Goudsche Courant, donderdag 4 juni 1863

de tonin speelt een sevaarlijfc spel vooral onder de tegenwocrdi TJ omstaiidighedcu da ir Pruisen zicb aan Rusland vastklenif dal de hai den vol heeft u u zich zelf te helpen Grikenland heeft uog altijl geen loniüg de beslissing zal e dra volüen naar meu ver ekerc En dit is dringend noodig want onrust en verwarring heersehcn in het verdeelde rijk öuttenUiti parijs so r i Li v i e van de Moutalembert aan de lic cr luidt aiuii Ik vraag lain i r is ingen en meer rijhei l minder iLiitiepligtigfii en betere controle minder arbitniire haudeiiiigen en meer vera uourJelijkheid minder polioie en meer liscuMie Miju geheele prugrimma is vervat in drie woorden welke zaken uudruklien even noodig voor het l iud als voordeelig voor de regering rede sp iarzaiimheid e i vrv lieid In de circulaire den 2S dezer door gra af de Persisfuy aan de prefecren gezouden wontt gc rii i uui de eers e maai sedert lie on tian v ui het kei errijk durven de pirlijeu die de in tellm en neike de Fr iuscheu zich elven hebbeu geireven vijandig zijn de iaa cl iiip u vojr ü r aliTemeen stemregt aanvailen niet kunnen ontkennen dat er seilert tien TOote diiiKu gebeurd zijn vallen zij de fluaucieie lu iairegeien a in wa irdoor di zaken ijn tot stand gebragt Het land zal zich e hter niet laten bedriegen W6ÖI16Ï1 Ici Van eeue goe l itiirelielite zijde wordt thans gemeui dit on e rcgeriug zicli na 1 ingd zeling eindelijk herfi Tigesloteu bij de wesier ciie ïiic geiuiiieitcn wat de poolsche a ingelegenheden betreft In de nieuwe dépêche aan prins Metternich gezoudeu w r t ge l dat de vegrriim het nupens de geheele kwestie in begii ei met die m ciji i t I r ag der onderg 5 liikte punten zal ge r i edeu door de ge anienhjke onder eekcn iar dui Weeuer verdri n He nc = r k he regering is zelfs niet afkeerig van eeue vertere ontwikkeling der bekende door haar gestelde punten en zjl mc leu erken tot verkrijging van den wapppsti staud Berlijn SH Iei ne l alste 1 tlingen v in het prnisische ministerie of beter ge eitd des kuuiu hebben overal waar men constitutionele begin len h iidigt een alleronguustig3teu indruk gem lakt Zelfs di it che digbladen laten zich over de sluiting der kiuners uit in bewoordingen die geen prnisisch dagblad wagen zou over te nemen Men voor pcit aan Pruisen dezelfde rarapeu welke het tbsuiatis uu van de eri sten der Houriions over Frinkrjk en Spanje gebr igt hett t Verlamd ra verminkt zal he in tenvil vau zijne militaire org uisatie het laatste over ehjt van aan ien verliezen dat het nog in het buitenland bezat en inwendiir in strijd niet den gee t des tijds ia zijne ontwikkeling belemmer l wor len OtnnenUnD Gouda 3 Juuij Xaar wij vernemen bestaat bij de afdeeling üouda en Omstreken der maitschappij van landbouw het voornemen om op de i de laatste helft der m mu uzustus te houden tentoonstelling van Jiund en W olvee uit te loven de volgende prijzen Melkvee Voor de beste Melkkoe Ie prijs i ï 2ep 10 3e p Getuisschr Melk chotlep ƒ 25 2e p 10 3ep id Mdkvaars Ie p ƒ 15 2ep 5 3e p id kiifdragende Koe van i S jaar lep aS 2ep ƒ 10 3e p Setuig chr Ji AiNFOKTEE S Voor de tvee beste in alle hoedanigheden meest uitmuntende Guis e Vaar en Ie p ƒ 25 2e p ƒ lü 3e p i fi Voorde2bes e Pink Kni kalver lep ƒ2lJ 2ep ƒ 1 0 3ep id 7 II den be teii llijstier oud 2 j iren lep 2 2ei ƒ I O 3ep id I jiar Ie p y 20 iep ƒ 5 9 deS be teiCuiskaheren lep ƒ 20 2e p ƒ U 3ep G 10 het be e Stierk lif ie p ƒ 12 2e p ƒ 3e p G n de 3 beste üuiscbanen nier i immeren lep ƒ 10 2ep ƒ8 3ep ƒ 4e p 4 Voor het Oui met ile meeste lammeren lep ƒ 5 2e p G den besten prlngf im Ie p ƒ 10 2e p ƒ 5 t Pluimgedierte Voor de beste toom Kippen van ée c haan