Goudsche Courant, zondag 24 mei 1863

1863 Kace in dikten mist Den 16 april van Liverpjol na ir Quebec vertrokken had hetzelve 3fiO pa saglers en cei e e jnip ige van S4 man aan boord en was belast de mail voor de Tereenigde Staten en Canada over te brengen Deu 27 april zijn drie passagiers te St John aangekomen welke medeileelden dat het schip op een klip gestooieu had De stoomschepen Dauntless en Bloodhound zijn onn iddellijk naar Cape Eace gezonden 63 schipbreukelingen zijn er in geslaagd op vvrakhout het schip te verlaten De Dauntless heeft in zee 3 sloepen met 90 schipbreukelingen opgenomen Van den kapitein de heer Burgess heeft men niets vernomen Tot heden is van het verlies va i menschenlevens het vo gende bekend van de 444 personen zijn 187 door middel vau sloepen en het drijven op wrakhout gered en door de Dauntless opgenomen van de overige 237 personen is niets bekend De Anglo Saxon was een ijzeren stoomschip geclassificeerd bij Lloyd 1 klasse gebouwd in 1855 te Dumbarton aan de Clvde en was gemeten i j l nneu met staande machine en 5 evlinders Zondag 24 Mei Burgerlijke Stand GOUDA GtBOEES 13 Mti Arie ouder = J van der Maas en 51 de Zeeuw 15 Thcodorus 0 EKLLDEN 16 Mei G Hcrmse wed van A van Luenen 73 j 8 m OUDEWAÏEE van 13 tot l J Mei 1863 BLVALir N Gccrtiui Slootjes geb Hoogcnboom d Cornelia Fióbr Ecb dt Goederen i Marrigje Vcrdouvv geb Hoogcndooru l TT DOTMT iiT A Tvr I pnjsder Ad ertentieu an één tot ze Uitgave van A ülCilNJvMArM 1 regels met inbegrip van ha zegel is SO Cent toot Lange Tiendeweg D n 61 ADVERTENTIEN Prijzen der Efi ecteu AilSTEEDAM Dingsdag 19 laagste Hoogste kot Is koers Mei 63V 9Vs 9SV2 ècn E n en ie oostzeciust Het fregat Eüircprenantc zal met 300 man van lerschillentle wapens leettogt en materieel an Chcrbour naar Vera Lruz vertrekken Daarenboven spreekt men nog van hef zenden van iQltO uan Te Meppcl wil men de beurt veeren in stand houden De J imezen paan vourt stoomsehepen en oorlogsbehoeften aan te koopen Te J i ün heer J oo e verbitttnng tegen de Europeanen Het engel ehe oorl gchip Orp i us is in het begin an ftbruanj in de nabijheid van vJn V iDsiezoiHlen Xaar men verneemt is de direcae der gasfabriek alhier thans n ene en om den gasprijs voor particulieren te verminderen bij aldieu de raad der gemeente er iii toestemt het contract omtrent de stedelijke verlichting met minstens 10 jaren te verlengen 111 aanmerking nemende de groote verbeteringen en daardoor gemaikte onkosten die onlangs aan die fabriek zijn gedaan iel Mang van de burgerij om eindelijk eens tot goedkooper gas t kom en en den 7eer laseii prijs waarvoor destedelijke verlichting in vergelijking vau andere plaatsen isaangenomen moet raeu algemeen w enschen dat dit billijk verzoekzal norden toegestaan hetgeen evenwel veel daarvan zal afhangeu of de burgerij in haar eigen belang zoodanig ver ekkrachtig ondersteunt Een Gasvirbrcikee Schipbreuk van het stoomschip Anglo Saxon Het vergaan der stoomboot nglo Txon per telegraaf van 6 mei gemeld ii den 27 april geschied 4 mijlen van Cape DIEECTErPuEX der Ondekl BS IXD ly AARBORGMAJ TS IlJl PIJ berig ten dat de Rekening eii Verantwoording hunner niiuisiratie ovpr het jaar 1862 ann hef i Commiss irissen zal worJcu gedaan leii kan ore der Directie te AMsIEKDWr op J r n lfl ieu 5 Junij aanstaande des morgens teu Elf ure AM4 róai i den 15 dci 1 B3 DE J0 S t De Xotari MONTIJX te ioiDv zal t P Vrijdag 2 Mei 1S63 te 12 ure in let Lokaal Xui rv Vehmwk alhier verkoopen Een schoone oUectie StamrOZen Fuchsia s Pelargoniums Verbena s Peturia s Calceolaria s Oranjeboompjes Begonia s enz enz Te zieij op leu erkoopdag