Goudsche Courant, zondag 31 mei 1863

ötnnenlanb Gouda 29 Alei Gisteren avond i alh er eene vergadenaz gel o den vm de ledeu en begunstigers der A ins aanden dings laj morgen ten 12 ure zal de gemeenteraad eene zitting houden tot voortzetting der delibeiatieu o erhet briudreïlement De oorLitz gen n deu hooioogst zijn o er het al remepn m de e om = rekea niet gunstig Het vruchtbare wedei m het bejui der lente deed de grisplant reeds vroegtijdig wer eu tem jl de diirjp geïolgl kjude en droogtehet knchtis uitstoeleu belette zuodat de hoo lauden aan den roud s eclil bezet zijn Te Ko lerd im ijn circula j e = rondgezonden betreifende Uet houden v in een gecoetumeer eu optogt ild lar ter gelegenheid der tee telijke viering v m het óOjarig jubilé van Nederhuds herkregen ouifh inkeiijkheid m de maand njvem ber a l it liet j rogramma bij de e circul ure gevoegd blijkt dat de stoet o a zal be uten i zegenagens ter eere an Orinje vm koophandel i zeevaart en van Kutterdams UjVer ieid Bij gelesenheid eener mededeeling van hetgeen een dood paard m Lugehnd n lard i vveru er onitr oek edaan mar de doode paarden van ms erd un en levond iiici gelijk trouwen wenook wel t verwachten n i dat ook d lar nic er van verloren gut in de paardenshgierij Ie Vmstcrd m T dt eenoud piird a ui du voe lieJ u eu uoeren betuld met ƒ I tot Ib 1 Hoorn daarmtesen ontvangt men dairvooi ƒ 20 en meer ja = om ƒ i a 70 ei vaudair dit lidiu tu ouue paarden uu Fne hndua r Hoorn zijn oveige onden liet vleesch wordt te Hoorn verkotht tegen dertig ctut het Nederl pond ot onder den na im vin rundvlee ch ook voor hoogeren piijs In Zeeawch Moandeien kunnen de boeren 7o tot üO voor 7ulk een paard krjgea dit dan naar Je p aidensl igterL ie jent ireljngt en u iiei es veranderd wordt ie Amsterdam Is l t eei V n p irJenvleesch tenzij het onder uen naam van raid ce e i mogt m evoerd worden eene zeldz iimneid dewijl ucu daar oor een goeden prijs tot voeder voor houden en voor ue nieren m atura ras 1 igistiajnaken kan Het ochijut overfens dat h t p iardenvlee ch te Amsterdam nog t hoog in prijs 13 om er mest van te maken zooals te Parijs door ae firma s Kraftt en Rohan geschiedt lot voeder voor de varkeus verd het vroeger meer gebruikt dan tegen loordig omdat men het vleesth van een paird dairvoor geoezigu niet hooger d m drie eulden schat en de varkens van dit voeder vooral oc het gekookt IS ligt am doorloop lijden Lene piirdeuhuid zal gemiddeld ƒ S tot ƒ 9 wiird zijn De pe en en hoeieu gian uair de llJmzlederlJe de beenderen na ir de kuoopeu t iLrieken het haar mar de t ipijt en pairdendek weverijen lu d Goe i he Courant iee t menOndei de vele p ial en w lar men op vermindering van den g pi js a indiingi is ook Goudi Saar men liaus verneemt 1Je directie uer fabriek alJiar geuegen m den piijs voor pirticulieren te verminderen bijUdien de rul der gemeen e er m toe temt om h t tontrut omtrent de stedelijke verlich ting me mmstei s O j ireu te verlengen Bij den hevigeu trjd die de er dagen tegeu de gisprijzen gevoeru v ordt is he ni tnun i dat de fdruken ook rp hun voordeel bedacht zijn En w lanetr din de geiiicntebe turen zonuer schide an hunne de de iibrieken te jfDict komen om langs den weg de ga verbruikers voordeel uu te brengen dm nug men wel ensehen dit de lestureu i iet lUcn aar eleu om te doen wat in het algemeen beliug moet worden geicht Lei bei isch blid deelt eene correspondentie uit s Hagemede waarin ge eg 1 wordt dat deer dagen ic sHige eenenieuwe opvoering is gegeieu van Skakespeaie s mecterstuk veel geschreenn en v e mg wol Men heeft durb j het oog opde interpf li itie Groen en karaktenseert die zoo als zij meeuenvnj bechouwd moet vi orden De interpellitie van den heer Groen is zooals men weet afsrcloopen met de verwerping van zijne motie door 4Ü stemmen egen 25 die haar goedkeurden Die u tkomst en veel niternog de di us ie zelve heelt bewezen du die schoone blad ijdein de ge chiendeij van ons parlement zoo als zekere p irl j heeltgezegd n et anders is geweest dan eene onbeduidende maa niettemin hatelijke aanval op het ministerie Wij betwijfelen dm ook e r ol de voor