Goudsche Courant, donderdag 25 juni 1863

1863 Ov£ELEDEN 14 Junij C Tan der Hek 1 j 11 m 15 C de Groot 34 j 16 P C Slangen IS j 10 m N H Lemckert 3 d M flnivenaar 11 m J C de Biuin 1 j 5 m D Okkers l 4 d A van derHek wed A Uornis 64j 17 C van Vliet 72j GEin WD 17 Juaij P Bom en N Koemans 20 E Xiekerk en M J de de Jong Donderdag 25 Junij X 129 IGOUDSCHE COURANT WOERDEN lïtTiLLEN 12 Junij J Otte geb Winter z en d E Peuncwaaard geb aa der Voorst z I S C Burgg aaf geb Pels z OvfüLEUKN 13 Junïj Aruoldus L ltee ruim 29 j echtgeu van K Booij 14f Iai ia de Jong IS v 16 Casparus Jobanuea Duijtz bijua 77 j weduwen an P Hesselman 18 llendriua Liefcrs 24 j ongeb GhTROTvn 18 Jimij Gerardos Adriauus de Jongb 2G j met Biderika Margaretba eletta X Itee 22 j OUDEWATER van 10 tot lü Junij 1S63 Bevallen Heiltje MniJ gfb Codee d OvLRLi DtN Jobauncs 1 rmtciccus Alibof 3 w illem de Jong 10 v ADVERTENTIES Uitgave van A BRINKilAN Zauffe Tiendeweg D n 61 i SO Kaas nieuwe Edam 46 a 54 Gouda 40 a 44 17 Junij Granen Tarwe vast bij eenige vraapr voor Frankrijk vr onveranderd Meel vast Gerst goed te plaatsen en Haver in een doen Van 13 tot 16 dezer aangebragt 720 qrs iui en s290 qrs yr Tarwe en 560 qrs inl en 3213 qrs vr Haver en 630 z en 12550 vtjs Jleel IS Juuij Aan de Veemarkt van heden werden aangeboden 120 J Runderen 410 Kalveren 9750 Schapen en 330 Varkens Vcor beste Kalveren werd 5 voor dito Varkens t 6 per steen betaald Burgerlijke Stand GOUHA C LBOSEN 17 Juny Gij benha Maria ouiJcia X Peonet en V FUiiip Corueli ouders A Soet en C M eiland 18 Gijsbertu onder C Molwijk tu Borst Dirk onders D Tom en H lorjé Aiid i Cathanua ouders H Lugtbart en T au A ijk 25 JABIG7 ECIIIVERF EXIGIN G van G DE M00IJ en A STEVENS s OnDEKIEOOM J G DE iiooiJ en ViN HAAFTEX GoiDv A Sodegracen iO Junij 1 3 Sociëteit 0 SGE OEGE Jlet toestemming van HH Commissarissen aanstaanden IFofU dag 24 Jniüj besloten gezelschap J P van der VLIST Ka felidti Voor eene soliede HollandSClie Assurantie Maatschappij worden PIAMXO TE KOOP Door bijzondere om tan U rbeJt u worJt oor den seringen prijs van 300 te oop aangeboden eene zoo goed als nieuwe PIANINO zijnde 7 octaaf en Ssnarig in pahïindei bouten kast te bezigiigen l ij A QUAXT iidstraat te Gouda bij wien voortdurend eene schoone collectie diverse Zang en Piano Muzijk voorbanden i in de voornaamste steden van Zuid Holland AGENTEN gevraagd Biievei FRvN co onder letter Y bij den Boekhandelaar D J P STORM LOTZ te RottrnJain Gevraagd op een goeden stand binnen Goud een beneden voorkamer ongemeubileerd geschikt tot een KANTOOR Adres frvnco onder letter E bij den Boekhandelaar A BRIXKAIAX lange Tiendew eg Eeni Dépêt van MUZIJR voor Goiula en Onistrclien lie finnt P J WEYGAND C 11ZIJKILvXD1 LAREX en HOFï r VERAXLÏLllS te i JJo ie heLben bij den ondcrgeteekenJr om depot gevestigd l jii T ui r cn zoodat steeds de uieui st uitkomende cu de gezochtste Stukktn or r i i ja Eelanshebbendfn worden er dus opmerk aam op gemaakt dat ij dlt i r H u verlangd v ordende Muzljk steeds tcgon de clfde prijzen en met ue i t tLien sfoe 1 aan dit hVót k jiinen Ook IS li l e ü ontvangen eene ruime sortering elegmte PllOtOgraphieAlbums ie hij door buitengewone Inge inkoop in de gelegenlieid is tegenFALUlEK l i I lZEX op te ruimen G B Van GOOR