Goudsche Courant, zondag 17 mei 1863

maanden is begroot zal alsdan ongeveer 2V3 jaar hebben ge ÜL In diplomatieke krincen wint de meeniug meer enmeer veld dat de tegenwoordige onderhandelingen over denoohehe kwestie zoo veel lijd zuUeu eischen zelts mdien mener in klaagt eene conferentie tot stand te brengen dat de op t Dd miJdelerwijl gedempt zal zijn en de mogendheden zoodoende het krachtigste argument zullen hebbeu verloren datzii than v ior de spoedige regeling dezer aangelegenheid kunnen doen eUlen Inderdaad blijkt het dat de russische re erii c lert Europa zich met Polen heeft ingelaten krachtigepou c r u ln ell it om de stem der op tandeungen tot zwygeu e i r n u Vu ieren be eren dat dit alleen moet wordentoege chrexeu aan Ie zacht van den czaar om de Polen te reden te tellen hetgeen echter als strijdig met EuSiands eerniet kan f eschieden alvorens de opstand is gedempt Ougelukki erwijze wordt dit laatste niet alleen door geenerlei slellife belof e estaafd maar integendeel door andere omstandigheden weersaroken Zoo heeft de prins GortschakoÜ thanswel i waar officieel te kennen gegeven dat bij het beginseleener conferentie aannam maar de hardnekkigheid waarmedede russische minister vasthoiult dat die bijeenkomst te Petersbur plaits hebbe waarin Frankrijk even hardnekkig weigerttoepte geven beivijst dat die toetreding welligt zeer weinigheteeken3 heeft Volgens den Constitutionel heeft de Porte een schrijven betrefteade het Suez kauaal naar Londen en Parijs gezonden Zü verlangt intern ithmale bep ningcn tot waarborging van de onz jdigheid an dat kanaal Z j oppert verder bedenkingen niet tegen de on lenieming zelve maar tegen zekere bepalingen der concessie Omtivnt het eerste punt is rneu het in Frankrijk ia Turkije in Egypte algemeen eens AVanneer i iiselaud zal goedvinuen in onderhandeling te treden over ae vüor aarden tut verzekering van de onzijdigheid des kaiia üs zal het stellig al de waarijorgen verkrijgen die het te gücJer trouv zal kunnen verlangen Turkije moet zich dus liiet tot Piankrijk maar tot Engeland wenden om onderhaiidelincen ditiiaaiigaauue aan te knoopen De aanmerkingen aangaande de punten welke het leveren van inlandbche werklieden aan de kauaahnaatschappij betri tcn alsmeJe het genot van de opbrengst der door de maatscliappij iu de woestijn ontTOuncn en door wateraauvoer vrucht 1 ir gemaakte i mden kunnen eukfl zijn voortgekomen uit oujuibte ot onvolledige narisiicu Weenen is ilel Ten ein le de herinneringen aan 1S48 ïii 1 Ö1 en l 6a i in Zevenbergen geheel te doen verdwijnen heeft de keizer aan de aldaar wegens politieke misdrijven veroordeeldci wier straftijd in de gevangenis afgeloopeu is ook de wc ielijke g volgen hunner veroordeeling kwijtgescholden l j Mei lie opstand in de oud poo ache provinciën neemt al meer en meer toe In verschillende phiatsen van Podolie Yolhynie en de T kraine zijn goed gewapende corpsen insurtrciitoQ met veel cavallerie De boeren zijn nog rustig Triest li ieï Generaal Turr is te Konstantinopel aau yekomtn De franse e rcg riuï heeft ain de purte eene nota Eczondcn om hare lor ic iNiug ter gunste van Polen te verzoeken Ook de sjliach an Perzie heeft eene dergelijke nota ontvangen Iu Athene heeft de overmoed der soldaten zulk een ernstig karakter a mgenomen dat de fransche engelsche en oostenriikache gez ant n eene nota aan de regering hebben ingediend om haar tot het nemen van krachtige