Goudsche Courant, donderdag 14 mei 1863

öwitcnlanïr Londea n ilei Ilet zoo druk besproken wetson tv erp iot inccnsiucltiiis der beide policiecorpsen heSwdlk in zoo hoc e mate de ontevredenheid in de City gaande maakte is wepens gebrek in den vorm ingetrokken Beriïien uit Xeiv York van 3Ü april melden dat een der tus clien Eugelind en Noor Amerika varende stoomschepen i e Au ri ixon be=t a l naar Quebec in dei achtermidd iu v iu den 27 ge urende een digten mist op vier niijii n iMi i r van f ipe e aan ieu grond is geraakt t n verbr jzeld na irbj uie racer d in i il van de 445 personen die zich aan boord bevonden moeten zijn gered Wen schijnt nog geene volle geivisheid te hebben omtrent het retal der verdronkenen althau verscheiden stoombooten waren uitgezonden om cei ige schipbie keiingen on te sporen die met eene der sloepen en een in der haast gemaakt vlot ge rieht hebben den al te bereiken Parijs 11 Mei De Moniteur deelt tijdingen mede nit Cochin China vaii 31 maart aaruit blijkt dat de onie in de kolonie bpcmt leni s u kecren Eta groot aantal dorpen heeft zich OE lcruorpen Den o april waren de vice admiranl Boiinard en de = paai che zaakgelastigile naar Hue vertrokken ten einde de ratiticaiien iu ict ira aat lan 1 J2 uil lp ivis elen Vlle sp i useh irK pcn z jui cii ik u i april a m boord t sciiepen L Oi om n iar KurojM terug te kcereu Ui Vera Cnu stJ m n v n april dat deIr msc ou tlPufui i i j er iju van hot fort Januarius hefiiui van detentie do o i he l uU eu Ie ip es e overige doori o n ien i rhe Ir P ei be ei o p iuten Ook hebben zij zichifiOLSicr u e i Kikt du ir barrijic on die i e Mcxic iueu on del i ia de Vr U 15 beo id b i en vorder door de krachtige i rilouerkiii dor s pjK ii iis vc r huis vourirrodrongen I cevolire na irvan i i i l s p li lU forieu Gu i lr loupe en l ontto in lic marzt der ie o inon jii Weenen to i De r uering hoeft het vr ri cmpn opgevat rm li d e boiol iergoiering he vcoi stcl to doen tot i ot becftii m ll I tfi V eldr i u l n de vuoi oileu lot n ijzisrin der boucisoou üi tio j de l üud vor v ieriug te l Vankfort orden inut üohd Uir L n jerg hrjt t ra n dat d U DJ A in lietdistrict Dliu ieou l pmo t pUuts ml tusschou do opsL udeImzen en do russisc ic ir j oii ten govu e i i iro iti eerstge loemden de diici o ie u Itebl eu o ts l cIo Uit Kr kau iiicl m u Volge aiM r outv iugen bericrien heert de op 1 iii iliwjie ccuo i r h uitbrei iiugoriaugd lii do om i vi i S ui lomir o i de opsi mdeliniren on lot C ich j vt i e Io iu ovco i u op de liiisaen belli ï dio ï i i iou iw i i r deu m ijuor lv o ei o Ho r is o j ni jo ii r I Berlijn l d in i o gi tor i i Ittingvia hf t huis dor sv nrliiiion iKofi d u ii M uio n I tg lo rhaaldelijk eu o r ui vo oriix het woor 1 lvoord ovor de miItltirie kwestie j o uo ji ieii z jn st U ver jeiien l gebicveu raiar w ii bot r iaLrsit k be rtft hoon hij ioh gehouden aanhot eerst iuiroujtiieu s audp uit Onder de leden die ioh tey euhet wetsontwerp u bbou vuklaird bevuud zich de heer Fresó die zijne bevrt oindiu te kouuen gaf over de nijze w iarop leminister vau oorl tij o er bot reorgini Ltie voorstel Is id gesproken Uj heeft voord bier p inaruk gelegd zeide despreker dat het voorstel gouoel i ontv orpen en uitgewerktdoor den koning eu ai zijnde een ontwerp door d n koningzelven tol stand geliragt niet voor discussie vatbaar Volgeusdes ministers rede is dergelijk ontwerp ottiantastbaar eene leer tezonderling dan dat het noo iig zou zijn vele woorden te bezigen om de ongerijmdheid er van aan te tooneu De min heeft gezetr1 er w s geon heiligere zaak in de oogen der regt rlaz Onw tarl i ld Kr is roue zaïk veel heiliger d m deze uc raelijk ile rol i p d e onstituiie afgelegd De