Goudsche Courant, zondag 24 mei 1863

Tie lieer vou Bismarck is in de tweede Icamei Terse nar en htcft eene koninklijke boodschap voorgcleien inhoudende ilat lic kamer de iu udelu ijze van haren president die op de eöi tinitionele re ten van het ministerie inbreuk maakte indirect heeft goö i ekcard dat eene zoodanige posiue d =i mini ers niet overeenkomt met de Witardigheid der kroon en dat de koning dus dca raad geeft aan dien toestand een eimle te maken t ii riude de diseussien ivetler ongehinderd voortgang kunnen hebben Xa de vo r e ing vau die boodschap verlaat de ht r von Bismarck de ra tl Pe heer Virehoiv stelt voor deze boodschap naar de commissie voor de aJrcssrn te rer voijeren aangezien de miuistefs den konins verkeer ingehcht te hebben De heeren Sybel ea Öchwer on lersteunen dit voorstel dat daarop door de kamer met eenp irigheid van stemmen wordt aangenomen 2 2 Mei Pc tweede kamer heeft in hare zitting van heden het ontwerp idres met het oog op de koninklijke boodïcb ip van gisteren aangevuld en gewijzigd Met afu zing vau Ie verlangde verklaring heeft de kamer de ministers verantwo elijk zesteld voor de verijdeliug v u het doel der zitting mei verzoek aan den koning om een eind te maken aan ren toestand die zvv ui er is van ernstige gevaren voor den staat en het koni ig ehap Het adres is daarop met 259 tegen i i s emnen aaugeuoraeu Lembsrg 21 Mei Pe opstand is ook in Charkow Pult awa en C eriugow uitgebarsten Bij Charkow staan 000 insnrz aten onder riissische officieren Bij Kiew hebben de insurirenleu een nederlaag geleden Duizend SLudenten uit de euoem le sta l hebben zich bij den opstand aaiige loten Triest 21 Mei Te Athene is een iiieirv miiii erie zameni eï eiu als v ljt llufos president Leufiidis van i uinenlau ici f Komuudanis vau financiën l latis van justitie Dth 1 ui nl ind5che zaken Butzaris v m oorlog Jaï iris riae en Califriuos van eeredienst De nation ile vti a eriiiï netfi i eu d mkadres opgemaai t aan de bescheriueiide miil t ll e leu vuor de tot uu toe bewezen weidaden BiUSSSl Mei De kamer lan vertegenwoordigers heeft in kalt r van heden nimi Uag goedgekeurd het v etsontv q r i i = uc atudicbeuiveu me jl tegen 3ij stemmen 2 Aie l t N mer heeft he leu de drie tractateu met Xedtn a i I e ei iccne stemmen a ingenomen Tlirijll 21 Mei Heden werd in de kamer van afgevaar4i a fa v i = eaaat het besluit voorgele en ivaarbj de zitiih Il 1 de opening der nieuwe zitting bcp iaid wordt = er ma md I 3 V 3roi lc i iei Tot den had er ten gevolire van üt i i i L n nieuwe veldslag plaats gehad Se lgv ick heet i iic d lait Ihn ker vercenigd Stonewall Jackson en Hill zijn ev jarljK twoiid men verzekert dat Ran som ge looil is Henizelmann ia met 30 IJOO man het leger van Uookcr gaau ver= erkeL S Mei Oincra Hooker is met zijne geheele armee overden llappa aaniiock teruggetrokken om achter Falmoutli tekamperen Men verf jders de dat zijne politie niet meerhoudb i ir S J Mei Er is officieel berigt ontvangen dat generaal Hooker ia z jue zending niet is gc iaagd maar dat de org iiiisatie vau l e plm da irdoor niet verbroken wordt