van s morgens 9 tot 12 ure Tegen hoog lOOn wordt verlangd om dadelijk in dieust te treden eene DIENSTBODE voor meid alleen Slechts diegenen welke in zoodanige betrekking gediend hebben en van go de getuigen voorzien zijn komen in aanmerking Tot nadere inlichting e voege men zich tot deu Boekhandelaar A BRIXK MA op de I afifje Tiendei efj A QUAHT5 Wijditraat A 174 Heeft op nieuw ontvangen eene ruime sortering van zeer elegante en smaakvolle Pliotographischc Albums tot eene buitengewoon lage prijsnotering BIWEX en BLITE LA DSCIIE BOERIIWDEL A BRIMKMAM Lango Tiendeweg Wijk D n 61 te GOUDA Eecommandeert zich tot het reren van alle Binnenen BultenlandSChe BOEKEN TIJDS€nBtFTEX enz ncie tot het plaatsen van ADVEETENTIEN in alle Couranten levert i tie den kortst mogelijken tijd alie Rantoor = Boek en Steciuiniliwcrii tegen zeer billijke Prijzen en heeft tevens voorhanden best Hollands en Velin hrijf Postpapier eii Eiivelo ox es 63 710 l Ct Xed w sch Sl sdito 3 99 921 149 9SV2 tlito 4 9SV8 Amort Sijnd 31 2 llandehu f 4 0 C l Leeuing 4 Aand H Sp 41 d Rijnspw 41 C Beigic Rotts 21 Spanje obl 2 531 8 50Vs Ac 1011 4 lÜO d buitenl 3 50 n d binneul 3 Portugal obl 3 En=l obl II 5 d 1S2S 29 5 C rtlH31 33 5 d 1S40 4 d 5 serie 5 A 6 serie 5 Volgef Spw 5 l ruisen 1 59 5 Oost bijtJoU 5 dito 4 dito let ill 5 dito dito 21 2 32l dOrentcAint 5 83 d nat ls54 5 i Mex obl 51 3 31 Vertrek d po üeinci Vau 15 Mei ta 15 Sej k iler K üS Van Gouda n iar Sottei dam 7 10 9 04 9 35 1 16 1 57 4 7 24 8 1S 10 32 Tan Gouda mai Utrecht 7 05 8 37 11 Ü4 12 4 8 l lü 2 42 4 3 6 25 8 19 9 50 US De met geieekende treinen loopen op Zonen ïtt hhijin 2vIEÏ Ter Eotl drul 1 3J 1 A l in K Ii V Nieuws en voor Gouda en Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitga e des avonds te vore i De prijs per drie maanden is fi franco p post ft r De inzending der Ad erteutien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING De BURGEMEESTER ra WETHOUDERS van GOUDA doen te weten dat door den Baad dier Gemeente in zijne vergadering van den 8 Mei 1863 is vastgesteld de volgende Verordening De Raad der Gemeente Gouda overwegende dat bij art 4 van het den 30 Jlaart 1859 vastgestelde Policie reglement voor d3 Scholen in die gemeeute uitsluitend aan de stads doctoren of den stads heelmeester is opgedragen het onderzoek of Hoofd eer waaraan ter school gaande kinderea lijden van eenen besmetteljken aard is en in aanmerking nemende dat aan de ouilers dier kiuderen behoort te worden vrijgelaten om het gevorderde onderzoek aan hunnen gewonen geneesheer te kunnen opdragen TIeeft besloten art 4 van genoemd Policie reglemeut te wijzigen en het te lezen als volgt Kinderen lijdende aan hoofdzeer worden tenzij voorzien Van eene schriftelijke verklaring van eenen genees of heelkundige dat de aard der ziekte niet besmettelijk is door de hoofdonderwijzers of hoofdonderwijzeressen op de school niet toegelaten Ontslaat die ziekte na de toelating dan worden zij van de school verwijderd Zijnde deze A erordening aan de Gedeputeerde Staten van ZidJHollaiid volgens hun berigt van den 12 Mei 1863 in afschrift medegedeeld Be Bnrfftmeester IJZEXDOORJf En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 19 Mei 1863 Be Secretaris DROOGLEEVER EORTUIJN BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUBA doen te weten dat bij hen is ontv agen eene dispositie van Heeren Gedeputeerde Staten van Zmd Hollavd ten geleide strekkende aan een gewijzigd Ontwerp Reglement voor de OostPolder in SciiiEL iND onder de gemeenten Moordrecht Broek Zuid Wadditixteeu eu Gouda Dat genoemd gewijzigd Outwerp Reglement ter inzage vaa de