notificatie Adressen van Terbeek en van Reedt Dortlandt om aangesteld te word als commissaris voor de stoombooten ter griffie Alsnu wordt op voorstel van B en V de wijziging van art 4 van het politiereglement voor de opeuliare scholen en in verband daarmede art 5 der instructie voor de ge ieesheereu met algem stemmen aangenomea Het voori tel van B en W om voor het schoonmaken der gymna tiekschool eene som van f 30 beschikbaar te stelleUj wordf ok zonder discussie met algemeene stemmen aangenomen Hierna wordt de openbare zitting veranderd in eene met gesloten deuren en na het heropenen der oi enUare vergadering wordt aan de orde gesteld de verordening op de braniweer alvorens tot de discussie over te gann stelt de heer Viruly voor uithoofde van het vergevorderde unr d e beraadslaging te verdagen en nadat hierover het woord hadden gevoerd da heeren Prince ven Gennep Kist en de Grave wordt zulks in stemming gebragL en met 7 tegeu 4 stemmen tot de verdaging besloten tegen stemden de heeren van Gennep Kist Remij en Bucbner Alsnu verklaart de Voorzitter in de eerstkomende of wel de daarop voiarende week eene vergadsring te zullen beleggen tot uitsluitende behandeling dier aangelegenheid Hierna wordt de vergadering gesloten Marktberigten Gouda 7 Mei Tarwe poolsche per 2400 N ƒ 350 Zeeuwsche per mud ƒ 10 i ƒ 10 50 Polder ƒ 7 50 ii ƒ 9 50 Ko e Polder ƒ 6 a ƒ 7 Zeeuwsche ƒ 6 50 a ƒ 7 50 Araerik ƒ 7 75 Ko insrsberger ƒ 8 Haver per 50 N S ƒ 3 50 Gerst per mud ƒ 4 5U a ƒ 50 Boekweit N Brab per 2100 N f 190 Fraiische ƒ 164 De Veemarkt met goeden ainvoer de handel niuiU veel ree bleef onverkocht magere varkens en biggen waren vlug te verkoopen Boter ƒ 0 80 a f 0 92 Weiboter ƒ 0 70 a ƒ 0 76 Goede Hooikaas ƒ 30 a ƒ 21 50 Middelburg 7 Mei Tarwe onveranderd met weinig aanvoer en handel Bruine Boonen 25 c hooger witte 50 e lager Erwten niet aangevoerd Dordrech t 7 Mei De roer was heden als de vorige week prijzen onveranderd Zomenarwe blijft schaarsch en begeerd puike Z VI en Overm ƒ 9 60 a ƒ 9 90 mindere ƒ 8 70 a ƒ 9 10 Zomenarwe ƒ 8 60 a ƒ 9 Rogge Z VI en Overm weinig aangevoerd en wel te verkoopen Petersb werd op 143 2 N S tot ƒ 225 geveild Z VI en Overm ƒ 6 70 a ƒ 7 20 Wintergerst gevraagd Zomer 20 c duurder Winter ƒ 4 50 a ƒ 5 50 Zomer ƒ 4 60 a ƒ 5 40 Spelt 10 c lager ƒ 3 a ƒ 3 40 Haver inL voeder ƒ 2 90 a ƒ 3 40 dikke ƒ 3 40 a ƒ 3 80 Boekweit ƒ 5 a ƒ 7 hooger als Peel a ƒ 187 per 2100 N en Bredasche per 70 N g tot ƒ 200 verhandeld Paardeboonen traag 10 c lager 5 70 a ƒ 6 Duiveboonen ƒ 7 a ƒ 7 50 Witt Boonen traag 50 c lager ƒ 7 a ƒ 9 bruine onveranderd ƒ 7 50 a ƒ 8 50 Blaauwe Erwten 20 c hooger ƒ 7 a ƒ 7 40 Delft 7 Mei De aanvoer ter Graanmarkt was heden niet groot puike Tarwe en Kogge werd tot fiks vorige prijzen verkocht Peulvruchten en Haver zonder handel Tarwe ƒ 9 80 a ƒ 10 25 Kogge ƒ 6 80 a ƒ 7 20 Zome gerstƒ4 80 i ƒ 5 30 Korte Haver ƒ 3 60 a ƒ 3 90 lange ƒ 2 80 a ƒ 3 40 Duiveboonen ƒ 6 75 a ƒ 7 40 Paardeboonen ƒ 6 25 a ƒ 6 80 Bruine Boonen ƒ 8 a ƒ 10 Groene Erwten ƒ 7 a ƒ 9 witte ƒ 6 50 Aan stads waag gewogen van 1 7 mei 4 4 868 8 en 139 16 Boter te zamen 18910 N f 37 aƒ47 bet vie de ƒ 0 92V a ƒ 1 171 2 per N S Deventer S Mei Tarwe ƒ 9 a ƒ 10 Rogge fik ƒ 7 50 Boekweit ƒ 5 50 a ƒ 6 25 Gerst ƒ 4 50 a ƒ 5 25 Fiver f 3 20 a ƒ 4 Boter pr 20 n 1 s ƒ 17 a ƒ 18 50 Inferieure ƒ 16 2 = s ƒ 3 25 a ƒ 14 25 Zwolle 8 Mei Middeiprijzen Tarwe ƒ 9 06 Eogge ƒ 6 85 Boekweit f 6 60 Gerst ƒ 5 25 Aardapp ƒ 1 75 Boter pr n S ƒ 0 90 2ü n ffi ƒ 18 50 Londen 5 Mei Boter Friesche 96 Kamper en Zwolle 90 a 94 Kaas Edam 50 i 60 Goria 48 a 53 6 Mei Granen De aanvoer van inl en vr Tarwe wasgeregeld en de markt vast op vorigen prijs Gerst goed gevraagd tot vorige notering zoo ook Haver Aanvoer van 2 5 mei 1320 qr Jnl eu 1110 qr vr Tarwe 110 qr inl en 30 qr vr Ger t 11540 qr vr Haver en 1090 z Meel 7 Mei Boter Frie che 96 Aan de Veemarkt van heden werden aangeboden 1050 Kunderen 360 Kalveren 6600 Schapen en 370 Varkens Voor beste runderen werd 4 S voor d taiveren 4 10 en voor d schapen 4 10 per steen betaald 8 Mei Tarwe gedrukt Haver vpst in prijs