Goudsche Courant, zondag 10 mei 1863

Boer 3 C J Kabel Geboren 5 Catharina F Kleijneöb ir man eu ti J C HoröC OïEKI EDtV el 2 j 3 m erbij 49 j GEiirBD 6 Burgerlijke Stand GOUDA 4 Mei Geertioi ouders C Grendel en E Slrevelaar Doders A Rietveld en M van Eede Hendrica ouders r eB A Priuce Jacobus ilhelmus ouders J G Moer de Jon 6 Adr anus Mannus oudersJ B Emeis en 3 Jlei M P van Waas 1 j 4 m J van den Hen G C Mopper 16 m 6 H Sbtman 7 w 7 D 8 S Orsel 9 m C van Willigen 1 j 17 d Mei J Aniesz en B Folckers C van Eisden en N Vi van Buuren en JI E Boer 7 A J Bertels ea WOEBDEN 2 Mei J Kooijmau geb Ponw z 4 G Bos g b Jaai vcld d 5 J J Kietkerk geb ruiijk i OvEELEDEN 5 Mei Hci dnka Jacoba an t Hotf 11 d O VUEKTKüiBU 1 Mei Heuricus Scugeis ruim 29 j met Josicna vau Spaiijc 25 j 7 Gerardus Adriauus de Jongh 28 j met Diderik Marffiiielha Xeletta Ultce bijna 22 j GETKOl D 1 Mei Cornelis Straver ruim 26 j mtt ElisabetL Eotlcveld ruim 21 j 1863 ü 117 Donderdag 14 Mei IGOUDSCHE COURAJürr ABVERTENTIEN a A Ivertentiel lad MEX AEAAGT Een Fatsoenlijk Meisje 15 a 17 jaren oud van s morgens 7 tot s namiddags 1 en van s namiddags 5 tot s avonds 8 ure Adres bij Jen Boekhandelaar A BRINKMAN Tiendeweg Omstreken Pliotograpluscil Atelier GOUDA Dagelijks van des morgens 10 tot des a middags 5 ure gelegenheid tot het maken vanPHOTOGKAPHISCHE PORTRETTEN in elke grootte Reproductien Stereoscopisclip Afnamiugen Transparante Portretten op gl is enz Voorhanden het PORTRET van Z K lï len prins van Oranje op visiiekaartjes F HARTING Adres den Heer P I1ATIT G boven den spiegelmaker ERANKENUtiZEN op de Oosthaven B n 14 1 De piijö der Advcrteatieu van één tot zetUitgave van A xSKlINKMAiN regeU nut inbcLn ip au het zegel is bU Lent voor r o i i rt L el daarboven 10 Cent Lange iiaideiceg D u bl liiiu enge one letters orden berekend naar C4 s 32 m 251 Staats Loterij Ten Kantore van J H Van LEENT te GöUD zijn in de afgeloopen 250 Staats Loterij wederom getrokken de volgende hoGge Prijzen op X 2992 de kapit prijsvan ƒ ll UUU 15545 25 000 4375 25 000 2820 25 000 19362 1 000 Aan bovengemeld Kantoor zijn voor de volgende 251 = STAATS LOTERIJ weder heele en gedeelten van Loten te bekomen Gouda 9 Mei ISC J BENNING TAILLEUR is verhuisd van de COSTHAVEN B n 44 naar n 48 EE E AVAARDIGE STICHTING NAAR AANLEIDING VAN DE VIERING VAN HET Vijftigjarig Feest van Neêrlands Herstelde Onaf mnkelijhheid Een Woord tot het Volk DooE W P D AUZON DE BOISMINART Gtpt n yioneenl Majoor H Heeren Leden van de diverse Subcommissien ivorden op deze Brochure nttent gemaakt Prijs Vijf COUtS ALom te bekomOU Boekhandel Leesbibliotheek De Ondergeteekende heeft de eer mede te deolen dat hij zicb te GorD op de Westhaven nabij de liouwe heeft gevestigd als BOEKHANDELAAR en LEESBIELIÖTHEEKHOUDER Zijn winkel is thr ns ruim voor ien van de meeste BINNEN en BUITENLANDSCHE WERKEN inzonderheid voor StudiO en Onderwijs benevens alle soorten van Teeken Kantoor School en Schrijf behoeften DIVERSE PAPIEREN enz tot eer bülüke prijzen Zijn uitgebreide LEESBIBLIOTHEEK van ruim 4000 H0LLAND3CHEen Flt NSCHE Boekdeelen bevat meestal die werken welke in de laatste jaren 7 n j koRieu Ook belast hij zich met hetleveren van Bind en DrUkWOrk en p i itsing van Advertention in aEe Dagbladen Aangezien hij alle