Goudsche Courant, zondag 21 juni 1863

Het 3toomfregat Forfait begeeft zich spoedig met een aantal ingenieurs van het mijnwezen naar dezelfde bestemming na vooraf Valparaiso en de golf van Californie bezocht te lebben i Berillen uit Konstantuiopel houden in dat de nota van Ali Paclia betreffende de doorgraving der landengte van Suez waarschijnlijk geeue gevolgen zal hebbeu De turksche minister is slechts zijns ondanks tot het afzenden dier nota over o eo aan hij heffe ten deje toegegeven aan den aandrang van Eno eland maar de vertoogen van den franschen gezant hebben hem spoedig doen besluiten om zich niet verder door de engelsche regering te laten influenceren in deze aangelegenheid welke voor Eï vpte van zoo groot belang is Jlen verVekert dat de generaal Mellinet tot senator zal worden benoemd verder dat de heer Ferdinand Barrot lid van den senaat prefect van het departement der Seine zal worden ter vervanging van den heer Haussmann aaii wien de portefeuille van openbare werken is toegedacht De heer Eouher op dii oogeiiblik minister van openbare werken zou minister zonder portefeuille wordeii terwijl de aftreding van den heer Baroche meer en meer geloof vindt De regering heeft alle hoop dat onze troepen in het laatst van deze of in het begin der volgende maand ia het bezit van Mexico zullen zijn en wel op grond dat de hoofdstad niet in staat zal wezen zich met kracht te verdedigen Zij rekent er op dat de bevolking zich allerwege w oor ons zal verklaren en dat Comonfort en Carvajal dus genoodzaakt zullen worden om in onderwerping te komen Xaar men zegt heeft de keizer het plan tot organisatie van eene nationale mexicaausche armee gemaakt en dit aan den generaal Forey gezonden I li Juuij De nota s der drie mogendheden zijn heden morgen naar Fetersburg gezonden De Patrie bevat een artikel van den heer Delamarre waarin de grii el n opgesomd worden die de Kussen in Polen plegen De schrijver verklaart dat niets van de diplomatie te hopen is hij il dat Frankrijk eu eenige bevriende mogendheden krachtig tus chenbeide komen om aan Polen zijne onafhankelijkheid te bergLVc u La France verzekert dat Juarez den val van l uebla vernemende bevolen heeft den zetel van het bestuur naar SanLuis Fotosi te verplaatsen Deze maatregel duidt aan dat hijde hoofdstad niet met kracht zal verdedigen Weenen l ï Juuij Omtrent de spoedig in te dienen beTüoting vemeenjt men dat doo eene betere regeling der srrond en inL msteubelastiiyg dan vroeger het geval was zoo mede door hel invoeren eeuer belasting op sommige artikelen van weelde de uitgaven door de inkomsten zullen worden gedekt Sedert eenigen tijd verneemt men niets meer van hetvroeger zoo zeker geachte licencieren der brigade van den hertog van Modena Wel is waar te rekei en van fcbruarij jl voorziet de hertog in do betaling der soldij en bijna van alde overige uitgaven tot ou i Houd dier troepen benoodigd miar eene zwarigheid is da niet weggeruimd namelijk hl t staalkundig bezwaar in u tegenwoordigen tijd vooral verbonden aan het concentreren van itidiaansche troepen binnen de grenzen van onzen staat De brigade is nog gelijk vroeger gestationeerd te Bassano en Schio Men verneemt dat de regering het voornemen koestert om terstond na de aanbieding der begreoting den rijksraadgedurende zes weken te verdagen ten einde de afdeelingen indien tusscbeniijd in de gelegenheid te stellen de wetsvoordr igten te onderzoeken Het schijnt echter dat het regeringsvoorstel met kr chl zal worden besirtden want er is een grootauni d voordrj feu gedurende de jongste zitting onafgetiaangeiileven en inen verwacht dat de meerderheid der leden vanden rijksraad zich op grcnd laarvan aan de zijde der