Goudsche Courant, donderdag 25 juni 1863

Xaar luid van de berigten die la France uit Petersburg lieefc ontvangen zou de russische regering zeer geneigd ziju om de noia s der drie raogendlieden aan te nemen en weerstand te bieden aan de partij die de openbare meening tracht op te n inden door oorlogzuchtige adressen te doen opmaken welle bijna dagelijks aan den keizer worden gezonden Evenwel maakt de regering in weerwil van den verzoenenden leest die hsar schijnt te bezielen groote toebereidselen zoowel in Krooustod als in andere zee en landvestingen i 2 Junij Onder de heden in omloop zijnde geruchten behi 0I dat de keizer nog eenmaal eene poging wil doen om het hritsehe gouvernement tot eene gemeenschappelijke tussehenkomst in de geschillen tusschen Xoord en ZuidAme rika te bewegen en dat zoo deze proef nogmaals mislukt eene andere mogendheid door Frankrijk zal aangezocht worden ten einde gemeenschappelijk stappen te doen die eerlang tot ene erkenmu van het zuiden zouden kunnen leiden üo Jiinij Li France bespreekt de geruchten omtrent ministeriele wijzigingen die meer en meer veld winnen Het hhd meent d it de verauderiugen die op til zijn ook wel eeiiize wijzig rgen zouden kunnen brengen in de betrekkingen van het gouvernemen met de kamers en dat het niet onmogóljk zou zijn dal de heer rHllaiiU de politieke woordvoerder van het gouvernement door verhooging van zijn officiële betrekking een grootere autoriteit ontving om de gewigtige last die hem w orJt toevertrouwd te kunnen volvoeren ilcn zou hem bepaalde politieke attributen geven terwijl hij tevens het mandaat om in de kamers het woord voor de regering te voeren zou behouden Xof meldt genoemd blad dat de heeren Baroche en Haussmann naar Fontaiiiebleau zijn ontboden geworden Pe l i rle meent te v eten dat het kabinet van Petersburg de voor ellen v m Oostenrijk zal aannemen maar die van Frankrijlv uk Engeland ten minste gedeeltelijk verwerpen ten Ciude het ver ioud der drie mogendheden te verbreken Brussel S Jnnij Pe koning heeft gisteren aan den brazilLaanschen zaakgelastigde en den engclschen gezant zijne beslisiiu medegfJecid in het hraziliaausch engelsch geschil Pe beslissiuï is gunstig voor Brazilië Berlijll l J Junij Te Insterburg werd de kroonprins verwa b ie raid beslcot geen feesten te geven maar daarentegen een adres i ar den ko dng te zenden tegen de druk persordonnantie Het baatte t dat de voorz te kennen gaf dat hij met boete zou gestraft woidc de raad erkende de bevoegdheid v in den min niet om zijne regier te verkorten eu nam het adres aan den koning aan Pe ge teei eniad van Koningsbergen heeft besloten teproteteren tcgt i l t in strij 1 c t de gemeentewet door denpresident der prj ncie verbieden eener raadsvergadering Daarfiit protest Wig de ordonnanae op de drukpers niet ineen bl d k m w ji eii op enomeu zal het afzonderlijk gedrukten bij dui eade t verspreid üen veriic d een opstand is uitgebarsten in hetgouvernement ij isko l e r jk te edelman uit het gouver lement vou Lu a ki g lieeten bevindt zich aan het hoofd deriiisurgenteu die i e russische troepen iu de hoofdstad garnizoen hüudendp t ben geslagen Xaar luid vau pitor Procopin s zeki rde b war i Uit krakau sen i leerT p rsiculiere nic r kclingen uit Warsehau is P r ctir der eapt c juer orde in Polen in er n 1 dat b j de nederlr g door de Eus geijcra 1 Maniukin in handen der i il Lt bj veroordteld is om gefus l J dd particuliere brief uit Warschau juair bewind doen lekend maze l jst der in de bank vermiste h is Ff f wonden