Goudsche Courant, zondag 14 juni 1863

1863 8 Mgii ü Johanna Elizabeth onders T P Viruly en M J E Ledebocr Salomon Elias onders E S Cats en S Davidson Ov£iiLEDES 5 Janij P Broekhuiseo 23 n SCHOONHOVEN Ingeschreven van 29 Mei tot 5 Junij 1863 Geboren Hendrika ouders 3 Koetsier en J A Mopman Dirk ouders H Brussen en A Koorevaar OvEELEDES V Doesburg 71 j echtgen van E Verroen J P Krins 28 j C M Driessen 6 m Gehi wd C Eietveld met H van Ettinger oudéWater van 3 tot 9 Junij 1863 OvEBLEDES Jacoba Vergeer 14 j Jozeph van Eek 63 j gehuwd met Gerrigje littenbcgaard Johanna Liicretia Elisabeth Mehaus 2 j G m Zondag 14 JüdIj Mleis Yiuj Tolksïlijt te Amsterdam zijn van eene aanzienlijke hoogte gertort de eeu i spoedig overleden de ander ernstig gek etst Eene dame te Diion die haav oet in de crinoline verwarde viel van den trap dien rii oDllom ca veibriiaUe zich de hersenpan Te Delft is een jongen in eene azi n die hij moest schoonmaken gestikt Een vader van eene pM ea ze kinderen heeft zich volgens de ü 1136 GOÜDSCHE COURANT Biirgerlijke Stand GOUDA GlBOürx 7 Junij Johannes ouders J Bakker en C Innenhnrg ADVERTENTIEN Eeulg Dêpót van MUZIJR voor Gouda en Omstreken De firma P J WEYGAND C MUZIJKHANDELAREN en HOFLEVERANCIERS te s Uage hebben bij den ondergeteekende een depot gevestigd hunner uitgaven zoodat steeds de nieuwst uitkomende n de gezochtste Stukken voorhanden zijn Belanghebbenden worden er dus opmerkzaam op gemaakt dat zij de door hen verlangd wordende Muzijk steeds tegen dezelfde prijzen en met denzelfden spoed aan dit depot kunnen verkrijgen Ondergeteekende vleit zich dus dat men zich spoedheidshalve bij hem zal vervo gen Ook is bij hem ontvangen eene ruime sortering elegante PhOtOgTapMeAlbumS die hij dour buitengewone lage inkoop in de gelegenheid is tegenFABRIEKSPRIJZEN op te ruimen G B Van GOOK Uitgave van A BRINKMAN Lanf e Tiendeiceg D n 61 68IV1 68 32V16 BevaUti van eene Dochter Vrouwe A J e VKULY Ledeboek GoriiA S Junij 1863 lit Ie liand te koop 50 60 000 stuks oude schoongemaakte STEENEN afkomstig vau den molen i e nooru Te bevragen bij A T5SELSTEIN bij liet Spoor alhier OPEN BAIIE VRIJWILLIGE Verkooping De Notirissen A KLUIT te Moordrecht en J VAN STU RIAAN LUISCIUS te Selfshareii zijn voornemens om ten verzoeke van hunne princip ilcn op Woensdag den 17 en Woensdag den 24 Junij 1803 telkens des oormiddags ten 9 ure bij veiling en afslag in het logement de Zalm te GouJa te veilen en verkoopen y i Eene BOUWfflAN SWONING met Scliuren en Stalling benevens eeuig perceelec WEI HOOIen VEENLAUD met den ondeieroud st uiude en gelegen onder de gemeente SLI IFWIJK in de polders VrijJmff en la i j Koiirji ithrotl te zamen ter grootte van 22 Bunders 6S Hoeden 42 Eilen N 2 4 Bunders 40 Koejen 38 Ellen WEI HOOI en VEENLAND met den ondergrond gelegen onder de gemeente STEIX in den polder rr jl of Voormeldj Bouv raanswoning en Landerijen behooren tot de Frijlioefsele Fnn en Drooymaker ij N 3 2 Bunders 60 Roeden 18 Ellen WEIen HOOILAND gelegen onder de gemeente ÜEKEXDORP in den Oi vuloopschen Folder Te aanvaarden de L i DïsiJE met den 1 Junvarij en de Bot wM iNS WONTN O met den 1 Md beide des jaars 1S64 Breeder bij biljetten en nader onderrigt te bekomen ten kantore van voornoemde Notarissen alwaar de Kadastrale Kaart de veilconditien en bewijzen van eigendom ± er inzage en lezing zullen üggen Uit de hand te koop te GOUDA Twt e WOONHUIZEN met een PAKHUIS daarnevens en een ruim ERF met vier Loodsen in gebruik geweest voor TOUWSLAGElllJ liggende voor en acliter aan het Water en zeer geschikt tot het uitoefenen van de eene of auuure Fabriek Eerstdaags te aanvaarden en