Goudsche Courant, donderdag 21 mei 1863

öuitenlttnïr LondeE l Mei Onze regering heeft naar men stellig verzekert bij Rusland ernstig er op aangedrongen de v jande ijkhe len tegen Polen te schorsen Baron Brnnnow moet lan Tiaf Ku ell hebben bekend cremaakt dat net kabinet van Petersburg heeft beloofd de voorsieü n dienaangaande movenve in te nem n Mmi verlroiuvt in on c uiiiciele kringen algemeen dat het antwoonl van Rusland diimaa zeer gui ig zal zign Btri ten u Uit een rapport blijkt dat iu de maanden janrarij enfebrnarij niet minder dan 51 970 709 pond katoen waardevan 2 705 635 p st alleen van Bombay naar Engeland zijnvervoerd hetgeen seraidJeld berekend meer dan 16 000 000 £ per jai r zon bedragen Aau de e gelseh inuisciie katoenmaats chappii die behalve de productie en den aankoop l eicen reken ii i ook de reiniging en het vervoer in het binnenland en dl lading te Bombay voor andere producenten op ich neemt is dus een ruiTi veld aangeboden In het huis der lords antwoordde graaf Kussell op eeneinterpellatie betreffende de Sleeswijk Ilolsteinsche kwotie datDuitscliland eu Denemarken beide groote misslagen haddenbegaan door vragen te doen waar zij geen regt toe haddenen door de verpligtiniren niet na te komen v elke j haddenop zich genomen Denemarken o a h ie bel eu niet gehouden die het in ls51 had g daan Ongetnijfeld moet ereene schikking plaats hebben en it heb zeide de graaf verschillende middelen voorgesteld om daartoe te geraken Ikiieloof nog altijd dat het plan hetnelk ik in 1S6 voorstelde de knestie zou hebben b list want hoenel h t den duitschenbond niet voldeed naren Pruisen et Oostenrijk geneigd omhet arn te nrmeu Door uit plan zou de onafhankelijkheidï n Deremarken zijn verzekenl eu ik meen dat dit koningrijk tj neer verteerd neeft gedaan met het ie verwerpen omdat het iie Te Peking is het ni =lig de rp aeluigen zjn uit deomstreken van Tientsin verdreven Versteri ingen znn gezond naar fooshan en Saigon In Jap n is het ru t g Graaf Russell heeft in antwoord op eene interpellatie vanlord Clanricarde in het hi is der lords verklaard dat de admiraal Milne ordsr heelt ontvangen om een oorlogschip naarJIatamf s te zenden tot bescherming van engeische schepenegen onre traatiire aanhouding Parijs 16 Mei Op de lijst der officiële kandidaten kome v erti n namen voor van kamerhecren of personen die op eene of andere wijze aan het huis des keizers verborJen zija ir men heden verhaalt zou de er gelsche regering inoverwegini gegeven hebben het voorstel te doen tot een wappustü tauJ van e n jaar tiiss hen Rusland en de insurgenten gedureade wekaitijd men d in tot eene oplossing zou kunnengeraken Beide pariljen tOur en dan de positea Lehouden diezij op het oogenblik innemen Ons kabinet zou zich niet ongenegen betoond hebben de zaak te bespreken doch Oostenrijk m jet er zich xm eenenmale ongezind toe bet oad hebben zoodal men tol het denkbeeld eener conferentie is teruggekomen S ueit langen tijd hebben de vijanden van Italië s eenheii nok het eiland Malta voor hun verblijf gekomen om vandaar geM en wapenen naar de napelsche provinciën en vooralnaar sirilie ten behoeve der roovers en rustverstoorders tekunnfii eni en Dit zal thans ophouden ten gevolge van eeneoveret komst elke de italiaansche regeriig met die van Euselaud heeft esloten daarbij i i bepaald dat de uitleveringlegtenk ii gcr iagJ worden van die personen die zich aanirerschi itnde mistladen hebben sol iMig gemaakt zooals moord blandstuhtiug gewelddadige afpersingen en meer