en minstens 6 hennen lep ƒ5 2e p G Voor de be te toom Kalkoenen van één haan ea minstens 4 hennen Ie p ƒ 5 2e p G 1 Voor ie beste toom Gan en van één gent en minstens 4 ganzen Ie p ƒ 5 2e p G 17 Voor de bo te toom Eenden van één woerd en minjteiis 6 eenden Ie p 5 2e p G Voor de 4 schoonste paren Duiven Ie p ƒ 5 2e p O fraaiste verzameling vreemd Gevogelte ter op luistering van de tentoonstelling Ie ƒ 10 2e p G De leden eu voorstanders zullen uitgeuoodigd worden om In te teekenen voor de prijzen die zij genegen zijn voor hunne rekening uit te loven en het bedr ig ie stellen ter I dienste der commissie om verscheidenheid in de ui loving der nrijzen te verzekeren De namen der uitlavers zullen op de progi amnt ta vermeld worden Door de commissie uit het provinciaal eregishof in ZuidTToU ind is na voldoend e vameu als candid uu notaris o a toegelaten op 29 mei de beer mr J Fortuyn Druogleever Men verneemt dat ia eeue te Rotterdam gehou leu vergadering der oprigters van de rotterdamsciic b ink meer danvoldoende door hen is ingeschreven voor het bedrig v m viermillioen gulden in ue uitgifte der eer te serie vau vier millioen hetwelk zij voor zich hadden t erescrveer i Voor depublieke inschrijving blijft dus alleen over het aan ri nkelijtdaarvoor vastgestelde montant van een millioen gulden De burgemeester van Groningen heeft in den gemeenteraad eene voordragt ingediend omtieat het gebruik vanpetroleum en gasolie waarin de volgende bijzonderh den voorkomen Het toenemende gebruik dezer oUen en de verordeniuseu elders gemaakt om het gevaar d iarvan te voorkomen he ft den burgemesster bewogen inlichtingen te vragen vsa de pi geneeskundige commissie Die inlichtingen zijn hemverstrekt in eeu uitvoerig rapport dat hij aan den raad operiegt en waaruit blijken zal dat er onder de in den handelvoorkomende soorten van petroleum photogcne gasolie enz zeer ontvlambare soorten voorkomen dat andere soorten echter weinig ontvlambaar zijn en de onderzochte petroleum o a eerst bij eene hitte van 185 Fahr ontbrandde dat de meestontvlambare olieu het minst lichtgevende en het duurst in i prijs zijn dat alzoo de minst gevaarlijk soo ien he meest wonlen verkocht en het gevaar voor de algeineeue veiligheid Jus niet zoo groot kan zijn als wel eens wordt beweerd Met het oog hierop is de burgemeester tot het besluit gekomen geen voorstel te doen om iets te veronleneu waardoor de vrijheid van handel zou worden belemmerd en de zorg voor de veiligheid over te liten aan de bijzondere zorg der particulieren die in dezen hun eigen belang zullen weten te behartigen s Gravenhage 30 Mei in de zitting der tweedekamer van heden ziju de algemeene bera i ishtgingen over debegrooting voor het depart van koloniën en die over parasrraaf 1 koloniale politiek gefloten nadat de minister v inkoloniën de sprekers van vorige dagen en heden had biul woord en de minister van biiinenl zaken de door den heerGroen van Prinsterer besproken politieke kwesticn had bestreden Ma andag voortzetting over de verdere afzonderlijke deelenvan het koloniaal beleid Rotterdam 2Ö Mei Heden werden ruim 100 mudden nieuwe aar l ippelen uit liet Westland komemie van hier naar Engeland verscheept Xaar de berigtcn uit het Westland laat zich het gewas zeer gniiNtig aanzien en wordt de kwalileit der nu versclieeple aard ippelen geroemd Kruisbessen en meloenen wor len reeds gei egeid uitgevoerd en de handel in dergelijke artikelen schij t zich iioe langer hoe meer uit te breiden Dordrecllt 30 Mei Heden werd hier onder voorzitting van ilen heer J P Goedhart de 2 i n ewesteliike verL idenug in ZuidHolland van het iiederl onderwijzers genootschap gehouden 11 afdeelingen waren veriegenuoordinil