Goudsche Courant, zondag 28 juni 1863

Dan voorzeker zal de doodstraf spoedig den weg gaan van pijnbank en marteling en Nederland zich in een christelijk wetboek mogen verheugen iiil oudtfweïp een punt van behandeling geweest in eene sroote Tersadering Wij zijn het dep Alkmaar dank verschuldigd dat het dit OL rn erp ter sprake beeft willen breneen ia zulk eene aanzienlijke vergadering waar mannen uit alle deeleu des lands verzameld met regt kunnen beschouwd worden als de vertegenwoordigers van den volksgeest Bezadigde discussien over dit onderwerp de uitvoerige bespreking van het voor en tegen der afschaffing kunnen niet anders dan nuttiï zijn en is de uitslag als w j verwachten mogen dan zal lie huose regt ring aangespoord door een adres van een genootschap zoo aanzienlijk als de maatschappij tot Nut van t Alg niet lang aarzelen om een voordragt te doen ter afschafling van de doodstraf Wel zullen de tegenstanders het onmogelijke der bestrijding inziende op uitstel aandringen misschien wijzen zij op de toekomstige regterlijke organisatie op een volledige herzie ling van ons strafwetboek waarbij deze aak van zelve ter sprake moet komtn terwijl men ook zal wijzen op het rei t var gratie den koning door onze grondwet geschonken maar dit alles is niet voldoende Ook de naam moet zoo spoedig mogelijk uit ons wetboek verdwiinea en eene b jzoiidere wet over dit onderwerp zal voorzeker geenc groote be vi vc ontmoeten Het onschadelijk maken liet verbeteren der misdadigers moet l et doel vtin den wetgever in een christelijken staat zijn den dood des oi ertreders mag men niet eischen God schenkt het leven Hij alleen kan het ontnemen daarover mag geen medebtirveling beschikken Het is dus ie hopen dat de poging door het departement 186S Zondag 28 Jnnij W 130 GOUDSCHE CJOURMT Burgerlijke Stand GOUDA Geeorf N 19 Junij Adriaous Hcndricus ouders A lï vau der Zwaliu en J Y Verkerk Heudrik Jacobus ouders J H VI Klopper en P P aa der Linden 20 Martha Maria ouders J Lindera eu J E an Leeuuen OvhitLKuE N IB Juuij L J vau Eijk G m 0 W Kooij 5 m C Rietveld 6 w 21 J Koster 6 j 11 m H G G F Soimevelt 3 j V van dei Smedtu Marree 10 w 23 A 7ii i rzijl huiavr vaa H van der Wouden 75 j SCHOONHOVEN Ingeschreven van 12 tot 19 Junij 1SG3 GfciïoREN Sara Aleida ouders A Nohrl un M Koomen Gerrit ouders A WeudeU en D den Haak Christina Ploniaj moeder B vau lihcon Overleden W Donker 0 ra P G van der Goor 9 w Getkovvm J ui Guch luet J Berkelij A Meijer met A Ver douk A au b jL k u met G tiatou Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg X n 61 OUDKWATER vv n 17 tot 23 Junij 18ü3 Bevallex Jühanua an Hoevelaken geb Altveer OvEULKOEN Jan an Oost erhoat 10 w ADVERTENTIEN Voor de vele bewijzen van deelneming die de ondergeteekendea bij d viering van hunne 2 j jarige Echtvereeniiring van vrienden en velen hunner me 1 burgers mogteu ouJervinJeu betuigen TJ bij dezen hunnen wcigemeendeu dank A ROMEI IX GouDi M E ROMEIJX i Junij 1Sd3 STOELENDF vjiat Voor de vele bewijzen van deelneming bij gelegenheid onzer Vijfen ivintigjarige Eehtvereeniging betuigen wij nz n haneljjkei dank G PTlIXCE G aD s C P PRINCE hmij iSOS lEKKELINbURGU Ondergete keude brengt bij de ter ke jiiis u hit aigemeen dat het Examen van Toelating op Let gymnasium te buLfli z d gehouiieu word n op ZiO n ai 11 i l