misdrijven van dien aard die zoo ai men weet bedreieu worden door hen welke voorgeven voor de zaak der Bourbons iu zuidelijk Italië te strijden Een eerste gevolg van deze overeenkomst zal nu zijn dat de geheime coniitt s op Malta zich zullen ontbinden If Mei Men verneemt dat in eene den IQ dezer geliouden raadsvergadering der koninklijke familie van Denemarken het geven van een antwoord aan de grieksche commissieop het a anbod der kroon van jriekenlaud tot den l ea ju jjis uitgesteld De Tü Jie zatnrdag hier zijn aangekomen warengisteren overat door de stad verspreid Waar zij zich verloouen trekken zij natuurlijk terstond de algemeene aandachten ieder wil ze van nabij zien zij schijnen eehter Volstrektniet door die nieuwsgieiigheid in verlegenheid jsbragt tenorden en zich hier even goed te huis te gevoelen als te Algiers Men verzekert dat de staat van zaken te Athene zooongunstig is dat de heer Bourée aan het bestuur aldaar heeftkennis gegeven dat als het niet spoedig beter ging Frankrijken Engeland troepen naar Athene zouden zenden Weenön 16 Mei Uit Konstantinopel wordt berigt dat de sultan gedurende zijn verblijf te Smyrna 250 000 piasters heeft geschonken aau de kerken eu weldadige gestichten der christengemeenten in die stad Het dubbele dier som benevens kleedingstukken tenten en vooral een groote voorraad levensmidiielen is op bevel des sultans uit zijuen naam gezonden naar lihodus De tweede zoon Jes sultans zal voor de zeedienst n orden opgeleid hij is op de mousterrol van een der oorlogabodems ingeschreven als ligt matroos De zaken van Mon enegro zijn eindelijk voor goed geschikt Berlyn 16 Mei liet oeleu cat Ie ritting van den landdag spoedig zul gesloten worden wint meer en meer veid In lVu loop der beraadslagingen heden m het huis der heerni gehouden heeft o a de heer von Kleitz llelzow medegedeeld uat zeer spoedig het einde der zitting mag te gsmoet wurden gezien Dingstlag zal het huis wjer bijeenkomen Naar meu verneemt had het ministerie reeds voor etn paar i geii ht i besluit genomen om dtu landdag te ontbinden maar is lueoji voorloopig teruggekomen ten gevolge van iMadgeviugeu van het eugelsche kabiii t en een tiringeridea brief i an koning Leopold waaiin o a het volïcude wordt ge egd naar men beneert jii eland alleen kan den vreJf doen stand houden Erankrijk i st ieh ten krrg Het ungrej van lietntik prake is zal slechu weinige w t en v eliigt niet langer dan eenige dagen duren België I gi In ongeil v ordeu z jue nemraUteit op te geven Al m jiie hoop is op ongLl iiul Ktvesaird en op eene wijzi ig der staatkunde in I niit u Men verzekert dat de heer van Euor bij het verlatender zaal na de woonleuwisseling met üei vice president vonBückum Huhfs fungerende als voorzitter van liet hius der afgevaardigde I tamelijk luid en in iievigen toorn de voigeuü uitdrukking deed De koning zal niet dulden dat ik ooitneder een voet iu dit hui al 7 iten Jfen bevigt dat generaal Sunaroff militair gouverneurgeneraal van Petersburg geueraal Berg te Warschau zal vervangen Hij ordt te Pelerbbiirg gerekend te behooven totde liberaie partij van het jonge Rusland Tevens zou Wielopolski nei in genade norden aangenomen Uii i drschau wordt gemeld dat op het gala diner dat 5 dezer door grootvorst Constautijn werd gegeven door hemop plegtigeu toon werd verklaard dat Rusland een europeschea oorlog te gemoet ging Daarom moet hij er bijgevoegd heblien vrienden eu kameraden bezneer ik u blijftaaneengesloten tot verdedigiug van troon en vaderland wanteendr igt