overleden aanvoerder r ven ilcn rekent dat 20 000 V or Pülens onafhankelijkheid 1 ecl te liopen Vóór het ce niecrderiieid der bevolking f Lkcljk verkhiarde met de e e w if d uor Pilisbilui zou r die i u i r jkn denkt men L i ii erwerpii ic Ie Liei üeii Pe oor Mx X voortge ct ïe Kroousfadt rnt b ls besteed om de vestiiigwerlen Peter bu t uitb r gaarii ie ti met z i er slf Il brciiL i u m 3 aan l ulen iogstoerustiii t 1 w orcU heeft men 2J miliijti te versterken Turijn 20 Junij Pi president minister verzette zich tegen al de voirstelicii betreifea Ie de d iiien en verklaringen v n liet ministerie in de roin ins be en poolsche kwestieii heh he te en d i v tn df n lieer Buoiicorapagni waarbij een volkoiiien venrouweu in het kabinet wordt uitgesproken Bij de stem ming heeft de kamer daarop met 203 stemmen tegen 52 haar vertrouwen in het ministerie te kennen gegeven NeW York 12 Junij Pe generaal Sherman is overleden Generaal Lee heeft versterking ontvangen en wel zoodanig dat hij aanvallendernijze kan ageren reeds heeft hij een corps der bondstroepeu over den Eappahannoefc teruggeworpen Generaal Banks meldt dat de negers zich zeer heldhaftig gedragen In den staat Indiana heerscht veel verzet tegen de recrutering de generale provoost en zijn adsistent w e nlen door het volk omgebragt Men heeft troepen naar het tooiieel der rtistverstoring gezonden fimncnlanö Gouda t Junij Pe kerkeraad der ued herv gemeente te Rotterdam heeft een adres ingezonden bij de s node der ned herv kerk waarbij aangedrongen w ordt op de uitvoering van art 23 van het algemeen reglement betretfende de keuze van ouderlingen en diakenen door de gemeente Uit Amsterdam meldt men dat door de kerkeraden der nederlandsch israelitische hoofd5 nagoge en der nederlandschportugeesch israelitische hoofdsynagoge is besloten niet toe te treden tot het door de onlangs te = Gravenhage gehouden constituerende vergadering vastgestelde algemeen reglement voor het centraal bestuur der israelitische kerk in Nederland Pe uegrooting der enkel provinciale en huishoudelijkeinkomsten en uitgaven van de provincie Zuid Holland voorde dienst van 1S64 bedraagt volgens het ontwerp in ontvangst en in uitgaven ƒ 42 1 500 14 Pe oppositie uit in hare wanhoop de klagt dat er nuniets anders overblijft dan met het woord vau illem denZwijger het arme volk aan de genade van het Opperwezenaan te bevelen W geiooven d it zij zich door deze klagtjuist heeft gekarakteriseerd Omdat zij niet van waarheid uitgaat omdat zij geen bijval vond bij het volk omdat zij teleurgesteld wordt door de kamers omdat zij ziet dat harezaak onhoudbaar is komt zij nog eens met een groot woord met een pathetisclien uitroep n erkt op de zenuwen der menigte maar berekent niet dat zij met dit laatste noodschot zichzelve uitput Er blijft toch voor die opposisie niets anders over dan te doen wat prins Willem I deed namelijk om na dienuitroep in vrede te sterven Goess Ct s Gravenliage 23 Junij Pe eerste kamer heeft in hare zitting van heden met eenpaiiee stemmen aangenomen alle aan de orde gestelde ontwerpen Tegen Puu lerd ig e k ziju weder eenige ontwerpen van ondergeschikt belang aan de orde gesteld In de zitting an de tweede kamer der staten generail van heden is de discussie ovtr iiet wetsoiiiwerp betreiieude den spoorweg SamirangVorstuilanden tiantievaiigen Pc ht reu van üoltstein en Wintgens zijn bepaald tc tn de heeren Gevers v Loghem en do Meester vóór Pe heer Ptorni van s Gravesande ook maar hij verlangt nadere inlicht iigen Pe heer Heemskerk Az