fhan co te bevragen onder Lett P bij den Boekverkooper R VOGELENSANK te GruDA HOOIVERPACIITING feu overstaan van M J F A LEESBERG Notaris te sGravenhage zal op Zaturdag den 20 Junij isfis des voormiddags ten 10 ure op de HiLwoni g in het Buiten Nieunland onder de Gemeente s GRa VESANDE in het openbaar worden verpacht Ruim 500 bunders best HOOILAND in onderseheidene perceelen om eens te worden gehooid De gunstige ligging aan de Rivier de Maas Liedt de beste gelegenheid tot vervoer aan Verdere informatien te bekomen bij A H DE BRUYN Opzigter van het Buiten I Nieuwland op Staalduix onder s Gra I vesande en ten kantore vau voornoemden I Notaris LEESBERG Men vraagt tegen AugUStUS in een klein gezin eene DIENSTBODE als meid alleen Adres bij den Uitgever A BRINK MAN ïiend weg CORRESPONDENTIE Het is iIlt rcdücue niet moi hjk te voldofu aau de Acclvuldiire aau rag n cr ko tiluoze plaatsing van berigti u mededeeluiL fu en opwekkiiigen vau vcr liilk iiden aar l üc beperkte ruiiiite Ln de Goiidsehe Courant Prijzen der Effecten Dingsdag J Junij Laagste liooirstc küL l S i3Vl6 7f 9 J AMSTERDAM r cUeven koers C31 73l5 991 3 99I 2 14 1 6 pCi Ned W sch 21 2 dilo 3 148 931 2 4715 537 5013 47 io 101 85 78 S43 90V 6 2051 4 43 48 501V 47 47V 2051 2 63 i6 64 32 0 32II 16 83l cl S4 ö s I CS 32 I 321 8 dito i Amort Sijnd 31 0 Ilaudelm 41 Ö O l Leeuiug 4 Aand H Sp 4i d Rijnspw 4I 2 België Rotts 21 3 Spanje obl 2 d buitenl 3 d binuenl 3 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 39 5 Cert 1831 33 5 d 1S40 4 d 5 = serie 3 d 6 serie ö Volgef tópw 5 i misen i SO 5 Oost bijGuli 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 27 d renteAmtt 5 d nat 1854 o Mex oblSSl 3 Ter BockiniUerij van A BRIXKMAK Nienvvs en voor Gouda en Deze Courant verscliijnt des Donderdags en Zondags jin de Stad geschiedt de uitgave des avonds te öuitenlanïr Londen S Junij De Morning Post het ministeriele ochtendblad spoort Oostenrijk aan om zich opentlijk en nadrukkelijk te verklaren voor de wederoprigting van een onafhankelijk Polen daaronder begrepen al de voormaais poolïche jen vau Koerland tot aan de Ukraine Indien Oostenrijk daartoe besluit zd het meent de Morning Post in Duitsfhlaiid met hulp viiu lU liberale partij en in Europa met Eugelands zamenwerking het overwigt bekomen en alzoo meester van deu loop der europesche aangelegenheden worden Wat door Oostenrijk laalsielijk tot oplossing van het poolsche vraaïstuk is voorgesteld aarbij van Eugelands zijde met goedkeuring van Eraukrijk het voorstel van eeneu wiipenstilstand is gevoegd schijnt aau den Morning Post geheel ondoebnatig en ontoereikend te zijn Parijs 8 Jiuiij Volgens de Italia is bij de nieuwe militaire conventie die tusschen Frankrijk en Italië is gesloten tot onderdrukking der rooverijen iu Napels bepaald dat de legers van beide staten hun gemeenschappelijk toezigt zullen uitstrekken tot in Terra di Lavora en in de Abruzzen De conventie van 11 Sept 1861 bepaalde dat de surveillance zich slechts zou uitstrekken tot in Umbrie en aan de boorden van den ïiber llei is op verlangen van den italiaanscheu minister vau L iitenl zaken dat daarin bedoelde wijziging is gebragt 11 Junij De Mouiteur meldt dat de minister Dromnde Lhuys de volgende depêche van den consul generaal vanFrankrijk ontvangeu heeft New York 1 Junij Berigten uitHavana en Vera Cruz houden in dat Puebla in onze magt is Ortega heeft zihc met 18000 man onvoorwaardelijk overgegeven De Paj s meldt het volgende omtrent de inneming vanPuebla Van 14 mei af had het vuur der vesting bijna opgehouden Ook begonnen de levensmiddelen te ontbreken ende inn oners die reeds den 21 