Goudsche Courant, donderdag 18 juni 1863

öuttenlanïr Londen U Juoij Ondanks de itgestrektheid dezer hoofdstad wordt hier wegens gebrek aan huisvesting nog aanhoudend gebouwd vooral aan de wt tzijde worden eene menigte h en ware paleizen opgetrokken die ter naauwernood Toltoüiu reeds d or nieuwe bewoners worden betrokken het is onbegrijpelijk vau waar de huurder kumen te meer vermits de jaarlijksche huurprijs nagenoeg £ 300 bedraagt Bij protocol van 5 jiinij is ten aan ien van Griekenlanddoor de drie mogendheden het volgende bepaald 1 dat dewettige opvolgers van koning George I de grieksche godsdienstzullen moeten belijden 2 dat de kroon van Griekenland endie van Denem irkcn in geen geval op éen hoofd vereenigdzullen zijn o dat de drie mogendheden haren invloed zullen aanwenden urn te bevverken dat prius Willem door al dejouvereiuen en st iten waarmede zij in betrekking staan erkend worde als koning der Grieken onder den titel van George I 16 Junij In den russisehen ministerraad is besloten om in Polen den status quo te handhaven tot het najaar wanneer de vreemde interv ntie niet meer mogelijk al zijn Het siisocn zon de insurgeuten alsdan nopen om zich terugte trekken en de regeriua mitsdien strenge maatregelen kunnen nemen v ant zij wil den opstand tot ellcen prijs onderdrukken Uit I5 i7ilie verneemt men dat ii kamer vau afgevaardigden onthouileii is De heer Mello is tot minisser van oorlogbenoemd De ir surgr iten hebben zich meester gemaakt van Cordoba dat in sraat van beleg i = Parijs 1 1 Junij Aan de znitjersclie legatie heeft men raet de stoomboot Valletta het beriirt ontvangen dat de ainIj isside door den boiid=riad niar Japiu ge onden den 7 april met de s oomboot Nagasaki is aangekomen Ons sou eruement heef langs deir eildeu q het bcrigt ontvangen dat men het er voor mag houilen dat de japanschc regering in d n a iuvang weinig gezindheid zal toonen om aan het britsche ultit n itum te voldoen doch dat luen eindigen zal met liet gebeur ie geheel op rekening v tn priua Satsinua te stellen en aan den eisch van den admir ial Hooker toe te geven T e nota van Frankrijk Oostenrijk en Engeland aanli t i f van Petersburg zullen eerdaags worden verzonden De inhjiul d r stukken doet vermoeden dat EusUnd lietvoortel tot liet ho i ieii eencr coiiferentie zal aaniiemen De af f lil van troep n eu materieel n lar Mexico is = jr t lol i ii h t oiücieel ripport van d n generaal l orey jn 0 itva i ii men veri a ht dat het den 30 of 21 junij il a inkomen jrii = een gerucht zal de generxil Foreyt t m iar ch lk v rvidi erheveii ll t rapp it van den generaal porey van 13 mei bevestig de berigten tlu r ilfn Couner des Etats Luis mr iugeilcidd De eiierial Fer y it ei ge I d heb Piide om ain de me N ieian elie be f lil v i i Pücüia deu rijen afioi t te verle i eii heeftOr egi le tr r on boii en verkli iri deed de wapens vtrbre kta htt i jhi t ver j leu de kruidraagazijiien in de lachtiprini ei e i 7 11 1 e a i irlemcut üi oni aan te koudisen datde he ettinir h i vtrib itgiair ta ikte e i zich ter beschikking an den gti il Forey stelde Toen hebben 12 000 man zich ev ngen ge M de m tsten zonder wapens zonder uniform nier equo ii nt d ar die was verbrij ebl en op de straten j gj 1 l ijO otHc eren gaven den generaal kennis op paleis verga erd v aren en zijne bevelen tn 1 het materieel in handen der fransehen geval c s tril de le fn onvolkomen bedorven Hei fraii er is ii ogst verblij l ca zal binnen kort naar ilexico Jur ij De herkiezing in het G kiesdistrict is alsv t t f wOopeij Ingeschreven kiezers 40016 ingekomensteai i je ten 20162 Van de e had de heer Guérouit hoofdrerltenrar van de