heeft bedenkingen Je hctr van Xispcn groote bezwaren Meest aücn i ragen op een of ander punt nadere opheldering 2 3 Junij Iu de b joenkomst van de tweede kamer vanheden heeft de heer Mijer de wijze op v elke de sp lorweg a Java zoo hier te lande als in Indie is behandel 1 zeer afgekeurd Peze spreker heeft niettemin erkend dat de ge ijzigdelijn de voorkeur verdient boven de vr jcger voorgestelde Peheer Groen heeft eene motie n orde ingediend Pe heer m U jtteuhoven ivfeivndaris bij het departement vin financiën is benoemd tot seeretaris gcucraal bij hetdepartement vau buiteiilaiidsche zaken in plaats van den heerMazel Lsyden 22 Junij Xu de hocibouw iu de e omstreken is aangevangen blijkt dat de re ds gemelde vooruilzisrteu omtrent een min gunstigen hooibouw met overdreven waren Eerst ten gevolge vau ondeischridene warme dagen in het vroege voorjaar waarioor het gris tot eene ontsjehge enitwikkelinc kw m daarna loor het lanhoudend koude weder i ii den laatste n tijd i aar jür iiet A is C igegroeid bcsj euren d raaaijers weinig tegen taml onder de zeis zoodat de cj brei gs ver lieneden die an het vor uc jaar zal blijven P r er in de hoop op ruim bi i t bere Is vci 1 vee was aangekocht dat thai 5 iu de wiM b pt zil nunige landboiiwer naar h gevoelen an somniii en lui ner a i ii herf t grnood aakt zijn vcgcns den kleinen v i iaü v ic U i zich van e at vee er v elligt tegen sjioti i zeu t fa i i Ncg u s kan het winnen van nahooi nog eel goei i i ken Ofschoon het weder naar ons uit de Veeneu gemeld w ordt voor de peulvruchten gunstig is ontwaart men echter bij de snijboonen komkommers en augurken weinig vooruitgang de eerste inzonderheid zijn nog veel ten achteren Het een en ander is hieraan toe te schrijven dat het voor deze teedere veldvruehteu gewenschte warme weder tot heden nog heeft ontbroken Gemengde Berigten De inzenders op de delftsche tentoonstelling hebben verlof gekregen om hunne voorwierpen present te doen aau het lands museum op de groote zaal in het binnenhof Te Puiten in Neder Oo tenrijk is een huis n 133 verbrand dit onjuist bejrrepcu telegram gaf aanleiding tot het berigt au bet vcrbrenden an 133 huizen De zuidelijken in Amerika liaugen al de negers uie in de uniform der unie worden ge angeu genomen Aau het spoorweg station te Elbiog zijn voor de negende maal eenige kisten met generen voor de Polen m beslag genomen Garibaldi is bijna geheel hersteld De koning van Pruisen heeft den moed niet gehad om voor ijne badreis te octroyeren De commissie der portugrsehe Cortes heeft eenpaiig ingestemd met het ontvierp tot afschaf ng der doodsTraf De sultan zal nog eens 24 milüoen gulden vau de christenhonden opnemen Groot is de eer klein 13 het voordeel De sUatsspoorwcg IJredaTilburg zal met 15 julij geopend worden In Engeland be roau 1882 spaarbanken waarin door 200 320 personen meer dan 33 miUioen gulden is gestort De poolsche nationale regering beeft een agent geaccrediteerd bij het roomsche hof Het raexieaansche expedi tieleger heeft 23770 frs naar Frankrijk gezonden voor de katoenarbeiders Op eene begrafenis in 0 ervjssel was de droefheid zoo groot dat men COO tarwebrooden opat On e troepen behaalden eene o erwinning te 13aujcrmaï siiig Bij de te cboouhoven gevestigde inriirting tot opleiding voor het wapen der artillerie zijn reeds 60 volontairs De engelsche consul heeft den Japanc cn 14 dagen uitstel van executie gegeven de vreemdelingen schepen zich in de Amerikanen brengen wapenen en krijgsb hoeften aan Koning George I zal zich voorloopig op