pelling veriuld al worden dit na de vc werpiug der motie in de kimer de belangstelling daarin bulten de k imer zal beginnen Toen het bij de discussie over de motie Groen al meer en meei duidelijk werd dit de kamer die motie zou verwerpen eide de heer de Briuiv dat het hein volstrekt onvei cbdlig vas of de motie iingenomen of verworpen weid w nt dit de waarheid toch altijd zoude bl jven dit het mi nis en het be mg van ed I nd heelt voorl ijge ien Indien de voorstelleis eener motie zoo onverschillig zijn omtrent den ilioop hunner pogingen dan is het jammer v lu den tijd die met de discus ie work verspdd en men handelt niet in het belang v m het lind om door zulke incidenten de behandeling V UI gewig ige onderwerpen te vertragen ALiu ils v gelooven mogen dat dergelijke motieu worden voorsesfeld omeen votum der kamer uit te lokken da het oordeel der meerderheid over hmdeliugen van hel gouverne neut doet kennen dm getuigen woorden als die van den heer Je Biaauw envan den heer Gioen uf van depit oradit men een echec loor ziet o V m ainmatiging die stoutweg zegsen doet o gij metm j instemt ot n et w ij alleen hebbeu de vva rheid s Gravenhage 27 Mei in de zifing an de tweede kamer der stiten genenal van heden zijn de bcr ladslagmgen oier de begroot ng van kolomen vuur IbijJ voortgezet De heeren wn V sGri esande hebben zich op verschdleiwle gronden tegende begrooting verKlaa d De heer v oothuijzen heeft nadere inlichting verlangd omtrent Let s elsel v m den minister ten einde daarn lar zijne stem te regelen De heer v Bosse il in atw ichting van de handelingen des ministers voorstemmen De heei v ï i pen vroeg een inlichting De minisie lan kolomen hield een uitgebreide rede die hij morgenzal voortzetten 2S Mei In de zittins der tweeje kamer van hed n heeftde minister van kolomen zijne rede van gisteren vervolgd Hijheelt het elsel nopens de 1 indrente en andere voorname puntenontwikkeld en de piekeis op de bijzondere punten beantwocrdZ ji weiisch Is stelsel tegenover teUel te itellen en een debatte voten op pi ictisch terrein De hh iiitgens Groen vanPrinsterer en Ge ers Devnoot hebben den mini ter gerepliceerdDe hh Me er en v m ispen v m Sevemei hebben zich tegende kolouiile politiek veikliard De heer Godetrol wenscht nogopheldering omtrent bep i 1de punten om diiriu ijne tem te i bepilen Morgen zal de di cu sie voortgezet orden De mms ter V u bui enl z ikeu heelt het iniwoord der iLs ische lege iing op de 110 i van Nedeiland voorgelezen Dit antwoord zal gedrukt w ordei 2 t Alei In de heden gehouden zitting van de tweedekaïner der staten genenal i de algemeene bei i id laging overde begrooting voor het departement v lu kolomen voortgezc De hh van Lijnden eu van Goltstein vcrklaird u zich tegende politiek des ministers De heer v Heukelom verhdiadehiar uitvoerig eu wees op het verbond tusschen de eoiiservatieve eu de anti revolution ure pirtij Ook de heer v d Lindensprak in dien geest ooi Is hebben eenige ledeu gerei leeerd Morgen voortzetting In ue th ins rondgedeelde uitvoerige memorie van beantwoording nipens het ontwerp tot regeling vm de exploit i ieder stutsspjorRegen en de bekrachtiging vin sommige artikeIe eei er conee e wordt iii het breede liet beginsel v ui pirticuliere boien staits p p i tie virdedigd oowri mt een theoretisch a sprntiseji oogpunt en wordt di irbij tevens i i igf looiid dat ells in staten ilw lar oe st uts e ploir itie besiau de eiploitatie door pirticnheren s eejs grooteie nubreidingen verkrijgt elan dio door den sti it Overigens worden de bepalingender exploit itie n et en der concessie ehe b ee Ivoeriff verded gd en hier en daar wijzigingen ol verduidelijking van redactieamgeurigt en is een ge ij igd ontwe p en eene gewij igdeconcessie overgelegd Die vennderingen betiellen evenwel nietde hooldbegiuselen of de voorium Ie voorn urden Bij besluit vin dui gouv generiil i eene commissiebenoemd bestaande uit den procureur gentri il bij het hooggeregt hof vin Nelerl Indie als voorzitter den directeur vanhnaueien den dir lenr der middelen eu domeinen den resident vm Bitam den heer 1 Ament gepensioneerd hootdambtei