bestrijticrs van het bedoelde voorstel zal scharen Door de leden der oppLisiiiepartij zullen naar men verneemt verscheidene wetsontwerpen wordeu ingediend ais eenbctretïende de onatVetb iarheid der leden van de regterlijke magt bet regt van vereenigiug eu de vrijheid van guJsdieustoelening IS Junij lieden is de rijksraad met eene keizerlijkeboodschap geopend Daarin wordt een bevredigende blik geworpen op de werkziiamheuen van den vorigen landdag en dehoop uitgedrukt dat de afgevaaruigden van Zevenbergen spoedioraandeel in de beraadslagingen van den geopeuden landdag zullen nemen Toen de vorige zittiug des landdags werd gesloten genoot het vaderland de zegeningen des vredes en deregering zal hare ernstigste pogingen in het werk stellen omden vrede ongestoord te bewaren Als een gevolg van onze rijzinnige instellingen mogen wij DUS veri eugen over eene aanmerkelijke verheiBng van het materiele en intellectuele leven der natie allerwege ontwaren wij de blijken van snelle ontwikkcliug en vooruitgang D aujst en het aanzien des lands steunen op hechtere groudslagiE dai vroeger de financiële toestand is gunstig liet steatasieditt en de valuta hebben eene aanmerkelijke verbetering oadergaai Buitengewone credieten tot dekking der staatsuitgavea ilec in den loop van dit j lar niet worden vereischt Bij het opmaken der ingediende begrooting is de meest mogelijke spaarzaamheid in acht genomen Ten einde tot een volledig herstel in het financiële te geraken zullen de vereischte wetsontwerpen betreffende de noodig geachte belastingen wordeu ingediend Tevens zullen worden overgelegd wetsvoordragten betreffende eene wijziging van het wetboek van strafvordering met bijbehoud der thans bestaande openbaarheid en mondelinge behandeling der zaken invoering van dea jury hervorming der burgerlijke regtspleging in zake het faillissement en eene wetsvoordragt regelende het domicilie Berlijn 16 Junij Onder al de oppositiebladen is er geen naar men beweert waarop de regering zoo fel is gebeten als op de Volks Zeitung en de voornaamste oorzaak daar van is de groote kring van lezers van bedoeld blad In het gansche land wordt dit blad gelezen niet slechts ten ilatien lande en door de handwerkslieden in de steden maar ook door de militairen in de kazernen De ministers bebbei dan ook naar men verneemt het besluit genomen om bij de eerste gelegenheid de beste met de uilcrste gestre heid ten aanzien van de Tolks Zeitung te werk te gaan Dezer dagen hebben er talrijke ministerraden plaats gehad Een dezer bijeenkomsten is door den koning bijgewoond Indien men aan gei jchten geloof mag slaan dan zou meneen gewijzigd reglement cp de verkiezingen en de legerorganisatie bij octroycring te wachten hebben Onderscheidenedagbladen hebben weder waarschuwingen ontvangen en de liberale bladen worden door de politie weggenomen De berigten uit Polen deelen geene belangrijke voorvallen mede De opstandelingen blijven den guerilla oorlog methardnekkigheid voortzetten en geven den Eussen handen volwerk De russische regering heeft in de gouvernementenPultawa en Tchernigow de oprigting bevolen van twee regimenten kozakken om aldaar het binnendringen der opstandelingen te verhinderen 17 Junij üit Frederikstadt meldt men dat allengs meeruitbreiding wordt gegeven aan de versterkingen opgeworpentusschen die stad en de grenzen van Sleeswijk Aan den Liilerop hoisieinsch grondgebied wordt insgelijks ijverig aan de begonnen vestingwerken gearbeid zij zullen zeer spoedig metgeschut van het zwaarste kaliber worden gewapend Uit Stokuolm wordt van 16 junij des avonds gemeld dat de expeditie van kolonel liapinski welke zich geruimentijd te Malmoe heeft opgehouujn eene vruchtelooze