Goudsche Courant, zondag 7 juni 1863

De velJvTuditen staan n Frankrijk zoo gunstig aU sedertMrea het geval was ei mag dit zoo blijven dan hebben ij 1 een ruimen ooast te ver achten Vooral uit de noorlelijkedepartemenien luiden de berigten allergunstigst Weenen l Junij Men zegt dat ons kabinet zich nndel jk met het westen veretaan heeft Eene aan prins Metternieh T zondene dépêche bevat eene verstandhouding in beginsel Dt regeling der details zou door de gez imentlijke OTdeTteek en ireii d r weener verdragen geschieden Ons kabinet is niet gezind lesen eene ontwikkeling der pui teii die het heeft voorgesieia ea z il ook trachten een wapenstilstand te heipen tot stand brengen Volgens berigteu uit Hongarije hebben tegenwoordig te Pesth en m andere plaatsen eer talrijke inhechienisnemingen plaats Men maakt hieruit op dat de Hongaren de apa hie moede zijn waarin zij nu twee jaren lang verkeerd hebben Ook de tijdingen uit Bohemen en Gallicie gewagen van verschijnselen die doen denken dat de eerste kamer van nen njksraad bij hare wederbijeenkomst niel zonder stormachtige zittinren zal zijn Berlijn l Junij Men verneemt dat eene te octroyeren Inkperswet reeds gereed ma ir nug niet onderteekend is Ien verw acht dat 7ij weldra door eene wet op de vereeni rin en gevolg d zal worden Men betwijtelt echter dat ook nè kiesv et geoctroyeerd z il worden 2 Jiiuij De Staats VD eigpr bevat eene koninklijke ver crdeniiiir sesrond op art i 3 der grondwet en geconir isigneerd door de gezamentlnke mini fr K r tchtens dit stuk worden de ambtenaren der besturen betoegd verklaard om de uitgave van die d ijbladen wier taal over t algemeen het opciibitre webün in Kvaar brenir na eene tueeiie waar chuning tijdelijk of voor altci js te vert ieden zijnde I t miuisierie geregtigd om op denzelf len grond üe bezorging v m buitenlandsehe d igbladen te verbietlen 5 Junij De redacteurs van de Berliner Algera Ztg de Spenersche Zti de National Ztg de Vossische Ztg de Beform en de Volks Ztg hebben in een gemeenschappelijke verklarinï hunne regten verdedigd tegen de verordening op de druki ers v n 1 dezer voor welker wettigheid de regering den lanilr het bew js is schuldig geblevei Petersburg 4 Junij Het Journal de S Petersbourg deelt het aat oord mede van de beer Seward op Frankrijks uitnoodiïii ï aan het kabinet van WashiuEton om zich bij die mogendheid in hare stappen b j de nissiscae regering ter giinsite van Polen a m te sluiten De heer Seward heeft dit vaa de hand ge ezta onder verklaring dat Amerika zijne traditionele nietin erventie alleen dan kan verlaten wanneer daartoe oogenseliijulijk noodzakelijkheid bestaat öinnenlanb Gouda 6 Junij Xaar wij vernemen heeft de kolonel van Toll be lnteu wekelgks des Woensd igs avond op de markt alhier het hoorntnuziek te laten hooren De leien van de eerste kamer der staten generaal zijn ter versaderiiig bijeeu geroepen tegen dingsdag 16 dezer Uit Cnncao SL hr jft men van den 7 mei De comniirsien voor de verificatie der slaven welke de emancipatie moet voonifgaan hebben den 4 dezer haar werk be ini eii Voor ieder district is eene afzonderlijke commissie benoemd ir et toevoeging van een geneesheer Naar de onderhoori e eilanden zijn gisteren officieren van gezondheid vertrokken om de bij de verificatie benoodigde geneeskundige commissie op die eilantlen zamen te stellen Door de nederlandsche crediet en deposito bank is aan den gemeea erand te Amsterdam voorstesteld de geheele geldlecnins groot ƒ 16 000 000 over te nemen onder gunstiger voonvaarden dan die in de concepi vercrdeping zijn opgenomen Het b hoeft iel geen betoog dat dii anbod op prjs noet women gt teid orailat het de aanuemu g van het gehf elf p an dat zuo te regt als het to oe