Goudsche Courant, zondag 17 mei 1863

1863 Zondag 17 Mei Burgerlijke Stand il 118 GOUDA GiBOR N T 7 Mei Jan ouders O Tgeer en J M Scliornmakir S llastiaan ouders B an den lirotk en J lïembart Oveuliul n 9 Mei C Slanian 2 d S K Ketel IG m pj J M Danes 3 j 4 m J Kastelein 14 ni GOUDSCHE COURANT SCHOONIIOVEX Ingesclireven van 1 tut S Mei 1863 GtliOKFS Dirkje onder D Hoogendoorn en E Kous Omki ED N M Kuijli iiburg 37 j wed at W Makkes J D Kip 44 i CLiKorwD N Verkerk met J Loe esteijn A J I de ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 61 BIWEN CU BLITEXLANÖSCllE lidEklLVXDEL Prijzen der EfliTten tegen zeer biil j e Pr ei en heeft tevens voorhanden be t lIoLLWDsi n en Vf lis I V i V j Schrijl cSr l ostpapi ox eii Eiivelox pes Genoemde Euekhanuela ir beeft vicder voorhanden a COXÏAXT voor f n in plaats yan f 69 m EEX XIEEA EXEME E V K wonioE m brand ge oliuten jic Jaüvdoor beaev ns U andere gebouwen eene ijrooi der ïhm iitü e d oor de koren an bet niuzif kleedt te DQ elJon hibben ili rcii 73 ji ïirsaangibodeu De oor auoin u gritk ehe onfcreutieu te J u d u zijü uitgesteld Tc Madrid heer eiit ene ininisttrieie criM ie Hiilinioiiii de hoolJi L at der zuidelijken heerjiht b ai bmigi i i i 1 li un ko t U doll 1 piuid bruine suiker JJ r 7 Te ruil i nl i ia bij de nooidelijkeu l btt ook met goedkoop 1 ei iu 1 J lla 1 klein broaJjC ZL in stuiti i en Marktberigten GrOUda 13 ilei Tarwe pr 2400 ii Poolsche ƒ 350 Zeeuv chc pr miul l i ƒ 10 50 PoUer ƒ 7 50 Ti ƒ 9 50 Ko2 e Polder ƒ li i i 7 Z euHsche ƒ 6 5U i ƒ 7 50 Amerik 7 7 KoniniTïberi fr ƒ 7 D intzio ƒ 7 iii Haver pv 50 11 i ƒ 3 50 ier t pr iiuii ƒ 4 50 a i ÖO Boekweit N LrJj 2100 i l Fransche ƒ 1U De Veemarkt met tamelijkeii a iiivotr de handel zeer flaamv en is tot lermiuderde prijzen niet ullcs verkocht kunnen worden magere varkens en uip en li i un Kaas ƒ 19 ü ió Goeboter ƒ 0 90 a J 1 Weiboter 0 73 i ƒ 0 1 AN A BRIMKMAN Lange Tiendeweg Wijk D n 61 te GOUDA Kecommandetr irh tot het leveren van aile Binnenen BuitenlandSClie BOEIiEX TIJStSCnniFTEX enz p a it en van ADVERTENTIEN iu allt ouranten levtrt Kantdor Hoek eu SteeiulruKwerk PRACHTBIJBEL met 10 Staalplaten en Familie Register Vitgave van G B v in GOOK te Goi du Zalf voor Klieren tleze Z Lr van een beroemJ Geneeshter i eeft ree ls selert vele jaren de gunstigsie iiitMirking doen zien bij klierachtige Zveren etterende Puisten Klieren op het ho en zoodat v ij hapr gerust als zeer heilzaam kunnen aanbevelen iirt Po e k 43 Cts en is even als de overige Patent Geneesmiddelen ds LIKl iHjlO Air ïrPELWATER SLIJM on KIXKUÖF ST OLli en de djm crerei i i M l ll POr DTPS en het POEDEPi vooK BLOEDVINXEX AA l j LN tn ai sTi Id bij J C ZELDENEIJK Dioogist i l r de j il o gen Ie HIl Apothekers enz Alkmaar il J F I van Sou Dcv i M j Ph ier ror A J van Eoozend aaI Goes J ie T oiter orinc £m C van der lagt M C V Ameroniren I = GlM enha e L F C SaabUic lluUt Verbei k Vrolijk i Eotterdam C J Snabilie 1 pniijt Co I Sehaien de ligt I Utrecht Grootendorst i Zierik ee V hi p rand j en vele andere depots Tn dep jt FRvNco aan den Iloofi lopüihonder voor Nederlmd J SAS3E Droogist te Nionwv3en AMri lXUDAM Vrgd g 5 Mei 1 j i le kou 7i J Vio 1403 1011 2 11 I ic o i lO I i I 2 1011 jP loov 73 ll ste kuils i Vl Gcblevea koer pCtXfl V sell 21 2I ditO 8 ili o 4 1 mor jn l ji 1 lidiiii iiii 41 0 1 unL t I A l 11 p i i u i jii pv 11 IMie Rott 2 Miii obl 2 biiit i b ilini til i 17 I01 s 11 1 1 2 5 ttitlvjl J s 5 1 i l lil 1 O iJ3 P n 5 