Goudsche Courant, zondag 21 juni 1863

1863 Zondag 21 Junij 12 GOUDSCHE COURANT AdverleBlIeiiiad öiiislreken iieuws en voop Gouda en Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendemg D n 61 ADVERTENTIEH Voor de menigvuldige blijken van HOOiVERPACHTING Ten overstaan van il T E A LEESBERG Xotaris te nGraxmliatje zal op Zaturdag den 20 Junij 1S63 des voormiddags ten 10 ure op de HiLvvo i G in het Buiten Xieuwlanrl onder de Gemeente s GRAVEii lXDE in het openI baar worden verpacht I Ruim 500 bunders best I HOOILAND in onderscheidene perceelen om eens te I worden gehooid De gunstige ligging aan de Eivicr de i ilaas biedi de beste gelegenheid tot ver voer aan Terlere i fnrm ttien te bekomen bij A H VY Bi i i X Op igter van l et Buiten Nu U I H mI op SrAALDtlN ouder Jni rt niiih e i tr i i t n tore dï vouiuocuideii Xut ri3 LELJBERG Gcvraigd np een o oetien stand binnen Goiii L een beneden voorkamer 01 gen c LMiierd cr i i 1 lotfu v VN Mj jll Adies tKiNLO c t letter K i j den Boekhandelaar A BBOiKMAX lange Tiemieweg alhier ï e koning van Pruisen wil geen vertoogen ontvangen hi weet best wat hem te tloen = taat Er is octrooi verleend aan J T Scholtc te Amsierdara voor een porceli inen brautïer op petroleumlampea die de warmte isoleert en bet Hcht versterkt n voor eene macliine waarmede men in ieven manuren tjotdUoüp ijs m utkt Oud Ca tilie cu Madrid zijn thans df or een pJorwcj Vergadering van den Gremeenteraad Zifit i i ran lytn jsdo j 16 Jjniij Afwczip de hh Reiin flke 1 ia L i rcn iij on t n Na joC V 1 n ea SI butt Rori Jli u üver 1 e Al nu k l L werp verorJ r hr Kemper = te 3 men fi Bil de dl B Lii i 1 i ot de Grave Prince Reutiager en k uiw L e veii heeft de zitting niet te lie rek e e rd t r i o r t er k nmis dat alsnu van jriii i r iL i ot = zijn ontvaugen en j LU Ln ii uaordiag der dd schutterij r olg d f IrraadslagÏDgen over de ont cn fu nel over an 2 waaromtrent de en bt eu alsart 29 met algem 0 voer n de bb Vir ily Kist Kemper ï V r l t n nordt tcu slotte het art e i M VLtjzi ring met uliiem st op 1 en 3l in elk liat te ook eene w Ci wz lil l iia 1 1 L ben de hh J il i al L n UT eéne Art V t V Gt nyilL l V ude vvaiv u d hh V iv 1 bjide eer cn jemden Mis L ttj i d arl be iLwn bet j il tTfiC 1 i ujinoateii i e lavfnJe deelneming bij de bevalling mijner Ecbtgenoote betuig ik ook namens haar mijn harieiijkeu dank T P VIRULY vau Itelnemmi o erleJeii jcer GnUDA 17 Jun j 1 C3 Pe onilergeteekende betuigt hiermede zij jeu dank voor de vele bewijzen ht m betoont bij het iioe ler J B l EETEKS Jz Men vraict TE KOOP of TE HUUH een EHF of PAKIillS a m iiet Namens Heerea BurgemeirsTer eu Wetflöuders van Gouda wordt aan de beiangaebbead ïn bekend gemaakt dat op beden ueu iS Jun j 1863 de Bad oi Zweui mrigtiiig gaopend is H ZIELE MAX JJirecieur deze discussie komt de hr de Grave en eenige oogenhlikken later ook de hr Beutiuger ter vergadering Art 36 lokt mede eeuige beschouwingen uit tussclien de bh v Genuep Kemper Viruly en de voorz en wordt ook met hetzelfde getal st aangenomen i tegeu alle deze artt v as de hr IJuchuer Xadat over art 37 gesproken was door de bU Viruly Buchner Ki t en Kemper wordt het benevens de beide vol ende artt 38 en 39 met algem st aangenomen De beraadslaging over art 40 geopend zijnd stelt de hr Kist voor hetzelve te doen vervallen waartoe na eenige discussieo met G tegeu h st wordt besloten tegen de hh Portuijn Droogleevc Kemper de Grave Keutiuger eu de voorz Bij de beraadslaging over art 41 waaraan deelnemen de hh Kist Genuep Kemper Reutiuger en de Grave wordt eene verandering aii redactie voorgesteld en deze met 7 ttgen 4 st aangenomen i tegen de Lh Fortuiju Droogieever Kemper