Goudsche Courant, zondag 31 mei 1863

aangenomen tegen waren de hh Prince Vinily Westerbaan Braggaar ea Kist alvorens over te gpan tot de beraadslaging over art ü stiit d voorzitter voor de discussiLn te eiudgeu tot eene eerst volgende vergadering uit hoofde van het vergevorderde uur en geeft keunis van eeua missive der comm voor de rekening en verantwoording der dd bchutterij over lS6 i met prscadvies tot goedki U Uig welke stukken ter visie wordtn gelegd hierna wordt de vergadering gesloten Bxirgerlijke Stand GOUDA Glboken 22 Mei Johannes ouders G Waard en A G Hoogcrs Franciscus Johannes ouders A Bruijstens en J Vuorbarendse Dirkje oiiders W Xieuwveld en C van Maaren Jacoba ouders P M Hoithuijsen en J van den Berg 23 Thomas ouders T iSparuaaij en E van Henne Dirk ouders H Wiersma en 1 Fcis OvLiiLLDtN 21 Mei A II A lak 9 vv 22 A vau YseEdoorn fi4 j 23 C den Hertog 2z d 24 H Cats 2 j 4 m G j Schultink 70 j 4 c Jö X van llertem 19 m Betllen Z Mti R Baelde geb de Koning z 21 J van Staveren geb Penr in Ovtiti KnE N 15 Mei Hendrina bchaaphuizcn ruim 7i j wtd van A prunus de Jong GcHtWD 15 Mei Henricus Sengers ruim 29 j met Joaieiia vau Spanje 25 j 1863 Zondag 31 Mei M i GOUDSCHE COURANT ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendewea D a 61 UIF Allen die iets te vorderen hebben van of te betalen aan v ijlen den Heer G J SCHULTING inleven Ma nufacturier er overleden op den 24 11 alhier gelieven Jaarvan aangifte of Ijetaling te doen uiterlijk zes weken na dagteekening deyes ten kantore van den Notaris Vi J Fortuijn Dkoogleeveb GouD v Wed G J SCHULTIXG 26 Mei 1863 geb v iN LiTH assien geven aaaleiding tot het voorstel van den hr Kist om nog eene veraaderia iu het art te brengen waarover nog behalve door den vooriceller door de bh de Grave Fortuijn Drooglee er Kemper en v Gennep het woord wordt gevoerd en met 10 tegen 3 stemmen wordt aaogenompa te eo de h i Kemper Reatinger en de voorz gedurende deze beraadslagiag hteft de hr Üuchocr de vergadering verlattu en wordt ook art Z met fl tegen 3 st de hh Keutiager Kist en de voorz aangenomen Over art 3 wordt ook door de hh Viraly Prince v Gennep Kist die een amendement voorstelt doch weder intrekt Fortuijn Droogleever Reiiting r ea Pemy herhaaldelijk het woord gevoerd en een door den hr Prince voorgesteld amendement mtt 7 tegen 6 st aangenomen tegen de hh Kemper Reutinger Fortuijn Droogleeier v Gennep de Grave en de voorz wadfna het aldus gewijzigd art met 8 tegen 5 st wordt aangenomen tegen de vorigeu behalve de hr Kemper Bij du behandeling van art 4 httftelk mede tot uitvoerige debatten aauleiümg geeft Op den 24 dezer overleed albifir na eene ziekte van nagenoeg zes maanden mijn gelitf le Echtgenoot GERKIT JA SCHULTIXG in uu ouderdom van circa 72 jaren Allen die den overledene in zijn leven hebben gekend zullen gereedelijk gevoelen at ik zijn kind en behuwd kinderen aan den braven orerledece hebben verloren GocPA VVed = G J SCHULTIXG 36 Mei 156 3 geb vax Lith OPE BARE AAXBESÏEDIXG BUEüE MEESTEE en WETHOUDERS vau GOUJU i ijn voorneraeris op den 4 Junij 1S63 des middags ten 12 ure in het Kaadhuis aldaar bij enkele inschrijving a in ie besteden 2 Het benoodigde ZA ND voor de verhooging van het a Lterste gedeelte der Burgerlijke Begraafplaats en De verhooging van den KEERDIJK om de geheele Begraafplaats van af het gebouw tot achter aan en langs het water der Korte Akkeren Waarvan de voorwaarden dagelijks de zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatsïlijke Secretarie en aandeStadsTimmerwerf ter inzage zullen liggen zullende de Inschrijviiigsbiljetten behoorlijk gesloten cp zegel geschreven en door den aannemer en zijne borgen geleekend uiterlijk des namiddags ten vier ure van den 3 Junij 1863 op gezegde Secretarie moeten ingeleverd zijn Boel hande Leesbibliotheek De Onderse pekende heeft de eer mede te deelen dat hii zich te Gouda op de We=thMvpi ii l ij de nnv e heeft sevestigd als BOEKHANDELAAR en LEESBIBLIOTHEEKHOUDER Zijn winkel is tlians