Goudsche Courant, donderdag 28 mei 1863

1863 22 Mei Engelsche Tarwe in betere stemming vreemde ruimde langzaam op Boter ïriesche Ss Donderdag 28 Mei ƒ 6 95 Eosse ƒ 7 10 Boekweit ƒ 6 50 Gerst 5 25 Aardapp f 2 50 Bottr pr n ƒ 0 S7 20 n ƒ 18 25 Tonden 19 Mei Boter Friesche 88 a 90 Kamper 84 i 86 Kaas Edam 48 a 58 en Gouda 40 a 52 20 Mei Graanmarkt Enj T irsve bedong grif de prijzen van maandag vreemde met beperkten handel tot ciceprijzen In Gerst zing zeer weinig om Haver met redelijkerhandel en met lager 11 prijs Aant oer sedert eergisteren 470 qr iiü en 9400 qr vr Tarwe 1190 qr vr Gerst 14810 qr vr Haver en 330 z en 7230 vtjs Meel 21 Mei Aan de Veemarkt van heden n erden aangeboaen S50 Runderea 420 Kalveren 7600 Schape n 320 Varkens Toor beste runderen werd 5 voor d dveren 3 voor d schapen 4 10 en voor d varken 4 6 per teen betaald iH 191 Burgerlijke Stand IGOUDSCHE COUKANT GOUDA GtEOEEN 19 Mei Gerrit ouders G au der Kkiju en K Mils Dirk ouders T an der oot ea M Schouten 20 Johannes Philippus ouderï A Fclet en J Kabout Hermanus Hendrik ouders J H Kok en b W Laüg raar 21 Arie 5imou oudeis b Boot en M j Brem Overleden 18 lei J W van Dobbelen 4 j 10 m 19 Bocre 23 j 20 M Dentekom Urn 21 C J J Btzemer 10 w GEHtWD 20 yi A H ahedrecht en J C an Leent L ADVERTENTIEN In de LAXDMAW De n ouds gerenomeerde GOUDSCHE SPRITSEN zijn te bekomen bij den Ondergeteekende Ontvangen uitmuntende en getuige THEEËN uit het Magazijn van EAVENSWaaU ZOXEX te GOjUXCHEM Deze TheecTi worden afgeleverd in verzegelde pakje = van vijf twee en een half en een ned ons met vermJdmg van Xommer en Prijs voorzien v i onderstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd TïrïTXTT Tiï KT P J Adverteutien an een tot zee Uitgave van A XSKlNKMAN regels met mbegnp van het ztgel is SO Cent voor r m J Ti a a g daarboven 10 Cent Lange Imideioeg D n bi Bnitenge v one letters worden berekend naar plaatsruimte A anderRLElN Sz ConjitnritT GOUDA Mei 18C3 BOTTITMABKT A N OPENBARE VRUWnüGE Verkooping op Vrijdag een 5 Jmiij 1863 des voormiddags ten 10 ere in het Logement van den Heer A ERGERE te OUDERKERK aan den I JSiTl TaQ Eene BOUWMANSWONING en aanbehooren hen diverse perce uitmuntend WEI HOOI BOUW en GRIEWDLAND WEG en WATER ailes staande en geicgtn a de tmeente OUDERKERK aaa den IJSSEL in aen Polder de Kromme en Geer te zamen groot ruim 13 bunders verhuurd voor zooveel de Bouwman wonin en aanbehooreu aangaat tot den 1 Mei en voor zooveel de L nderijen betrefr tof d n C Eeóruani beiden des iaars IRRf jóu aoG Gron i asten over 1863 ƒ 63 97 Folder isten over 1863 en Krimpe rerv aards en Dijklasten over lS c3 l e üc ƒ 3 per bunder kadere informatien ten kantore v n d ot3ria=eo G J SPKUll te Ouderkerk aen dm IJutl ea D C KXEY te C j jieÜ tap d UiiiX Openbare Verkooping ViN EeneBOUWMANSWONÏNG en 3 bunders 56 roeden 25 ellen allerbest WEILAND TUIN GROND enz staande eu gelegen even buiten de stad GO UDA aan de Kurnemelhiloot en ten stak best uiterdijks WEILAND groot 1 bunder 76 roeden 56 elln eicïeu onder GOUDERAK tegen over de aanlegpiaats Van de Stoombooten r riuDi J s 75er nabij die stad W o r e ccl uithoofde van de gunstige li li 5 zoo aati de rivier de IJssel als aan den we uitnemend geschikt is tot opri ng C2aer EABRIJK of tot