ur den heer H J Ciuneins koopmau den heerjhr mr I Jnuius vm Heniert advocut en procureur bij hethoog geiegtshjt vin ederl Indie en den heer C T Deelemin civiel ingenieur ils leien en den adsistent n i nt vcorde pjiitR te Buavu ils e iet ir s met opdrigt a i ie commissie om een u tgevveikt plin v de instelling en eikmgvm geraeentebesi ireii op de hoofdplut en van ï ederl Indiote ontwerpen en de regering ain te buden Heden heeft het provinciaal geregishof m Zmdhollanduitspraak gedaan m de za ik van Pieter Baas laatst w oon icbtij te Waddinxveen beschuld gd van moedwilbgen manslag op zijne huisvrouw gepleegd Het hol heeft overwogen dat de dood der vrouw het gevolg is geweest van d n toegebragten slag en hem alzoo schuldig verklaard aan het hem ten laste gelegde feit en veroordeeld tot vijfjaren tuchthuisstraf en m de kosten Gemengde Berigten lo Ruilnnd en Turkije lieeft men zeer guc tiee budo etteu opgemaakt WöDt litt pnpier is f celililis Het paarl M ccaroui dat bij de dtrby wedreuiiea dm eer tni pnj be In tide heeft di Ti djg meer dan een mil liotu KuldeL met ersclullcnde wedding chappen gcionnen In de Levant tjaat de katoen cultuur reer De keuer an Brazilië blijft stil te huia de keizer an Brazilië dienaar Europa komt is een oorlogschip f Krimpen aan de lek zijn mbtenarer tiaugekomen ter opneming van den spoorweg an Rotterdamna r ordrecht Het is te h pen dat die rietiii emdelijk be liat worde j e kioonpnns in Pruiaen kan la ici krijgen bij zjn sihooumama IC tor ia mdien de lucht t Btrlijn niet gezond meer is Mlu vreestdat het ijzeren chip Jan de W itt kap Guijt vergaan is daar het reedsmeer dan 7 mianden geledeu an Batavia Ingezonden Mijnheer de Redacteur Hoezeer wij de Goudsche Couran dink schuluig ijn dat ons vm tijd tot tijd h t een en ander van onzen edel acht baren raad wordt medegedeeld zoude het velen zeker aangenaam zijn hierin nog eenige verbe cring te zien brengen In het verslag v m de laatste zitting van den raad lezen wij art 1 art 3 enz amendementen hierop en daarop m lar d it geheeie verslatr hoe I ing het i m lakt ons niets wijzei Zoude het te veel sevoidcrd zijn indien de artikelen en wijzigingen kortelijk ve meld werden Din eerst toch zouden vvij het kunnen begrijpen en onze raadsleden leereii kennen De veibetenngen vroeger gevraagd en verkregen doen ons hopen ook dit van de redactie te verkrijgen Eenige belangstellende lurgera Afschaffing der accynsen op de brandstoffen en de zeep E ndelijk is dan aan den wensch van zoo velen in den lande voldian en door et ministerie een ontwerp ingediend tot afsc ilfing v in de h itelijke accijnsen die hoofdzakelijk op den gciiigen mm drukken In die huisgezinnen toch wordt eten gereed gemaakt allen hebbeu brindstof noodig en dien bet den dus iin die belastmeen hrewel dit van geen belans is vcor lemind die i c kehjks ƒ lUO te verteeren heeft terwijl het van veel belang wordt voor hem die van 24 stuivers daggeld een hui gezm moet onderhouden In dit opzigt kin men dus die accijns bel istiii teregt hatelijk noemen maar bovendien drukt zij op nog een andere wijze onge ijk Wiren alle brand toifen bel 1st dm cing het m i ir nu ijn de talrijke hontverbniikers vrij en dit dit gctil vooral op het platte land vrij aanmer kelijk i heeft geen betoog van noode Een belasting op de schoorsteenen drukt dan veel gelijker en ontheft de behoeftige volksklasse Maar ook de nijverheid eischt dringend de afschaffing der belasting op de teenkolen Vragen de vvelgeziuden onder onze mdustrieelen geen bescherming boven vreemden zij ei chen en met legt dat de nijvcheid ontheven worde van de banden die haar nog drukken j eischen dat zoo spoedig mogelijk de tormahteiten worden afgeschaft waaraan zij bij het gebruik van steenkolen onderworpen zijn Al moge het bedrag van den pccijns voor de nijverheid gering zij door den vnjdora dien zij geniet m ir il te dikwerf zijn zj bij in of uitslag afhankelijk vm de ambtenaren en deze kan mea het toch ook met altijd tea kwade duiden daar zij zich met overal fe gelijk kunnen bevinden Het 13 dus te hopen dat door een spoedige behandeling der belastingwetten aau