De schoolopzieners P Komevn en Gille Heringa van iorliK hem en Schiedam veieerden de verga lering met hunne tegenwoordigheid Ook e heer Keyer burgemeester vau Zevenlini eu toonde door hei bijwonen der vergadering zijne belangstelling in het onderw js en herlual lelijk werd de weii sch g uit dal ZEd voorbeeld een vol eml j iar iloor velen zijner ambtgenooten in de e provimie niug srevolird worden Uit de verslagen der afdeeliugen bleek d ii meer en meer het doel van het ned onderw genootschap Hordt geuaarieerd en de belangstelling in het gcnooiseliap in de e provin ie meer en meer toeneemt 6 nieuwe ahieelingeu eeae vermeerderiu van 47 leden lU voorstanders en 1 hoiiora i lid sireKken ooit la irvan ten bewijze Uit h t verslag omtieet de vr grr uitL esclireven prijsvraag tot het verkrijgen van eei en leu r ui vo r hulponderw i zrrs en kweekeliiigen bieek dat twee aniwoorilen w iren ingekomen as het eene volgens het algeineen gevoelen der beoordeelaars in teen op igt de bekrooniiig waardig het tweede mogt de goedkeurini van vier iler bioonleelaars wegdragen en de vergadering besloot dit 1 111 k ie bekroonen Bi liet openen van hei raarabrietje bleek bekroond te ziju de af ii ir S iedreclit en omstreken van het ned onderw cnootsoaaji Zoo spoedig doenlijk zil het l ekroonde werkje in lU n handel verkrijgbaar zijU Zierikzee werd als phu ts v in bijeenkomst vqit de volgende algemeene vergadering gekozen Als afgevaarJigden voor de algem verg idering te Amersfoort weMen gekozen de heeren Goedhart en H irreboraée Na langdurige discussien over de schoolpligtigheid werd met algemeen goedvinden bedoten den afgevaar ligJeu om rentdit punt geen bepaal leu l ist op te dragen da ir men algemeen van gevoelen was d it de tijd voor eeue bepialde regeling nog niet was gekomen doch discussie omtrent die zaak uiet anders d in hoogst nut ig kon zijn Eene kernachtige redevoering van d P ilomeijn ten onderwerp hebben Ie de meerdere of mindere waarheidsliefde die in de groote maatschappij gevonden wordt op het ïeliied vau kunst en wetenschap sloot dij werkzaamheden Na den afloop der vergadering vereenigde zich de afgevaardigl n en eie leden a m eeucn eeuvoudigen maaltijd waar gulle vroi jkheii en scherts de meer ernstige bezigheden van den morgen aangenaam afwisselden Hoogst ingenomen met den doorgebragten dag scheidde men de beste wenschen koesterende voor het bestuur der gewestelijke vereenigiug dat ook dezen dag 700 herliiialdelijk getoond had die vergadering voor alle deelnemers zoo aangenaam mogelijk te willen maken Woerden Jnnlj in de gisteren alhier gelioudene vergadering van de pi commissie voor 1813 enz is besloten alvorens tot iu aineliug van bijdragen over te gaan aan de hoofdcommissie kennis te geven dat men eerst de bestemming der gelden wenschle te weten Oudewater 31 Mei H en werd de lang gekoesterde wensch der Hervormde gemeente vervuld De beroepene lecraar Kruijff van Koudekerke iu Zeeland alhier overgekomen werd des morgens door den oudsten predikant G Steenhoif naar aanleiding van de woorden van Paulus Rora I vs 16 17 KU 18j in de gemeenie ingeleid Des namiddags aanvaardde de bevestigde zijn dienstwerk met de woorden van Paulus Ephes 3 VS 16 19 Eette groote menigte woonde deze plegtig fid bij Gciiieiij de Beri ten Prins Lucicn Plural heeft nog eens 7ö 000 brieven op Sicilië verspreid oiïi zijoe rcittca op dtn tnioo io gi hengdi te houden Te Eu5ehed lullen iu den loop vau dit jaar niit alken de afgturaude fabrieken herbouwd maar oot haar getal mit 3 of 4 vcrmeerdei d wordeu Het tadje Heiisen in Bohemcn s bijna jchetl verbrand hkchts zes vau de 2t 0 huizen blev Il gcsp iard Men rekent dat de staat sehii d der unie thans 