j üi i voormi IUags ten i ure in het Loka d vau het Gymnasium Z die hunne kindereu aan gemeld E amen niUen onderwerpen norden uitgeuoodigd daarvan vóór of op den 5 Julij franco bcvigt te zenden aan D TEKPSTEA Rfcfor aan het Jijitinaü 1 1 tt Govda Kcg tstreek3 lU de bronnen ontvangen SdiwalMelier Stalil Sellers en Faiiiinser Water voi 11 EEI E eu 1LVL E KRUIKEN K C JONKEK Openbare Verkoopkig in de XiEUWE Heubikg ten huize van BAREND BOER te yOOSD irJDDixxvEEX op Dingsdag 30 Junij 1S63 des voormiddags ten 10 ure tot afbraak van eene BOUWMANSWONING SCHUUR en HOOIBERG en verdere Getimmerten daartoe behooreude staande op het kadastrale perceel sectie B n 5 54 in den Voorofschen Folder aan de Xoordka le onder de gemeente KOORDIFADDIXX rEEX Xadere informaticn zijn te bekomen bij den Notaris A MOLEXA VR en bij den Bouwman H HARDUZER te JFadilinj veen De Ondergeteekende heeft met deze de e r aan zijne geachte Begunstigers te berigten dat bij hem te verkrijgen is aan zijne rATENÏOLI E FABRIEK op de TlRfh vkkt Wijk H n flO 1 = kwaliteit PETROLEUM dubbel üenflineerd blank zender reuk en veilig te branden Ais ook in Hai vk flacons Beste Wit Gentia Olie ü co Centen Beste 1 soort Tafel OUe a 40 Centen en Medicinale blanke Levertraan a32 Centen Gol d i 21 lunij lSfi i J van der LINDEN Gzn Men vraagt TE KOOP een I IA S BAOkUïP Brieven fr ixco ondr letter T bij den Boekhandel i ir A BRIXKM AN Lange Xicndctt cc DC Thee Soorten VIT HET MAG 4ZIJN V IN Sinderam en Sibiesz te Anüteiii zijn fijn geurig en waterhoudend zij munten daardoor boven veel andere soorten bijzonder uit en zijn iu verzegelde pakjes van 5 2 2 en 1 ons verkrijgbaar bij G EIA BEL ü ytr Tienchiieg U N 24 ie GOUDA D BOER AZ te Oudticahr en verdere i épóts Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 23 Junij 1 Laaj ste Huimste 1 kotTo ko Tb 1 63Vw C3V8 75 T Vie 99V4 997i6 921 9 27 1 I4S 14S 2 1 i 9V4 yj io 481 4 io 5IV4 47 V2 47 K lOP luu Vb Ï Vs 7 74 s+ 4 fl Vi 9UVa 21 3 203V4 021 1 3 Vio 6 V J U 32 84 k 774 J5 35V4 1 Gcbkvta I Ct Nf j w sch 2 2 dito 3 dito 4 99 4 Sy is Amort Sijnd 31 2 92V4 S V i 92V Handelm 4 I4S Us j 14n1 b O l Leeuing 4 99l 99 99 Vand H Sp 41 2 1 Rijnspw 41 2 België ttotts 2Y2 Spanje obl 2 d buitenl 3 d biuuenl 3 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d i ls2s 29 Cert 1 31 33 ö jo l¥40 4 7vYj 7 5 7 7SI 2 d ö erie 5 d 6 serie 5 Vülgef S H 5 I ruii en l5 j9 5 Oost bijGoU 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 2 d reuteAmst 5 d nat 4 5 Ti ic 7 4 BT Mex oblSSl 3 35 S 35l ö Ter Botkdruücrij vau J BRL KilA Nieuws en voor fiouda en Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondaps 1 In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren j De prijs per drie maanden is 2 franco p post ft lh I De inzending der Advertentien kan geschieden tot de morgens ten 11 ure öuttenlanïr Londen 23 Junij Nadat heden in het lagerhuis tot uitstel der motie v mi Hennessy besloten was de hoofdinhoud der nanr Kusland gezonden dcpeche medegedeeld heeft lord Palmerston zijne afkeuring te kannen gegeven wegens de wijze waarop in Polen van beide zijden de strijd gevoerd wordt Hierop is door den heer Layard te kennen gegeven dal de rns ische regering ontkent aan MurawiefF bevel te hebben gegeven om vrouwen aan den lijve te straffen hij liet or ecliter dadelijk