ministershebben zich ber o eu ohoogsten regter oor diens reïtljaak kuLueu j li stellen in ar wij weten hoe zij hunne er mtnoor lei dgeus den afgeleg Ion eeJ op dl grondwet verstaan v aardschen regter daar gmds waar zij behooren op de b i o ip ireklaaïden zullen wij hen stellen Deze woorden werde met uiibundig gejuich outvangeu Bij de debatten die n ie i over de militaire aangelegenheid in de tweeiie kamer plaats haddeu besteraprMc de minister van oorlog epue uitdrukking van denh i S bel met den naam van ongepaste aanmatiging Doortbii hoor pre ident Buckura Dolffs daarover in de rede gevallen ni nnd eo io v oorJenv dsspling tussclien dezen on den heervou Koon over ie bevoegdheid van den president welke i i irmede eiudijje d it de president zich dekte en de zittin gedurende een utir schor t Dit veroorzaakte een geweldio e j beweging onder de leden Tioti de zitting ivclcr hervat went I was de heer von Eoon afae g en liet kennis geven dat hij verhinderd was de zitting vau heden verder bij te wonen De Kreuzzeitung zcgi uit eene geloofwaardige bron tevernemen dat tusschen de franache en rassisehe regeringenonderhandeld wordt over het houden van een congres terzike der pcolsche kwestie Het blad gelooft dat beide hoveahiertoe geneigd zijn 12 Mei In de zitting der tweede kamer werf door denpresident vonrlezing gedaan van eeue ministeriele mededeeling inhoudende d it zoolang de kamer vasthoudt aau het beginsel volgens hetwelk de vrijlieid van spreken der ministers doorden president der kamer beperkt kan worden eersfgenoemjlende zittiugen niet zullen bijwonen Het miuisterio ejsoht de verklaring dat de kamer geen disciplinair sezag over de ministers heeft Deze missive is aan ile commissie tot regeling vande werkzaamhcdeu der kniuer verzoudeu terwijl tevens is bepaald dat de kamer geene zittingen zal houden voor dat ditbeginsel zal zijn beslist Frankfort lO Hei De Hessea Darmstadtsehe kamer van afgevaardigden beraadslaagt sedert eenigen tijd over de regeringsvoordragt regelende de betrekkingen van de kerk en den staat De vertegen voordiging heeft bereids verscheidene gewigtige bepalingen van het ontv p aangenomen onder anderen de volgende Alle geestelijke ordonnantieu moeten bij hare I uitvaardiging aan de regering medeireileeld worden l c orI dounanliea der kerk of vau goiUdienslige vereenigingen zijn j ten aanzien harcr strafbep dingon niet verbin lend voor do i regtbanken zonder dat de regering voorif hire goedkeuring daaraan heeft verleend De staat kan geen geestelijke verordeningen uitvaarilitren noch een geeste ijive lot eene geestelijke handeling uood iakeo De vervolgingen of stratfen door het uocstelijk gezag bevolen mogen nimmer vergeeld g ian van eeue opsluiting van eeue ligchamelijke straf of van een openbaren en oiiteerenden m i itregel ieaorc misdaad of vergrijp die voor een openbaar ambtenaar atzcrtiug ten S evolïo I hoeft heeft voor een goosteiijke die zich daaraan schuldig maakt I dczeifde uitwerkiug Ohnunlanö I Gouda 10 Mei He leu morgen omstreeks elf ure viel het vierja ig zoontje vau N de roo u al spelende in he i v ater van de iroeueweg eu verdwotu oiimiddelijk in de diepte I torw ijl de d i trbij sta lu le moedor het kiu i gf f n hulp koude bie ien gelukkig kwam zo ro W v i Bjl ieidr laijor woj i on le u do loelesloog bij de pL ats van het ongeluk bo at j zioli zontlor Iio lonken te valer on moiJ h t f i Uöt j cn s i kon I het jouïoije iioir loveu l v ii ieu gr i l op te halen en aan I de wauhopi e m e Ier terug te goven I Mei lieden io het p lar l van een rijtuig uit de j stal komende aan het begin vau iiloemf nJ lal scl iclitig ge vurdeii door het ger ias van den spoortio u het rijtuig is omver m sme eii en ie twee zich d ariii bev