aangezienhij ouini dellijk neder eene olfcnsieve houding zal aauuemeaen de o eratien zal voortzetten Ornncnlanö GrOUda 22 Mei De tegen heileu aangekondigde r iauszittmg Lu om het cngeuoegzaam opgekomen aantal leden geen p a r = ue iil Vio e riiiseien avo 1 ra treeks half neg n ure heeft Johannes Ecu icg uit de N etiwe Haven alhier gered hettienjarig z nje van J Taij s j de gi iT a i i r tiehondfn ver2 ide i 4 vaii irisverbriitkers die cir a l i i in tretal waren is n i ver e ul eiidevoor ell gehoird eu in discussie gebr igt te hebben hetvoltieuiie met raiin fiO tegen rnim jü sieinmen die nog lagerpr js verlauL den aangenomen Aan de directie der gasfabriekivordt voorirt teld den prijs van het gas to op 15 ets per clte vtrminderen ea zoo daaraan geen gevolg gegeven wordt ceen sras meer te bramleu Men verneemt dat aan den heer J L Kamphnijzen kiek en banketbakker alhier verguaning is verleend tot het vi ereu v in het koniniilijk apen M de koninc heeft den kapitein F L Itpthurra van het 4 infanterie op zijn verzoek pensioen verleen i X a s z l de feestelijke opening plaats iiebbeii vande afcl ige jaren bestaanae zomer ieteit in het Loka Net ei n iak I Bij kon besluit van 30 april jl is 1 door den koning voor kennisgeving aangenomen het door J E van Dantzig I en J M van Minden te Gouda in hunne kwaliteit van bei noemde bestuurders van een nieuw kerkgenootschap van afge t i idt a Israëlieten te Gouda ingezonden afschrift Tan het reglement houdende bepalingen betreffende de inrigtiag en het bestuur van het nieuwe kerkgenootschap voornoemd 2 goed1 gekdird dat de hoofden die het eveDgenoemde kerkgenootschap 1 ertegenwoordigen of besturen gevestigd zijn te Gouda Te Oudewater heeft Je pi commissie voor 1813 beslist dat zij met geene inzameling van gelden zal aanvangen dan oadat men eerst door de hoofdcommissie zal zijn ingelichi i omtrent de bestemming der gelden Mannen als de heer Thorbecfce ontleenen hunne waarde niet aan de ridderkruisen die zij op de borst dragen en indien Tpij de benoeming tot riddcr grootkruis die onlangs den heer Thorbecke te beurt viel met bijzonder genoegen vernamen het was vooral omdat wij daarin het bewijs zagen dat Z M de koning de verdienstta van zijnen minister van binnenlandsche zaken op juisten prijs schat en erkent Het Fo isblaJ heeft getracht de waarde der onderscheiding die aan den heer Thor becke is e beurt gcallen te Terkleinen door de opmerking dat soortgelijke benoemingen geschieden op voordragt van den ministerraad zoodat de gedecoreerde minister zelf tot zijne I decoratie medewerkt Wij vernemen intussciien uit eene goede bron dat de benoeming vau den heer Thoibecke geheel buitenden ministerraad is omgegaan zoodat het daartoe betrekkelijke besluit door Z M den kotiiug geteekend tot dien raad kwam zonder dat van de zijde der mii ister3 eenis voorsteldaartoe w is ged iap of eenig initiatief genomen Bij de toezeudiiig van het besluit was de uituoodioring gevoegd dat de minister an financiën het zon contrasigneren fllbl s Gf ravenhage 20 Mei In de zitting der tweede kamer van bedeu heeft de aangekondigde