p idon rN tioiiale 1740 5 en de heer FoiichéLepelietier fde re riii iii ii l i i 11016 stemmen op zichvereenia zoodat de hetr je r 1 i gekozen Uak te Havre en in de epa emeulen ieine et Oise enChareiite zijn de caadidatcii der i p sitie bij de herstemminggekozen Te t Quentin is almede de candidaat der oppositie de heer Malezieux gekozen De regeriiigscandidaten zijn daarentegen gekozen te Bordeaux en in de departementen du Xord en Flaut Khin Te Lyon is de heer Perras ofSciele candidaat gekozen en in het 2 = district van het departement du P hone de heer Jules Favre la verschillende brieven uit Mexico wordt gezegd dat Juarez steeds voortgaat met zijne vervolgingen tegen vreemdelingen anzienlijkea en priesters Tevens schrijft men daarin dat hij I aan Commonfort eenige regementen had gezonden die zijne I eenige reserve uitmaakten I Men beweert dat Frankrijk de wijzigingen van Oosleiirijk I in de nota betreffende Polen heeft aangenomen Berlijn 15 Junij Uit Koningsbergen wordt berigt dat de kiesgeregtigden aldaar eeae vergadering hebben gehouden i onder het voorzitterschap van prof Möller De vergadering heeft ti ee resolutieu genomen met eenparigheid van stemmen j bij de eerste resolutie verklaart de vergadering dat zij zich I volkomen vereenigt met de staatkundige rigting door het huis I der afgevaardigden gevolgd eu bij de andere protesteert zij j tegeu de ordonnantie betreffende de drukpers uitgevaardigd I olgens particuliere berigten uit Warschau gedagteekend 12 Junij jl is op dien d g Henrich Abicht von Konarski een capucijner monnik door middel van de koord ter dood gebragt Xa afloop der regtspleging is aan den grootvorst Coustautijn eeue kennisgeving van de revolutionaire regering toegezoudeu waarbij hem is medegedeeld dat zij niet langer voor zijne veiligheid en zijn leven instaat Warscliau 14 Junij Ten gevolge van het ophangen van priesters heeft ia aartsbisschop ia overeenstemming met het seheele kapittel daartegen geprotesteerd en de afgifte van de lijken geéischl Van dit protest en dien eisch is door middel vau den telegraaf berigt naar Petersburg gezonden waarop de aartsbisschop mede telegrafisch bevel heeft ontvangen om zicli naar Petersburg te begeven De aartsbisschop zal morgen i overmorgen daarheen op reis gaan Turijn 14 Junij De dagbladen uit Sicilië melden dat de openbare veiligheid op het eiland aanmerkelijk is verbeterd Degenen ilic zich aan de dienst hadden outtrokken komen nu van alle en op om zich onder de gelederen te scharen New York 3 JtmiJ De toestand voor de noordelijke staten is doiu rder dan ooit Geeiie t ver wnijiiig krooat tie Het nieuivs van Vicksburg voorspelt weinig iroeds Drie bestormingen door geiieraal Grant de laatste oiuier genera d Sherman met 20 000 man vierdeu afgeslagen met een ontzettend verlies De kanoiinecrboot Cincinnati uerd door de batterijen der stad iu deii grond geboord Grant erkent dat de statl Eieclits bij beleg kan genomen worden Inniiddels beviiuit generaal Johnston zich met 15 000 man in den rtig an Grant eu ofschoon de laatste voor het oogfnblik in staat is hem het ho jfd te bieden is het niet onmogelijk dit Johnston versterking ontvange en voor goed een einde make a m Ie armee van Grant en i m den vooruitgang van de vaan der Unie in het zuid u eslen De tirailleurs der confederalisteu zijn bijna geheel verdwenen van de oevers des Kappahannocks Daarentegen heeft men u ibij HarpersFerry weder rebellen eav Tllerie gezien eu over het geheel il men weten dat Lee m de rigting van Caijicpper voortiukt Hooker zou dan geïsoleerd norden aiti den llaiip ihannock genootlzaakt zijn terug te vallen eu si ig te leveren op 1 oude