or not to he van Ne rlards hoofistad word beschouwd niet weinig zal bevorderen Nog altijd blijven de would be gemoedelijke tegenstanders van nns bewind beweren dat de nota aan het nissischehof ïe7nn all u Ct goed opgerioraen is F r staat echter duidelijkeenoeg in dat men ze opneemt in denzelfden geest aardoorzij werd insegeven Maar zegt men wat ditaraan voor if giuitbewijst toch d vt Rusland de za k afkeart Indien Rusland roedkeurJe dan had het zeker de indiening voorkomen door enen anderen we mei Polen in te slaan Nu vreest het nietten onregte dat de Polen opgewekt zullen zijn om te hopenop hetgeen Euslmd liever niet geven wil Maar om dit teToorkomen mogt men niet zwijgen De minister van den czaarkan wel niet anders spreken ea juist daann dat hij met eenige bezorgdheid nagaat wat de Polen uit alle die nota sktmnea opmaken ligt het bewijs dat men de regte snaar getroben heeft Voegen wij daarbij dai uit den aard der zaakKusland niet hoog ingenomen kan zijn met eene inmenging waar boven het zich altijd verbeven achtte dan was wel geenander antwoord denkbaar en is de meeste hoffelijkheid in achtgenomen waar men een welverdiend pijnlijk gevoel niet ontTeiazen kon Goet Ct sGlBiVÖIlhag © 1 Junij Heden zijn de beraadslazingen voortgezet over hoofdstuk IX Het grootste gedeelte van le zitting werd gewija aan de behandeling van M 4 5 i en 7 betrekkelijk de cultures en art 5 5 van he n gering regl ment Verschillende sprekf rs hebben d iarover het voord gevoerd en nadere inlichtingen van den minister verlangd waarop de minister bij herhaling geantwoord en nieuwe verklaringen heeft afgelegd Toen is de beriadsiagiug aangevangen over § 3 landrente 2 Junij De beraadslagingen zijn voortgezet over hetaanhangige wetsontwerp en wel net 3 de landrente en dedaarmede in verband staande kwestie vin den hoofdelijken a nslag Door onderscheiden sprekers werd aan de discnssie deelgenomen en voornamelijk het pnni behandeld van regeling bijde wet dat door dcii maiister in dit oogeublik nog niet beslist kon word n Vervolgens werden § f b J l en 11 inbehandeling genomen en begin gemaakt met f 12 fconsignaliesteiselj 3 Junij Bij de discussie in de tweede kaaier over de begrooting voor koloniën is heden de behandeling van bet cuusigiiatiestelsel afgeloopen De ndaister wil met voor igtigheid op denbestaanden voet voortg iau met den verkoop van prodaoten hij heeft zelfs eene aanvrage uit Indie om meer aldaar te vpikoopen afgewezen Dt pir igr ifen over de iiidische begro ititigen het delensiewe en ziju mede algehandfld 4 Junij De discussie over het hoofdstuk Koloniën isheden afgelooi en Het is aangenomen met 43 tegen 25 St terwijl de vier afwezige leden v Bosse Jespers Kien enNoltheniuaJ waarschijnlijk geen verschil in tien uitslag zoudenhebben gema ikt Van den heer v Bosse die heden kennishad gegeven v n zijne afwezigheid wist men dat hij de begrooting zon aannemen d iar hij in den loop der discussienherhaaldelijk zijn v rtrounen in dezen minister van koloniënhad te kennen geueven üe overige 25 leden stf len meteenige uitzondering zoo als de hh v Mulken en s Gravesande v Nispen en Meyliuk den cigentlijken bond daar wantbehalve de hr Groen die getrouw i gebleven aan zijn beginsel om geene begrooting af te stemmen om redenen daarbuiten stemden al de anti revolutionairen en al de kolonialeconservatieven tegen ouder weike citegorie zich tevens schaarden de hh Y tl Veen Wichers Voorthuysen en v Reenen Daarna is beraadslaagd over het wetsontwerp tot nadere regeling van het gebruik van het koloniaal b itig slot van Ibrtn Bij lie gelegenheid is gesproken over de zaak der koffijveilingen sn heeft de min op nieuw te kennen gegeven dat die zaïk een onilervv rp van overweging bij hem