daarstelling van eenigen anderen tak van Handel of Nijverheid I Het Land is 1 Januari 1864 T j tl UI te aanvaarden Weike verkoopiLg zai plaats hebben op Woensdag Jiilij 1863 des voormiddags ten ELF iiB in het logement de Zali te 00 I A ten overstaan van üen Notaris J G BEOUWER NIJHOFF ge c 1 c IhELllT bij n ien gelijk mede bij den Notaris G J SPRUYT te OUDERKERK ojd IJSSEL nadere inlich j tingea te verkrijgen zijn Brieveny7 ö ïco Openbare Verkooping te ti O IM J op Maandag den i Junij 1S63 des voormiddags ten elf ure in het logement DE Z iLM te Gouda van eenige Perceelen Wei Hooi en Bouwland gelegen in t 71 EEGJE onder Broek Ihuil en t H eet je in de gemeente Broek bij het kadaster bekend in sectie D N 467 tot 4ï3 groot 8 bunders 70 roeden 30 ellen Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOG LEEV ER te Gouda Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrydag 22 Mei LaaL ste lluugbtt GLble cii pCt koers kütr = koers Ned w sch 2 63V Ö3 f i s dito 3 75 dito 4 991 e 991 4 99V4 Amort Sijnd 3 Handelm 41 2 lïs O I Leeuing 4 Aand H Sp 41 2 d Rijnspw 4Vi België Rotts 21 57V4 Spanjt olil 2 47 47i o 47 d buitenl 3 531 4 d biunenl 3 50 i 50 j = j Portugal olj 3 47 M 47 1 Rusl obl H 5 101 d 1828 29 5 100 Cert 1831 33 5 d 1840 4 d 5 serie 5 83 6 d eisene 5 907 ic 90 6 L OV Tolgef Spw 5 203V4 203V2 2031 4 Pruisen 1859 5 Oost bij GoU 5 dito 4 w dito Metall 5 64 UVb 64V S dito dito 21 2 3278 32 l6 dOrenteAmst 5 837i6 84 84 d nat 1854 5 68 68Vs 68 Mex oblSSl 3 33 34V16 33 Vertrek der Spoorlreinen J mt 15 Mei tot 15 Septehiher 1863 Van Gouda naar Rotterdam 7 10 9 04 9 35 1 15 1 57 4 37 6 21 8 18 10 32 Aan Gouda naiir UtrecM 7 05 8 37 11 04 12 4 1 10 2 42 I 4 38 6 25 8 19 9 50 reinen loopea ET De met geteekendc op Zonen Fee ti orcu Te ISncl Jr kkr en voor Gouda en Ueze Courant verschijnt des Donderdags ea Zoniïags In de Stad geschiedt de uitgave des a ondrt te üreu De pHjS per drie iii i iiideu is S franco p post i 25 De inzending der Ad crtentien kan geschieden tut des morgens ten 11 ure W Groen van Prinstcrcr en Polen Drie dagen lang hebben in de tweede kamer discussien plaats gehad over de poolsche kwestie en hevig waren de aanvallen van den heer Groen en de reactionaire leden der kamer tegen een minister van Nederland die zoo vermetel geweest was om het medelijden in te roepen van den russisohen alleeuheerscher ten behoeve van een volk dal sedeit honderd jaren bcleedigd in zijn heiligste reglen eindelijk door de schandelijkste mishandelingen gedrev p de wapens heeft gegrepeji om zijn ouafhankelijkheitl tu herwinnen Geheel Europa is verontwaardigd over de handelingen der Kussen alle onafhankelijke gouverneraent eii hebben het russisehe bestuur tot raenschelijkheid en schikking vermaand en toen nu ook liet nederlandsche gouvernement zijn stem bij die van geheel Europa voegde toen een nederlandsch minister het v aagde het rassisch gouvernement een vriendehjken raad te geven toen verhief zich een kreet in de vergaderzaal der uitverkooruon van het vrij gevochten Nederland De minister had zich aaugf lüïen bij de fransche politiel is Thorbecke in Nederland niet genoeg bekcidr de minister heeft geen tact om een nota aan een vreemd gouverneinent te pgten de minisier stelt onze nentrüiteit in