Goudsche Courant, zondag 7 juni 1863

beste rrnderen werd 4 10 voor d kalveren 5 voor d schapen 4 10 eu voor d varkens 4 6 per steen betaald Burgerlijke Stand 1S63 Donderdag 11 Junij m t $ GOUDA riBOKrx 3 Juni Damus ambertus ouders D van Straaten en O TI llT cmaA 1 Pieter oiidi rs P Brotkhuizeu en J bchoonderwoerd Uronica Christina oudeia J Z l erhaid en C Herz ÜM1 11ÜEN 2 Juulj C van Gosh 2 5 j 4 f Sparuaaij 12 d GOUDSCHE COÜRAITT WOERDEN Blv t i r 3 Juulj C A Moeb geb vau der Ster d OMiEKlBoiwD 4 Junij Authouie Souneveld oud 23 j met AntjB D üii ü = 1 J ADVERTENTIES Uitgave van A BRiNkMAN Lange Tiendeweg I n 61 Londen 2 Juuij Boter Friesche 82 a 84 Kampea 78 È ë2 Kaas Edam 4S a 52 Gouda 40 a44 3 Junij Boter Fnesche Sfi Granen Eng Tarwemet beperkten aanvoer en er ging niet veel om de prijzenwaren vast voor inl en in vreemde op de notering vaumaandag Gerst met weinig vraag maar onveranderd in prjs Goede H er revraagd tot vorige prijzen Aai vo r van 30 mei tot 2 junij 240 qr inl eu 92S0 qr vr Tarne 30 qr ml en 10490 qr vr Gerst 550 qr inl en 2S88 v v Haver en 5brt z 2510 vtjs Meel 1 Jui Boter Fnesche 84 Aan ó Veemarkt van heden werden aangeboden 1120 Runderen 750 Kalveren 61U0 Schapen en 400 Varkeus Voer bende In ecu Tabakswinkel alhi r ordt gevraagd een LOOPJONGiaT oud 14 a 5 jaren Protcstautsehe Godsdienst dres uij den Uitgever dezer Courant Itallaaii cii Boekhouden Een geroutineerd boekhouder nige men daags te z juer beschikking heb enschte die te L j tlen tot het van ondörwijs in boven1 staande Wetenschap zoo ook tot j j het bijhouden van boeken of eenig I ander schrijfwerk I Inelmereui en vervoegen zich onder let1 ter C hij den Boekhandelaar A BB I nKI MaN lange Tiendeweg OPENBARE SCHOLEN De PLAATSELIJKE SCH00LC0M 1I S E te GOl DA brengt ter algomeene kcnnisse dat op Woensdag 10 Junij e k inschrgvintr al worden geiicuden voor de Kinderen i er plaatsing Mordt verltngd aan de Openbare Jon gejufvTOuwenschool de Hollandsehe Burgerschool Jp Tusschen SChOOl voor min rrmjïenlen eu aiii de StadS armen en BeWaarSChOOl AUc kinderen aan de openbare scboltn opgenomen moeten bij huiiue komst terschole voor ien ijn van een bewijs van ce afijehojKH laiLinc of oort eUanekinderzttUe Namens de PI Schuulrommissie GoiDi i Jun j isi 3 J B PEETERS Jz tu tlari BI E CU BUTE LAXDSCllE BOEkKAXÜEL A ERÏNKMAM Lange Tiendeweg Wijk D n 61 te GOUDA Re on m 1 rt h ut Ie U ere van a le Binnen e BuiteillanaSChO BOESiE TIJDSCBIRIFTEX en 4U ii£le n Let p n u v ADVERTENTIEN ina j Ci ranU u levert Ivantoor Boek en Slcendrukwerk tegen 7eer biU ike Vnyen eu h eft tevens voorhanden be t HoLLiMisrn en Yelin Schrijf St Postpapier eii Eiiveloppes U JUFD DEl ül V uor EDLULAND M J C HAM Utrecht 1 VALÜW3L1 W VREV FABRIK vov H SCHMIDT C Remda TliMriiiïerwoud De BoBcLwol fabakaten en Pr ep raten uit bcvenst i in leF hi ek van H SCHMIDT ü t Z cn de oiifeilba s e mid ie en tot lfl zihï r IK UT e RIIl MATiEK Lee verouderl z j ook i De ratiii rvLldi i i i i j lari oii vanïea geven da iv n c voldi eU U e i i e i ia r beu n u ij i in 0117 Anti rhumatische Waldwolwatten i r li u met 7 J a j t Cts het P kje en OLIK a 55 eu 70 is i c 1 f ije Tot uriiorir er e rt id van ons Fibriciat is alles vforzien nit b iu Kliquet env r COUDd alleenlijk veikn gb ar bj Mej ile V l l i l N verucrte iïreii elen J Vlaanueicn Ro te L i