Goudsche Courant, donderdag 11 juni 1863

budo et verwierp dit deed uit wantroawen in den man die de gave der overreding miste Dan zal het ten slotte nog blijken dat de verwerping door de eerste kamer in december eene weldaad was voor het Vaderland als de aanleiding tot de benoeming van den teo enwoordigen minister öuttcrtlunïit Londen S Junij De berigten uit Amerika zijn heden vrjj belangriik De gebeurtenissen schijnen nu geheel ia het Tooideel der Noordelijken Geueraal Grant heeft op de Zu 1elijken nabij Vicksburg weder talrijke zegepralen behaald en ofsctoon die plaats volgens de laatste tijdingen nog in het bezit der zuidelijken was en door hen met groote hardnekkigheid werd verdedigd schijn er zeer weinig twijfel te bestaan dat de bondstroepên haar weldra zullen bemagtigea De berigten van den 2ób melden zelfs reeds dat de zuidelijken tot hunne laatste vrschansingeu waren teruggedrongen en dat het garnizoen indien het niet spoedig versterking ontving voor de bondstroepen zou moeten zwichten De zuidelijken spreken op een zeer eerslagtigen toon omtrent den ophanden zijnden val vau Vicksburg en erkennen openhartig dat het verlies dier plaats een der grootste rampen zou zijn die het zuiden tot nog toe heeft getroffen Het alhier ontvangen nieuws Inidt alles behalve gunstigvoor de Fransclien Volg ns de laatste berigten over NewYork en Cap Race was het beleg voor puebla opgebroken lot dat er zwaarder geschut en versterkingen zouden zijn aangekomen De Franschen worden hoofdzakelijk verhinde j destad binnen te trekken dooidien de Mexicanen barricr des badden opgeworpen van Is vo t dik bestaande uit aarde ensteen Het fort San Xavier wa op nieuw in het bezit derMexicanen en generaal Comonfort was er in geslaagd 15 000 man in Puebla te brengen Men gelooft hier dat die tegenspoed van het fransche leger zeer nadeelig voor de Pelen zalwerken omdat keizer Napolpon daardoor belet zal worden tenhunnen behoeve te interveniëren In de zitting van het huis der lords heeft lord JohnEussell in antwoord op eene interpellatie van lord EUenborough verklaard dat het antwoord van Oosienrijk wordt verwacht Engeland en Frankrijk zijn het eens omtrent de voorstellenaan Rusland te doen Hij ontkent niet dat een wapenstilstandmoeijeiijk zal zijn ie bewerken maar dit moet de eerste stapzijn tot de onderhandelingen Hij gelooft dat eene gewapendeinterventie niet doenlijk is De Times is van oordeel dat het conflict met Braziliëeigen lijk slechts 1 estaat tusschen de officiële personen die erin betrokken zijn Het blaJ tracht daarvoor een bewijs tevinden in het feit dat de bra7iliadnsche gezant hier te landel j zijn vertrek geene op zijn gouvernement verbitterde natieheeft achtergelaten Voorts maakt de Tines de opmerking dat die gezant ten gevolge zijner instructien wel niet anderskon handelen d m hij gedaan heeft maar dat het daarom nietminder te nopen is dat de verki iringen van graaf llussellvoldoende mogen zijn tot eene T noegzame verzwakking vanden onguustigen indruk dien de houding van het departement van buitenl zaken alhier op de Brazilianen heeft te weeggebragt Het blad hoopt dit te meer wegens de vele en gemeensch pfe ijke belangen van Engeland en Brazilië Vnjdag 11 is het protocol betreffende de aan leming derkroon van Griekenland do j K H prins Willem van Denemarken onderteekeud geivi men door den gezant van Frankrijkbaron Gros den irezaut van Rusland baron Brunnow den gezant van l fnemarkeii den heer de Bille en onzen minister vaubuitenl