24B0 uulhcun j uldeu bedraagt In Egjiite heeft te licuha aau den spoorwig naar Daiuiette ecu wrschrikkehjke hrand gewoed waarbij 2 iO nienseheii zijn onigekomcü Zes honderd er gelsclie laudverbuizers ziju ii aar N Zeeland vertrokken Ue ieke paarden in Frankrijk zullen homoeopathisi 11 behandeld wordeu T Olmutz zijn 12 1 1 geïnterneerde poolsehe opstaudelingen b jeeu De hond ntentoonsteUuig te Londen werd op ciiii n ihiir door 31 000 personen teireii e a shilling entriïc btzocht De gevaiiïinstraf der protestanten te Malaga is eveu als die te Grenada in veilj inning veranderd Zij zullen naar Fraiili jk gezondee wordeu Men Ulektnt dat Home lu dertien j ren van b49 il gekost heeftmeer dao l is niillioeu iiaoe lu de maand augustus wil meu te s Gra ingczond ëïiT HET GYMNASIUM liet onderwijs van 2200 kiuderen in uitmuntende schoolJokalen met voldoend personeel kostte volgeus het gemeenteverslag bijiia ƒ 8 600 en dit geld is voorzeker niet ouaut besteed maar strekt ten zegen der bevolking Het onderwijs van 33 leerlingen op het gymnasium mede na aftrek der baton kostte aan de gemeente 4 000 ongeveer y oodat iedere leerling der gemeenie meer d m f 100 koste De beoor ieelini van hei gymuasiuni is thans minder meer noodig dit vonnis is reeds lang uiet alleen over dit maar over al die inriglingen uitgesproken en de wet op het middelbaar onderwijs al die inrigtingeu spoedig doen begraven Hier is het evenwel de vraag moeten de beidstin en der burgers nog lanirer voor een gedeelte dienen om slechts enkelen eenig gt brckkig onderwijs te verschaffen Zijn in april niet reeds leerlingen van het gymnas um naar eene bijzondere inrigtiiig overgegaan en zouden er dit jaar wel 20 leerlingen overblijven Moet die toestand blijven voortdurea tot de oprigting der burgerschool of zoude het etn zaak zijn het gymnasium zoo spoedig mogelijk op te heffen en de oude ktijnsche school te herstellen De leerlingen die geen gebruik maken van het onderwijs in de oude talen konden dan op eene bijzondere inrigling hunne vorming voltooijen en de klassieke stmii n zouden daarbij voorzeker w nnen vooral indien een leeraar in de wiskunde benoemd werd om drie of viermaal per week les te geven De bezuiniging voor de gemeente zoude vrij belangrijk zijn De tracïementen van rector en conrector op ƒ ifiOOen 1200 en dat van den lector in de wiskunde op ƒ 60U s lende zoude men met ƒ 1000 vr n de gemeente bij te dra en de inrigting kunnen staande houden daar men het miner al wei op ƒ 1000 a 1200 zoude kunnen stellen Bovendien had men voor 10 a 2 leerlingen zulk een kostbaar gebouw niet noodig wat o K geene geringe besuinigingzoude zijn en wat het voornar ste is het onderwijs zoudezeker beter zijn G Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Dingsdag 2 JuniJ Afwezig de hh Westerbaan Heutiager van Bovene en Herman de Gruüt Na goedkturing der notulen wordt onmiddellijk overgegaau tot de ïoortzettiog der beraadslaging over de verordening op het braudwezen en wel over art 1 waarover de hh Prince Kist Keinp 7r Foitiiijn Droogleever en de Grave het woord votre terwijl wordt voorgesitid £ te doen vervallen spreken uug de hh Gennep Kist en Pnuee welke laatste voorstelt de beide eerste paragraphen te doen vervallen terwijl de heer Kemper voorstelt het art paragraafswijze in stemn lug te brengen hetwelk wordt aaiigenomen met dat gevolg dat f l met ene geringe wijziging van red etie met 7 tegen 4 st wordt aangenomen tegen de hh Bra gaar Priuoe Buchner en Rcmy i 2 met 7 tegen 4 st verworpcu voor de hh v Gennep Keraper tortuiju Drooglerver en de voor f 3 inet jlg st wordt aaiigeuouu u Over alm i ont iaat eeue aiscnssiL tusachi 11 de hh Kist Furtuijn D cogleever Pniict v