Goudsche Courant, donderdag 4 juni 1863

1S63 M 1 4 Zondag 7 Junij Biirgerlijke Stand GOUPA fïtEoRr N 2s Mei Johannes Wilhelm ouders W Boer en H C Schipperl D 29 Hendrik oude a li Kraneiidonk en M Schorel Uaa o ir J V ilteuborg eu ïruijinsn MiirÜJlena Cyiharma ouder J H Mi p cu A K de Kuejit Maria Lath inna oii lcr = A HavcrK iii e i M Ro kam 3 Jan ouders J Eiigclbregt cu W Hornis öl J o itis ouders J de Bruin er P tiiiee Johannes Chnti lan oiidtr C aii Ilufwegpii m J C f UhotiT OvhELhDEN J 1 Mei E Voorend ï iu r wtii J Potuit JG j 29 GMDUDSCHE COURANT ADVJSRTENTIEM Nieuws en voor Gouda eu l eze Courant verschijnt des Bonderdass en Zondags In de Stad geschiedt de uitga e des a ondb te voren De prijs per drï maanden is 2 franco p post y 2 De iuzendiug der Ad erteutieu kan geschieden tot des raorürens en 11 ure Openbare Verfeoopinff Ie O V Ei E op Woensdag den 17 Junij 1863 r liel N eii i fr e Z h r meest a l rrp k l iat i 0 J 1 K 1I OI met des TODrrai id irs ten f f in lie Xillpt KoFfniiris a m ile 7 V Mffi tK alihar viuCt U a iuzienlijk goed nndprlioi weti en met veel Lofd belegd HUIS en ERF ïenannid HH TOLHUl staniide en f il ir a I c 7 r to GOl DJ lc i N V K i Z nde in bet V t p ime bebaisLt K ü plat unnerr l en iri een trarmTi u 1 ivs tv ee pompen doe ui itiire Keider besclioteu Zoider en heij cn verder tot een wclingerigt Woonhuis behoort Ilebbeiitle men uit h£l elve ten dUera iiicrenai inst nitzigt op ea over de rivier d i IJ el de Haven en andere fraaije punten Terstond te aanvaarden De beKt van den koopprijs kan op het perceel gevestigd blijven erst ra verloop v in l ja ni opei ehb iar en tegen den iii ere t van 4 pCt jnjirs Een kapitaal KOETSHUIS STAL met hardsteenen Kribben ERF en open Plaats 3taande en irelegen aan de SpivTwgiiraat te GOl I A Wijk ¥ X 1 Ladaster sectie C X 442 Ttrstond te aanvaarden Een WUMKELHUIS er ERF aaii Je tTeiÜiartTi te OOI DA A B X 191 kadaster sectie D X 34 T rstoud te a nvHi rd n Een HUIS en ERF in de A U eiKiHUfj te r OZDA W k C kada= er tie D N 170 crlmnrd b J de we k En een HÜTS en ETIF in de Knvnjnit eg Ie GOiDA W i K t kadaster se ie D X 206 Tcrini irl bij de wc k adere inhehtinjen 7 ni e A men ter t tare V df r t w j poini EOOGlEETr te Gonj 4 Onttrangen £ ei PaETIJ nitmnnteude dubtel geraSneerde PETROLEUM j B PEETER Jz J Stolnijk 3 j 10 m A Sibbe ned van P Verspuij 7 K MartPHS wed an H Blakeubnrg 7b j 1 Jqbij T Piuocij Gehiwi i Juinj A van Eijk tn J l cunet II ii d J Ra e5teiju OUDEWATLK Zijl geb Mancii = d ï LKLFnFN Adri ian ItarUn Mont n 1 j van 27 Mei tot 2 Jiinij 18G3 Bevtlen Eiumifrje Krouci burg gf b Jlioiiwer d W i Openbare VerKoopins I te GOUDA ten sterfhui e van i en Heer G J OPENBARE VEIJWILLIGE SCHULTING aan de Y arU op J ag den 5 J anij 18S3 de T looniiid la ten 10 nu iii lef L emnit Dmgsdag den 9 Jumj isos d s j j vornniil Ts fen rre v in eene aan iCij I 1 KLllK aan om 7 7 vaii i KeneBOUWMANSWONïKGe Manufacturen i wei nooi bouw Xidcre iniiehtiiiL i ii ijl te bekoi icii ten lant rc v m den Xo r IV J fOETUIJX PR0Ü 1 ir VEU t CoiD GRIEI TDLAKD vE i WATER ile l i iii le en lm l ii ii de iren ii e OUDKUKIAlk vn tl J jisij ir en l oldi r e krtj i n dttr te m Verkooping OPENBARE Vrijwillige L ot m m 19 ie er l u l voor zooveel de Bon Mii iii u oniug en a uibehooren au guit tot d n J ci en voor Ee Xotaris en KLUl 1 te Moordrecht zooveel de LMiderijen et relt tut dcu en J iN sTII Til AX Ln CIU S te ii y leiden