Goudsche Courant, donderdag 18 juni 1863

1863 m 127 OUDSCHE COURANT ren Tarwe ƒ 9 80 10 50 Soffge 6 70 5 ƒ 7 60 Zomergerst ƒ 4 S0 a ƒ 5 40 Korte Haver f 4 a f 4 30 lange ƒ 3 80 a 4 Uuiveboonen ƒ 7 50 a ƒ 8 Paardeboooen 6 75 a ƒ 7 Bruioe Boenen ƒ 10 a ƒ 12 Groene Erwten ƒ 8 a 10 witte 7 a ƒ 7 25 AdD stads waag gewogen van 5 11 junij 60 4 1349 8 en 66 16 Boter te zameu 30040 N 8 Boter ƒ 41 a ƒ 51 het vierde 1 025 ƒ 1275 pgr N 8 Ter markt 40 mud oude Aardapp ƒ 3 en 196 mud nieuwe 6 Deventer 12 Jimij Tarne ƒ 8 50 a ƒ 10 Eogge ƒ 6 75 a 7 50 Boekweit ƒ 5 75 a ƒ 6 50 Gerst ƒ 4 50 a ƒ 5 25 Kaver ƒ 3 + 0 a ƒ 4 Boter per 20 N 1 s ƒ 14 50 a ƒ IC SO infer ƒ 13 50 2 s ƒ 10 a ƒ 11 Zwolle 1 2 Junij iliddelprijzen Tarwe n 9 73 ruwar 11 12 Kogge ƒ 7 12 Boekweit 6 50 Aardappelen n 5 25 oude ƒ 1 90 Boter per X S ƒ 0 78 20 N ƒ 17 Groningen 12 Junij Onde Hogge 5 et n Eogge Fame en Boekneit 10 et en dikke Haver 5 et hooger Gerst en Voen aver onveranderd Londen 9 Jimy Boter Friesche 83 Kampen en Zuoile 74 a 5U Kaas nieuwe Edam 46 ü 52 en nieuwe Gouda 38 a 44 10 Junij Granen Eng Tarwe met pperkten en vrmet goeden aan oer maar er was weinig vraag toi vorio é prijzen Gerst en beste Haver vast Aanvoer van 1 9 840 qr inl en 8130 qr vr Tarwe 810 qr vr Gerst 94S J qr vr Haver en 1780 z en 26550 vtjs Meel 11 Junij Aan de Veemarkt van heden werden aangeboden 980 Kunderen 540 Kalveren 9 500 Schapen eu iOüVarkens Voor beste runderen werd 5 5 voor d kalverenen schapen 5 en voor d varkeus 4 8 per steen betaald Burgerlijke Stand GOUDA Gebokex 9 Juuij E jgeuia Ferdiiiaudma Francisca ïlaria ouders A W van Diocant en M F V van Erktlius 10 Jan o jders w J de Vries eu P U isacv 11 Wilhelmus Hubertus ouders e L Koelman en J Lans ilhdmine Christine ouders L van Heemsbergen eu W C Roe=t lugje ouders 1 Binnendijk en A van den Oc er se 4 OvERLEDE N S Junij Begecr 13 n 9 P T II Pink 10 J A Zandijk 20 j Gehciid 10 Junij M de Gidts en P E Herman de Groot F Herman de Groot en A au Eeuwen C Ester eo J M 11 Briejtr y Aiieuïïs en voor Gouda en Donderdag 18 Junij Advertentieblad Omstrelien ADVERTENTIEN TTV A D mXTt TVj NT 1 ï Ad v er te nt ie u van één tot zee Uitgave van A BRlNKMi N I regels met inbcgnp va het e el ia Sü Cent oor r m 1 TA n 1 clkcn rcgel daarboven 10 Cont La ige Tie ideweg D n 61 BaitengevN one letters o den berekend naar plaatsruimte l e Ondergeteekende verzoekt en waarschuwt de belanghebbenden zijne huisvrouw MAGDALEXA EIPFERON geen erediet te verleenen of gelden af te geven zullende dit door hem niet gevaliJeerd worden Gouda J JAXSEN funij lï63 Men vra igtTEKOOPofTEHtJUR een ERF of PARULIS aan het AVater gelegen Brieven ïranco met opgave van Huur jf Koopprijs en waar gelegen bij den Bockhande j ir A BlUNKMAN Tiendew eg De Verzelierlijgsbank KOSMOS te ZEYST neemt op zich bet sluiten van alle Le vens Uitzet Rente en Begrar fenis verzekeringen Voortdurend biedt zij de gelegenheid a IB tot inschrijving in hare Over leVtngSkaSSen zoowel voor kinderen in het jaar lb63 als in voorgaande jaren i eboren Prospec u sen en nadere inlichtingen zijn te bckomfii te Goi D i bij M J FORTriJN imOOt LEEVER Italiaansch Boeklioiiden Een geroutineerd boekliotidi r eenio e area daags te z i er lie chikking 1 el bende wenschte die te besteden tot het geven van onderwijs in bovenstaande Wetenschap zoo ook tot het bijhouden van boeken of eeuig nder BChrijfHrerk Inciinerenden vervoegen zich onder letter C bij den Boekhandelaar A BEIA K3iAil lange Tiendeweg Openbare Verkooping te O f M J op Woensdag den 17 Junij 1863 des voormiddags ten e f ure in het Nieuwe KoFFIJHCis aan de Tf eHtharen aldaar van Een aanzienlijk goed onderhouden en met veel Lood belegd HUIS en ERF