pogingheeft gedaan om gedurende een storm te ontscliepen bij Polangen een dorp aan de kust der Oostzee in het gouvernement Wilna De overtogt geschiedde met een deensoh vaartuig Bij de poging om aan den wal te komen verdronken 24 franschen waarna de overigen op den 14den naar Gothland terugkeerden Prankfort 1G Junij Xaar men verneemt verklaren Oostenrijk eu Beijeren zich tegen eene bevestiging der XoorJ en Oustzee kitsten van Duitschland op grond dat van eene ontworpen versterking in geval van een oorlog weinig vrucht mag verwaclit worden De bond heeft ernstiger belangen te behartigen dan eene bevestiging der kusten van Noord en Oost zee volgens het gevoelen der beide gezanten de daarbij betrokken regeringen beiiooren daarin te voorzien niet de bonilstaten in het algemeen Ka vier jaren over dit onderwerp bij de bondsvergadering te hebben onderhandeld zal de zaai waarschijnlijk ter zijde worden gesclioven 18 Junij Heden is in de zitting van den bondsdag rapport uilgebragt in de kwestie met Denemarken Hel rapport concludeert om Denemarken uit te noodigen de bekende ordonnantie van 30 maart jl in te trekken De deeusche gezant heeft hiertegen protest aangeteekend De stemming over deze conclusie zal den 7 juüj plaats hebben Turijn is Junij De president van den ministerraad heeft heden in de kamer zijne rede over de staal kunde der regering voortgezet Hij gelooft dat eene militaire conventie met Frankrijk tot onderdrukking der rooverijen in Napels nuttig is en constateert dat Frankrijk al zijne pogingen in het werk heeft gesteld om deze rooverijen te beletteii De minister handhaafde verder het nationale regt van Italië op het bezit van Koiue en bood waarborgen aan voor de onafhankelijkheid van het geestelijk gezag van den paus De regering is bereid om onderhandelingen aan te knoopen op den grondslag van het beginsel van non interventie Frankrijk bevindt zich te Eome in weerwil van zich zelf Het handelt in strijd met drie gewigtige beginselen 1 tegen dat vau 17 89 2 tegen liet stelsel van non interventie 3 tegen dat der voltooijing van Italie s eenheid waartoe het zoozeer bijgedragen heeft De minister gaf ten slotte zijn vertrouwen in den keizer te kennen die zijn tijd kent ötnnenlaniï GrOUda 15 Junij Heden namiddag ten een ure is het driejarig zoontje van de wed Zonneveld alhier met het spelen bij zijne grootmoeder de wed Paes in de Eozendaal in de Zijl loopende achter hare woning gevallen en verdronken Op de dezer dagen te Eijssel gehouden tentoonrtellingzijn o a bekroond en eervol vermeld A Holl Stielen 3 = prijs A H Spruyt te Z Waddinxveen B Holl Koeijeu a juiste Vaarzen Ie prijs J van der Breggen te Z Vaddinxveen 2 prijs A H Spruyt voorn Eervolle verm dezelfde h Vaarzen en Koeijen 2 prijs J van der Breggen voorn Eervolle vermelding N Messchaert Snellen te Moordrecht C Schapen a Eamraen niet ouder dan 18 maanden 1 prijs J van der Breggen voorn h Kammen ouder dan 18 maanden 2 prijs J van der Breggen voorn e Drie stuks Ooijen 2 prijs J van der Breggen voorn Goudsche Zoetemelks ie Kaas Zilveren medaille V AVernink te Gouda Men berigt van St Martin dat er sedert geruimen tijdeene ongekende droogte heerscht het weinige vee dat de zooverarmde inwoners aldaar nog bezitten sterft door gebrek aandrinkwater Daarentegen is dit weder alleruitmuntendst voor de zoutproductie aldaar de bezitters van kleine zoutpannen zijn reeds beginnen te oogsten het groote zoutmeer van Philipsburg aan de maatschappij tot zoutaanwinning behooreude is bijna tot cristalisatie gekomtn terwijl door haar op het fransch gedeelte iret den oogst begonnen is Wat de indemniteit voor de geëmancipeerde slaven betreft zoo blijven de eigenaren daarvan