de jaars Is terfr DeOsiareti 7 11 voornemen r m ten er ƒ 800 in l e j r zreki van litnine priiielpden rn WoenS irinidla tcp o r 1 o ƒ 63 97 dag den 17 en Woensdag den 24 Polderl i ien over l 5 i en Kiinipe Junij l i telkens des Aoorniiddags nerua inls en DijU i tcn over Ib jj ten 9 ure bj veiljn en af iï in het beide ƒ 3 jier Ijiiiider bjgement vr Z vLM te Gomia te veilenen X nliie iiiionnatieii t e kanttre van df verküopen X i i 1 Sl IU ï te Oinlcrkirk XO J Eene BOUWMANSWONING m J tn ü C Kl i r te C v met Schurea en stalling bme jp r J ei vens eenigf perc eeleii WEI HOOI en VEENLAND Inet dm onderPrljZeil der MdH teil A MSrLltHAM J ngsdag 2 Jnnij gro id staande di ïdeï en onderde fi Ucifi ii tt lli OL t kous kuLfh 7 11 gemeente sf VIPJriJK in de polders l Ct Xed vv sch 21 dilo 3 dito 4 Vrijhurf en ii i Kiaiiieiilrotk te yamen t r grootte van 22 Bnnders 6b Eoedcn i 10 vy i 9 j 42 E len X 2 4 Bunder 40 Roeden JS Elien I Amort Synd il Handelin 4 KVé Ü I LeeniiiL 4 vl Aand H i 4 d K n p 4l IM ieUu t 2i P iije iibl 2 4S d bniiinl 5v u b i ni i OVio I ortiiiril 1 1 y 47 R I II T KiiS lOiJi WEI HOOI en VEENLAND 51 1017 fine tb tl oiu ei ïrrend gelegen onder de cremtciite ÜTEIX in deu polder f rjhjf A oornielde B uwman wonin £ en Lander eii be ooren tot de Vrijhoifi V I i u en Jh ooti i tIcr j N I i Banger01 Roeden 1 Ellen WEIen nCOILJlND tre eiren It J lU y ondi r do sreii e II KE lji iiI in den Gu r ijiiy l ij il r au 2Ü4 9l o I2IHVÏ 1I S 0 i i i 0 lil e 4 dl i ii I 1 Ie IvjLk ln klrrij vuii A ÜUl é MiK Te a iir lar I fne d 1 niT j L U e To Uitgave van A Lawje Tiendeweg NATIONALE MI LI TI r AFKONDIGING BURGEME1 TER en WETHOrOERri der Gemeente GOVDA iloen te weten d at inievolge art l iS der net op de Natiouale ililifu van den 19 Aui n tn5 1S61 SlimtiUail ifi 12 de INSPECTIE der VERLOFtiAXtJERS voor de ieineente OOVDA is bepiald op Vnjdag bu 19 Janij 1863 des morgens ten 9 ure Dat daaraan behooren deel te nemen de erZo yer der Sationale Mildie van de ligting voor oo ver zij vdór ien 1 April ISKï in het genot van onbepaald verlof ijn st eld daarondei ook beorrepen dezulken welke tot eeue andere üemeente behooren eu zich thans alhier ophouden welke Verlotgangcrs op voorsehreven daij en wr zich behooren te beviurlen op de SÏAOS TlMMEHWERr aan de Turfmarkl in deze Gemeente voor ien van de Khtdhuj en Vitrufit nuj htkken bun bij het ertrek met verlof medegegeven sm huuue Zakbuekjei eu van hunne 7 trtofpas fn Wordende hun voorts medegedeeld a Dat hij die door ziekte niet k in verschijnen een attest van eeu jeneesheer of Heelmeester door het Bestuur geviseerd moet overleggen h D it degene welke zonder perrai sie absent is volgens de Wet mei arrest zal worden gestr d t c Dat zij niet meer als vroeger alleen gedurende de inspectie maar thans volgens art 130 ifi 3 der wet zoolang zij in imiforui iju gekhed worden gfaeht onder de w ipenen te zijn lod it ongeregeldheden al ander ins gejdeegd bij het g ian laar de plaats voor de inspectie bepaald of bij het naar huis keeren voortaan norden gestraft volt ens het crimineel wetiioek en het reglement van krijgstucht voor liet Knjij ivolk U landv GOUDA dtn 2 Juuj 1S63 Be Srcri larii De Burgemeester DKOOr LEEVER FORTÜIJX IJZEXDOORX Öuitfnlanïr Lond Sn l Jun j Kiudelijk nebben de Grieken ecu koning Je protocollen zijn geieekeini alle be viaren zijn weggeruii L In eene II v itnrd ig te Kopenhagen gehouden r i idsverir uierii heet de