zaken lord John Eussell Parijs 7 Junij Men verzekert dat prins Napoleon bij zijn terugkomst uit Eïvpte naar Konstantinopel zal gaan ten einde te trachten om de zw anglieden die de doorgr ving van de h ndengte vin eL ontmoet uit den weg te ruimen De Moniteur bevat het besluit waarbij wordt afgekondigd de overeenkomst aangaande het invoerregt op alcohol dieden 1 februarij tusschen Frankrijk en de Nederlanden is geteekend De Moniteur maakt heden de nieuwe wet op de douaneopenbaar Zij is geheel in overeenstemming met de liberalebegiiiselen die het gouvernement ook in de handelsverdragenmet Engeland Italië Zwitserland eu Pruisen heeft toegepast De invoerreglen op het vee en het geslagte vleesch ordenaanmerkelijk verlaagd even als die op de melk de boter dehonig de vruchten en groenten koffij en olie eu alies watmet de voeding van het volk in verband staat Ook at denhandel en de industrie betreft verwacht men veel goeds vau het nieuwe tarief De metalen de beenderen Bet ivoor het Eotrt de huiden in ééa woord alle grondstoffen zullen in het vervolg tot veel lager prijzen verkregen kunnen worden De mexicaansche aangelegenheid begint hier meer en meerzorg te baren Men vertrouwt de regeriugbberigten niet meer Heden is het gerucht in omloop dat onze troepen wel is waaronlangs etn voordeel op de Mexicanen behaald hdjbea maar dat zij kort daarna door laatstgenoemden geduchtgeslagen zijn en dat het hun weldra aan de noodigeammunitie ontbreken zal De keizer zelf moet over den loop dergebeurtenissen alles behalve tevreden zijn 8 Junij De Moniteur deelt eece nota mede betreffendede maatregelen die genomen zijn met het doei om liet legerin Mexico te voorzien van de noodige hoeveelheid levensbehoeften en oorlogs ammunitie Den 9 april zegt het blad was het leger voorzien van de noodige hoeveelheid levensmiddelen voor 50 dagen terwijl het gemakkelijk nieuwenaanvoer kon bekomen De minister van marine heeft afgescheidea van de maandelijksche verzendingen met demailbootvan St Nazaire eene dienst georganiseerd vaa vaartuigen dieden 23 van elke maand van jerbourg of Tonlon vertrekkenen levensmiddelen aan boord hebben terwijl zij bij hun vertrek uit Mexico de zieke soldaten aan boord nemen Brussel 9 Junij Te Antwerpen zijn alle candidal en van de lyst der mfeting gekozen te Leuven alleen klerikalen De heer Kogier heeft te Dinant de nederlaag geleden Te Aalst zijn alle aftredende leden herkozen ïe Gent hebben de liberalen eene volkomen overwinning behaald Berlijn 6 Jnnij De National Zeitung deelt berigten uH VYarscbdU mede van 4 dezer volgens welke ue processie ter gelegenheid van den sacramentsdag gehouden en door 50 000 menschen bijgewoond in de beste orde is afgeioopen Er waren geen politie en geene militairen op de been daar de nationale regering voor een rustigen afloop had borg gestaan De procureur generaal Walowski is gearresteerd Het voorstel om zich ter zake van de ordonnantie betreffende de drukpers tot den koning te wenden is door den gemeenteraad der hoofdstad met 66 tegen 14 stemmen aangenomen 8 Junij De Staats nzeigcr behelst een besluit dei min van binueul zaken aan de stedelijke besturen betreffende beraadslagingen van de gemeenteraden over de aangelegenheidder constitutie en de algemeene politiek der regering Zulkeberaadslagingen zijn volgep de meening der regering onwettig zij mogen dus niet geduld en de daarin genomen besluiten niet ten uitvoer gebragt worden De minister verwachtdat de autoriteiten daarop een naauwgezet