interpellatie van den lieer Green nopens onze nota aan Rusland betreffende de poolscbe kwestie plaats gehad De minister van bniteulandsche zaken verklaarde dat de aanleiding daartoe was de algemeene tympalbio in Europa voor de 1 len en de uitnoodiging van Erankrijk en Engeland aan de andere rijken om mede een blijk van hunne Mnpathic te geven i Xederland is daartoe ook met het oog op zijne vioegere f e ehieviciiis overgegaan en heef me bescheidenheid en courtoisie de ho p uitgedrukt dat llii lind iu de volle vrijheid zijner scnvereiniteit in Polen een toeslantl mngt scheppen die vrede en ru=t aan dat land en E ropa verschaffen kon De minister verklaarde zich volkomen bereid Ie nota over te legtren en zoo er sehrifielnk anlwo rd kwam ook dit aan de k itr er nieIe Ie deelen l e a er Groen Jieeft als motie vta orde vonrire ield dat de kamer zi M besluiten dat op de weasche kl eif rener v Ikomen onzijdigheid te l ein fr is gelet Ve vertere discii==ie over deze zaak is echter gccliorst tot na hel drukken der nota Veru iteiiS werden met algemeene stemmen aan Eren omen htc wet on erp t onteigening vau percelen tot verbelerii l van den t a nd van Enschede en dat tot na irre regeiim in het tijdstip Aaarop de wet houdende enie nieuwe reg er ike iiirigiii c zal in werkinir treden e de beraad I iiriiiireii ngcvantreii tjver i el wet ontwerp tot verlioogihg v m luv fdst VI der i egro ilii2 van 1 Si 3 pant cring van = e ej e i i Deze zullen in tie V uitrende ver dering voortgezet wnr ieii 2 Mei In de e zitliatr is het b ivt L iif emde wetsontwerp betreti cii ie de pantscring van S jont n aanirenomen met 34 te en 20 temiiifn nadat voor if niet 41 tegen 22 v as aaagenomeii ren aitif niiemcnt van den heer Hitïi nholtz oui de = otn tot aaii eliafTinï van pantserplalen met t i l i 00 te vermindereu Pc verdere beraadslairini over de interi ellatie van dei heer firocn van Priiislerer zal morgen p = hebben Aan de l imer zibi medegedeeld ie stukkeu l treflcu Ie rle poolsche i iteb e e r i I 22 ie Ih 1 helen j eho lpn zitting van de tweede I kamer der = iten en il i p beraadshigiug over de motie van den liter Groiii v iii Pr i stèren betreffende Polen vorrtgezet Oirler ei ei ïrtie sprektrs hebben zoowp teiïen a s vter de nota der retteriiig het worrd trevoerd 1 ht fr van P F e heeft eene andere motie voorire eld v narran de s re kii 2 s dat men benis em e in he ccr n ge e iiedt is het voor het vtrvoIl ncnschelijk acht dat wij ons onthouden v iu tussehenkom=t in de poolsche a iu gelegen heden Jlorgon voortzetting A m merstol 22 Mei De stand der veld vruchten en graslanden is in dezen omtrek vo floende en de zuivel op brei i St nbt oiiv tjr leelig Van de booinvruohten belo cn de peren f ene eoede iipbrenast de vrucht is rteds ge et en de i üoomen lie beii overvloedig gebloeid Pe appelboomen hebben I zeer weinig bloesem en doen dus weinig verwachten I e aardappelen = i lu vrij algemeen krachtig en welig en hebbeni van de nachtvorsten niets geleden de gevallen regco heeftop n en ander zeer voordeelig gewerkt De zalm vangst is voldoende en de elftvangst