prins Christiaan alle iegenbe lenkinL en laten v iren eu ieli zelven en z jnen zoon ter beschiki ing des konings gesteld Dien ten gevolge werd aan den deeiisehen gezant ic Lniideo bevel ge onden om het l iatüie protocol te ühileriei kenen het Mïik al oo in den loop di cr week zd wor leii iges eld Dan zal prin AdverleDtieblad OuislrckeD BR1NKMA N B n 61 1 De prijS der Adv crteutit ii van céu tot ze 1 regels intt inbegrip an het zegel is ü Cent voor eiken regel daarboven 10 l eut BiiiteiigLHune letters nordea berekend naar plaatMuunte PaiTijS 2 Junij Op eene enkele uitzon lering na zijn al de kandid aten der oppositie hier itekozen llerucge heerschte hier gi lei de grootste agit ttie enonverholen het men dom zijne an de 325 UU0 k ezers alhier hebben zich 90 000 onthouden Er zullen zes hersteinmingeu moet i plaats hebben nl in de departementen du la Seine de la Seine inf de la Giroiide du haut Rhone du Xord en de l Aisne De Press geeft heden tet volgend programma van ilt nieuwe opuositie Het doel naarnaar wij streven is de teniggave aan Frankrijk der vrijheden die het bezeten en verloren heeft Frankrijk heeft de persvrijheid bezeten wij eischen de persvrijheid als regt en als feit Fi aukrijk is in vrijheid gelijk geweest aan Engeland België en Znilscrl ind wij verlangen dat het dat weder zij De vrijheid ons ontnomen is zedelijk gesproken onze rijn oever onze immateriële grens tot wij haar ten volle herwonnen hebben zulicu wij ous verneder l gevoelen Hoe zouden nij dat niet zijn Fransciie nu wij in de oogeu van Europa van geheel de vvereltl minder vrij i n dan on e onmiddellijke n ibnren de Beigenl Dat gevoel van smartelijk gekrenkien billijken nationalen trots heeft zich geuit in de eeupirige er leziniien van P irijs en zou zich ook in de verkie ini eu in ae iee i r inkr jk genit hebben zoo de liberale unie met geigke middelen te en de regerings unie had kunnen strijden E it Mesicü zijn tijdingen tot 7 mei IM n w toen tePuebla nog niet verder gekomen en de a a nuiiitie begon teontbreken Sedert echter moet die ontv u L en ziju Volgenseen gerucht zou het garulzoeu versierkiiis outvauL cn In de laatste veertien dagen telt men op nieiiv pogingen n het werk om de aaiidaelit te vesi eu op de siraatverliehtiug door miildel van eleeirisch licht ilen merkt weleenigen vooruitgang op in de e w ye v iii veriichlu g m larhet bezwaar dat de hchtkern de ooien verblindt uaia eer menzich il de rigting daar heen beiveegi blijf nog altijd besta m Men ver ekeri thans d it leu onregi is beueerd Am het fransche gouvernement retds de ontwerp nüt i aan Rusl iudnopens de poolsche conferentie heeft gereed gema ikt en aanhet kabinet van W eeuen meile e leeld Inttgenieel blijkt het d it de drie mogendheden nog on lerliande en over den vormder noti s welke tlooi ieder hirer lan Ru l lud al norden gerikt Volgeus een gerucht z l de enirel che nota ret U binneneen piar dagen kunnen worden ver unaen Vj r k in nieamcdedeelen dat de enge iclie eu frm he ge anien ie r d i eoweder st ippeii hebbeu geila m om op r Mitibi r uge u tj e l riiisetiS ziensu ij e nopens de p e jisehe n zi e enheid te kuo en Even als vroeger zijn e hter die pogingen ook nu wedermislukt Het schijnt thans zeker dat men am ienlijte versgen naar llixico zendt ruim Ö OO ir n troepen enlogsvaartnigen Men gelooft niet di t het beleg voir tijd zal Zijn atgeloopen zoodat de fr aische IroepekDecember te JVle üco zullen atudcomeB