toezigt zullen houden Eeeds is bevolen dat aan het Lo luit van den gemeenteraad en de magistraat van Berlijn geen gevolg mag wordengegeven en zijn eventueel verdere maatregelen van de regeringin uitzigt gesteld Verder verzekert de Staatsanz dav denota s der drie mogendheden o niet naar Petersburg zijngezonden New York 29 Mei Den 16 heeft er een veldslag plaats gpliad tussehei generaal Grant en het geheele zuidelijke leger onder Pemberton waarbij deze 29 kanonnen en 4000 ma verloor De Noordelijken zijn bij een aanval op Ticksburg geheelteruggeslagen Zij hebben 5000 man verloren De generaal Lee der Zuidelijken is begonnen den Rappahannock over te trekken öimienUnïJ Gouda 9 Junij Men leest in de JavaBode ludte is thans verheugd Wij behoeven eigentlijk onzen lezers in Nederland dit verschijnsel niet mede te deelen noch ook het waarom Men zal aan de overzijde des oceaans genoeg gevoelen wel geene plotselinge verandering ontstaan door enorme vreugde bewijzen Er heerscht veeleer een kalm mstig te gemoet zien van betere dagen een hoopvol afwachten van het tijdstip waarop Indie s landbouw en industrie een nieuwe era te gemoet gaat eene toekomst van bedrijvigheid leven en verhoogde ondernemingszucht En t is goed ook de laatste toch hebben wij in Indie leeren kennen als nog zeer slecht uitgedrukt eenzijdig angstvallig en zich hoofdzakelijk bepalende in eenigen lust tot navolging als een waaghals met voordeel iets had aangevangen ledere vischhoeker of haringbuis heeft ook haar waaghals zijnde de eenige persoon aan boord die in den raast klimt Doch wij hopen dat de tijd eene gezonde economie en vooral het goede voorl jeld onzer nijvere volhardende naburen den ondernemingsgeest in Nederlandsch Indie zullen doen aanwakkeren In de onlangs te Groningen gehouden 26 algem vergadering der vereenigi g tegen het pauperisme werden wederverschillende belangrijke onderwerpen behandeld o a weidse besproken de voor en nadeelen van gestichten ten behotvevan armen of behoeftigen inzonderheid van wees werk en armenhuizen Bij deze gelegenheid werden ook de kolomenvan de maatsch van weldadigheid en de bedelaarsgestichtenuit dat oogpunt beschouwd Bij een en ander is gebleken dat meer nog op de uitvoerng der zaken valt aan te merkendan op de instellingen zelve als zoodanig In Ie Si cle leest men den volgenden brief Hauteville House Waarde Limartine Een groot ongeluk heeft u getroffen en ik heb behoefte mijn hart in het iwe uit te storten Ik vereerde haar die gij beminde Uwe steeds werkende geest ziet verder dan de horizont f n ontdekt duidelijk het eeuwige leven Het is niet noodig u te zeggen Hoopt Gij behoort tot hen die weten en wachten Zij is steeds uwe levensgezellin onzigtbaar maar tegenwoordig Gij hebt uwe vrouw verloren maar gcenzins hare ziel Waarde vriend laten wij met haar voortleven Tuus Victor Hugo De heer Groen maakte in de zittingen waarin het be jtingshoofdstuk Koloniën behandeld werd geene gelukkigev rtooning hij begint zijne medeleden in de kamer te vervelen en door de ministers van koloniën en binnenl zakenis hij goed teregt gezet Ook is hij afgeweken van zijne welbekende stelling In ons i solement bestaat onze kracht daarzijne partij zich heeft verbonden met de kinderen Ammons Dit verbond bewijst dat de christeliik historische en de conservatieve partij hunne zaak wanhopig achten zoo als zijdit t ouwens ook verdienen J r Cl s Gravenhage S Junij Men verneemt dat het verslag der commissie van rapporteurs van de tweede kamer der