udeude jiersouen en ook de voerm in liebben allen kwets ireu bekomen die echter schijnen van geen ernstige gevolgen ie zul en zij i Ouder de vele nuttige inrigtiugcn waarop Gou i i roetnmag dragen verdient de spaarbank vermeld te worden Zjheeft ha ir ontstaan aan het hier geves igdc departement dermaitschappj tot nut van t algemeen te danken Bereidwillignamen ge iohte ingezetenen der stad het beheer der bonk opzich of stelden zich als borgen voor het u ikomen van de verpligtingen der instelling aansprakelijk terwijl het bestuurdergemeente zijne belangstelling toonde cloor aan de commiss ris sen een geschikt lokad in het St Catharina gasthuis voordewekelijksehe zittingen te verschaffen De inrigtiug werd in junij 1857 geopend Jaarlijks breidt zij haren verkkring uit Meer en min gegoeden vereenigingen ook de in hst wees en in het besiedeiiughuis opgenomenen maken er van georuik Ia 1S62 werden 10 3 nieuwe boekjes afgegeven de inl g beliep in dat jaar ƒ l J S22 JO de teruggave aan hoofdsommen 10 y3 l en de renten ad S p sjaars aan de inleggers toegekend bedroegen ƒ 597 21 Ieder die met deze iurigting bekend is kan niet anders dan over haren staaf en haro viorkiug tevreden zijn Zj biedt velen geldelijk voordeel ai u eu v ekt tot goeds zeden op Hare voorstanders weiisdiou echter nog da een grootor aantal dienstboden handwerkslieden eu fabriekarbeiders meer c i meer het nut der spaar aaraheid mogen iu ieu en dat ieder in zijn krinz daiir kr i litig moge melewerken üj don riid der suid Aaisierdam is ingekomen t enevoordr igt vaii burg eu weth lOt inschrijving eeuer geldieening v iii lu uil0 000 a a g pet bestemd tol deelname in deamsierdamsche kamialmaatschappij De vroegere leeiüng van I ƒ 3 000 000 vervalt daardoor De obligatieu zullen zijn vaa ƒ 1000 met onderdeelen van ƒ 500 ƒ 200 en ƒ 100 De aflossing der schuld zal plaats hebben in 95 j iar In de eerste 15 jaar w Oidt minstens ƒ 77 000 a pari afgelost elk volgend tien al j iren al minstens 71 Sli 90 110 l i5 19G 230 en i25 dnizend gulden worden afgelost De leening wordt uitgegeven tegen den koers van 7 ten honderd lu de statuten van de atnst kanaal maatsch zullen eenige veranderingen gebragt worden de maatschappij zal niet in werking treden dan nadat voor het volle bedrag is ceelgenomen er zullen 7 directeuren zijn 4 door de aandeel hebbers bij vrije keuze 3 uit drietallen door den raad voor te drajen te kiezen Er zulleu zijn 15 commissarissen 7 door den riad van Amsterdam 8 door de aandeelhouders benoemd De arr regtbank te Levden heeft op de aanbevelingslijsttr veivuUing der betrekking van kantonregter te Woerdenseplaatst mr H P Hoog griffier van het kantongerest teWoubrugse mr V J Wijnstroora eu mr jn Sikkel Groos advocaten te Lovdeii Uit het buitoiiiand wordt gemeld dat onder de weinige talen van den derden rang die zich op uitnoodiging vanFrankrijk verkliard hebben voor eene minnelijke tusschenkomstbij Eusl ud ter gunste van Polen ock Nederland behoort Siets is bi lijkcr dan dat een vrij ollc dat zelf zijne onafhankelijkheid aan de moordende handen van overveldigersmoest ontwriniïen bewijzen vi n adhaesie geeft aan een andervolk dat onder gelijke omstandighedeu verkeert als onze voorvaderen voor circi 300 jaren Eeacliouuairen die de poolsche beweging afkeuren als oproerigheid tegen het billijk bestuur vau Kusland en die te gelijk in de commissien zitten voor het monument van 1813 ESZ hoe denkt gijlieden over de heuselijke omkeering van 18 3 Ons dunkt dit men niet te hard moet DOgehen over de betoonde couragie en dat men niet te veel zelfverheffing nienge onder den wierook die in Novemder a s ten hemel zal stijgen Wij Nederlanders hebben al bitter weinig gedaan tot bevoideriutr der heugelijke