Buehrjr eu de Grave Art 42 geeft mede tot lüügdurïge discu sieu aanleiding waaraan de hb Kist A irulv Kemper de Art 43 geeft niet minder aanleiding tot langduiige beraadslagingen vooral het eer te gedeelte waarover de bh v Genuep Kemper Kist De artt 44 en 43 tjt geene discussien aanleiding gevende worden zij met algem st goed ek Mird en is hiermede het eerste houfd=t afgi oopen AUnu wordt de M iv i leruig verdaagd Burgerlijke Stand GOUDA Gi BOKEN 12 Junij Louis en Xicolaas Henri ouders L E MI emekert eu M H C Knijpers 13 Johanna oudere J J Broer cn A van dtn Berg Leendert Thom oudeis L Boulogne eu C M Bakker 14 Pieter ouders P Xonrisse eu II M Korevaar Hendrik ouders J Beunis en C J A van M iaj en Aafje ouders J de erk eu J Nobel Agatha ouders A P di Jong en C Polet IC JoIiaui T onder T van der Heij en J Y Berlijn 0 hLLLuEN 14 Junij 11 Vzelendoorn 15 j 5 m SCHOOXllOVEX Ingeschreven van 5 tot 12 Junij lb03 Glboren AVilIem Jo ianne ouder A Steleleuburg tu A van Vuu ren llenrieus Adrianus ouders A van O cu J In Lin r Gvlrifdln G Kool 42 j eibtj u van I Poituin D Vo = bijua J j eehtgcB van W R van ii iik Prijzen der Eüeeien ig 17 Junij ilo te Citblc t u k u kuLrs g 33 933 0 i I S AilSTEBüAM l ing = laa tc kut 1s 9UV = 93i 14 1 101V 1 513 51 01 iiüi = 1U J lüüVs i 51 i lOOl I 7S 4 j nrja J0 pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd o Handelm 4 0 O LLeeuing 4 Aand H Sp 41 2 d Piiinspw 41 België r üits 21 2 Spanje obl 3 d liiütenl 3 tP binnenl 6 Portugal obl o Paisl obl H 5 d 1 J O 5 Cerivi 3 5 d l t 4 d S erie 5 li serie 5 V e Spn 5 I en l j9 Oot liijGuU 5 dito 4 dito f l 3 I 3 Vl5 Ter BotkdrakLc lau A BRIKKJIAN Deze Courant vevsehijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Deprijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Adverteutien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING BURGEMEESTER en WEÏHOL DERS van GOUDA doen te weten dat ten gevolge van Zijner MAJE3ÏEITS besluit van den 1 Auaustus 1S31 n 72 ile IJAXKÜAG of GODSniEXSTIGE VlERIXG uptii OVERA JXXIXG vax WATEELGO dit jaar op Zondag den 21 dezer zal plaats hebben eu dat op Woensdag ilen 24 dier maand aanvangende des voornaddags ten 10 ure eene algemeene COLLElTE met opene schalen aan de huizen van de ingezetenen zal ge chieilen tot stijving van het FOXDS ter ondersteuning en aannioed iijhirj tan de geicapende dienst in liet Küxixgri tk Ï ER Nr iJERLANDEN ErRGElIEESTER en WETHOUDERS de aandacht deringezetenen vestigende op het doel dezer vaderlandsehe in= c iing = door welke onderstand weid verleend niet alleenaan de strijders bij Wafi r oo maar aan vele gekwetste en infirrae krijglieden die aan den strijd met België en aan deoorlogen in Oost Iudie deel namen vertrouwen dt t de opbrengstder te liouiien COLLEC TE het bewijs zal leveren dat de weldadigheid van GOUDA S Ingezetenen niet te vergeefs wordtingeroepen om eene instelling in stan i te houden die in hetvorige jiar 19Ü3 personen met geldelijke bijdragen ondersteundhebbende echter door ongenoegzaamhci Inirer fondsen genoodzaakt was af te wijzen het verzoek van 995 sollicitanten omvoor eene gratificatie in aanmerking te komen GOVVJ den r Junij 1S63 Buiioi MEESTrB en Wetiioldeks voornoemd De Secretaris De Burremeester UROOGLEEVER FORTÜIJX LIZEXDOORN BEKENDMAKING BÜR 3EiIEE3iER ex WETHOUDERS der Gemeente GOUDA brengen ter kennis van belanghebbenden dat uithoofde van te doene herstellingen aan de Sluisdeuren van het EEEUWIJKSCIÏE VERLAAT gelegen in de gemeente STEIN eu ten gevolge van de daartoe verleende magtiging van den Heer Commissaris des IConings in de Provincie Zuid Holland le paSSagG voor vaartuigen door hetzelve gedurende vier dagen ijn l f 22 23 24 en 