B E en BLITEXLAXDSCIIE BOEÏÜIA DEL A BRINKMAM Lange Tiendeweg Wijk D n 61 tg GOUDA Eecommaudttrt ich tot het lexeren van alle Binnenen BuitenlandSChe BOEiiEX TIJDSCHBHTEN enz dsmede tot het plaatsen van AOVERTENTIEIT in alle Couranten levert jinnen den kortst mogelijken tijd alle Kantoor Boeli en SleeiMlnilaverk j3 2 z er bil ijks Prijzen en he ft tevens voorhandx n i e t I n v a u en Velix iSc3xrijf i ostpapiei en JïkjiTT eloppea Openbare Vcrkoopiog te fJ O V M op Maandag den 6 Julij nes de voormiddags ten Ei r ure in het Logement DE Faauw aldaar van Een kapitaal WINKELHUIS en ERP staande en gelegen aan de Hoogstraat te GOVDA Uijk A X 116 ïweeHUIZEN ERVEN enKLEEDESBLEEKERIJ a i de Vlaamsche haven te OOUBJ Wijk 1 X 10 en 10a En nog dertien HUIZEN en ERVEN staande en gelegen op onderscheidene stiatcn te GOVDA X aderc iiihclitingen ïijn te bekomen ten kantore van Cxn Xotaris J rORïrEJX DROOGLELVER te Gouda Prijzen dei 1 Jïeetcii AMSILRDAM V j dg 1 j nij l li L f sle iLbk eE i U l I L l k r X y ch S fl l KO 3 T a IC l tl l o Au or jud 1 2 ll intu ini 4 14 i i Itt l 14 O l j ning 4 9Vu I nl 2 A i i 1 1 l pw 4V2 Eelgie llotts 2 1013 auje obl 2 4S n Inuienl 3 II ktiiijeni 3 511 5IV 3T Folll L M Oul 3 47 W 11 Mill u J 1 y 5 Certl il 3 5 t f 1 10 t 7 974 7W V d c e dc 1 io5 Volg r 3 Fruisen i i Oo t ll jtlu i Ü4 diio 4 dito 31 rdi 5 e4 s fi + VlG 647 c dito 1 o 2 327 32 = 321 c d renteAn t 5 S41 a nat l l j 16 etVs 68S 8 Me obl l 3 3 Vis o U 352 s Je BucLliBU crii vau J BEiMvJUK en voor Ooiida en Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De pnjs per drie maanden 13 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden to + des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA 24 Junij Het poolsche vraagstuk wekt niet alleen de voortdurende belangstelling in de meeste staten van Europa maar krijgt ook een dreigender aanzien voor het behoud des vredes De nota s der drie mogendheden zijn opgezonden naar Petersburg hoewel niet eensluidend stemmen zij in het zakelijke geheel overeen en nu zal het volgens de engelsche eu fransche bladen van de antwoorden afhangen of de vrede bewaard zal blijven Die bladen zijn doorgaans oorlogzuchtig genoeg gestemd en de beriglen van de t illekenr en de wreedheid door de Russen in Polen gepleegd veroorzaken algemeenen onwil vooral daar het meer eu meer blijkt dat de russische overheden in barbaarsehheid voorgaan De opstand duurt met afwisselende kansen voort en dit is op het oogenblik genoeg want de beslissing zal van buiten komen In het engelsche parlement is eene motie ter gunste van Polen gedian door den vurigen voorstander Hennesy en daarop is het amendement ingediend om de erkenning van het russisch gezag over Polen op te zeggen wegens het voortdurend schenden der verdragen De behandeling dezer motie die eergisteren moest plaats hebben is uitgesteld tot dat het antwoord van Rusland zal zijn ontvangen In Pruisen openbaart zich altijd sterker de afkeuring van de maatregelen des bewinds Het vo k juicht de liberale vertegenwoordigers toe en de stedelijke besturen komen in verzet tegen de willekeur der regering Algemeen zijn de klagten over de onregelmatigheden en den dwang bij defransche verkiezingen de mexicaansche overwinningen kunnen de parijsche nederlagen