omkeering Enfin laat ons de Polen niet te hard vallen omdat ze wèl d ipper zijn De commissie voor het monument constitueert zich eiirenmagtig tot comndssie Dat is sterk Maar de leydsche stud uten kiezen zeven kiiapsche studenten en verheffen dit licilig getal broeders tot huiue commissie Deze jonge lieden bedanken beleef lelijk voer de eei en zenden do brieven ongeopend terug Xa zich vervolïens afgetobd te hebben om toch commissarissen te vl idcu doch zonder succes besloot het corps stiideiiteu de uitnoodiging der commissie te beintwoctrden met de mededeetiiig dat er bezwaar be faat om eene voordragt vin leden voor de bedoelde commissie in ce leveren uit hoofde der vvij e van z imeus elüug vau de hoofdcommissie Mis cliioii uat men b j de leydsche wevers die volgens Hor i r in 1M 5 zoo luidruchtig hunne patriottische gevoeieus ontbüczeiudeu minderen treest van tegenstand zou vinden F a s Gr Venliag 3 ll Mei Heden is alhier in tegenwoordigheid van vele autoriteiten inzenders en belangstellenden de tentoonstelling var schilder en andere werken door den burgemeester plegtig geopend Deze hield daarbij een toespraak tot den minister van binnenl zaken die daarop dank betuigde aan het gemeentebestuur voor de bevordering van schoone kunsten De minister zeide dat het gouverneaiont den indruk zal afvv Tehten dien de tentoonstelling maakt ten eiude te beüordeelen of hef stukken zal aankoopen 12 Mei In de heden gehouden zitting van de tweedekamer der sfaten generaal is op voors van deu heer vanBosse de geheimhouding der stukken betrekkelijk de concessievoor den aanleg van een spoorweg van Samarang naar devorstenlauden in zoover door den minister van kolouien opgeheven dat de leden de ruimste bevoegdheid erlangen om zoowelin de afdeelinsen als bij de openbare discussie gebruik van deninhoud dier stukken te maken De heer Groei van Prinstererhoeft verlof gevraagd en verkregen om op nader ie bepalen l ig den minister van buiteulandsche zaken te interpellerenover de nota onzer regering ten aanzien der aangelegenhedenvan Polen Rotterdam ll Mei Wij vernemen met zekerheid dat uifrgen ochlcnd de drie tractaten met België als 1 dat nopens de maisaftappingeii 2 dat omtrent den afkoop van den cheldefol en 8 het handelstractaat aan het ministerie van buitenlandsche zaken zullen g feekend worden 12 Mei Een telegram uit Brussel meldt dat de belg min van buiteulandsche z iken in de kamer van afgevaardigden heeft bekend gemaakt dat het tractaat betreffende den ScheHefol heden middag is geteekeud en dat alle mogendheden Frankrijk daaronder begrepen aan de ZaaK hare adluiêSie hebben geschonken Woerden 9 Mei De sub commissie voor het nationaal Ijedeakteeken voor 1813 enz is thans benoemd en bestaat on der het voorl voorzitterschap van den e achtb heer C J Brediu burgemeester van dezo gemeente uit de navolgende heereo 1 Boekhout J C ten Noever de Branw G v Eijk J M Hendrikx C J Holtzapffel P H J Hoogeveen P O Knijff ö Ligenveij J M Loois L Paling J D Smit J de Vries Koobe en C A v Werkhoven Gorineheia 12 Mei 1863 Ook in ücze streken hebben de nachtvorsten en het schrale weder der laatstverloopen week eenen nadeel igen iuvloed op deu groei der planten te weejr gebr igt Sommige airdappelvelden hebbeu veel geleden Ook de vruchtbooraen die in vollen bloei stonden eu inzonderheid de steenvruchten die op den wind stonden verloren loo goed als alles Evenwel hebben de landerijen een schoon aanzien Het vee heeft het uitmuntend Het gras is zeer voedend eu der zuivelbereiding meer voordeelig dan soms bij overvloediger gras Voorde grasboter wordt thans van ƒ 0 70 tot ƒ 0 80 het Bed pond betaald voor weiboter 0 60 tot ƒ 0 04 Alhoewel de handel i kaas nog weinig heelt te beduiden