0l 2031 d Il s r 5 2113 Vülgef Jn 5 l nisen I 5 Uo t bijG ill ö dito 4 4 641 3278 i 32 821 2 I S2 6S1 6y I dito Metall 5 dito duo 21 d reulrAni3t 5 d ii it 1 54 5 Me o jlb51 3 Vertrek der Jpoortreinen Tuil 15 Mid lot 15 Sephiiihtr IS 03 Tan Gouda naar Rotterdam 7 10 9 04 9 35 1 15 1 57 4 37 6 24 8 13 10 32 Van Rotterdam naar Gouda 6 30 b 15 10 30 12 12 25 2 20 4 0 7 5 50 7 50 9 10 Van Gouda n iir Utrecht 7 05 8 37 11 01 12 IS l l j 4 38 0 25 S 19 9 50 A till Utrecht naar Gouda 5 50 8 15 9 05 12 20 1 20 3 10 3 SO 7 40 9 45 De met gcteekende treinen loopeM op Zonen i eestilarjen NIET Ter Boekdrnkkerij vim A BRINK M 4X Nieuws en voor Gouda en Deze Courant öuttenlanïr Londen 12 Mei De zitting van het lageriiuis heeft voor het buitenland niets belangrijks opgeleverd tenzij men als zoodanig zou willen beschouwen eene verklaring van lord Palmerston Jat de grieksche troonkwestie nog niet deiinitief geregeld is maar dat er reden bestaat om te vertrouwen dat die regeling spoedig tot stand zal komen Dtze verklaring iu hoofdzaak overeenkomende met hetgeen de Daily Xews gibteren reeds mededeelde werd dan ook door de meeste leden der vergadering slechts lagehende aangehoord H t bekende orgaan van lord Palmerston de Morning Post wyse op het feit oat er reeds zooveel millioenen dollarsen zooveel luizende menschenlevens zijn opgeofferd om dehoofdstad der zuidelijken te bemagtigen terwijl toch iederweet dat wanneer die stad wordt veroverd er toch even zoomin als voor twee jaren kan verondersteld worden dat dezuidelijken zich zouden onderwerpen Hierbij komt de Posttot de conclusie dat de amerikaansche kwestie onmogelijk alleen door physicke kracht kan beslist worden en dat de Icgerhoofdcn der vijandelijke partijen wel te eeniger tijd genoodzaakt zullen zijn plaats te naken voor de uiploraaten I is nu uit de zuidelijke confederatie op nieuw een gedelegeerde aangekomen om bij Frankrijk en Engeland aan tedringen op de noodz ikelijkheid eener bemiddeling V at Engeland betreft het zou gaarne daartoe de hand leeneu wanneer het daarbij slechts eenigzins op succes kou hopen maardit juist gelooft de Post niet integendeel het blad is vanoordeel dat de hardnekkigheid en de verkeerde geest van hetkabinet van Washington alle tiitzigt op zulk een resultaatdoet verloren gaan zoodat Engeland daardoor weerhoudenwordt van een stap dien het anders reeds lang had behooreute doen Met de mail der afrikaansche westkust is heden berigtontvangen dat de koning van Ashantee een inval had gedaanin de landstreken van Wassau Assin en Akin Er heerschteaan de goudkust eene algemeene agitatie ten gevolge aarvan al de beschikbare britscbe strijdkrachten in de nabijheidvan Cape Coast Castle geconcentreerd waren De handel wasin nagenoeg alle havens flaauw gestemd Men Parijs 12 Mei Naar men verzekert heeft de engdsche ge iiit alhier aan den minister van buitenlandsche zaken inzage gegeven van het ontwerp eener nota die de engelsche regering voornemens is naar Petersburg te zenden hetgeen zij evenwei om de goede verstandhouding met Frankrijk iu de zaak van Polen niet te benadeelen ook niet buiten weten an F raukrijk wenscht te doen Naar men zegt laat het brit ch kabinet in dat document niet onduidelijk blijken dat et alles behalve ingenomen is met den toon dien prins G rtschakoff in c bekende antv oord v in Eusl md heeft aangeslagen De heer Drouin de Lhuys moet daaiover dan ook enigzins z jue verwondering hebben te kennen gegeven vooral omdat h j zulk eene t