uitmaakt Dat ontwerp is met algeraeene stemmen aangenomen Eindelijk is zonder discussie met alge neene stemmen aangenomen hei t lsontwerp unpens den vrijen invoer in Nederl mdsch Indie van grondstotfen voor de nijverheid Leeuwarden Kr zijn hier reeds maaijers aangekomen nit Hanover maar zij komen te vroeg want de hooilanden staan zoo slecht dat er zeer weinig hooi te wachten is Als er niet spoedig regen l oiot dan zullen vele hooilanden op de klei wegens de h iidheid van den grond niet gemaaid kunnen worden Het vce daalt reeds aanmerkelijk in prijs en is per stuk ƒ 30 a ƒ 40 goedkooper dan vtjor eene maand Ec irc koe welke voor 3 weken voor ƒ 11 0 gekocht is wer i vuur een paar dagen weder verkocht voor ƒ tiö Ammerstol 4 Junij Van maaud ig 1 junij tot lie en zijn hier verkocht 110 zalmen 2b elften en l steur Prij der zalm 80 a bö ets per l j i ilo elft 30 a üO ets siear bijna zonder naarde Gemengde Berigteii Op het eiland Corfu U eene rijke znavclader ontdekt In Westelijk Virgiijie ï ordt de s l3 eri ij ri deu loop van eeui e jareu definitief afjieschaft Üe ko nn san Pruisen gaat tut herstel vau gfzoudheid eene badplaats bezoeken Voor de Kotteruatnsche bank h door 140 inschrijvers aangeboden eva bedrag van ruim ó8 uiilhoen Men vroeg een inill oen De londensehe geestelijkheid heeft den pnjs der kerkplaatsen voor de dames die crinolinea dragen I r es voor hitte Biet buiten te komen Te Heidelberg zijn 850 studenten lü Engeland bestaan 15 zoologische tuinen De mexicaansche berigteo luiden treurig en onrustbarend voor de Franschen Het geta aspiranten voor Breda bedraagt 215 is aarvan er slechts 79 kunnen geplaatst worden De japansche jongelingeo die hier opgeleid zullen wordeu zijn met de Ternate na een rtis a n 160 dagen tp Brouwer ihaven aangekomen Te Montevideo is een oproer uitgebarsten waarbij onderscheidene Franschen Tercoord rijn De koning van Zweden en Kcorwegen komtmisschien een bezoek brengen aan zijn schoonvader te a Hage Uit Cardiff is in zee gegaan het nieuwe stoomschip Ixjrd Clyde waarschijnlijkom te dienen als kaper van de zuidelijken Toen de uitslag der verkiezingen bekend was is de keizer met het hof naar Fontainebleau vertrokken J e Hartenfels in Xassau zijn SI httizen en vele schuren tnstallen door brand vernield Te Berlijn is een hoofdambtenaar d rpolitie verdwenen De jonge koning wurdt tegen half julij te Athenegewacht De onlangs afgebrande twentscbe toombleeNTij te Goor is weder opgebouwd en het maatschappelijk kapitaal verhoogd lüet 100 000 ingezonden Mijnkeer de Sedacteur Ik verzoek u een plaatsje om eenige vragen omtrent het verslag der gemeente te doen Het antwoord zou v or de burgerij nuttig kunnen zijn Vooreerst dan lees ik Het heheer der geldmiddelen heeft gunstige resultaten opgeleverd Tat is knap miir eene vraag is het hoe zijn die resultaten c kregen Is daarvan niet de hoofdoorzaak eene alom gewraakte belasting de accijns op het gemaal die naar ik hoor meer dan ƒ 3fi 000 heeft opgebragt Mag men bij het bestaan van zulk een belasting op gunstige resultaten roem dragen Wanneer ziiUen wy van dien accijns ontslagen raken Nog eene andere vraag Zijn de tollen niet bepaald veroordeeld en hoe moet men over een stadsbestuur deuken dat een der voornaamste toegangen der stad door eeiien tol zelfs voor voe gangers bemoeijelijkt Hoe lang zullen de landlieden die vertier in onze stad aanbrengen nog verpligt zijn aan de haastrechtsche brug schijnbaar ten voordeele der stad maar zeer ten nadeele der ingezetenen tol te betalen In welke eeuw behoort dat te huis Eindelijk mijnheer de redacteur nog een klein vraagje Die van zijne schulden 4 2 pCt betaalt maar van zijne kapitalen naauwelijks 4 pCt trekt terwijl deze door vele