l epaald de aanneming weigeren De jeneverstokerijen te Schiedam kunnen jaarlijks ongeveer 91 3 miUioen ned ponden gist produceren eene waardevertegenwoordigende van bijna drie millioen gulden terwijl deverwerking van dat artikel alvorens het tot verzending geschikt is nog eene uitgave eischt van p m ƒ 175 000 en detransportkosten alleen van de kwantiteit die naar Engelandwordt verzonden ruim IV2 ton gouds bedragen s Gra yenhage is Junij In de zitting der tweede kamer van lieden is het wetsontwei p betreffende het met Zwitserland gesloten handelstractaat met 33 tegen 17 stemmen verworpen wegens de niet verworven gelijkstelling der Israëlieten in sommige kantons althans w egens het niet blijken van voorafgaand p ittst daartegen Voorts zijn eenige kleine wetsontwerpen aangenomen euiige andere zullen in de zitting van morgen behandeld w orden 19 Junij In de zitting der tweede kamer van hedenzijn al de aan de orde gest ïlde werkzaamheden afgedaan Naaanneming zonder beraadslaging van het wets ontwerp houdendenadere bepalingen omtrent den accijns op de suiker zijn medezonder discussie goedgekeurd de conclusien van rapporten oververschillende stukken Alleen werd er discussie gevoerd overde conclusie van het verslag der nieuw benoemde commissieop de inlichtingen op het adres van m P J Schillemans teAmsterdam betrekkelijk de uitleiding van den zich noemendengraaf d Hombres Dezelfde bezwaren als vroeger werden geopperd nopens de onweltigheden en onregelmatigheden in dezezaak gepleegd De kamer heeft echter met 44 tegen 5 stemmen de conclusie der commissie goedgekeurd die strekte omde ontvangen mededeolingen voor kennisgeving aan te nemen A s maandag zullen de beraadslagingen aanvangen over het wetsontwerp nopens de concessie voor den indischen spoorweg Ook de eerste kamer heeft heden eene zitting gehouden waarin de wetsontwerpen laatstelijk door de tweede kamer aangenomen zijn ontvangen Voorts is mededceling gedaan van de benoemde voorzitters en ondervoorzitters der afdeelingen en van de gekozen rapporteurs over verschillende wets outn erpen Die voor de begrooting van koloniën voor 1863 zijn de heeren van der Helm van Eisinga Cost Jordens en van der Lek de Clercq Xegen aanstaanden maandag zijn eenige wetsont werpen van minder aanbelang aan de orde gesteld Ammerstol 19 Junij Van maandag 15 tot en met heden zijn hier gevangen 131 zalmen prijs per o ned ti 80 ü 85 ets gemiddeld 2 steuren waarvan een ƒ 0 90 de andere ƒ 11 50 gold Gfcmengde Berigten Bij Genemuiden j 3 een zalm van 22 pond gevangen Van de GO aspiranten voor het esamen ter toelating op de onderwijzers kweekschooi te s Hertogenbosch kunnen er slechts 10 geplaatst worden Groningen vraagt eene rijks hooger burgerschool met vijfjarigen cursus en wil laar toe eene aanzienlijke bijdrage leveren In Hanover wordt men uit afkeer van Pruisen liberaal Te Haarlem wordt de prijs van het gas van f 4 pr duizend voet verminderd op ƒ 3 50 nagenoeg gelijk staande met 11 c de kub el Te Zwolle krioelt het van bedelaars die mea met kracht te keer gaat De predikanten worden door het amaterdamsehe damescomité uitgeooodigd om op 1 julij dank en bidstond te houden voor de afschatüng der slavernij iu Suriname Het g mn i5iam Wdlera UI te liatavia telt vi£r latinisten rector en conrector hebben achter olgens bedankt de preceptor kan het wel af Denemarken zal iu geval van boudsexecutie de duitsche havens blokkeren Men beweert dat het huis itothscbild met Oosteurijk eene leenmg au 250 mdlioen heeft aangegaan Het huis an Calvyn te Geneve is iu bezit gekomen der kathol zusters van liefdadigheid Te Keulen heelt een hevig onweder gewoed waardoor twee meusehen gedood zijn Ook te Dresden