zoo werden toch enkele partijen hooikaas voor ƒ 20 verhandeld Algemeen is men begonnen het hennepzaad uittezaaijen In sommige polders zijn echter de meeste landlieden verpligt vóór het zaaijen hunne bouwlanden te besproeijen dat veel arbeid veroo zaakt Bij zacht weder wordt die arbeid veelal door eeucii gelijken en spoedig n opgang vergoed Apeldoorn 12 Mei in den nactit vtm 8 op 9 mei 11 heeft te Vaassen bij den landbouwer Timen van t Eind een heviien brand gewoed waarbij verscheidene stuks vee en een paard zijn omgekomen Daaromtrent is het volgende aan den dag gekomen Zekere Berend Seheidenian gewezen boerenkiioeht van v t E was door dezen bij het verlateu vau zijl di ust betrapt op diefstal van eeuig geld uit de arraenbus Door wraakzucht gedreven heeft B S in bovpusrenoemden nacht ten 11 ure het hids van zijn tegenw oordigen meester K Boks alhier verlaten en de twee uur verre wandeling naar A aassen gemaakt aldaar heeft hij floor middel van een bos stroo het huis van v t E in br iud gestoken is toen neder huiswaarts gekeerd en lag den voigendeu morgen oogenschijnlijk zeer gerust te slapen Hij is in verzekerue bewaring en heeft zijne verschrikkelijke iLisdaad bekend De aanhoudende droogte is hier van zeer nadeeligen invloed allereerst oj alle gewassen en heigronden doch ook vooruamciitlijk op de vele water papiermoleos Door de weinige kracht wordt er weinig gemai kt a is het te voorzien dat er spoedig eeue aanmerkelijke rijzing i dat artikel zal plaats hebben Gemengde 3ei i tcn Naar men verneemt i het bij Let eiiz pompen rehieken dat de herstr llinir Min het i Hiriuedoiv te WiUemïOord omiitvoerbsar zfll ijn De if kondigiiiï vnu het eiieiiaaD rhe statunt is niibeparM uiroe teM Prins U lUetn van Baden Voor acht planteen van audireur bij den raad vau state iir t Parijsdoor de verkiezingen 7oudcn kunnen openvallen 7 J i reeds 2 ino sollicitantr Een romeinsch treurspel zal opgevoerd worden in een dersehouwbnrgen te Pompeji Ristori zal de vrouwelijke hoofdrol De tegenstanders van Thorbecke verstommen nu 7ij zien hoe hooghij hij tien koning staat aangeitehreven In Bel ic zijn 50 000 kinderen die hoegenaamd geen oudprwijs ontvangen Bij eene aardbeving 23 april op Rhodus zijn 300 menschen omgekomen ea meer dan 2000 van dak beroofd Ruim 200 aspiranten hel n rich aangegeven voorhet examen om geplaatst t worden als kadet Breda Een rabbijn wien dc r Constantijn de ondaukbaarI eid der joden verweten werd jegensden ke Ver die voor hen een vader was zeide de keizer is wel onzevader maar toch blijft Polen onze moeder en als a ler moeder slaat komen de kinderen voor moeder op Te Pompeji is or aogs een grootbff ïizen Mercuriusbeeld gevonden dat een el hoog is Eeae weduwe te I Midwolde vond toen zij van den hertrouw terugkeerüt hare boerderij afgebrand Pauselijke zouaven nemen licrii t bij de oolsche in urceotec Te Liverpool zijn dit jaar reeds meer dan 70 000 vatea petroleum iugevocrd tegen SOÜO gedurend den zelfden tijd in lSn 2 Den mei is het eerste mandje nieuwe a trdappeleu uit het AVestïand naar Am rdam verzonden Men beweert dat eni dscbt reizigers de bronneii sa den yijl hebben opg poord Te LonJea zijn bij een o md in Dr irylane twee personen omgekomen en een derde gevaarlijk irekwclit De lordenscbe botermarkt is overvoerd Eeu moi van Let depot van discipline te Naarden beeft drie korporails en een luitenant adjudant eewond Slen erraoedde dat er een complot bestond In bet Valttierreen gem Odoom is een huisje verbrand bij ifwezisheid der ouders zijn daarin hunne drie kinderen omgekomen Voor den franschen krconprins heefl men een reniinrhtigen dog van 3000 frs gekocht rtn schrijft nit Algiers dat Pélissier met zijne bedienden vecht nu het rede is met de