Gennepen Wemy en wordt dt ze ten slotte met O tegeo 5 st verwurpen l voor de hh Ura ajr Prince Kemper Yortc ju Droogleever en de Grave Ten slotli ordt het alsuu gewijzigd art m stemming gebragt en aangtnoi ieü met C tegen 5 stemmen tegen de hh Hraggaar Prince Buchucr Keir y j Kist Üij bet behandelen van art 13 stelt de hr de Grave eene gewijrigd redaetie i eu de hr Prince om het geheele art te duen vervallen waaio er de hh iJticbner Kist Kemper en v Gennep gedachten wisselen CU AUuu komt in dïscnssie art 14 waarin de hr Kist eeoe Terasderingen de heer Pmice het weglaten van hel laatste ged elte voorstelt waarna it hr V Gennep nog het woord voert cu het voorstel vac dcu hr PrinT m t G te en 5 st wordt aangenomen itcjen de Lh v Gennep Keiiiijcr Fortuijn Droogleever de Grave en de oorzitterV hierna wordt het aldus gewijzigd art met alg stemmen aangenomen De b baiidehiig van art 15 geeft tut Ungdurige en herhaalde debattee tasschcn de hh Kist van Gennep V rulv Kemper den Voorzitter Pnnee liuehner en Fortuijn Droogleever aanleiding de heer Kist stelt een araenJeineiit voor hetwelk echter niet oudersteaud wordt waarop de beer iruly eeue wijziging van redactie voorstelt welke aangcoomeu wordt als mede het geheele alsnu gewijzigd art met alg stemmen cp éëne na zijnde de heer Kist Bij de beraadslaging ever art 16 stelt de heer Kist ten amendement voor ter geheele verandpring van de redactie van hetzelve welk voorstel met alg stemmen wordt aangenomen Art 17 geeft aanleiding tot eene gedachtetiwisseling tosschcn de bh Prince Buchner an Gennep en Eemij eu wordt met eene geringe wi ziging met alg stemmen a uigei omen AlsDu wordt bij de behandeling van art IS door de hh Prioce vaa Genoep de Grave de Voorzitter Xirulv en Furtuijn Droogleever Let woord gevoerd en stelt de heer iruly voor het art te doen vrvallcn hetwelk ondertsteuud zijnde door de hh Buchner en Remy nog tot discussie van de hh Kempcr en Ki t aanleiding geeft waarna het voorstel van den hr Virul gewijzigd wordt namelijk om het Ie lid te doen vervallen en eene ni uwt red uite voor de 2 5 aan te nemen het eerste gedeelte van het voor=rel wurtlr met 7 tegen 4 st eu het 2c met alg st aangenomen t gen de hh v Gennep Kemper Fortuijn Droogleever en de voorz De hcraad laging over art 19 aangevangen zijude worden de discussien daarover gcioeid door de hh Kist Viruly Prince Buchner en Kemper en itelt de voorz oor dit art te doen vervallen wahrtoe met 6 tegen S st Wordt besloteu tegen de bh Braggaar Kemper FOTtuijn Droogleever de Grave eu de voorz Art 20 geift tot gcene bijzondere beschouwingen aanleiding echter wordt eeue kleine verandering van rti actie voorgesteld waarover de hh v Gennep de Grave en Keuiy surcken daarci wordt het art met eenparige st goedgekeurd Art 21 geeft d Kirentegen aanieidins tot langdurige debatten waaraan deelnemen de hh Buchner de voorzitter Fortuijn Droogleever ViruÏT Prince eu Kist let voorstel om het geheel art te doen vervallen wordt met j tegen 5 stcmuien vcrv orpen voor de verwerping de hh Braggaar Virnly Priuce Buchner en llemy als nu stelt de hr imïy voor dt bepahugcn sub lit a te doen vervallen waartoe met 11 tegen 2 t besloten wordt tegen de Kf inper en de voorz nadat voor de bepalingen è eeue gewijzigde redactie wa voorzcsfeld worden deze mei 7 tegen 4 at aangeuüiueu tegcu de hh Viruly Prince Buchner en Reravt en nadat omtnut dic onder litt c door deu hr Buchner was voorgesteld die ook te doen vervalleit eu hierop door den hr v Gennep was gerepliceerd U dat voo tcl met Ö tegen 5 st verworpen vom de hh Brajtgaar Viruly Pniico Buchuer t ii Uemy en das het gdrijzigd art aangenomen V f Lii het u g ord rde unr wordt df erg denng getloten