maakt magt liet revolutionaire bewind te W rschaa heeft een besluituitgevaardigd waarin verboden wordt het land te verlatenzo der paspoort van de n it oiiale regering Het provinciale revolutionaire comité voor jLithauen heefl een antwoord rp het amr stie bes uit uitgevaard d waann gezegd wordt dat aangezien het doel van den opsiand niet is concessien van dcti keizer maar de oaafhaukelijklieid van het oude Pelen te crwerveL de strijd moet voortduren tot dat de laatste russiscl soldaai uit de paolsche provinciën verjaagd is 18 Mei In de zitting ier kamer van afgevaardigdenop heden is geen der ministers verschenen De pre ident heeft een brief van het ministerie voorgelezen waarin met het oog op het besluit der kamer gezegd wordt dat de ministers niet verlangd hebben dat de president der kamer voortaan er van afzie om hen in de rede te vallen maar wel eene verklaring dat de president geen disciplinair gezag over hen heeft d i dat men hen niet tot de orde roepe De ministers herhalen hun verlangen dat eene uitdrukkelijke verklaring iu dien zin gegeven worde Zoolang die niet gegeven wordt kunnen zij de zittingen niet bijwonen De tweede kamer heeft met eeno groote meerderheid besloten tot de verklaring dat zij geene termen vindt om de minste wijziging te brengen in haar besluit van 15 dezer volgens hetwelk zij zich heeft vereenigd met het voorstel der huishoudelijke commissie waarin wordt verklaard dat er niet moet worden voldaan aan het ministerieel schrijven betreffende den eisch om den president der kamer het disciplinair ezag over de ministers te outzeggen Voorts werd op voorstel van den heer Forekenbeck besloten 1 om de discussien over de leger organisatie te verdagen tot dat de ministers volgens hunne grondnettige verpligting in de vergadering zullen verschenen zijn en 2 om nu het eerst aan de orde te stellen de debatten over het adres aan den koning Frankfort 15 Mei uu Turijn meldt men dat de markies Pepoli italiaansoh gezant te Petersburg heeft gemeld dat de stemming in Rusland niet zoo gunstig is als men naar de geheohtheids adressen van den adel zou onderstellen De markies schrijft De partij der actie in Rusland zal voor de regering aldaar gevaarlijker worden dan de italiaauaolie voor de onze Het land gaat een geiveldige gisting te gemoet eu alleen zeer ver nilgestrekte hervormingen zullen hier hulp kunnen aanbrengen Gouda 20 Mei Z M heeft benoemd tot hoogheemraad van het grootwaterschap van Woerden de heer v a ter Lee te Woerden Ivaar wij vernemen zal morgen donderdag avond ten 8 ure eene vergadering van gasverbruikers plaats hebben in hetlogement de Paauw aan de markt alhier In de zitting der staten van Noord Brabant van gisterenis de heer m J B Hengst gekozen tot lid van de eerstekamer der staten generaal Sedei t 13 mei jl is vermist 1 aangeteekende brief afgegezonden door den heer Le Chevallier te Amsterdam aan hetadres van den heer H Polman Mooij te Haarlem inhoudende o hankbiljetteu ieder a lOOU ijnde A 5587 D 3918 enD 7439 De hoofdcommissaris van politie te Ai tcrdam verzoekt opsporing aanhouding en berigt Met lederen dag wordt Je verzending van nieuwe aardappelen met de vrachten aspergies uit het Westland naar onderscheidene plaatsen grooter Door het groeizame weder derlaatste dagen zijn de aardappelen in h t Westland die doorde vorst geleden hebben veel verkwikt zoodat zij volgensverklaring der tuinders luttel ten achteren zijn In de volgendemaand zal de verzending van aardappelen stellig niet minderbedragen dan het vorige jaar