imelijk scherpe repliek voor het oogeublik niet wist overeen te brencen met de vredelievcde verklaringen die Advertentieltlad Omstrelen I De prijs der Adverteiitien aü één tot zes I regels met inbegrip van htt zegel is SO Cent voo eiken regel daarhoven 10 Cent Bnileugewouo letters orden berekend naar piaatbrnimte graaf Sussell laatstleden vrijdag in het heerenhui heeft afgelegd Hij begreep intusschen niet beter te kunnen doen dau het s ik eenvoudig aan den keiler te renvoyeren van wien hij toen Z M het met eene bijzondere aandacht had gelezen kortaf ten antwoord kreeg Welnu wij zullen zien Men gelooft dat de keizer in het document een soort van valstrik ïiet namelijk in dien zm dat het kabinet van St James voornamelijk een hoogen toon aanshat om het fraasjh gouvernement te nopen zich in de zaak krachtig te pousseren met oogmerk om het later wanneer het eenm ial stappen in dien zin heeft gedaan en niet meer k in lerugtreJen eenvoudig aan zijn lot over te laleu Zoo spreekt men aan den eenen kant doch daarentegen wordt ook weer aangevoerd dat het enkbeelu van een valstrik wel wat overdreven zal zijn eu dat Engelands repliek ofschoon welligt wat scherp te ch zeer opregt is terwijl m ii zelfs bij eene naau keurige kennis van den inhoud de ware be eling misschien nog niet volledig zou kunnen beoordeelen zoo lang men niet met geuoegiiime juistheid weet wat de engelsche gezant bij de in lieniug van het stuk bedoelde met eenige woorden die hij zich daarbij liet ontvallen Uit die woorden toch schijnt te blijken dat de stap van het britsch kabinet allezins wordt geregtvaardigd door een incident hetwelk zich tusschen de russische en engelsche hoven heeft voorgedaan doch waarvan tot nog toe bij het publiek niets is uitgelekt De bcrigteu omtrent de te veld staande gewassen luidenin vele opzigten zoo gunstig als zij in lang met geweest zijn Vooral schijnt het met de tarwe uitmuntend te staan Daarentegen hadden de haver en gerst veel geleden door de aanhoudende droogte die op de tarwe gunstig heeft gewerkt Even zoo staat het vlas door het gebrek aan tegen minderschoon De groenten en boomvruchten laten voor het oogenblik niets te wenschen over en beloven een ruimen oogst In sommige streken des lands hebben de wijngaarden in dtlaatste tijden door den nachtvorst eenigzins geleden iuzondeiheid langs de Yrnne en de Ehone Men verzekert intusschendat die scbade betrekkelijk niet groot is en dat overigens dewijnbouw over t algemeen genomen voldoende vouruitzigtenop een schoenen oogst oplevert De aanstaande verkiezingen zijn het hoofdonderwerp dergesprekken en der dagblad artikelen Voornamelijk betreft ditde maatregelen door de regering genomen niettegenstaande deverzekeringen door den heer de Persigny in zijne bekendecirculaire gegeven waartegenover men thans dagelijks nieunevoorbeelden kan stellen over de wijze waarop de handelingender oppositiecandidateu worden belemmerd Behalve de stoomboot die te Brest moet aankcmen oxihet berigt van de inneming van Puebla over te br ugen heeftmen ook met dat doel scliikk ngen met de transailautischestooiuboot maatschappij getroffen Overigens veriieeiut men dat de frausche troepen wat er ook moge gebeuren vo jr denterugkeer van de gele koorts de republiek zub u verlaten Alleen eenige afdeelingen zullen daar achterblijven ma ir hetgros des legers zal naar men hoopt reeds in Augustu September 1863 naar Europa kunnen scheep gaan D nexicaansche expeditie woarvan de duur in den aanvaixg op eenig