ruim voorzien van de meeste BINXEX en BUITEXEAXnSCHE WEEKEX inzonderheid voor Studie en Onderwijs benevens alle sjjrien van Tct kPD Kantoor School en SchrijCbcliocfkn DIVERSE PAPIEREN enz tot zeer billijke prijzen iim 4000 HO U AXHSaiE fn U lkc in de laatste jüren Zijn uitifbrpide LEESBIBLIOTHEEK van i FHAXSCHE Boekdeelen irv t t f ii iie wp lijn uittekonieii Ook beia t hij ieh met het le eren van Bind iDrukwërk m plaatsing van AdVertentien in d e Ih g i ilpii Auig zien hij alle order net den nieesten spoed k n uitv ieren zoo eiischt hij door eene naai keurige en soliede brhantielirgr zich de gunst en het vertrouwen an zijn Siad en IaiKif enoot£ii waardig te maken Oicnii M 1S63 T C MAAS Jr P1AM 0 TE ROOP Door bijzondere omstaadig i den wordt voor den geriugen prijs van ƒ 300 te koop aangeboden eene zoo goed als nieuwe PIANINO zijnde 7 octaaf en Ssnarig in palisander houten kast te bezigtigeu bij A QUAXT W ijdstraat te Goüd i bij wien voortdurend eene schoone collectie diverse Zang en Piano Muzijk voorhanden is Men verlangt binnen de stad Gouda tegen 1 AugUStUS te huren een HUIS bevattende minstens 5 kamers droog eu liefot met frii Tuintje er achtir Men adressere zich onder de letter Z bij den Boekhandelaar A EElXivMAX Lange Tiendeweg alhier Prijzen der Effetlen pCt Xed w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 Handelm 4 O l Eeening 4 Aand H Sp 41 2 d Rijnspw 41 2 België Eotts 21 2 Spanje obl 2 d btiitenl 3 d biunenl 3 Portugal obl 3 Etis obl H 5 d 1S28 29 5 CertlS31 33 5 d 1840 4 5 serie 5 d G serie 5 Volget Spw a l uiseu l Sö J 5 Oost bijGoll 5 dito 4 dito Mct ill 5 dito duo 21 2 d iuiteAiast 5 d iiat Ls54 5 Mex oblböl 3 AMSTEEDAM Dingsdag 2ö Mei Laagste koer HüüLStC koLi s kon S 63 Ü3V o V 14898 47V 5 53 50 47Vs 48 51 48 5üW 101 85Ï S SSVg 203Vs 77= 4 flO Vtr 203V4 77 V OV nh C3Vö 7 32Vq j 83V 331 2 67 s 33 83V 67V 3b Ter Küclilnikl iri v y A J LNKlli i Nieuws en voor Gonda en Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Ia de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voreu De prijs per drie maauder 2 franco p post 2 25 I De inzending der Advertentieu kan geschieden tot des I morgens ien 11 ure KENNISGEVING De BE ËGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van bclangliebbenden dat door den heer Commissaris des Konings iu de Provincie Zuid Holland op den 20 Mei 1863 zijn executoir verklaard Een voljaars oen drie een twee en een een kwartaals Kohier voor de belasting op het personeel over het dienstjaar 1802 63 X 7 8 9 en 10 Dat voormelde kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet ie voldoen en dat heden ingaat de termijn van urie m ikjjen biuaen welk de recUmes behooren te worden ingediend GOl DA dm 2S Mei 1863 De BfRCEMEESTEB voornoemd YZENÜOORX öuitenlanö Londen 26 Mei X aar men verneemt heeft graaf Russell n de vorige week aan den briischen ge ant te Londen opgedragen aan de fransclie regering te kennen te geven 1 it liet britsch gouvernement met eeuige bevreemding den loop van zaken in de mexicaansclie aan gelegeiiheden heeft gade geslagen daar Erai krijk tot de interventie die reeds op zich zelve iets bevreemdends heeft bepaaldelijk is overgegaan met de ver ekering dat de Me vicanen in de lioogste mate tegen het bestuur van Juarez waren ingenomen en dat alleen de verschijning vaa vreemde troepen voldoende zou zijn om dat bestuur door de bevolking des lands te zien omverwerpen teruijl nu bij de uitkomst daarentegen blijkt dat het mexicaansche bestuur zich als betrekkelijk sterk en populair heeft gekenmerkt ten gevolge waarvan Erankrijk stuit op een tegenstand die eene algemeeue verwondering te weeg brengt Op grond daarvan meende dan ook graaf Kusscll bij Frankrijk te moeten aandringen op het enscluhjkc van een einde te maken aan de vijandelijkheden aldaar te luide Parijs 27 Mei Aan de russische legatie alhier ziet men den uitsl is der verkiezingen mi t zekere spanning Ie gemoet Men gelooft namelijk dat de houding der fransche reireriuir in de