ordersmet den meeslen spoed k n uitvoeren zoo nenscht hij door eene naanwkeurigeen soliede behandeling zich de gunst en het vertrouwen van zijne Stad en Luidgei ooten v amlig te maken Got Mei i y i p C MAAS Jr Openhare Verkoopingen Ie 4i O ËJ Si fi Op Dingsdag den 12 Mei 1863 des voormiddags ten 9 ure vóór en ia het Koetshuis van den Heer Burgemeester YZENDOORN aan de Sp imngntraat van Eene BAROUCHETTE die met 2 en 3 paarden en eene CHARRETTE die met 1 en 2 paarden kan worden gereden alsmede een aantal PAARDENBITTEN n TCIGEN Des Voormiddags ten Vs l het Huis van den lieer Kapitein IMTIIÜllX aan de Oofithaveii vau Eenen aanzienlijken INBOEDEL waaronder eene PIANINO BEDDEN en BEDDENGOED LINNEN KLEEDLREN KOPER TIN enz En op Woensdag ucu 13 Mei istia des Voormiddags ten 11 ure in het Nielwe KorriJiiris aan de WeMtmen van een goed onderhouden Winkclhiiis en Erf staande en liggende aan de noordzijde van den Langen Tiendeweg te Gouo a AVijk D n 15 Den 15 Meil8C3te aanvaarden Nadert nlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris AV J FORÏUIjN DROOGLEEVER te Gouda Prijzen der Effecten I aagsle koevs HooL te koLis 031 2 98 99 1463 98 1091 4 471 e 53 47 l6 1007 8 loov 17 16 531 s 51 471 101 77 831 0 90 77 V8 90 0 n l AMSTERDAM Vrijdag S Mei Gcklt e kot Va 63 9SiVi 471 8 pCt Ned w sch 2i dito 3 dito 4 Amort Sijnd 3i o Handelm 41 O I Leening 4 Aand H Sp 4l d Rijnspw 41 3 België Rotts 21 2 Spanje obl 2 d buitenl 3 471 101 d binnenl 3 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 Cert 1831 33 5 d 1840 4 d 5 = serie 5 d ö serie 5 2031 102S 4Ve 32 Volgef Spw 5 Pruisen 1859 5 Oost bijGoll 5 dito 4 dito Metall 5 32i3 i 821 I esi K 34 681 IC iti 1 A i rvi i MA 681 35 dito dito 21 2 dOrenteAmst 5 do nat 1354 5 Mex obl851 3 Ter noe druk en ïl a Nieuws en voor Gouda en i ezc Couraut versJuji f es Donderiliigs ea Zonilags In de Stad jreschit ili d uit jue des a ütids te voren Deprijsperdrieumaitdeiiis fraucop j ost 5 De iiizeudiiiL der AdverCcattcu kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA 13 Mei De rusiisulic antwoorden op de vertoogeu der verschillende hoven heobeii algt inecu een ongunstigcn indruk Lcinaakt Men ziet dat men geen stap verder gekomen is en men vindt zich teleurgesteld in zijne verwachtingen En toeh was deze uitkomst gemakkelijk te voorzien Schoorvoetende bedenkingen in hoogst voorzigtige uitdrukkingen die de ware regten van Polen niet eens aanroeren worden met beleefde noorden afgewezen AVat zou Rusland toch l r egen om aan het overweldigde Polen meer toe te btaai d m liei ooit aan zijn eigen volk denkt te geven Dan moesten de grocte mogendheden met stellige oiaciien voor den d g komPii en gereed staan de in iliigii g met tnulit af te hvingen En of uu al de hoven van Ljiulen Parijs en Wecnen over verdere maatregelen onder i i ide en meu kan zich niet vleijen met eenige belangrjke ai koiist de onderlinge naijver zal het handelen beletten E t n l heeft geen plan de zaak ernstig op te vatten Russell verklaarde cer stellig dat de Polen in dwaling verkeeren indien zj verwachten dat Engeland door andere middelen dan door onderhandelingen tusschen beide zal komen terwijl hij het iikbceld eener scheiding tusschen Rusland en Polen geheel venvierp Eu zou Oostenrijk dan nu maatregelen