geëindigd Van maandag 11 tot en met heden morgen zijn hier verkocht 130 zalmen prijs SO a 35 cents per l o pond 256 elf en prijs 40 a 55 cents naar grootte en 2 steuren prijs ƒ 12 per stuk Slikkerveer gemeente Ridderkerk 22 Mei Gisteren viel Adrianns Eijzenbergcr voor 14 dagen uit Gouda herwaarts gekomen in het hol van een fregat dat in aanbouw is op de werf van den heer Jan Smit De ongelukkige zal er waarschijnlijk het leven niet afbrengen zijne hersenpan is door de hevige a araking met een ijzeren voorwerp bijna letterlijk gespleten Moordrechlt 21 Mei Hoewel het jonge zomergraan door de langdurige droogte in de voorgaande en in het begin dezer maand veel lieeft geleden en de sterke wind niet zonder nadeel voor bet bloeijende koolzaad was kan men uen stand der veldgewassen inzonderheid vau het wintergraan toch in den Zuidplaspolder over het algemeen gunstig noemen De vroeg gepote aardappelen hebben vee van de herhaalde uachtvoi sten geleden vvaa door zij iets later zullen aankomen dan men aanvauke ijk verwachten mogt de gevallen regen echter was voor d voor dit gewas zeer gunstig zoodat men rede heeft om op eencn goeden oogst te hopen wanneer ten minste geene verdere nadeelige invloeden den lateren groei tegenhouden De maugclwortelen hebbeu veel van de aardvloo geleden de opbrengst zal dan ook vermoedelijk niet meer dan middelmatig zijn Wtis er reeds in Ie eerste dagen van April algemeen overvloed van gras zoodat het vee vroegtijdig in de weide kon later veroorzaakte de droogte vooral op Je hoogt gronden weldra gebrek de gevallen regen echter kan dit in weinig tijds herstellen De gezondheidstoestand van het vee mag op enkele uitzonderingen na zeer gnn iig orden genoemd terwijl de koeijen over het algemeen v el melk geven Raalte 19 Mei De stand van de veldgewas en is sedert den ingevallen regen aanmerkelijk verbeterd De vroege rogge heeft ecliter veel geleden door le nachtvorsten Vele aren zijn voor de helft en andere geheel bevroren hetwelk aan de akkers een bont aanzien geeft en in de toekomst weinig t aad belooft De aardappelen beginnen zich van de nachtvorsten goed te herstellen doch zullen later aankomen dan in het vorige jaar De late staan uitmuntend en beloven veel De uitgezaaide haver boekweit en gerst ontwikkelen zich voorileelig zoo ook het gr is dat zeer naar regen erlangde dientengevolge ziet men een rijzing iu den prijs van het vee te gemcet Gcnicn dc Berigten üe lircftie Jer assnrantip maat chapinj an de Ton Cie e Am tüiilain J ceft vinr hare privé rekening reeds de diie uuizend nilden Lhade aan het ebji vv dT teekeiiakademie te s Graveuhage voldiiün Narbutt het heku mste en Ingezonden den Raad der Gemeente GOVDA Geeft met verschuldigde eerbted te kennen het Bestuur det Maatschappij voor Nieuwe Geoctroijeerde Gasbereiding Dat het naar aanleiding eener missive door een groot aantal ingezetenen ouderteekend in ernstige overweging heeft genomen om den prijs var het gas ten behoeve van het publiek te verminderen Dat het dit evenwel in verband wenscht te brengen én met het belang der staa èn met dat van particulieren én