niet vergoeden en het is zeer waarschijnlijk dat de keizer omziet naar middelen die strekken kunnen om de ontevredenheid te bedwingen en de gedachten af te leiden Te Turijn zegevieit het ministerie over de oppositie en sclujnt ook eene bedachtzame en wijze staatkunde te volgen De handelwijze der engelsche ministers in het braziliaansche gesehil vindt veelzijdige afkeuring ofschoon Eussell die hartig verdedigde intasschen verzekert men dat Leopold J3razilie in het gelijk stelt J e rieksche zaken nemen een gunsti gen keer en de hoop Advertentieblad Omstreken De prijs der Advertentien van één tot ze 1 regels met iubegrip an bet zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte ontkiemt dat Griekenland onder de verlichte en krachtige hoede van Engeland eene betere toekomst te gemoet gaat Met gespannen verwachting verbeiden wij de behandeling van het koloniale vroagsi uk door de eerste kamer Ka de schitterende verdediging in de tweede kamer heeft de minister de hoop verlevendigd dat hij ook in staat zal zijn het vertrouwen te wekken dat zijn voorganger werd ontzegd en dat Je hooge vergadering hare roeping beseffen zal om zonder partijdige vooringenomenheid de gronden te beoordeelen eener rigting die trots allen tegenstand eindelijk zegevieren moet omdat stilstand en behoud onmogelijk en ongerijmd en de onverbreekbre wet in alles is ontwikkeling en vooruitgang öuttenlanïï Londen 19 Junij in het lagerhuis is een hefiig Ofschoon graaf Russell zijne politiek in de briziliaaïi5 he kwestie verdedigt en zijne vrienden door allerlei argumenten zijn gedrag in ilie zaak trachten te regivaardigeu terwijl onze ministeriele bladen verklaren dat hij volkonn i overeenkomstig het volkenregt heeft gehandeld denkt de groote meerderheid van ons publiek er evenwel geheel anders over en vereenigt zich teu eeneumale met de zienswijze van lord ilalmesbury Een ieder erkent dat onze minister met onnoodig geweld is te werk gegaan en dat zijne trotsche handelu ijze jegens een zwakkeren staat ons land in de oogen ven andere staten vernedert Parijs 19 Junij Van alia zijden kamen protesten bj het wetgevend ligchaam in tegen de jongste Het wetgevend ligchaam is nog niet voltallig daar twee van degenen die alhier de meerderheid boi en de candidateu der regering hebben verkregen ook elders zijn gekozen Zij zullen naar gezegd wordt de buiten Parijs op hen gevallen keuze aannemen opdat de hoofdstad alwaar de oppositie meer dan elders zeker van het overwigt meent te zijn nog twee tegenstanders der regering zou kunnen afvaardigen In dat geval zou de oppositie in het wetgevend ligchaam 32 loden sterk zijn die echter tot verschillende rigtingen hehooren 20 Junij Xu er geen twijfel meer kan bestaan omtrent den oppositiegeest van de bevolking van Parijs kandeXation niet nalaten om de kiezers van de hoofdstad van grootea ondank te beschuldigen Parijs zegt het blad faee prachtige boulevards lucht en licht pleinen en schaduwrijke lanen Boulogne en Yincennes musea en weldadigheids insteJJ fl nV nieuwe schouwburgen en kerken nieuvve debouches y or en handel hoog loon voor de werklieden in het koi alles wal tot genoegelijke verstroojjing eu tot de materie behoeften behoort Eln Parijs zou protesteren Dit ware Jaeer dac Dndaalj dal zQu dwaasheid zijn