veld van Man issas Zes duizend man werken aan de versterking vau Washiugton hetgeen tui bevvij e strekt dat men aldaar niet al te zeer vertroewt op de bciiwaamlieden v m Hooker en zjiiC armee j Junij Het beleg van Vicksburg nordt voortgezet Generaal Grant heeft aartlen werken doen aanleggen Ier bescherming zijner tvoej en Generaal Johnston der zuidelijken is met een sterke krijgsmagt opgerukt tot een aanval op Hainc5 P luff waarvan de noor leü ken zich meester hebben geina ikti en teven om de cominunic itie der noordelijiien met de Yazoorivier af te snijden De boiulscorpsen zijn daarentegen insgelijks opgerukt om hem dit te beletten OinncBionö Gouda 17 Junij De verjaardag van H M de koniugiu v ordt bedeu met de gebruikelijke plegtigheJeu ïevierd Z M de koning heeft den luit lol B 11 F rackers van het 4 regiment infnnterie op verzoek op non activiteit gesield in afwachting dat omtrent hem nader zal worden beschikt en benoemd tot luit kol bij hetzelfde resiment den majoor L E Tiesselinck van het ö regiment en benoemd tot kanlonregter te Woerden jhr m W E vau Panhuys thans kautonregler te CorSgeue I Een lid der nederd herv gemeente te Leyden de hen A Montagne Jz heeft een adres aan Z 51 den koning ge 1 rigt betreliende Scheiding v m kerk e t staiii eu waagt daarin ten slotte 1 eene opheffing der beide afdeelingen voor de z iken van eeredienst het beheer der geldmiddelen op te uragen aan het dep van financiën en den minister van justitie te bclasien met ai wat de betrekking van den staat tot de kcrkgenootschappea iu Nederland betreft 2 dat aan de ned herv kerk even als aan alle andere gezindheden bij eventuele wettelijke regeling van het hooger onderwijs worde overgelaten de zorg voor het onderwijs en de vorming van hervormde predikanten zoodat de theologische faculteiten worden opgeheven 3 losmaking der ned herv kerk van de banden die haar aau den slaat verbinden door opheffing niet alleen van de bij koninklijk beslnit van 18 september 1852 gemaakte reserven maar vooral door te bevelen dat de kerk zich zelfstandig org misere en de nieuwe reglementen aan de hooge regering krachtens art 1 der wet regelende het toezigt op de kerkgenootschappcu worden ingediend door regtstreeks verkozen bestuurders en 4 regeling bij de wet der bezoldigingen en andere voordeelen in art 18 der grondwet aan de gezindheden of gemeenten voor hare leeraars toegekend en gewaarborgd onder voorwaarde dat geen tractement voortaan worde uitbetaald dan aan den predikant door de gemeenteleden of de door hen verkozen ouderlingen en diakenen beroepen Bij de eerste kamer is een aantal wetsontwerpen aanhangig dat door meerderen zal worden gevolgd De aanhangigeontwerpen zijn de volgende 0 Outeigeniug van percelen voor de verbetering van den toestand van Enschede 20 Nadere regeling van het tijdstip waarop de wet houdende eene nieuwe regterlijke inrigting zal in werking treden 3 Verhooging van het Vl e hoofdstuk Dep van Marine der staatsbegrooting voor 1863 Pantsering van schepen 4 Definitive vaststelling van het 1X = hoofdstuk Dep van Koloniën der staatsbegrooting voor het dienstjaar 1S63 ó Nadere regeling van het gebruik van het koloniaal batig slot van IbOO 60 Vrije invoer in N I van grondstoffen voor de nijverheid 7 Natur disatie van A H Schliiter en zeven anderen 80 Uitgaven wegens verstrekkingen dienst 1863 Dep van Marine O Opheffing van het fonds vermeld in art 57 der wet an 13 Junij 1S57 staatsblad n 87 jagt en visscherij 10 Onteigening van percelen ten behoeve van den spoorv eg van Boxtel naar Helmond ll J Verhooging van hoofdstuk V Dep van Binnenl Zaken der staatsbegrooting voor 1S63 Het dwangstelsel