Uit Soetermeer wordt berigt dat order andere gewassenhet koolzaad dit jaar allerwege buitengemeen voordeelig staat Het heeft den ganschcn winter riets geleden hebbende eeneaanmerkelijke hoogte bereikt en is reeds behalve het aantalbloemsteiigsels met vrachten peulen vaa eene aanzienlijkegrootte belafl n Overzigt van de opbrengst der middelen hoofdsom enopcenten over de vier eerste maanden van 1863 Directe belastingen ƒ 7 156 328 791 2 in en uitgaande regten en seheepvaarti eateu f l 54S 785 35Vo accijnsen ƒ 5 972 369 861 2 goa ion en zilv werken 88 239 70 indir belast 4 239 S15 59 posterijen ƒ 710 695 03 staatsloterij 137 231 loodsgelden ƒ 197 041 99 totaal 20 050 507 22 8 tegen 19 689 887 911 3 over hetzelfde tijdvak in 1862 De raming was 19 655 443 Aan de tweede kamer der state generaal is ingediend een wetsontu crp tot verhooging van boofdst Y blnnenl zaken der staatsbegrooting voor 1863 Daarin wordt voorgesteld aau te wenden a tot verbetering der scheepvaartkanalen in Grüuingec van s rijks vege eene bijdrage van ƒ 1 200 000 verdeeld over 12 jaren i tot verbetering der uitwatering in het voormalig 4 dislriot van 2eelana eene bijdrage van 206 000 over 4 jaren verdeeld en e tot verbetering der haven van Middelharnis eene bijdrage van ƒ 90 000 ve ieeld over 3 jaren Ue sim toegestaan VOO art 90 van hoofdst V der staatsbegrooting voor 1863 zou daardoor erhoogd worden met 181 500 In de mem van toel wordt o a gezegd dat het koloniaal batig slot over 1862 dat begroot was op 27 674 000 die raming vermoedelijk met 3 802 520 zal overtrtifen zoodat dan het totaal der geraamde middelen over 1863 zou worden opgevoerd tot 102 589 708 en daar nu de uitgaven primitief geraamd waren op 98 020 792 485 terwijl met inbegrip van het nu ingediend wetsontwerp eene verhooging van 3 160 436 IS voorgedragen eu daardoor het totaal der geraamde uitgaven 101 181 227 48 zou beloopen zoo bestaat nog een vermoedelijk overschot van 1 408 480 515 De ned crediet eu deposito bank heeft een adres aan den gemeenteraad van Amsterdam ingediend den wensch uitdrukkende dat zoo de leening van 16 000 000 voor de doorgraving van Holland wordt goedgekeurd de concep verorde nmg lu dien zin te wijzigen dat de gelegenheid tot algemeenedeelneming of mededinging uitdrukkelijk verzekerd worde Bij de wetsontwerpen nopens de herziening van het belasting stelsel zijn thans een aantal tabellen overgelegd houdendeaanwijzing van de opbrengst van eenige plaatselijke inkomstenover 1861 en van den 5 en 6 grondslag der personele belasting over 1861 62 in de verschillende provinciën des rijks Bij recapittüatie bbjkt dat de bevolking was 3 371 397 dat aan gemeenteopcenten op de rijks directe belastingen werd geheven 2 270 470 aan gewone hoofdelijke omslagen 4 126 340 dat het gezamenlijk bedrag der plaatselijkj verbruiksbelaotingen hetzij bij wijze van opcenten op de rijksac cijnsen of als eigen middel geheven bedroeg 7 396 181 dat dat daaronder begrepeu ziju 70 gemeenten met belasting op het gemaal ad 924 571 U gemeeuteu met belasting op het geslagt ad 87s sööen 102 gemeenten met belasting op de brandstoffen ad 953 862 terwijl eindelijk de personele belasting wegens den 5 en 6 grondslag paarden en dienstboden bedroeg 1 587 230 Al deze staten eu tabellen moeten strekken ter ri jtige beoordeeling van de aangeboden belastingwetten De afdeelingen vau de twee r kamer der staiengeneraalhebbeu een aanvang gemaakt met het onderzoek van hetwetsontwerp tot goedkeuring der cousessie door den gouver