staten generaal over het wetsontwerp betrekkelijk den aanleg van ee icn spoorweg van Samarang naar de V o stenlanden is vastgesteld f ook spoedig het licht zal zien De minister van biunenl zaken heeft bekend gemaakt dat tot opleiding en oefening van telegrafisten voor de dienst van den rijks telegraaf na vergelijkend onderzoek een aantal van hoogstens twintig leerlingen zullen worden toegelaten om op nader aan te v ijzen plaatsen onderrigt te ontvangen en d t ü zich voor het vergelijkend onderzoek om als leerling den toegelaten uiterlijk op den 30 junij e k bij het V neut van binnenl zaken moet hebben aangemeld met een p zege geschreven adres en verdere stukken vermeld in de Staatsco ir int van 7 eu 8 dezer 9 iu ij In d zitting der tweede kamer van heden zijn t algen rne stemmen aangenomen de volgende wetsontv pen l tot naturalisatie van A II Schiuter en zeven anderen i uitgaven wegens verstrekkingen dienst 1863 dep van marine 3 tot opheffing van het fonds vc meld op art 7 der wet van 13 jnnij 1857 jagt en vissi herij t tot onteigening van Prcelen ten behoeve van den spoorweg van Boxtel mar Helmond 5 verhooging van hoofdst V der staatsbegrootmg voor 1S63 Rotterdam 9 Junij Wij vernemen dat heden in eene daartoe gehouden vergadering van commissarissen der rotterdamsche bank tot secretaris van het bestuur dier instelling benoemd is de heer m P F Hubrecht advocaat alhier Delft 7 Jnnij Wegens de aanstaande tentoonstelling van oudheden alhier verneemt men dat onder de voorwerpen uit het eerste tijdvak van de vroegste tijden tot omstreeks 1425 vo irioroen verscheiden opmerkelijke kannen urnen enz van deu romeinschcn en lateren tijd jacoba kannetjes een urn met doodsbeenderen uit een hunnebed afkomstig en onder de voorwerpen van metaal en steen een fragment van de drentsche houten bruE Cronieinsch voetpad eene camee met de buste van ker rr Macrinns in een r iir van gond met brlllanten omzet voorts steeneu be iei stnjdhamer pijlpunten oude zegelstem pels en o a een signaal tocstel vit den tijd van Jacoba vaa Beijeren laatstgenoemd n door Se stad Gtiuda ingezonden Onder de munten merkt men op eene koperen mnnt van Obulco en Ilipeuse met Cereskop in de Haarlemmermeer gevonden romeinsche en andere munten meest in koper Voorts verdient de aandacht een eikenhouten kistje met ijzeren opschriftplaatje in 1862 te Delft vervaardigd en zamengesteld blijkens het gegraveerde opschrift Uit hout en ijzer ra de Hofzaal te j Graveahage ia 1861 gesloopt ingezonden door dr J J F Wap een zil er gegraveerde beker bijgenaamd de Kattebeker waaraan eene vlaardingsch legende verbonden is ingezonden door den heer P K Drossaart een tafelkleed volgens overlevering met de naald bewerkt door Jacoba van Beijeren en door Je stad Sohoonheven ingezonden Onder de voorwerpen van 1425 1579 vindt men onder de brieven enz copie authentiek van den brici door de regeringf I van Leyden 3 oct 1578 gegeven aan Willem Conelisz Speelman burger der stad die tijdens het beleg vele troaso diensten deed door het overbrengen van tijdingen door middel van duiven en die daarom voor zich en zyne nakomelingschap den naam van duyvenbode erlangde talrijk zijn verder de voorwerpen strekkende tot herinnering aan gebeurtenissen en personen ais klokjes schellen bekers noodmunten enz Weinige maar merkwaardige portretten en handschriftea worden uit dit tijdvak gevonden als o a het portret van Jacoba van Beijeren op doek van de stad Schoonhoven het portret in miniatuur van L Koster