omstandigheden eeuskl ips kunnen verminderen hoe zou men zoo iemand moeten noemen Een philantroop of een Maar gekheid ter zijde Uit het gemeenteverslag blijkt dat dit bij de stad plaats heeft Ik kan niet anders verwachten dan dat de k ipitalen uiet losgemaakt kunnen worden en dus niet beschikbaar zijn tot schu ddelging maar nu wilde ik vagen is er dan toch niets op te vinden dat de interest der schulden verminderd wordt om daardoor een gunstiger toesüind Ie verkrijgen Jlogt iemand omtrent deze iaken eenige inlichtingen willengeven zeer zeker zoude hij daardoor velen zijner met eburgersverpligten B ONAFHANKKT TJgHEIDS FEEST 1S13 Mijnheer vi at moet n November gebeuren Een feest te s Hage Tan afgevaardigden uit het geheele land Wel mooi maar niemand zal dan toch zeggen dat het nationaal is want de tehuisblijvers zullen er niet veel van zien en het in de couranten te lezen is wel aardig maar toch niet alles In Amsterda m wil men een goede zaak bevorderen door de verkregen geluen men wil een gebouw stichten dat als Museum Willem ï Amsienlam tot sieraad zal verstrekken Ook in Kotterdam begint men plannen te vormen om het feest in eigen boezem te vieren en ik weet ook niet waartoe het noodig is iets veraf te zoeken als men het digt bij kan krijgen Zoude iict ook hier niet beter zijn om in plaats van veel geld buiten de stad te sturen dit hier te houden en daarvoor in de stad zelve iets tot stand te brengen Zeker kon een commissie die daartoe werkzaam wilde ziju cp medewerking r kenen Wat muziek op de markt wat volksspelen en als het kon eene uitspanning voor de schoolkinderen zie dan ware men den geheelen dag bezig en alle onze stadgenooten konden deelnemen in de vreugde Ik denk nog aan den vroegeren koningsdag op 24 aug geloof ik dan was het een nationaal feest en zulk een feest in november door het geheele land heen zoude voorzeker een goeden indruk maken Hopende dat een meer bekwame hand dit plannetje zal willen uitwerken zult gij met de plaatsing verpligten G Vergadering van den Gemeenteraad Zitting tan Vrijdag 6 Junij Afwezig is de hr v Bovene oa goedkeuring der uotulen ordt door rfea ïQorz medegedeeld dat alsitu is ingfkouicu tia advies var de pi gezonöheidacomm omtrent tet al of niet voldoende van het geven ren 8 water door één pot en ordt dit b paald op 4 Inkiek el of 4000 ian 1 per etmeal en lal bet moeten zijn zniver voor de gezonheid niet u deelie drinkwater weshalve B en W voorstellen met den hr t Hoen in overleg i te treden omtrent het op iiieu maken van een welpomp weike aan ï die vereischteu voldoet voor de som van ƒ 600 welk voorste aadat de hr Prince eeiiige InliehtinK had gevraagd met 11 tegen 2 st wordt am 1 genomen tegen de hh Herman de Gioot en Weiterbaan i Alsnn komt in whaudeling het nader adrei der stearine kaarsen fahtiek 1 benevens het daarop gnnstig oitgebragt prEadvies der comm van fcii bncage waarover de hh Keraper Pnnce Eeutinger en B£m v bet woord voeren en strlt de hr Beutiuger ten gevolge dier beraadslaging voor dtze stukken eerst hij de volgende vergadering te behandelen wa rtoé Ji eenparig besloten wordt De voorz stelt alsnn aan de orde de be wdalaging over bet adres tande directie der gasfabriek en een daarmede in verband staand voorstelvan de minderheid van het coUegie van dagelijksch bestuur hetwelkdoor den hr Viruly wordt voorgelezen en hoofdzakeliji de strekkiBgheeft om aan te toonen dat volgens de bestaande wetten bij bet t digenvan het contract de gemeente de fabriek niet mag overnemen dewijldaartoe minstens f 150 000 londen benoodigd zijn en de gasverbruikerssteeds op lagere prijien zonden blijven aandringen en weiligt daardoor nog nadeel aan de gemeente financien zoLds worden berokkend dat het i thans