belanghebbenden op de Secretarie dezer gemeente is nedergelegd van deu 23 Mei 1863 tot den 1 Jnlij daaraan folgende van des voormiddags 10 tot des namiddags ten een ure dr OU en feestdagen uitgezonderd ten einde hen in de gelegenheid te stellen hunne bezwaren laartegen vóór den 7 fulij aanstaande aan de Staten dezer Provincie in te dieneu GOUBA den 22 Mei 1863 BuBGEMEESTEK en W ethoudeks voornoemd Be Secretaris Be Bitrgemeeiter BBOOGLEEVER FORTUIJX lJZE fDOORX W 120 COUEANT eiken regel daarboven 10 Cent I Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte Advertentieblad Omstreken öuitenUnö Londeu 0 Mei In het huis der gemeenten vestigde gisteren de heer Hennessy de aandacht van dat huis op de houding vau Pruisen jegens Polen Pruisen zeide hij heeft naar het schijnt niet slechts eene conventie aesloten maar handhaaft haar ook met voUe strengheid Hij leest een brief voor van een poolsch officier volgens welken vhigtende rassische soldaten door de pruisische autoriteiten beschermd verzorgd met al hunne wapenen teruggeleid en van nieuwe ammunitie voorzien zijn Hennessy vraagt of daarin niet eene schennis van het regt der volkeren is gelegen Voorts zegt hij dat a de pruisische grenzen door militairen zijn beitel Hij geeft voorlezing van een brief van een pruisischen konimanderenden grens officier aan eenen russischen generaal waarin eerstgenoemde den anderen verzoekt hem vroegtijdig keunis te geven van elke nabij de grenzen ondernomen russische expeditie op dat hij de vtreischte orders zoude kunnen geveii Hennessy vraagt of dat niet insgelijks eene schennis van het volkenregt is en of Engeland vertoogeu daartegen heeft ingediend Lord Palmerston antwoordt dat de onzijdige den oorlogvoerende behoort te verbieden zijn gebied te betreden ten behoeve van een voordeeligen aanval Pruisen heeft in het jaa 1532 dezen pligt eener neutrale mogendheid niet nageleefd en aan de russische troepen die deszelfs gebied overschredeu vergund de Polen ia den rug aan te grijjien Pruisen heei t ditmaal het regt van den onzijdige niet geschonden wanneer het de Russeu heeft toegelaten en aan de terugkeerenden hunne napenen wedergegeven evenmin door de levering van ammunitie vermits tijdens den oorlog iu de Krira als grondslag heeft gegolden dat neutralen aan oorlogvoerenden kr jgsbehoefteii mogen verstrekken evenmin door het wapenen zijner grenzen omdat hiermede eigene veiligheid wordt beoogd De heer Eitzgerald zeide dat de levering van krijgsbehoeften vergund is aan onderdanen van onzijdige staten maar niet aan neutnde staten zelven Lord Palmerston erkent de juistheid van deze opmerking waarop de heer Hennessy als stellig herhaalt dat pruisische autoriteiten krijgsbehoeften hebben geleverd Op eene aanmerking van den heer GriiBth antwoordt lord Palmerston dat de neutrale staat met de ontwapening minder eenen phgt jegens oorlogvoerenden vervult dan wel dat hij handelt in het belanir der veiligheid van zijne eigene onderdanen Serlijn 19 Mei Decomm van het huis van afgev voor het adres heJt in scherpen toon het adres vastgesteld zij nam de ontwerpen van Virehow en Gneist daarin op en voegde er de volgende zinsnede bij De ministers hebben zich onder eea allernietigst voorwendsel onttrokken aan het bijwonen der beraadslagingen van het huis Huuue komst aldaar hebben zg afhankelijk gemaakt van eene voorwaarde welke alleen geschikt is om eene nieuwe kwestie te doen ontstaan over het constitutionele rogt 20 Mei Tn de zitting door de commissie der kamer voor het budget op gisteren gehouden zijn de commis van den minister van oorlog en m iriue tot groote dering der leden verschenen