Corfu vestigen tn eerst later zijn zetel o erbreDgen naar Athene Het lagerhuis heeft 34 millioen gulden bestemd voor de oprigting aQ modeUcholen in Ierland Te Brest hebben zich gtivaHen an gde koorts ingezonden Bedenkingen tegen het concept adres aan den raad te Gouda over de oprigting van eene openbare school voor uitgebreid lager onderwijs De steller van dit adres verlangt Eene openbare school voor uitgebreitl lager onderwijs omdat deze in Gouda nog niet bestaat en naar zijn oordeelbeter is dan eene bijzondere Hij erkent dat de school van den heer S K wel goed is maar veel te kostbaar Hij verlangt eene school voor jongens zoo als die vanmejufvrouw II voor meisjes Hij versmaadt de school van den heer T omdat daar denoodige hulp ontbreekt Peze vier punten nensehte ik eea weinig toe te lichten en zoo mogelijk te weilerleggen 1 rt aarom is eene openbare school beter dan eene bijzuniere Omdat daar beter opzigt over dezelve is zegt de steller Ieder die echter eenigzins bekend is met het schoolwezen weet zeer goed dat de bijzondere onderwijzer alleen moet bestaan van de schoolgelden zijner leerlingen Hij heeft regtstreeks te doen met de ouders elke leerling dien hij verliest benadeelt zijn bestaan wil hij wel slagen dan uioet hij vlijtig arliiiden dit vordert zijn belang om behoorlijke orde te doen heerschen moet hij zelf een goed opzigt houden en hij staat ook onder toezigt van schoolopziener en schoolcommissie De openbare onderwijzer integendeel heeft een xoAt bestaan van de stad Hij zal met alle achterblijvende leerlingen niet tobben hen na den schooltijd niet laten onilerw ijzen maar l üjde zijn wanneer hij van een dommen ralatigen ea ongehoorzamen leerling wordt ontslagen Vele voorbeelden kunnen hier worden aangehaald om te bewijzen hoezeer zulke leerlingen verzuimd worden en hoe ellendig het openba ar onflerwijs nu reeds op sommige dorpen is hoe de ijver van de onderwiyers daar is verflaauwd sedert zij een vast bestaan hebben Pe bijzonder onderwijzer is daarenboven minder afhankelijk van het stedelijk bestuur maar juist daardoor kau hij beter zijne schooi inrigten eu meer invloed uitoefenen op zijne hulponderv ijzers 2 Pe bijzondere school van den heer S K is te kostbaar De som van 50 of 60 s iaars is overdreven Men zal daar geen ƒ 20 voor schoolbehoeften betalen als de leerlingen geen groote of kcsibare boeken noodig hebben voor opleiding tot eb icae emie Uu wamieer nu de onelerwijzer drie maal e a Ls school houdt soms van s morgens 7 tot s avonds 7 ure den gehcelen dag met kleine tusscheupcozen vbjtig werkzaam is met twee secondanten zijne JeeriiagEn ziefa niet laat vervelen maar ijverig bezig houdt opdat zij aan hunne bestemming en het doel der ouders kunnen beantwoorden opdat deze niet bitter teleurgesteld worden mag zulk een onderwijzer dan geen ƒ 40 of ƒ 50 iu het jaar voor dit onderwijs ontvangen Het is nog geen 15 ets per dag 3 Eene meisjesschool te vergelijken bij eene school voor jongens onderwezen wordende in uitgebreid onderwijs toont waarlijk dat de steller van het adres er niet te veel van weet Ik zal hier niet in beschouwing of vergelijking treden van of met de meisjesscholen men hebbe slechts na te gaan wat op deze scholen geleerd wordt 40 En nu de school van den heer T wat hapert daaraan r Is de onderwijzer geen bekwaam man Wat valt er op zijne vlijt en zijn gedrag aau te merken Fohtrekt uieU Hij heeft geen hulp genoeg zegt men Had nu de heer T ziju schoolgeld hoogei gesteld dan zou hij veellist zich meer hulp kunnen aaBsehatfen maar