i Vi I P de Korter Hannelen W G Kurvers Manen B W nit Oudewaier A Biii = i Woeniei U L iiuiicu n verder Depots vermeld on d ïebruiksaanvs n en AV VBM om DüPóT Franco bij M J C lIAil Itrechi Pottebakkers Draaijers Er wordt gevraagd om dadelijk in dienst te treden iemand het bei rken der meeste Goudsche Soorten van FRANK PORTSCH AARDEWERK vustaande alsmede iemrnd om BLOEMPOTTEN te maken Opgaven tot v elken pnjs men de 100 Worp geheel afgewerkt aan den oven wil leveren ontler het motto AARDE YERK JruHco aan J AN Z i IJ L E X te LftitKfirtJtrn Openbare Verkooping te GOUDA ten sterf huize an den Heer G J SCHULTING aan de Markt op Dingsdag den 9 Junij iscs des voormiddag ten 9 ure van eeue aanzienlijke partij LAKEX DlMlf LINXEN KATOEX WOL en andeie Manufactures Xadere iidichtingen zij i te bi komen leii kantore van den Notaris Vt J FOKXUI JN DltOOGLEl VEll te GoLuv Prijzen der Efleclen AMSTERDAM Vrijdag 5 Juinj l l L ll liwif ti iWnr rt kOtlS V M1 ku Xed w sch 21 2 iS Za 03 v G3 i dito 3 7 duo 4 991 2 S Vie 99I 2 Vinort ijnd J llaiidi hu 4l j O I Le ning 4 Jb u A Old H p 4Vi d België liolt 21 2 Spanje obl 2 4T d buitenl 3 53 d biiuienl 3 50l= 6 it 501 l oltULMl old 3 l i 47 V4 47 3 R l obi 11 5 10 3 3 d lN2 i 29 5 lOül Cert lb3I 3 5 d 1 40 l 77V 7 Vi d 5 ene 5 d O M iie 5 9 2 Vs v H Volgel pn 5 2043 l K h 2051 l ui ui l 59 5 Oobt luj iull 5 duo 4 dito Meiall 5 C41 il 0 1 6 dito duo 21 2 a2 ic i 32 i 32 = 1 d r utc iiii t 5 S s 4 dO uat 1 54 5 ic Sc 3 7 J3 Me obl 51 3 l er Bcckdrukkenj van A BKLNKMiN Nieuws en voor Gouda en Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondag In de Stad eschiedt de uitgave des avonds te voren Depnjs per dne maanden is francop post 1 2 25 De inzending der Adv ertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA 10 Junij De berigten beti Hende de ciplematieke onderhandelingen blijven bij vuortdur ng onzeker en tegenstrijdig Engeland Frank Tijk en OostenrijV kunnej waarlijk moeijelijk overeenstemmen ia de raadslagen die 7ij Rus and ter bevrediging van Poleu voorstellen en nog altijd wekt het bij velen bekommering waarop dit dralen moet uitlojpen De berigten van den opstand ïijn met minder ticgenstrijdig de Russen behalen volgeus hun eigen beweren tal van overwinningen die dan toch oo getuigen dat allervvegf herhaald verzet bestaat maar uit Oostenrijk komen telkens berigten van voordeelen door de opstandelingen behaald die eveu weinig afdoen Het is een iruerilla krijg die het lard vtiwoest de bevolking uitmergelt en waarlijk weinig uitzigt biedt op eenige gunstige uitkomst Men beweert dat de insurrectie zich rondom Warschau zameu dringt en door de hulp der ingezetenen die stad hoopt te overmeesteren doch het is niet te vermoeden dat dit plan ergens anders toe leiden kan dan tot vruchteloos bloedvergieten De hulp moet van lers komen afieiding door voorvallen in Rubiand of door aanval van buiten Had de frauscbe keizer de handen vrij en niet bezwaard door de rampzalige mexicaansche expeditie dan zou hij in de gegevene omstandigheden zich voorzeker sterk doen gelden tegenover Rusland Maar de uitslag der parijsehe verkiezingen is een feit van veruitziende gevolgen Het is een teeken van ontwaken uit den diepen slaap het voorteeken van een nieuw leven dat zich weldra over geheel Frankrijk zal verspreiden Het ijzeren juk dat den Franschen