wordt in Pruisen al meer en meernitiiebreid De dagbbideu zwijien dien ten gevolge maar destem in het biiineiijle begint des te luider te spreken De regeringlest een ij eren hand op den mond maar de onderdrukking kaneene krachtsontwikkeling voortbrengen die zelf met ijzer spot Ock op de schoowburgen is het oog der heerschzuchtige partijgevestigd sedert bij eene vertooning in het Victoria theatereenise zinspelingen f p den tegenwoordigen toestand aanleidingEaven tot zeer luidrucbiigp demonstratien Beeds beginnen erzich hier en daar poien van verzet te opeidiaren zelfs zegtmen dat aanzienlijke kooplieden in Barmen en Elberfeldt devraaï hebben gesteld of niet de tijd gekomen was om hetopbreiicen van belastingen te weigeren Goens Cï s Gravenhage 13 Junij Heden is bij de tweede kamer der stitensrener ial de discussie over het wetsontwerp tot exploitatie der staitsspoorwegen voortgezet Na de aanneming van twee amendementen van den heer van Bosse op art 1 der exploitatie wet waartegen de minister zich niet had verzet is verworpen een amendement van den heer Gevers om alsnog le algemeeno mededinging open te stellen Daarna is art 1 rbeginsel der partiealiere exploitatie der staatsspoorwegen aangenomen met 48 tegen 19 stemmen Aan de tweede kamer is aangeboden een wetsontwerplot afljssiiii der door het rijk gewaarborgde schul brieven tenlaste van s rijks overzeesche bezittingen In dat ontwerp wordttiepaald dat die schuldbrieven hier te lande en te Bataviaallosbaar gesteld worden met den eersten werkdag der maand volgende op die waarin deze wet werd afgekondigd De renten op die schuldbrieven loopen niet verder dan tot aau dendag der aflosbaarstelliusr Het regt tot opvordering van hetkapitaal der bedoelde schuldbrieven is deu 1 Januarij 1S74vervallen Te gelijkertijd worden bij bedoeld wetsontw erp aande middelen voor S03 toegevoegd de volgeude sommen a f 5 713 SSO eerste Vs gedeelte voor de afkoopsom van denScheldetol 5 ƒ 300 000 uit het domeinfonds c ƒ 3 553 000 batig saldo van 1860 en i uit de beschikbare middelen vanhet j aar 18G1 zoodanig bedrag als met inbegrip der onder h en e vermelde posten tot volledige dekking der aflossingvan de schuldbrieven noodig kan zijn geraamd op ƒ 630 620 Deze wet zal ook in Ned Indie worden afgekondigd en verbindende zijn met den dag harer afkondiging 15 Julij In de zitting van de tweede kamer van hedfeiiis eerst overgegaan tot de behandeling van de verdere artikelen van het wetsontwerp tot regeling van de exnljitiiie der sta atsspoorv egen Op art 9 had de hr v ijoghem een amendement voorgesteld hetwelk ten gevolge van de wijzigingender regering is komen te vervallen Op art 10 werd eenamendement voorgesteld door den hr v Bosse dat door denmin bestreden met 49 tegen 14 stemmen verworpen werd Andere amendementen van den hr v Bosse zijn of door denvoorsteller ingetrokken of in overleg met den min aangehouden tot het tweede wetsontwerp Het geheele ontwerp exploitatie door particulieren is daarna aangenomen met 51 tegen 12 stemmen eene beslissing vooral daarom van gewigt omdat zich in de sectien blijkens het voorloopig versla eenveel grooter aantal leden tegen particuliere exploitatie hadverzet gelijk art 1 dan ook nog 19 stemmen tegen had Tegen de hh Luyben Hoffman v Nispea v Heemstra Meylink Begram v Mulken Guljé Godefroi v Voorthuysen Hoekwater en Schimmelpenninck Daarna zijn de beraadslagingen aangevangen over het wetsontwerp tot bekrachtiging van sommige artikelen eener concessie van exploitatie der staats spoorwegen De min heeft eenigermate toegegeven aan het verlangen om meerdere artikelen der concessie door de wet te doen bekrichtigen