neurgeneraal van Neerl Indie verleend tot den aanleg ende exploitatie van een spoorweg van Samarang over Soerakartanaar Djocjocarta Gemengde Berigteo Op riakkee neemt üe zucht tot landverbnizing oaar N imerilwa weder toe De Circassiers hebbeti een russisch kamp iu den Cauc isU3 overvallen en een vretsclijk bloedbad antrerigt Op den 2uid estdijkeu spoorweg zijn tusscheii W ilfou eu Dilton m Engeland twet treinen in botsing gekotneu waardoor 40 reizigers gekwetst werdeu De in i cnt van Peru Don Miguel Sdu Roinaii is overleden In Suriname worden vele meest veraf gelegen grouden te koop aangeboden Te Nij negea zal de prijs van bet gas van G öO de daiz end voet gebragc worden op 4 Den 26 september aaas al te Constantine eene algeineeue leutocustelliag Tan landbouw geopead worden Op den sp orwe tu schett Hauover en Keulen is cm ambulant huwelijks kantoor gevestigd Dt aiireat heeft eei album met pli olograph ien van jonge dames onder elk portret het cij r van de brunisgift Te Frankfort petitioneren 125 baukiers tegen de toelating van eenig credit mobilier De raesicauen vtrJedigen met mannenmoed hunnen grond tegen de vreemde overweldigers Èen gezelschap van 85 Engelsclieu is op Caprera aangekomea om Garibaldi eene visite te brengen Hij is nog te zwak en heeft slechts twt c bezoekers ontvangen De 83 htbbtn elk teü Vaartje gepousseerd Te Nlmea zijn 3r 000 lie hebbers naai eeu sticrergevecht gaan zien r at g ibeel mislukte onidai mtu niet iu staal was de stieren woedaid te maken Een eugelsche schout bij uacht is voor zeven dagen nii het verbtt rhuis gebragt omdat hij geen negen gulden kon betalen D baron Kareï vou Rothschild is door den keurvorst van Hessen begiftigd met het eommandeurskruis der Wilhelmsorde Tü Parijs is de teutoonstelliug geopend der afge c cn kunstvoorwerpen Allen prijken mot eene door de commiosie daarop geplaatste ouuitwisehbare R refuse i rans 11 betft te Rome revue gehouden over de roovers die iu Napels gtan brandschatten en moorden Te Smilde is ecü faoach ter v aarde van f 2uUi aangestoken fn vernield door het veenbrandeu Een telegram uit San Fnmcesco deelt het onw aai schijnlijk gerucht mede dat de Eranschen den 7 april weder uit Puebla Z juden verdreven zijn Op Rhodus heeft erne aardbeving pldats gehad waard or in 22 dorpen meer dan twee dui mt ijizen verwoest werden Te Haarlem weigert de commissie voor htf v deukteeken van uov 1813 een lid te beuot men t r aanvulli ig der hjo i ommissie Te Damerham een dorp 12 mijlen van Salisb 7 i 27 woningen en eenige schuren met al den voorraad door brand v tli d Het blokkade eskader der Unie heeft sedert 15 april 22 ch i j er waarde van meer d n een millioeu dollars aangehouden en i aar ïvc West gezriden Garib Mi is peet over 4000 kindeien 2000 iJi ireus voeren zijn naam Asmodée zegt dat bei nieuw dagblad van s Griven l g geer derd lezers telt Men zegt dat de artillerie an het fransche leger met 30 batterijen zal worden versterkt eu dat de aau den landbouw geleende paarden terug gevraagd worden Te Weenen is eene vrouw als bedelares gearresteerd van wie by orifr oek beek dat zij verscheidene huizen in eigendom bezit Te Bronnershave is het uitdiepen der haven aanbesteed voor f 53 800 Sir Mozes Monieliore ten schatrijke engelsche jood van 81 jarc is op reis na ir Palestina Van r gaat hij naar Konstantinopel om bij de porte een goed woord voor zijns geloofsgenoot en ic doen Men verzekert dat de Pruisen reeds ecnigen tijd zooveel mogelijk in stilte bezig zijn met de wapening der vestingEn aan