25 dezer maand al zijn GESLOTEN GOVDA den 19 Junij jZ De Fifi re i i Tie Burgenieister DROOGLEEV EORTULIX l JZEXDOORX 6wttcnlttnt ijonden l Junij Uit Peru wordt berigt dat de regering dier republiek den handel in Indianen die in den hiatsten tijd in Polynesie een groolen on v iug heeft verkregen leu eeneumale verboden heofi Het jcslitit van dea president der rejPulsliek nrkeiit icat is diar iate l EitBnsr onrh ideD beJ beB plsstf De prijs der Advcrtentieu van éen tut zes regeli la t iubegrip vau het zegel is bO Ceut voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengew one letters worden berekend naar plaatsruimte gehad die niet geduld mogen worden en dat de bestaande bepalingen op de immigratie niet voldoende zijn gebleken om het misbruik te keer te g i iii In de laatste west indische berigten wo lt uit Haïti gemeld dat aldaar weder pogingen waren aangewend om eene revolutie tot stand te brengen doch dat deze nog in tijds waren verijdeld zonder dat er eene merkbare verstoring van de openbare rust had plaats gehad 17 Junij Blijkens berigten uit Kew ïork loopende totden 6 des avonds had de generaal Lee Frederiksburg ontruimden de linie van den Rappahannock verlaten men wist nietwerwaarts hij was gegaan De generaal Hooker was de rivierovepgetrokken en had Frederiksburg bezet De generaal Grant was de vijandelijke fci tificatien iets meer genaderd Op het feestmaal van den lord mayor heelt lord Palmerstcn in antwoord op een toast gezegd dat niettegenstaande het ernstig karakter der hangende vraagpunten d e hoop op eene minnelijke beslechting bestaat Het verbond tussehen Frankrijk en Engeland is inniger dan ooit eu daar de onderhandelingen welke op dit oogenblik gevoerd worden steunen op het regt kan eene gelukkige oplossing worden verwacht De heer Berkeley lieeft gisteren avond in het huis derGemeenten op nieuw een voorstel gedaan om bij de verkiezing van parlements leden de stemming met gesloten briefjesin te voeren Slechts enkele sprekers hebben ditmaal over dezereeds dikwerf behandelde zaak het woord gevoerd Lord Palmerstou heeft gelijk vroeger zich tegeu die motie verklaard vooral op grond dat de geheime stemming streed met leengelache zeden en gebruiken en bovendieu met de verantwoordelijkheid voor staatkundige handelingen die de grondslagen het beginsel is van de hier te lande bestaande instellingen Ten slotte werd het voorstel verworpen met I2i tegen 102 stemmen In de berigten tut Neiv York van den 6 dezer wordtnog gemeld dat de generaal Burnside op bepaalden last vanden president Lincoln het door hem uitgevaardigde verbod derverdere uitgaven van den te Chicago uitkomendeu Times heeftingetrokken Dat verbod door den genapenden arm aanvankelijk ten uitvoer gelegd id gelijk men weet onder hetpubliek in het noorden eet misnogen verwekt als eene nieuweinbreuk op de burgerlijke vrijheid en een dreigende voorbodevan militaire dwingelandij Uit Xew Tork verneemt nicu dat de Great Ea temzich gereed maakte om den 5 junij naar Engeland te vertrekken dit kolossale stoomschip had een groot getal passagiers en een zware lading aan boord Parijs 15 Junij Aan de departementen van oorlog en marine wordt druk gearbeid aan het gereedmaken der bevorderingen die naar aanleiding der innemutg v vn Puebia zullen plaat hebben Het bevestigt zich niet dat de generaal Forey tot hertog van Puebia verheven zal worden Daarentegen is hij tot maarschalk en de generaal Bazaine lot itw ef Si sesii Wat het vertrek van nieuwe versterkingen l freft yerne t men da het materieel eerst zal worden verzonden zoodra men nieuwe dépêches van den generaal Forey zijl hebben ontvan on lehüJ ve that tatAoaschip Dmme dat j a ïifa iadeigk silijèik