genaamd HET TOLHUIS staande en gelegen aan de Wedliareu te GOVDA wijk B y 119 kadaster sectie D N 611 Zijnde in het Huis cene fraaije Zaal ticht ruime behangen Kamers meest alle geplafonneerd en van stookplaatsen voorzien een marmeren Gang goede Keukeu met twee pompen doelmatige Kelder beschoten Zolders en hetgeen De helft van den koopprijs kan op het perceel gevestigd blijven eerst na verloop van z v Jaren opeischbaar en sjaars tegen den interest van 4 xf Een kapitaal KOETSHUIS STAL mt hardsteenrn Kribben ERF eii open Plaats staande en 2 elegen aan de piering iraat te GOCDJ Wijk F 81 kadaster sectie C S 412 Terstond te aanvaarden Een WINKELHUIS en ERF aan de jrestlwren te CO I D I Wijk B X 191 ka i er i N 315 Terstond te annvaard ni Een HUIS en ERF in de AalljibaHif j te nor DA Wijk C X 209 kadaster sectie P X 179 Vcrhurrd bij de week En een HUIS en ERF in de Kom ijiistifg te GOVDA Wijk K X 56 kadaster sectie I N 896 Verhuurd bij de week Nadere inlichtinjen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOKTLTJN DEOOGLEEVEE t £ Gocda Sociëteit 0 SGË OEGE Met toestemming van HH Commissarissen aanstaanden I i gsdag 16 Junij besloten gezelschap J F van der VLIST KmUhin Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 12 Junij llo te aVio GLbliicn 1 aaiïate l rt koei 75 99 V 91 5 3 IOIV2 100 = 907 9Ü i2U i V4 0 11 4 Ned w sch 21 dito 3 dito 4 Amort Sijnd i U Haudclm 4i O I Leeniiiï 4 Aand H Sp 4 d llijiispu 4VlBelgië Itolts 21 0 Spanje obl 2 d btiireul 6 dO binneul 3 Portugal oid 3 Kusl obl n d 1 2 2 l Certl i j i d I liJ 4 d ene 5 d 6 ene 5 Vülgef Spv Pruisen ls59 Oost bijGoll idito 1 63 3 üSVs 3272 3 s S3 7 6 67i= i 34 8 35 4 327l8 Vit I i dito Met iU ö dito dito l d reiiteAmst j d nat l i4 5 Me obl l 3 Verlrek r Spoort reine Me i tof 15 itph ml tr IbUS au Gouda naar Rotterdam 7 10 y Ol H 3 1 13 1 37 4 37 6 24 b l 10 3 aii Rotterdam naar Gouda V 1II V1 12 12 25 2 20 4 05 5 00 7 11 1 n lu Gouda naar Utrocht 1 0 11 04 12 4S 1 16 2 42 4 25 b i i 9 50 in utrecht naar Gouda 0 15 9 03 12 20 1 20 3 40 5 30 7 40 9 i5 g ippt fc OTteekende treinen loopen op eu n i stdageH NIET Te BockJiukkinj aa aTBRIKKJIAN Deze Courant verschijut des Donderdags en Zondags Iq de Stad i schiedt de uitgave de s avonds te voren De prijs per drie maanden is f2 franco p post ƒ 2 i5 De inzendini der A 1 ertentieu kan geschieden tot des morgens leii 11 ure SCHUTTER IJ AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOVDA tjezien hebbende art 10 der Wet van 11 April 1827 staatsblad 11 17j houdende de bepaling van den tijd op welke de LOTING voor de SCHUTrERIJ zal behooren te geschieden brentren bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat de LOTING zal plaats helilien in het RAADHUIS dezer Gemeente op ZATÜRDAG den 27 dezer maand des morgens ten t wii ure voor de ingeschrevenen van dezen Jare ot geboren in den jarc 1838 en des voormiddags ten m1f fitraa ure voor de ingeschrevenei van vorige jaren of geboren in den j ire 1 29 tot eu met 1S37 ingesloten wordende zij in hun belang aangemaand om op de hierbovengesfelde plaats en op den bep lalden tijd in persoon tegenwoordig te zijn of in geval ij door ziekte of eenig ander wettig beletsel hierin verhinderd worden een ander met hunne belangen of omstandigheden bekend in hunne plaats te doen verschijnen Voorts worden de ingeschrevenen verwittigd dat de Alphafu t cht Xaai iI J st voor hen ter inzage ligt op de Plaatselijke Secretarie van M VANDAG den 19 tot VBIJD VG den 2t5 dezer maand des voormiddags van timi tot ticaa f ure de Zondag uiigezonderdj ten einde een ieder in staat zoude zijn om in het geval dat hem op de gezegde lijst eeniire personen of oittitmnUgJmhii mogten