van de acad bioliotheek te Leyden portretten van Dirk en Wouter Crabeth iu olieverf van de herv kerk te Gouda portretten van C Meursitis handschriften van Erasmus Duyfhuis en Coornhert enz Nopens de steden ea gilden heeft men ook belangrijke stukken terwijl het krijgswezen door oude wapenen als zwaarden hellebaarden stormhoeJen handboog en pijlen enz vertegenwoordigd wordt Onder anderen heeft men in die rubriek een serpentijn met affuit het stuk zelf is uit de Haarlemmermeer opgedolven Opmerkelijk zijn de voorwerpen van kerkdijken aard onder anderen zijn door de herv gemeente te Loosduinen de twee doopbekkens gezonden waaraan de legende der gravin van Hennebergh met hare 365 kinderen verbonden is terwijl onder de gedrukte werken of handschriften verscheidene uit de 15 eeuw voorkomen als getijdenboek het Passionaal in folio gedrukt bij Ghetaert Leew 1480 te Gouda het laatste ingezonden door den heer A M Ledeboer Over het geheel is de verzameling van druk en prentwerken uit de 15 en 16 eeuw zeer belangrijk Gemengde Berigteo Volgers enjrelsche p erDchten tebbeu ds Franschen hunne operatien tegen Puebla gestaakt tot de aankomst van ammunitie en ver itcrkingen Te Kampen eisehen de gasverbruikers eene verlfging tot 14 c de kubiek el In C ilifornie wordea nog vele zilvr en kopermijnen ontdekt De graven Wielopolski en Branieki liebbeo te Spa onbloedig geduelleerd Mee verhaa dat erlang nog 15000 fransche soldaten n ar Mexico zuilen vertrekken De betrekkingen tusschen Italië en Rusland zijn minder vriendschappelijk Men verwacht aanzienlijke bezendiogen kaïoen nit New0rleau3 daar geoeraai Banks zich meester heeft gemaakt van 2 millioen balen Men verzekert te Londen dat Napoleoi ml intprveniereü in Polen weggaan uic Kome eo vrede lniteii met Meiico De piijs van bet gas is verpiinderd te Haarlem Men bewtert dat door toenemende verzanding de Schelde stellig niet langer dan vijf jaren bevaarbaar zal zijr Van Cardiff zijn weder J00 mormonen naar tialt Lake vertrokkeo Te Bilbao klaast men over de in dit jaargetijde buitengewone koude De grootvorst Coustantijn is zeer tegeu alle concessieö en ter gunste van den oorlog ge temd Te Arnhem zal en nieuwe schouwburg op erigt worden waartoe de gemeenteraad eene subsidie verleen ï m f 20 000 Te Odessa heeft zich weder een geval van moedwillige bi andstichting voorgedaan waardoor RusUnd in het vorige jaar zoo geteisterd werd Tien duizend personen hebben dit jaar e Echternach deel genomen aan de springende proressie waarbij men eer t drie srhreden voorwaarts en dan eene schrede achterwaarts zet Na de processie algemeene danspartij in de open lucht In Zweden wil men pogingen in het werk stellen ter invoering aQ ïtet decimale stelsel van munten maten en gewigten P Swanepoel een hoer te Prince Albert aan de kaap de goede hoop hejft eerst 36 honderd en daarna nog 36 duizend gulden oor een nieuwe kerk gegeven De keizer Theodorus van Abyssinie heeft den hertog van Saxen Coburg per missive zijn dank betuigd voor het ontvangen der Erucst orde Men kon hem van hier de Eikenkroon zeoden en zijn brief naar Delft op de tentoonstelling De amsterdamscïle kanaalleening wil nog niet vlotten Daar is men nog altijd voor het oude en het houden Iu Rusland begint men schutterijen op te rigtcn In Grouingeriand twiit men nog vini ig over de riLTting van den spoorweg De Spanjaarden echten niet meer tegen de wiiidmoleni maar uu tegen de sprinkhanen 7ij hadden den 29 mei al 22 S28 pond overwonnen Van de groen ludsche