van zich zelf en daarom de vrijheid neemt ÜEd 9159 23 7717 50 92 6 S0 11377 71 S707 9435 13 lfJii22 Cl I3Ü07 55 dus niet alleen voorde ƒ Dat het stedelijk Bestuur voorzeker na afloop van het contract geen voordeeliger overeenkomst omtrent de publieke verlichting zal kunnen sluiten a ware het men de fabriek in eigen exploitatie overnam immers de gemeente verlichting die hier voor ƒ 6000 aangenomen is zoude in verhoudinK van Arasterdam bedragen Haarlem N ijmegen n Kampen W oerden Enschedé Almelo Delftshaven uit welke berekening blijkl dat ht burgerij door eene vermindering van den gasprijs m laroo voor het stedelijk bestuur van overwegend belang is omdat zoo voordeeliff contract te doen voortduren Hedenen vairom het zich wendt tot L Ed Achtbaren met eerbiedig er oek deze groniieu in rijp beraad te wilien nemen en dien ten gevolge het contract voor de ste lelijke verlichting met tien of vijftien jaren te willen verlengen t Welk doende enz Marktberigten Gouda 21 Mei ïarHC per iiUO X S Poolsche 350 ZeeuHsche per mud ƒ 10 50 a ƒ 11 Polder ƒ S 0 Ti ƒ 9 50 Rogge Folder ƒ 6 a ƒ 7 Zeeuwsche ƒ 6 50 a 7 50 Ame rik ƒ 7 75 Koningsb ƒ 8 Haver pr 50 X IL f 3 50 Gerst per mud ƒ 4 50 a ƒ B Boekweit N Brab per 2100 X S ƒ 200 Frausche ƒ 162 De veemarkt met goeden aanvoer de handel iets lei endiger magere varkens en biggen vlug schapen en lammeren zeer liaauw Aangevoerd 40 partijen Kaas de prijzen van ƒ 19 a 22 50 Goeboter ƒ 0 S0 a 90 Weiboter ƒ 0 70 a ƒ 0 76 Delft 21 Jlei De aanvoer van Tarwe matig de beste tot rinm vorigen prijs de mindere iets lager Tarsve ƒ 9 60 a 10 30 Kogge ƒ 6 80 ü ƒ 7 40 Zomergerst ƒ 4 40 k ƒ 4 80 Korte Haver ƒ 3 80 i ƒ 4 lange ƒ 3 20 i ƒ 3 CO Duiveboonen ƒ 7 25 Paardeboonen ƒ 6 50 Bruine Boonen ƒ 8 ii ƒ 10 Groene erwten ƒ 7 a ƒ H witteƒ7 50 iV 7 75 Aan stads waag gewogen van 14 21 mei 34 4 139 S ea 12 16 Eoler Ie zan en 30330 N K Boter ƒ 43 a ƒ 53 het vierde ƒ 1 07 a ƒ 1 32 per N Dordrecht 31 ilei Tarwe weinig aangevoerd de beste soorten 20 c hooger puike n witte Z ƒ 10 mindere ƒ 9 50 a ƒ 9 70 geringe ƒ 8 60 a ƒ 9 30 Zomertarwe ƒ S fiO ƒ 9 20 Bogge wel zoo aang ai aira Overm Zeeu lie en Ad vin ƒ 6 50 a ƒ 7 30 verkocht 14 3 2 ffi Petersb ƒ 220 14s 2 jarige Pruisische ƒ 23G geveild Gerst williger voorn mielijk de beste soorten winterzakmaa f 4 30 a ƒ 5 S0 gesiort ƒ 60 zomerzakniaat ƒ 4 50 a ƒ 5 3i gestort ƒ 5 50 aangebolen Spelt ƒ 3 a ƒ 3 30 Haver inl voeder ƒ 3 ü ƒ 3 40 dikke ƒ 3 20 ü ƒ 3 80 Paar ieljeonen ƒ 5 70 a ƒ 6 10 Duiieboonen ƒ 7 a ƒ 7 50 Witte Booiien ƒ 7 50 a ƒ 9 bruine ƒ S a ƒ 9 50 Goed kokencie bl Erwten 50 a 60 c hooger tot ƒ 8 Hiestingscorten ƒ 7 a ƒ 7 50 witte Koningsb 7 40 Boekweit meer gevraagd en ruimer handel ƒ 3 a ƒ 5 hooger per 70 N S Bredasche ƒ 205 en per 2100 X S Peel yl 90 op 70 X S Holsteinsehe ƒ 195 en per 2100 X S Fransehe tot ƒ 172 a ƒ 174 geveild en ƒ 163 geboden Deventer 22 Mei Tarwe 8 50 a ƒ 10 Eogge ƒ 7 20 aƒ7 iO Boekweit ƒ 5 50 a ƒ 8 25 Gerst ƒ 4 00 a ƒ 5 25 Haver ƒ 3 20 a ƒ 4 Boter pr 20 n B I s ƒ 16 i ƒ 17 50 Infer 15 2 s ƒ 11 75 a ƒ 12 75 Zwolle 22 Mei Middelprijiop Tarwe ƒ 9 87 Boonen Ii r