maart toen de loopgraven geopend waren het verlangen hadden te kennen gegeven om demonumenten gespaard te zien drongen b j generaal Ortega opde overgave aan De generaal en zijne Iroepen zijn na dekapitalatie ontwapend 12 Junij De Mouiteur bevat de volgende berigten De keixer heeft van den keizer van Oostenrijk en den koning Tan Piui ien geiukwenscliiiigen ontvangen negeus de innemiiij van Puebla De rapporten betreffenile die verovering worden eerst in het begin der volü ende maand ver vacht Den 1 mei is eene afdeeling onzer troepen naar de hoofdstad van Mc ico opgerukt BrUSSS 9 Junij De slot om der gehouden verkie insen blijkt Ie Zijn als volgt au een kiesdistrict is de uitkomst nog niet otiicieel bekend Kamer van voiksvertege iwoordigers Aflred ude leden 58 waarvan 31 liberaieu en 27 clericalen Gekozen 25 liberalen eji 33 clericalen Senaat Aftredende le len 29 waarvan 13 liberalen en 17 clericalen ïekozen 17 luierden en 12 clericalen Bij gevolg is de vrijzinnige meerderheid bij de gedeputeerden met 6 leden verminderd en iu den senaat met 5 leden toesenomen liet zou Adverlentiebiad Omstreken De prijs der Advertentien van één tot zes 1 regels met inbegrip vau het ztgei is 80 Cent voor j eiken regel daarboven 10 Ceut 1 Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte derhalve moeijclijk zijn te bepalen welke der beide parlijeu de zege heeft behaald In deze stad hebben de clericaieu eene gevoelige nederlaag geleden Weenen 9 Junij Er heerscht thans eene volkomeiie overeenstemming tusschen de drie grooto mogendhe lea met betrekking tot de poolsche aangelegenheden Uat betreft dikwestie nopens het houden van een congres te dezen opzigte heeft F rankrijk toegestemd dat op bedoeld congres de ecii onderteekenaars der weener slot actc behooren tegenwoordii te zijn Volgens gemeld dagblad zal de regering hierin toestemmen Het puut van deu wapenstilstand heeft men onaangeroerd gelaten 4 Berlijn 12 Junij Volgens particiüiere brieven uit Warschau is bij nader onderzoek gebleken dat de bij de bank vermiste gelden bedragen 5 millioen zilveren roebels in russische bankbilletten poolsche paudbrieven en halve imperialen Op de geldkist waaruit de gelden vermist worden vond men eene kwitantie van het centraal insurrectioneel coinmittc Te gelijk met dit moutant zijn vier beambten der bank verdwenen met de boeken waarin de nommers der vermisic piuidbrieven vermeld stonden ömncnlanö Gouda 12 Junij De algemeeue vergadering der uc e laudsche vereeiiiging tot afschatling van sterken dr mk zal aüiie gelijk reeds vroeger voorloopig is gemeld gehouden worden op Dingsdag en Woensdag 7 en S Julij a ui tac de De afgevaardigden zullen zich op den eersten dag vereenigen in het lokaal Nut en Vermaak en iu de gelegenheid gesteld worden om de openbare gestichten te be iu tigen Des avouds ten zes ure za in liet kerkgebouw der Keinoii trantseliGereformeerde gemeente eene openbure dijeeuloi nl gehouden worden alwaar door ondersclieiiiene sprekers het noord zal worden gevoerd Woensdag wordt de ergaderiiig bestenid voor de behandeling van zaken in het lokaal Nut en erin uik des voormiddags ten 9 ure geopentl Xa Ojiening der vt rgadering I Deelt de voorzitter een en ander mede dat bi trekking heelt op het behandelde in de vurige algemeeue vergaiteriug en zich aau het XIX jaarverslag aansluit II De penningmeester doet rekening en ver iutwoor ling lil Voorstellen Naar wij Volgens het wetsoutuerp houdende voorzitymigen omtrent de nederlandsche bank wordt deze instelling voor 2a jaren geregtigd verklaard om als circulatie bank werkzaam St zijn De hoofdzetel blijft te Amsterdam Kij y£stiigt te J ot