is opgelegd de e afgedwongen rust dient slechts ter i verzameling van n euwe kracht om eene vernieuwde poging te maatschappelijke hejvorming voor te bereiden Hoe natuurlijk ware lu voor hen die door dit herleven bedreigd worden in poolsche bemoeijingen eens afleiding te zoekeii voor de ontkiemende eischen des volks het af te matten door een strijd die hunne eerzucht prikkelt en door krijgsbedrijven die hunne ijdelheid streelen Alaar Me ico cischt groote offers en het einde der onziniiige etpeditie wordt telkens twijfelachtiger De Mexicanen hebbeu alle kanseu voor zich m zij tot het besef hunner kracht ont aken eu hoe ook de onderneming afloope de vruchten zullen belangrijk zijn vooi de latere ontn ikkeling des lands Engeland zal we wijzer zijn dan Frankrijk en het yerschil Advertentieblad Omstreleiu De pnj3 der Advertenticn afl één tot zes re is met inbegrip an Let zegel is SO Cent oor flkcn r el da rboven 10 Ctn Bu t ngf e letters vioraon berekend naar plaat sn met Brazilië niet tot zulk eèn uiterste oproeien Anders had het thans de schoonste gelegenheid tot eene braziliaansche expeditie Eindelijk is de grieksche koning gevonden de protocollen zijn geteckend de Ionische eilanden zullen afgestaan w orden en de noordsche prins zal een eind maken aan de grieksche verwarringen Het is ook waarlijk hoog tijd dat men denkt aan het bevredigen der partijen die het ongeli kkige land verseheuren en eu eind make aan gewela en regeringloosheid jjo pruisische t ♦ ü den verergeren het is alsof laen het volk tot het uiterste wii drijven Xa de sluiting der kamers beperkt men onder de nietigste voorwjudaelen de vrijl eid der drukpers en straft men de dagbladen die daartegen iiuuue stem verhejen met eene waarschuwing Maar het oogenblik is voorbij om da fransche willekeur in Pruisen in te voeren Het is een roekeloos waagstuk de publieke opinie zoo te trotseren eu zich daarbij aan de zijde van Rusland tegen het overige Euripa te stellen Die pruisische halstarrigheid kan Europa duur te staan komen door het ontsteken van een vuur dat aan alle kanten om zich grijpen kan Hoogst belangrijk was in onze tweede kamer het ko oniaal debat De minister van koloniën mag roem dragen op de heldere uiteenzetting en de schitterende verdediging zijner beginselen Hij heeft overtuigd en zich allen tot vrienden gemaakt die niet door partijschap verblind onvatbaar waren voor overtuiging hij heeft zijn pleit ook buiten de Jtamer gewonnen en alle welgeziuden willen hem vertrouwen schenken en in de gelegenheid stellen door daden zijoe woorden te bevestigen Er is geen schaduw van bekommering bij het volk gelijk enkelen uitschreeuwen die het behoud der misbruiken in hun eigen belang wenschen of door partijzucht alles aangrijpen om de mannen te verwijderen die door denzelfden geest bezield de regering op de baan van ontwikkeling en vooruitgang leiden IVeldra za de strijd nog eens gevoerd worden in de eerste kamer Mag het den bekwamen minister gelukken ook daar de vooroordeelen te doen zwijgen dan mogen wij veel goeds van zijnen verlichten ijver verwachten Zyn voorganger die door gemis van welsprekendheid zijne zaak verloor moeat wijken voor het ontruste vooroordeel Wij hopen nog altijd dat het hem gegeven zal zijn ver trouwen in te boezemen omdat slechts enkelen dotjr gedreven worden en de groote meerderheid die