De hr V Bosse heeft voorgesteld daaraan nog meerdere toe te voegen Met 32 tegen 29 stemmen heeft de kamer echter op voorstel vau deu hr Dullert besloten dit punt mororen te behandelen 16 Junij In de zittingvau ds tweede kamer van hedenis het ontwcrji tot bekrachtiging van sommige ariikelen eenevconcessie van exploitatie der staatsspoorwegen aangenomen met 45 tegen 18 stemmen Iu deu loop lier discussie heeft de minister van binnenl zaken verklaard dat iu het jaar 1869 alde staatsspoorwegen gereed kiiniieii zijn Ook de eerste kamer heeft hileii eene zitting gehoudenwaarin de heer J B Hengst is toegeksteii en zijn ibgekomenverschillende stukkeu en adressen eu al de laatstelijk door 4etweede kamer aangenomen wets ontwerpeii die naar de at deelinirrn zijn verzonden Hierna wordt overgegaan tot het trekken der afdeelingen en de zitting gesloten Gorinehem is Junij Sedert ruim 14 dagen staat de uitgezaaide hennip boven den grond De opkomst is gelijkmatig geweest en door de tijdig gevallen regen is de groeikraeht zeer versterkt Daarenboven oefent de telkens wederkeerende noordenwind op zijne kleur en lintontwikkeling eene a hoogst gnnstigeu invloed uit Ook op de hooi en weilanden was de regen zeer w elkom aangezien de meeste hooilauden dun bezet waren en de weilanden mede weinig gras hadden De afgeloopene grasen hooiverpachtingeii waren dan ook veel hooger dan het voorgaande jaar De aardappelen staan over het algemeen gunstig Sommige vroege soorteu is men beginnen te rooijen doch van eeaigzins vaste markt is nog geen sprake Ook de latere soorten beginnen reeds te bloeijeu en zoo meu noir ruim i éne maand van geenc ziekte iets bespeurt zullen de meesten een groot deel van huuuen grcei onder de gunstigste omstandigheden hebben volbragt Door den nachtvorst van deu 8 op den 4 dezer hebben echter scmniige soorteu een ineengeschrompeld blad Ook op de vruebtboomen heeft derte nadeelig gewerkt Van de gezette vruchten inzonderheid steeuvrachten vallen nu nog vele dientengevolge af Over het algemeeu voorspellen deskundigen een voordeelig jaar ofschoon aan vele landlieden de lagere prijzen van het znivel gedurende de voorjaarsmaanden nog al tegen gevallen schijnen te zijn Gemengde Berigten In Beijeren wordt jaarlijks voor r agenoig 18 milbocn gulden hop verbouwd Eene enixelsche dame heeft ƒ 120 000 gdcgateerd aan liet genoot atkap voor bet te keer gaan der m handeliug van dieren uitsluitend ter verbetering der lonJensche slaitplaitsen De anislcrdamsche kazerne Oranje Xasau zal gedeeltelijk ingengt worden tot av eiiaal De directie der gasfabriek te Hooru liccft uit e gca beweging be loten don prijs vau het gas v in ƒ 5 00 te verminderen tot op ƒ 4 50 de 1000 vierk voet Het feestmaal deu piins en der prinses van AVallis door de city aangeboden kost haar meer dan f 720 000 Te Fuel la zijn 25 generaals IIOO ofticiejeu en 16 000 soldaten krijgsgevangen gemaakt Het spreukjcvan de zeeslang wordt weder opgewarmd zij is zoo dik als de grootemast houderd oet lang bruin van kleur iraaidenmacen op den kop engezien tusschen Teneriffe en Bathurst Het Treninanntheater te Weenenis door brand vernield Bij het beijerscbe ministerie van koophandelzijn 40 spoorweg ontwerpen voor alic dceleu des rijks ingediend Bij Erfurt in de pruisische provineie baksen zijn uitgebreide zoutmijnen outdekt De Franseben zijn druk bezig met het versterken van Aneona Te Tilburg zijn in 4 jaren 800 nieuwe huizen gebouwd bewoond door 4000 persoucu Te Elis in Griekenland is de beeldteuis van koningGcoi verscheurd Vorst Ueiander Jan 1 heeft zich zelven bij manifest tot opperbevelhebber der troepen in Moldavië Walachye en verklaard