uitlokken die het bezit van Gallicie in de A aagschaal moeten stellen Rusland is alleen de winnende partij het heeft tijd gewonnen Polen zal verpletterd worden onder de russische overmagt en de rust zal hersteld worilen door het nogmaals uitmoorden vjii i e bloem der bevolkin Eindelijk begint er voor Frankr k eciig iiitzigt te komen op te duur leta ilue mexicaaiis he lauv pre i Die arme Eranschen mogen ook v el iets hebben ter vervrolijking voor den druk waaronder zij zuchten Het schijnt immers niet genoeg dat zij zwijgend den i ck krommen onder alle vrijheid dcodendc willekeur zij v orden op den koop toe gesard en beschimpt Dit is immers de indruk die de sluitirigsrcdc van de Morny achterla it In Prui eu is de regering niet beter gezind maar die volgt eene staatkunde door geheel Europa veroord eeld en het volk ziet zijne rrg en moedig venledigd door eere verfegcuviuord gii g die moedij en cnve Sfhrokken de willekeur onvcrrel telijken tegensfaind biedt Men vcnvacht d iar de ontbinding der kamer doch dit kan de regering weiuig baten bij de algemeeue gezindheid les volks Italië heeft nog altijd te kampen tegen de roovers die door den verdreven napelschen koning uit den kerkdijken staat algezonden word u om te moorden en te brandschatten Het is eene jammerlijke staatkuude die dit toeziet en bevordert Waartoe dient de fransche bezetting van I ome dan om misbruiken en gruwelen te handhaven waartoe dient Italië zulk een bondgenoot dan om de bevrediging des lands oumogelijk te makeu en men zou waarlijk geneigd zijn om Aldzzlui gelijk te geven als hij van italic zegt de monarchie Leh oefi om te vergaan volstrekt niet in bloed te verdrinken om iiaar te dooden zijn nog tn ee jaren van het boudgcnoot ch ip met Napoleon de onbek aamheid barer ministers ea de zwukhoof Uge dwaasheid van do pers die haar vertegenwooruigt voldoende De amerikaansclie berigten luiden weder gunstiger oor de noordelijken en over het algemeen herleeft de krijg hoewel er zich nog neiuig uitzigt np beslissing of bevrediging voordoet De regeling onzer hangende zaken met België d algemeen gunstigen indruk maken het is beiden goed ceustemmig te zijn het oude moet geheel vergeten zijn broederlijke eendragt moet volksstamnieu verbinden die in zoo vele opzigten dezelfde belangen hebbeii Het is den vrienden van het tegenwoordig ministerie voorzeker hoogst aangenaam dat de koning zoo uitstekend blijk van goedkeuring a üi den minister Thorbeeke gaf Vij hechten weiiiig aan die uiterlijke onderscheiding maar wij waarderen hoog den iii des kouings die daarin do voortreffelijkheid erkeut eener vet i zoowel door hare schooue zameustelling ai5 door hare ui tt cnde verdediging den roem verhoogt van den mau wien het vaderland reed = zooveel vooruitgang d mkt Met beiangstei iiig ziet men weidra de behandeling te gemoet vau üc aLiulLingige vs cjntwerpeu en niet het minst dat der afsciiajiiug van den acc jns op de brandstoö en dit is in waarheid een algeiceeu bei mg een werk vau weldadigen invloed vo ir njver fcid e i iiande en tevens eene ontheffing voor den mintlcren s iud De an s erdamsehe r gering neemt zelve de mislukte poging ter hand Muge het h ur gelukken den blaam uit te wisschen en te volbrengen wat Amsterdam liet hoofd en de hartad des lands kan doen blijven