maatregelen aante sporen Berlija 13 Hei in het ontwerp adres der parüj van vooruitgang wordt den koning de raad gegeven om het stelsel en de personen ter zijde te stellen die den troon eu het lacd in het verderf dreigen te s orteii De tweede kamer zal alle constitutionele iniddcan aanwenden om ten minste een oorlog onder het tegenwüor iig stelsel te voorkomen Ten slotte wordt de hoop te kennen gegeven dat de koning de constitutionele regten aan de vertegenwoordiging moge teruggeven eu de banier van de nationale eendragt neder moge omhoog houden Het advies met eenparige stemmen door de commissie aan enomen in wier handen het ministerieel schrijven is gesteld luidt aldus De commissie adviseert dat het huis besluite te verklaren 1 dat de voorzitter krachtens het hem alleen toekomend regt om de beraadslagingen te leiden en de orde in het huis te bewaren eiken spreker ook de vertegenwoordigers der koninklijke regering in de rede kan vallen 2 dat door dit in de rede vallen het grondwettig regt der ministers steeds zich te doen hooren niet benadeeld wordt o dat het integendeel in strijd is met de grondwet ils dtministers hunne tegenwoordigheid in het huis willekeurig van voorwaarden afhankelijk stellen i dat het huis dus geen aanleiding vindt a£ j u t ministerieel schrijven van 11 dezer te voldoen 15 Mei De tneede kamer heeft zich heden met 295 tegen 2Ö stemmen met het gevoelen der huishoudelijke commissie vereenigd De heerGrabow stelde voor de ministers tot aanstaanden maandag tijd te laten en hen dan onder mededeeling van bovengenoemd besluit uit te noodigen weer in de kamer te verschijueu Door den eer Forckenbeck werd de ineening te kennen gegeven dat he ministerie daartoe op grond vau art 60 der cojislituiie uitdru kelijk moet worden niigenoodigd Dit werd met 167 tegen 13s stemmen aangenomen Kopenhagetl li Mei De rijksraad heeft een adres vau vertrouwen opgemaakt en vasigesteld strekkende tot goedkeuring van de polititk der regt ing betreffeuile de nieuwe constitutionele bepalingen voor ei 5 verschillende deelen der monarchie NeW York l April De afdeeling der bondsarmee onder bevel van Hooker is den Eappahanuock overgetrokkcn zonder daarbij van de zijde der uidelijkcn ergens veel tegenstand te ontmoeten De noordelijken hebben bij die gelegenheid 3 a 500 man der zuidelijken gevangen genomen 2 April Het gebeele armee orps van Hooker bevindt zich thans in eene geschikte positii om tegen de zuidelijken op te rukken Er bestaat voor kuats genoemden geene andere keus dan Frederiksburg te ontruimei of een gevecht te wagen met de zekerheid van geslagen te zullen worden De noordelijken hebben het gcheele traject tusscheu Vicksburg en Port Hudson ömncnianö Gouda l J lei Uit het verslag van den toestand der semeeute Gouda over 1S62 kan men zich overtuigen dat htl3taeer der geldmiddelen niettegenstaande zeer belangrijke buitengewone uitgaven gunstige resultaten heeft opgeleverd Op den staat van begrootiug kv am eene geldleening voor vau ƒ 11 000 bestemd zoo tot aankoop van verschillende zaken als ter bestrijding der kosten van het bouwen van tv ee scholen en toch heeft men hrt voorgestelde doel kunnen bereiken zonder dat er eenige gelden werden opgei omen daar er in tcjendeel ƒ 3000 van de scliuld der gemeente werden afgelost Die schuld bedroeg op 31 dec liCfi nog ƒ 45 000 rentende 4 n pC t terwijl daarentegen de gemeente in het bezit is van ƒ s iOÜO 2I 2 