voorkomen die daarop nog zouden behooren te worden aangeteekend of daarvan moeten worden weggelaten zulks bij de LOTOG kenbaar te maken GOUDA den 1G JtinH 1863 BuRGEMKESTEii eu WETHofDERs voomoemd De Secretaris De D t geineebfer DROOGLEEVER FORTÜIJN IJZEXDOORX KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOUDA br ngt bij deze ter kennis van liefanghelibenden dat door den Heer Commiss ri3 des Koiiings in de Provincie Zidct Uottand op den 9n Juiiij 1863 IS executoir v rklnird het Koliier van het Patentregt over het dienstjaar I G ÜS 4 = Kwartaal Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende ver pi igt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaaklen voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den 13 ƒ 186G Dr BrKGEitEEBiEE voornoemi JJZENDOOEK Overzigt GOUDA 17 Junij Eindelijk is het den Franschen gelukt zich meester te matea van Puebla De tijding kwam velen onverwacht daar mea aan de goede uitkomst begon te wanhopen De geheele bezetting is gevangen de legerberigten kunnen eerst later aankomen en daarom zijn de bijzonderhc len vrij onzeker Intu scheu verheft men den juich toon in Frankrijk om den roeui des kei er3 ten hemel te verheffen en vergeet het bloed eu de schatten die ter bereiking van deze halve uiiicmst verspüii zijn Nu staat de weg open naar de hoofdstad m u r het nog niet bekend of de Franschen zi h tevreden wil sicll u met den roem en een vergelijk treficu met de Me u i dl nu toch bewezen hebben dat zij niet zoo geiiecl iu jti van de tegenwoordige regTiug of dat het tweede bedr jf a jau SL gen vari het onwaardige schouv spel tu ook JUvico iii piiiiïhoop moeten verken ren om de heersch ueht v ui den lei er i voldoen In bet eerste geval bekomt hij de handen vrij om Pruisen te bedreigen en de Polen aan te moedi cu tot volharding in het tweede is de uitkomst niet te berekenen omdat zelfs de inname van Mexico geen wa irborg gerft dat het land zich zal onderwerpen De tijding is te laat gekomen om de teleurstelliRg der p irijsche verkiezingen te voorkomen nt ar de herstemming te Parijs te Lyon eu nog op vier audtre pi atseu bewijst dat de onwil dieper zit want aldaar zegciTdeu de caiididaten der oppositie De diplomatieke onderhandelingen ga n intussehen Tiareu stillen en langzamen gang en de mogcdiuden v orden het eens om oneens te zijn op eene confirent e naartoe Kuslaui niet ongenegen schijnt De meeste berigten luiden ongunstig voor den opstand en voorspellen het nitdereud einde van den bloedigen strijd hoewel dit van de andere zijde stellig wordt ontkend Hoe dit ook zij wij weten liet uici en het is niet mogelyk tot zekerheid te komen betrelïun e den waren toestand des hmd De belgische verkiezingen heb en let ministerie verzwakt voornamelijk ten gevolge der te Antwerpen heerschende verbittering De liueralc meerderiuid is in den senaat verserkt maar in de andere kamer zoo veel verzwakt d d hef moeijelijfc zal vallen daarmede te regeren ofschoon liet der tegenpartij niet gemakkelijk z iu ijn een duurzaam bewind zaraen te stellen daar ook zij niet kunnen toegeven aan de onstuimige cisehen der Autv e peaarea De griekschc kouiusszaok is tot een goed liiide gebragt Engeland zal de Ionische eilanden afstaan De Engelschen hebben groeten invloed uitgeoefend op de e schikking en men niag vertrouwen dat zij koning George in de gelegenheid zullen stellen om met beter uitzigten de regering te aanvaarden dan het den verd even beijerscheu Otto vergund j g Uit de Vereenigde Staten luiden de berigten on j êlTg vö de noordelijken De hoop op het bedwingen vau het z ndea vermindert de onrust in het noorden neemt lo de Iblaea ottrlqg woedt voort len let fiinde is oiet te woflrasa