aanhangige adres als te onbestemd in zijne nitdmkkingen voor geene gunstige beschikking vatbaar is maar indien hierin kon worden voorzien de minderheid tot het gevoelen der meerderheid zon kunneo ji toetreden aangezien de belangnjLbeid an dit stnk wordt met algem stemiiien besloten bet ter visie te leggen en in de volgende vergadering te behandelen Hierna wordt overgegaan tot de stemming ovtr de rsppoiten der comm voor het naaien der rekeningen en verautwoordii gen over de beide gasthuizen en het bestedfliughuia benevens die der dd scbntterii elke rapporten ter goedkeunug ad iseren houdende bet laatste rapport eene overleggingvan ge peciöceerde rekeningen van leverancitrs noodig en wordt dien overeenkomstig eenparig besloten znlleude de schuttersraad worden nitgenoodigd hieraan gevolg te geven Thans wordt aan de orde gesteld het benoemen van een lid in de coium der tads tcekcnschool ea wordt als zoodanig herkozen de hr Viruly met 12 st terwijl ééne stem op den hr Terpstra was uilgebragt Bij de benoemiiig tot hulponderwijzer aan de tusscheuscbooi wordt mealgera stemmen verkozen de hr E Hoitinrk te Naaldwijk Thans wordt door den voorz de openbare zitting m eene met gesloten denreu veranderd en nadat deze geeiudigd is door den burgemeester het voorstel gedaan alsnog aanvraag te doen om dnorloopt ude dagdienat bij deu rijks telegraaf onder guarantie van bet te kort en wordt dit voorstel door alle leden aangenomen Hierna is de vergadcriug gescheiden Marktberigten Gouda 4 Junij ïarne per 2400 N B Poolsche ƒ 350 Zeeuwsche pr mud ƒ 10 a ƒ 10 50 Polder ƒ 7 50 a ƒ 50 Rogge Polder ƒ 6 afl Zeeuwsche ƒ 6 SO i ƒ 7 50 Amerik ƒ 7 75 Koningsb ƒ 8 Haver pr 50 N ffi ƒ 3 50 Gerst pr mud ƒ 4 50 a ƒ 6 50 Boekweit N Brab pr 2100 N S ƒ 200 a ƒ 210 Fransche ƒ 165 li 170 i e Vremarkt met gewonen aanvoer de prijzen flaauw eenig vee onverkocht gebleven vette schapen en lammeren veel verkocht 2e kwal traag magere varkens en biggen insgelijks Kaas aangevoerd 60 partijen ƒ 19 a ƒ 23 Cioeboter 0 92 a ƒ 1 Weiboter ƒ 0 70 a ƒ 0 80 Delft 4 Junij Ter Graanmarkt heden geringen aanvoer en weinig handel Tarwe ƒ 9 80 a 10 30 Kogge ƒ 6 80 a ƒ 7 30 Zomerger f ƒ 4 80 a ƒ 5 20 Korte Haver ƒ 4 a ƒ 4 25 lange ƒ 3 50 4 Duiveboouen ƒ 7 40 a f 7 60 Paardeboonen f 6 30 a i Iroeue Erwten ƒ 9 ƒ 11 Aan st ids waag gewogen vau 29 mei tot 4 junij 60 4 1215 8 en 82 16 Boter te zamen 27340 N ffi Boter ƒ 41 a ƒ 51 het vierde 1 02 a ƒ 1 27 per N 8 Dordrecht 4 Jun j Tarwe prijshoudend doorbeperklen aanvoer Puike n witte Z ƒ 10 mindere ƒ 9 50 a r 9 80 geringe en Zomertarwe ƒ 8 60 a ƒ 9 20 Ecg re beter gaan re Overm Z en VI ƒ 6 50 a ƒ 7 30 148 2 oudePrui3 ƒ 228 geveild 143 2 B Petersb ƒ 220 Wintergerst zakm ƒ 4 50 a ƒ 5 30 gestort ƒ 5 60 Zomer zakm ƒ 4 50 a ƒ 5 30 gest ƒ 5 50 Spelt 20 c hooger ƒ 3 a ƒ 3 70 Haver de beste inl voeder 20 e hooger ƒ 3 ü ƒ S 60 dikke ƒ 3 40 a ƒ 4 Paardeboonen ƒ 5 70 a ƒ 6 10 Witte Boonen ƒ 8 a ƒ 10 bruine 50 c hooger ƒ 8 50 i ƒ 10 50 Erwten goed kokende bl ƒ S 30 afwijkende ƒ 7 30 ü 7 50 Boekweit ƒ 5 hooger op 70 E Bredasche ƒ 215 op 2100 N S Fransche ƒ 172 geveild Ho st op 70 S tot 200 Deventer 5 Junij Tarwe ƒ 8 50 a f 10 Rogge ƒ 6 80 a ƒ 7 40 Boekweit ƒ 5 75 a ƒ 6 40 Gerst ƒ 4 50 a ƒ 5 25 Haver ƒ 3 20 ii ƒ 4 Boter pr 20 n S e s ƒ 16 25 a ƒ 17 Infer ƒ 14 25 2 s ƒ 10 50 h f 11 50 Zwolle 5 Junij MidJelprijzen larwe n ƒ 9 50 ruwar ƒ 11 Rogge ƒ 7 20 Boekw 5 50 Gerst ƒ 5 20 Aardapp ƒ 2 75 Boter pr n 8 ƒ 0 80 20 n ƒ 18 50 j Groningen 5 Junij Tarwe Boekweit en zwarte Haver I onveranderd Dikke haver 10 c Toerhaver 5 c en Rogge I 10 e hooger I Middelburg 4 Junij Tarwe ruim 25 c hooger Rogge en Gerst onveranderd Witte Boonen 25 s 50 c hooger Bruine Boonen onveijnderd Erwten ƒ 8 60