pCt en ƒ l7 S00 ÜpC t Het bouwen eu verbeteren der sciioollokalcn heeft gekast ƒ 21074 50 Ofschoon de plaatselijke commis ie van geneeskundig toevoorzigt meledeelde dat de ge ond ieiJstoestand der ingezetenen guusiig kou genoemd worden was de algeratvne sterfte in verhü iding tot de geboorte onguii jiig De lievolking bestond op 31 dec 1 C2 uit 14sj4 zielen namelijk 7126 mannen en 7 7 28 vrouwen Er werden in dat jaar 593 kinderen geboren 30S jongens 285 meisjes en het getal overledenen de doodgeboren daaronder uiet begrepen beliep 611 zijnde ü meer dan in 1S61 Deze groote sterfte nas vooral bij de kinderen merkbaar daar er 201 beneden het jaar overleden en de sterfte beneden het tiende jaar meer dan 60 pet bedroeg van de overledenen Deze treurige toestand wordt toegcsclircven aan de slechte voeding der moeders uit den minderen stand daar het dagloon der mannen te laag is om hun gezin van krachtig voedsel te voorzien Er werden 119 hunelijken gesloten tu g eue echtscheidingen ingeschreven De door de openbare gezondheidscommissie vooru esteliii maatregelen ter zuivering van bet drinkwater heeft men onuit voerlijk geacht Aan de gemeeute apotheek werden 22669 recepten gereed gemaakt Het schoolwezen verkeert in bloeijenden toestand 1 et aantal der schoolgaande kinderen met inbegrip van die op ie goed ingerigle bewaarscholen beliep meer dan 2200 De kosten van het op lager oiide wijs beliepen ƒ 14öS3 fl de ontvangen schoolgelden 6084 31 door de gemeente verstrekt ƒ t 59y 74 Het gymnasium telde met 31 dec 1862 33 leerlingen De ko ten beliepen ƒ 7246 04 mi vvali 1 ƒ 2045 i de renten der scholarehie 1165 3210 De bijdrage uit de gemeentekas ƒ 4036 04 Het armwezen kostte ƒ 80464 62 waarvan echter door de gemeente slechts werden bijgedragtn ƒ 30400 99 en de overige ƒ 50043 62 door de hier bestai nde liefdadige instellingen Het verslag betreurt de ongenoegzaamheid van het pci soneel der politie iu 1863 werden 17 diefstallen aangegeven de ontvreemde waarde bedroeg ƒ 86 waarvan ƒ 2S 50 werd in beslag genomen Het getal gaslantaarns bedroeg 221 die gedurende nagenoeg 2100 uren iu functie waren de kosten per lantaarn waren ƒ 28 57 Ter markt werden verkocht 40 070 8 boter tot den raiddelprijs van ƒ 1 en 605 000 1 2 S kaas tot der middelprijs van ƒ 20 Iu 1862 werden twee nieuwe fabrieken in werking gebragt V eene machinale garenspinnerij en 2 eene ter bewerking vau meiassen In acht fabrieken zijn stcommachienen geplaatst In de 171 hier aanwezige grootere of kleinere fabrieken varen werkzaam 1347 mannen 792 vrouwen en 695 kinderen te zameu 2734 personen De binnenlandsche scheepvaart was drukker dan ooit Door de mallegaten havensluizen werden in 1862 geschut 41 780 vaartuigen metende 1 799 201 tonnen Men meldt per telegraaf uit s Hage aan den Précurseur dat bij de tractaten betreffende den scheldetol is bepaald datBelgië 600 000 en Holland 300 000 gulden voor de werkenter verbetering van de Maas zal betalen De twee gouvernementen zullen op gczamentlijke kosten een nieuw afleidingskanaal te Maastricht aanleggen De sommen die België voor dieverschillende werken zal betalen zidlen ƒ 900 000 niet te bovenmogen gaan Bij die tractaten norden verder tot uitbreidingvan den handel wijzigingen vastgesteld in het douanestelseltusschen Belgic Ho laud Frankrijk eu Engeland De inkomenderegten op vi ch ir Bc gie zullen worden verminderd s Gravenhage 15 Mei Bij het in de tweede kamer