poülsche aaiigeleïenheid van den uitslag der verkiezingen afhangt Iu afwachting daarvan duren ie ondcrhandeliijgen ijverig voort daar de oosten rij ksche regering nog steeds bezwaren in het midden brengt waaruit misschien wel eene scheiding tus ehen die mogendheid en Frankrijk en Engeland kan voortsiiruiten In sommige diplomatieke kringen wilm en weten dat het einde der opgemelde negotiatieu nabij is aangezien de russische regering thans zelve voorstellen heeft gedaan wier aanneming door de groote mogendheden niet onmogelijk is en waarmede Oostenrijk zich gereedelijk zal kunnen vereenigc a Ivopens deu inhoud dier vooistellen wordt echter niets medegedeeld AilverteDlie lad Onistrel en De prijs der Advertentien van één tot ze regels met inbegrip vau het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone l stters worden berekend naar plaatsrc imte Weenen 27 Mei Men verneemt uit eene goede bron dat het turksche budget buitengewoon gunstig is uitgevallen en binueii eenige dagen officieel bekend gemaakt zal worden Het behelst o a fiuaüci e hervormingen eu eene verhooging van de belasting op den tabak en meer andere artikelen waarvan de zuivere opbrengst aau de keizerlijke bank zal worden afgestaan als waarborg voor de reute betaliag der gevestigde schuld Men verzekert dat de russische regering aan ons kabinet heeft medegedeeld üat zij bereid is de voorstellen met betrekking tot de reorganisatie van Polen door hetzelve gemaakt aan te nemen Hierbij is naar men beweert eene voorwaarilegesteld namelijk dat deze uieuwe overeenkomst de bekrachtiging zal eriaugen der groole mogeuiiiiedeu Berlijn 27 Mei In d e zitting der kamer van afgevaardigden IS heden bet antwoord ingekomen van den koning op het bekende adres Dat antwoord is door geen der ministers gecontrasigneerd eu wordt door den president der kamer voorgelezen De koning zegt daarin dat Z JI aan zijne opvatting betreffende het in de rede vallen van deu minister v iu uorlog zich a in zijne vorige boodschap refereert De ueaiaiul des laud is deu killing bekend De kamer heeft door hatr adres de hoop verijdeld om gemeenschappelijk inet ei ni ler e wirkea Hare houding ten aanzien vin buitenland eli vr i ig= ukken beett Z M diep bedroefd Pruisen bevindl ie niet op eeu meer gei Oleerd standpunt dau andere mo e hiited u Eenige afgevaardigden hebben gedreigd de regering de middelen voor de uitgaven van oorlog te weigeren Tegen dk eene ongcmoti eerde p g ng tot inbreuk op de cuusritutioiieie regteu komt de koning met allen ernst op hij zal de regteu der kroon ongeschonden handhaven en niet dulden dat het zwaartepunt der regering verplaatst worde De ministers hebben het vertrouwen des konings hunne handelinïen yjue ioe temmiug Graaf Euleuberg ini iisier amu koopltaiidel heeft vervolgens medegedeeld dat de kiuit r ten 2 ure in de witte zaal van het paleis zal gesloten iorden In d sliiitii gsrede heden door den heer vo a Bismarck gehouden heeft de e o a gezegd l e tweede kamer heefi zichdoor haar adres vau 29 Januirij scherp tegenover de receriuggepLiaist eu niettegeu taaude konings antwoord is h we iioudinu nog sleeds van dien aard dat elke schikking onmogelijkwordt Zij heeft door de dei itlen over de buiieuLuidoche politiële de haiidelihgen der regering trachten te lerl oiiiueu endaardoor de agitaiie iu de aan Polen grenzende provinoioii bevorderd Zij heeft de voorstellingen v in Pruiseiis vijanden totde hare gemaakt en bezorgdheid opgewekt voor builti laiidschegevaren eu voor verwikkelingen waaruit een oorlog zuti kuo uen ontstaan zonder dat de bestaande belrekkingen met devreemde mogendheden daartoe gegronde aanleiding gaven Zijheeft bovendien in haar laatste adres alle medewerkiag met deregerio bepaald geweigerd Daardoor is de sluiting der beraadsL au en onvermijdelijk geboden De iregeriui behoudtzich de beslissing voor hoe zij de onafgedaüc ün mi hrli wu tet zal ten ieiiide brengen Zij hoopt zich te eei iarftjjd imr idfi wolks ertsenvvfcordigiuj ite zullen Tersu