dan wordt de school weer te kostbaar zegt de steller Zoo als de zaak nu i heeft de heer T al heeft hij SO leerlingen uog geen behoorlijk bestaan want ée a secondant moet hij toch houden en deze neemt reeds een groot gedeelte van zijn inkomen weg Uit dit een en ander blijkt duidelijk dat de steller van het adres verlangt Onderwijs aan zijne kinderen in de vakken voor uitgebreid lager onderwijs d i in wiskunde vreemde talen enalle vakken tot voorbereiding van de academiën enz Pat de onderwijzer met deszelfs kinderen werkzaam zijvan den vroegen morgen tot deu laten avond c Pat al dit onderwijs gegeven worde tegen eene geriuge betaling van zijnen kant maar dat hij het grootste gedeelte wU laten betalen door de stad Mij dunkt de stad doet waarlijk reeds genoeg voor het onderwijs Duizende gulden worden jaarlijks betaald voor het gymnasium en het onderwijs aau vreemde kinderen De tweede afdeeling van deze inrigting wordt door den steller geheel over het hoofd gezien Is dit dan niet eene openbare school voor uitgebreid lager onderwijs Bijna alle leerlingen die zich daarvoor opdoen worden aangenomen of zij bekwaam genoeg zijn of niet Maar waarom voldoet deze inrigti ig niet aan het doel Alleenlijk daarom niet dewijl er geen behoorlijk bestuur geen opzigt over de docenten geen eenheid van onderwijs geen gelijdelijke overgang bestaat Voor zulk eene inrigting is noodig een bestuurder bekend met al de vakken van het onderwijs dat daar gegeven wordt bekend met de regeling van het ondermjs opelat alles trapsgewijs opklimme en niets verzuimd worde alle docenten moeten zich onder dit opzigt van deu du ecteur stellen en niet alleen van liem hunne instructien ontvangen maar gesurveilleerd worden dat daaraan stiptelijk worde voldaan Pe docenten zijn te veel ambulant zoodra zij in Gouda komen zien zij naar meer voordeelige plaatsen uit De meesten moeten het onderwijzen nog leeren eu dit is aliernadecligst voor de leerlingen zoo als het nu giat kan de tweede ifdeeling nooit aan de verwachting beantwoorden Door het aannemen vau niet genoeg gevorderde leerlingen kunnen de docenten onmogelijk met uitgebreid onderwijs beginnen of voortgaan zij ontvangen leerlingen die nog op de gewone scholen te huis behooren en benadeelen juist daardoor de bijzondore onderwijzers in hun bestaan Geen openbare school voor uitgebreid onderwijs kan te Gouda bestaan ten zij daar koslleerlingen van elders zijn die de secondanten om zoo te zeggen betalen of de statl moet dezen voor hare rekening nemen Hoe tocli zoude het mogelijk zijn dat eene openbare school voor meisjes of jongens van den fatsoenlijken stand op den duur bestaan kon zonder kostdiscipelen f Pezen toch ziju de spil waarop alles draait zoo laug nu de kostscholen bloeijen zal er in Gouda voldoend onderwijs worden gegeven beginnen deze te kwijnen dan zal zulks nadceligen invloed uitoefenen op het onelerwijs de ondervinding heeft zulks geleerd De Doodstraf Voorzeker is door vele leden der maatschappij tot Nut van t algemeen met belangstelling gelezen het voorstel van het Dep Alkmaar voorkomende onder de punten van beschrijving voor de algemeene vergadering in Ang a s te Amsterdam te houden ten doel hebbende om zich tot oe regering te V en deu om ook hier te lande de doodstraf af te schaffen en die in ons strafwetboek door andere straffen te doen vervangen Heeft men reeds hier en daar iu dagbladen en vlugschriften op het middeleeuwsche schandelijke en onchristelijke dier straf gewezen nog nooit zoover mij bekend is in den laatsten tijd