ingediend wïtsontnerp tot wijziging der wettelijke bepalingen op de p Tsonele belasting heeft volgens de memorie van toelichting de regering getracht den grens waar de vrijstelling eindigt en de belasting aanvangt nader te bepalen om meer geleidelijk te komen tot het volle cijfer der belasting om den ongelijkmatigen d uk der belasting svcg te nemen om in de opbrengst een deel van het gemis der schatkist door de afschafEiug van den accijns op de brandstoffen terug te vinden het progressive stelsel op te heffen en den fi=cus de middelen aan de hand te geven ter einde de heffing der belasting allerwege te verzekeren en ontduikingen te verhoeden Met de voorgestelde bep dingen rekent de regering de opbrengst met de opcenten op ƒ 8 366 319 Met de afschaffing van de belasting op de brandstoffen verliest de si hatkist ingevolge d i begrooting van het loopende j uir ƒ 3 010 000 met de afschaffing van de belasting op de zceii ƒ 1 260 000 Daaroutesen rekent de minister met de voorii c teldc vcrhooging van en accijns op het gedistilleerd tol ƒ 35 per vat op eene meerder opbrengst van ƒ 3 000 000 Nader zal worden teruggekonieii op de afschaffing van de belasting op azijn op verhooging van die op bier op eene herziening van de wet op het middel van patent op de verbetering van de wet en op het zegel en de registratie bij welke als eijuivalent zou kunnen norden gevoegd een regt op de koffij eu eene verhocging van het regt op de thee Tot aanbeveling van het stelsel wordt aangemerkt dat de regering nagenoeg 6 millioen aan accijnsen wil afschaffen waaraan de nüudere klassen in onevenrediae mate te betalen hebben en invoeren S o millioen aan accijnsen en 21 3 millioen aan directe belastingen waarin de genoemde klassen niets of slechts voor een klein gedeelte hebben bij te dragen Bij de voordragt op het peroneel wordt 1 de belasting op de huurwaarde bepaald op 6 ptJt 2 die op de deuren en vensters op 68 cents 30 die op de stookplaatsen op ƒ 4 en 4 die op het mo iilair op 1 ten honderd behoudens evenredige vermindering niiar gelang dei huurwaarde Voor de vrijstelling wordt eciie iiiiuwe regeling voorgedragen De heere i Ba ck c s hebben aan de tweede kameringezonden ee ic opy van hun adres dd 12 nov 1862 houdende aanvraag oia concessie voor den aanleg van spoorwegen ip Java onder bijvoeging van de voorv aardea van concessie bij dat tidres behoorende zoo mede van eene toelichtende notabij de eonccssie aanvrage gevoegd De drie tusschen Nederland en België gesloten tractaten zijn te Brussel bij de kamer van afgevaardigden ingediend Daarbij werd betreffende den scheldetol medegedeeld dat volgens de conventie de afkoopsom ten bedrage van ƒ 17 141 640 door België zal worden afgedaan in vier termijnen en wel de eerste termijn na ratificatie van bet tractaat en de volgende termijnen telkens op den 1 mei der jaren 1864 1865 en 1866 dat de tonneregten afgeschaft scheepvaartregten verjaagd en de plaatselijke scheepvaartregten te Antwerpen met 40 000 fr verminderd worden terwijl Frankrijk voor zoo ver de regten op de lijnwaden betreft eene vergoeding wordt toegekend 15 Mei In do zitting van de tweede kamer der statengeneraal is heden ingekomen een wets ontwerp tot verhooging van hoofdstuk V binnenlandsche zaken der staatsbegrooting voor 1863 Verzonden naar de afdeelingeu Ook is ingekomen het verslag over het muntwezen in 1862 In handen eener commissie bestaande uit de