gevaar en dergelijke kiagtee werden van alle k inten vernomen De heer Groen stelde een motie van orde voor om het gedrag van den minister af te keuren om hem een berisping te geven zonder daarvan een kabinetskwestie te maken alsof deze minister des konings even ak commis ien voor nationale gedenkteekenen zulke wenken kon ontvangen en niet eerbiedig zijn demissie verzoeken Veertig leden der tvvfele knmer hebben teregt begrepen dat zij hun kiezers zou le beleed gen indien zij de handeling van den minister afkeurden Krachtig werd de minister verdeiligd en bet i e i iLimN he volk beaamt voorzeker wat de meerderheid zijnel afgevaardigden besloten beeft liet volk dat nog altijd onthüuit dit het 80 jaren voor zijn vrijheid heeft gestreden dat in November a 3 misschien het feest zijner onafh inkelijkheid zal vieren dat gedurende zijn geheele ge ciiiedenis blijken van vnjheidsliefde heeft gegeven zelfs toen de vrijheid ia andere landen nog niet eens bij n ime bekend was dat volk gevoelt sympathie voor tm volk dat den mued heeft zich tegen verdrukking te verzetten tegen ecu verdrukking die ons lüaar al te y de tijden var iva voor Icm i i Ijrei g Advertentieblad Omstreiien Bij den strijd voor staatkundige en godsdienstige vrijheid kan geen Nederhnder onverschillig blijven en d aik zijn wij skoniugs minister verschuldigd dat ook van hier een stem voor de ongelukkige Polen is opgegaan De heer Gioeu zcide dat na het sluiten der diseussien iu de kamer de zaak eerst buiten de kamer zoude behandeld worden en misschien rekent men daarbij op het volk dat achter de kiezers staat maar dat volk zal geen partij trekken voor hen die de zuigelingen van de borsten der moeders rukken die de dorpen vej brimden eu een land uitmoordeD omdat de inwoners hun zelfstanJigheid willen d it volk kent nog te veel van zijn eigen ge chie lenis van zijn eigen verleden om geen sympathie voor het ongelukkige l olea te gevoelen Op dezen bijstand heeft de anti revolutionaire partij in di geval niet te rekenen De pers heeft ree U luide i zijn nadeel gesproken want wij achten den heer Groen te hoog dan dat wij zouden durven veroudersleilen dat hij nog hulp van het beruchte hcuigsche blad verwacht waarvan de lof als schande de hoon als eer mag gerekend norden A oor de partij der anti revolutionairen i dus Ie hopen dat men die driedaagseUe discussie maar ve gete naut ander zoude men onwillekeurig Iierinnerd orden nan dat land van Europa waar de regeringsbeginselen der anti revolutionairen op dit oogeubU hun toepassing viuuen air minister zich met kracht tegen alle beginselen van het bezworen constitutionele staatsregt ver etlen eu naar de kamer der volksvertegenwoüidiging krachtig die regten voet voor voet verdedigt maar waarschijnlijk in dien strijd voor geneid za moeten bukken Zeide de afgevaardigde van Almelo de heer G M vander Linden dat die beginselen hier in het land reeds gevonnisd waren de herinnering van hetgeen in het naburigePruisen gebeurt zoude zelfs appèl voor altijd onmogelijkmaken D Londen 25 Mei Uit New York zijn berigten mei jl ontvangen meldende dat de generaal H voorvvaartsche beweging heeft moe en st ikeu ten den tegmstand door Halleck geboleii Er was ee oinlooj volgens hetwelk Lee het vouruemen hadf Öuitcnlanïr