is de bliksem op zes plaatsen iugeslagen Tien frausche oorlo sch pen liggen gereed om op het eerste bevel zee te kiezen naar Mesico De keizer ontvangt tal van hartelijke en welgemeende gelukweuschiogen o er de inname van Puebla kouingin Victoria blijft lang achter In den amsterdarasehen gemeenteraad is eene verordening op de berging en bewaring van het petroleum besproken en geameudeerd artikelsgewijze bij meerderheid van stemmen goedgekeurd en daarna in haar geheel verworpen Twee dankadresseu ziju den koning en den mmister van koloniën aangeboden door oud ingczetenen van Java wegens de concessie vau den samarangsehen spoorweg De goudsche afgevaardigde Hotfniana heeft te Voorburg den jnmj een groot feest aan de gardes d honneur gegeven waaraan o a de hh V Hall en v d Heim deel namen Te Bo deanx hebben dekarrelieden zich oproerig verzet tegen de cireulatie der goederentreinen Sedert bijua anderhalf jaar is door belgische banken eu kapitalisten millioen hypotheek gegeven op grondeigendom in Hongarije Bijhet lossen van een schip uit Austrahe te Louden vond men tusschen delading staan het uitgedroogde lijk van een man die vermoedelijk heimelijk aan boord kwam om gratis mede te vartn De iurigting vau hethuis Zwanenburg ouder Houtrijk en Polaneu lot eene beetwortel suikerfabriek is dezer dagen aanljistecd Het vervoer van aardappelen uit het Vestland naar Eugeland i = oorbeelileloos Meermalen worden op een dag 13 000 halve mudden verzonden Marktberigten Gouda 18 Junij Tarwe per 2400 N Poolsche ƒ 355 Zeeuwsche per mud ƒ 10 50 a 11 Polder ƒ 9 a ƒ 9 50 Kogge Polder ƒ 7 i ƒ 7 25 Zeeuwsche ƒ 7 it 7 75 Amerik ƒ 7 75 a ƒ 8 Haver per 50 N ƒ 3 50 i ƒ 3 73 Gerst per mud ƒ 4 75 a ƒ 6 50 Boekweit N Brab ƒ 2100 N ƒ 210 a ƒ 230 Fransehe ƒ 175 a ƒ 180 Voerernten ƒ 8 De Veemarkt jet geringen aanvoer en tragen handel eenig vee onverkocht gebleven Schapen en Lammeren luste oos magere Varkens en Biggen met goeden aanvoer prij en lager Aangevoerd 65 partijen Kaas 19 ü ƒ 24 Goeboter ƒ 0 86 a ƒ 0 96 Weiboter ƒ 0 70 a ƒ 0 80 Dordrecht 18 Junij Tame meer gevraagd 40 e hooger puike n witte Z ƒ 10 60 mindere ƒ 10 20 i ƒ 10 40 geringe en Zomertarwe ƒ S 20 a ƒ 9 80 Eogge insgelijks 20 c hooger Overm Z en VI ƒ 7 a ƒ 7 50 148 2 lÈ jarige Pruiss ƒ 230 143 2 ffi Petersb ƒ 220 Gerst winter zakm ƒ 4 80 a ƒ 5 30 gestort ƒ 5 60 Zomergerst 20 c hooger zakmaat ƒ 4 80 ü ƒ 5 00 gestort ƒ 5 80 Spelt flaauwer ƒ 3 a j 3 60 Haver inl voeder f 3 a f 3 60 dikke ƒ 3 40 i ƒ 4 Paardeboonen onveranderd ƒ 6 a ƒ 6 50 Duiveboonen niet ter veil Witte en bruine Boonen ƒ 7 50 a ƒ 9 Erwten goed kokende bl vonden tot ƒ S geen vraag Mesting ƒ 7 30 witte Koningsb ƒ 7 50 Boekweit slap en lager N Brab 70 N S ƒ 212 Peel 2100 N ffi ƒ 210 e Fransehe ƒ ISO gelaten Delft 18 Junij Bij geringen aanvoer 30 a 40 c Iiooger gevraagd doch alleen voor peulvruchten ingewilligd Tarwe ƒ 10 20 ii ƒ 11 Kogge ƒ 7 10 a f 7 50 Zomergerst ƒ 5 20 ƒ 5 60 Korte haver ƒ 4 i ƒ 4 20 Lange d ƒ 3 40 a ƒ 3 60 Duiveboonen ƒ 7 50 ii ƒ 7 75 Paardeboonen ƒ 6 50 i ƒ 7 Groene erwten ƒ 7 50 a ƒ S Wiïte erwten ƒ 7 a ƒ 7 75 Aan Stads Waag ge vogen van 12 tot 18 junij 61 4 1269 8 en 64 16 boter te zamen 28460 n S Boter ƒ 41 a ƒ 51 het vierde ƒ 1 02 Ti ƒ 1 27 pr n Ter markt 440 mudaardapp ƒ 4 a ƒ 4 50 Deventer 19 Junij Tarwe ƒ 8 50 i ƒ 10 Kogge ƒ 7 a ƒ 7 50 Boekweit ƒ 5 75 a ƒ 6 50 Gerst ƒ 4 50 a ƒ 5 25 Haver 3 20 a ƒ 4 Boter pr 20 n 1 = s ƒ 15 50 ƒ 17 50 infer ƒ 14 50 2 = s ƒ 10 a ƒ 11 Z WOlle 19 Junij Middelprijzen Tarwe n ƒ 9 31 ruwar ƒ 11 Eogge ƒ 7 50 Boekweit 6 35 Groningen 19 Junij Tarwe Gerst Boekweit en Voerhaver onveranderd Eogge 5 c hooger Dikke haver 10 o lager Londen 16 Junij Boter Friesohe 86 Zwolle 78