heeren Hoekwater van der Poel de Poorter Westerhoff en vin Kerkwijk Eenige ingekomen verzoekschriften worden naar de commissie voor de petition verzonden De voorzitter deelt mede dat door de afdeelingen benoemd zijn de rapporteurs over verschillende wets cntwerpen De commissie vai rapporteurs is gereed met haar eindverslag over het wets ontwerp nopens den vrijen invoer in Indie van grondstoffen voor de nijverheid De dag der beraadslagingen zal nader worden bepaald h 5or den heer van Bosse wordt namens de daartoe benoemde commissie rapport uitgebragt over het verslag nopens de Indische begrooting van 1861 De conclusie strekt om het verslas te doen drukken en ronddeeleu en een afschrift te verzenden aan den minister van koloniën met verzoek om nadere inlichtingen De dag der beraadslagingen over die conclusie zal nader worden bepaald Op voorstel des voorzitters wordt besloten dat de interpellatie van den heer Groen van Prinsterer aan den minister quaestie aan het russische hof gezonden zal plaats hebben op aanst woensdag ten IJ ure De commissie van rapporteurs is gereed met hare eindverslagen over de volgende wets ontn eq3en 1 tot onteigening van gronden ten behoeve van Enschedé 2 tot nadere bepaling van het tijdstip der invoering van de nieuwe regterliike inrigting eu 3 tot verhoogiug van hoofdstuk VI derstaatsbegrooting voor 1863 pantsering van schepen De beraadslaging over deze wets ontwerpen zal plaats hebben na afloop der interpellatie van dc i heer Groen van Prinsterer Heden hebben de afdeelingeu vau de tweede kamer der sraten generaal onderzo ht de wetsontwerpen bct jkkelijk 1 de overeenkomst met Spanje tot wering van den nadruk 2 den accijns op de suiker en 3 tot verhooging van hoofdstuk V departement van binnenlandsche zaken der staatsbegrooting voor 1SG3 AVoerden 15 Mei Heden had alhier de vergadering plaats der leden voor de plaatselijke commissie tot oprigting van een nationaal gedenkteeken voor november 1813 enz Vier der benoemde heeren bedankten Evenwel heeft de commissie zich definitief geconstitueerd en een bestuur verkozen bestaande uit de hh C J Bredius voorzitter P H J Hoogevceu ondervoorzitter L Paling penningmeester en J de Vries Eobbé secretaris SchOOnllOVeil 16 Mei Ook te dezer stede is eene commissie benoemd voor de oprigting van een nationaal gedenkteeken voor 1813 Gister avond hield deze commissie hare eerste vergadering waarin zijn gekozen tot voorzitter de heer J J Groeneveldt burgemeester tot vice voorzitter de heer ra L Slingeland tot secretaris de heer G H Westbroek eu tot penningmeester de heer G L van Oosten Slingeland van Cabauw Zcvender terwijl de overige leden dier commissie zijn de hh C J F van den Braak D Brussen E E Denekamp H J van Helden C Kooghwinkel d C J van Ketnich H J E Groeneveld van der Kop C J van de Laar S E van Xooten F Santman eu J Vreede Gemengde Berigten De italiaansche kolonel Nullo de In Beijereu is men niet gerust eu denkt men aan geene inkrimpingvan het talrijke leger ie AYestiaan ïs eene kuiperij Op de GSO hoofdofficieren van het pruisische leger worden er slechts 100 gevonden die niet van adel zijn De kon bewillising is verleendtot de oprigting van de ntrechtbcbe biood eu meelfabriek Aan hetministerie van bïnn zaken zijn de inspecteurs voor bet lager onderwij vergaderd Wegpns het steeds toenemend gcbrui van petroleum herftmen te Velzen geheel afgezien van de voorgenomen gasverli Ating Men