den wensch van velen voldaan worde Ook de afschaffing van den accijns op de zeep moet men toejuichen al ware het alleen om de misbruiken waartoe dic belasting reeds aanleiding heeft gegeven Door de vorderingen in de scheikunde en door de meerdere toepassing diei wetenschap in het dagelijksch leven zijn verschillende eenvoudige middelen bekend geworden ter vervaardiginj v n zeep en deze zouden met vrucht hire toepassing in jjroute I iisgezinnen kunnen vinden ndien de accijns op de zeep zich met daar egen verzette de afschaffing is m een ander opzigt nog oneindig belangnjker Zindelijkheid is een hoofdvereischte voor een geweuschten gezondheidstoestard Besmettelijke ziekten vinden hun oorsprong en uitbreiding in onzindelijkheid en vndheid en allet wat dus strek en km tot bevordering der zindelijkheid moet door een verlicht bestuur langemoedigd worden Daartoe kan het goedkooper worden der zeep bijdragen en daarom ook moet men de voordragt van den tcgenwoordigen minister van financiën om die belasting af te schaffen io8juichen Het is dan ook te hopen dat het verlies van ongeveer viermiUioen die deze aceijnsen opbrengen geen overwegend bezwaar zijn om zoo spoedig mogelijk tot de afschaffing over te gaan P Vergadering van den Gremeentsraad Zitting Wtt Vrijdag 29 Mn Afwezig zijQ de hh Herman d Groot vaa Bovcne en ileutmger adat het verhandelde in de vorige vergadering gereaumeeru eu goedgc keurd s geeft de voorz keunis dat zijn ingekomen eeue miasi e van de ounn voor de opeubare leekenschool houdende kennisseviug van de aftreding van den hr iniH als zoodanil en aanb vthng voor die va cature er vi ie tot eene vol i vergiidern g Missive van de bestuurders der Israel tische school met aanbieding der verantwoording over 1862 m hauden eeuer coaim ziende de hh van liovenc Buchuer en van G unep Aïis=iTe van B en ten geleide eener aanbeveling van de hh Hoei Ling Nagelk eu Bii ic voor de betrekking van hulponderwijzer aan de openbare tua cheust lol ter visie tot eene volg ver iadering Hierna worden dt disiussieu hervat over de outweip t oMeuing op de brandweer en wel over art G hetwelk even aU de vroegei reeds be handelde artt van hoofdst I maatregiku ter voorkoming vai brand tüt langdnnge gedacliteiiwisselmgen aanleidiiu geeft waaraan herhaaldelijk de hh Pnnce v Gennep Kemper laU lid der eoram Reray U ester baan Kist de vooiz Fortuiju Droogleever en irulv deelaemtn en stelt de hr Ki t eene gewijzigde redaitie voor welk voorstel behoorlijk on dersteund en nadat daarover nog behalve de voersteller de hh v Gennep lo tiijn Prooiïle ver Remv Kemper en irulv gesproken hadden met 10 tegen 2 stemmen wordt aangenomen tegen de bh Kemper eu Pnnce Art 7 lokt ook langdurige besprekingen uit waaraan d hh de Grave Kist Pnnce Keniper I oituijn Droogleever l ullj eu van Gennep deel nemen waarna de leer Pnnce een imendement voorstelt dat dadelijk ondersteund word maar nog tot andere gedathlenwi selin tusschen de hh van Gennep Kist Keinper en de C vi aanltidiug eeit waarop de heer Kemper een amendemeut voorstel waarover de hh FortuijU l jogleever We terbaan eu Buehner het vjjrd voeren en hetwelk lu steomig gebragt met o tegen 4 stemmen AOrlt verworpen voor Je voorsteller ett de hh van denuep Porti iju Uroot ieever tn Ki O ai=nu woro et amen dement au den lietr 1 riuce m ouivraa ptbnot en met 10 tegen S stemmen aangeuomeu tc tn Ie hh hemper ei K at Bij het beiaadaligen over art st It rctd uadelijk de leer Pnnce voor dit artikel te doen verv illeu en wordt over het al of met doel matige daarvan het wooid tvoerd dool de hh Tortuiju Droogleever Kemper de Grave de 1 nu vangen de di cussieu aau over art en doet de heer Bij de beraad lagiug over art 10 raaakt de heer Buchner de aanmer king dat tea gevolge van eeni abnis eene groote onjuistneio lo het ar moet zijn ingeslopen en uada di door den Bij de behindeling vnn art 11 verlatende hh tte teibaan ea Buchne de vergadering en voeren het woord de hh Kiat en de Grave welk laatste eene andere reJaetie oorstelt welke even al het art met slgem stemmen wordt ticenomen Wems het vir evuidird uur o dt de vcrgadcriDg verdaagd