op volgen dat volgens officiële berigten de russ troepen schromelijke wreedheden bedrijven De regering heeft speciaal om daarnaar onderzoek te doen neenten naar Polen en Volhynic gezonden die vooral ongunstig rapporteren over Murawieff Ook de fransche regering schijnt een onderzoek in loco te hebben laten instellen 24 Junij In de zitting van het huis der lords heeftgraaf Russell op eene interpellatie van lord Derby geantwoord dat het gerucht omtrent liet uitvaardigen ecner proclamatiedoor den lord oppercomraissaris der Ionische eilanden strekkende om aan de bevolking kennis te geven van de aanstaandeinlijving dier eilanden bij Griekenland onjuist is De uoodigeinstructien zijn gezonden aan sir H Storcks om bet Ionischeparlement te ontbinden en een ander parlement bijeen te roepen aan hetwelk het voorstel tot inlijving der Ionische eilanden bijGriekenland zal worden gedaan Parijs 24 Juuij De Moniteur bevat een besluit waarbij de heer Biilault wordt benoemd tot minister van straat ter vervanging van graaf Walewski wiens aangeboden ontslag is aangenomen Bij het besluit worden aan den minister van staat de functien opgedragen elke vroeger door de ministers zonder portefeuille werden vervuld Een gedeelte der werkzaamheden aan het miiiisterie van staat verbonden zijn overgebragt bij het ministerie van het huis des keizers en het ministerie van openbaar onderwijs De administratie van eeredieast is overgebragt bij het ministerie van justitie De betrekkingen met den Moniteur zijn gesteld onder den minister van biniieulaudschfc 7akeu De heer Baroche is benoemd tot minister vau justitie de heer Bordet tot minister van binneulandjc i zaken de lieer Duruy tot minister van openbaar oiidemijs de heer Behic tot minister vau koophandel landbo iw en opeubjre werken de heer Eouher is benoemd tot president van den raad v n state de hertog de Morny tot president van het wetgei end ligehaam In znn niet ollicieel gedeelte zegt het regeringsl lad Of ehooii de bij oiiderheileu der scheidsregterlijke uitspraak van n koning d r Belgen den 20 Juitij gegeven nog niet bekend zijn gelooft mea echter dat de hoofdkuestie ter gunstei er braziliaansche regering is be Iis De koning heeft bepi ild dat in weerwil van eenige onnge nialighe Ien vau de zijdeder braziliaansche autoriteiten welke liij opnoemt en laakt debehandeling waiirover de britsohe officieren in de ezaik betrokken klagen geene beleediging is voor de britsche zeemagt 25 Junij Daar de nieuw benoemde ministers weinigbekend zijn kan men over den ziu der verandering van het Advertentieblad Onistrel en j De prijs der Advertent ien van één tot ie I regels met inbegrip van het zegel Sü Cent voor ielken regel daarboven 1 1 Cent Buit engew one letters worden berekend naar plaatsruimte kabinet nog niet best oordeelen Het feit alleen dat de heer de ïersigny na de verkiezingen aftreedt kan echter doen vermoeden dat wij ten minste geen stap achteruit hebben gedaan op den weg van het liberalisme De keizer moet zeer ontstemd zijn over de verschillenderapporten waarin wordt geconstateerd welk eene hevige pressie men heeft moeten uitoefenen om bij de laatste verkiezingende kandidaten van het gouvernement de zegepraal te doen behalen en waaruit tevens zou blijken dat eene tweede pogingalle kans zou hebben van te mislukken Men zegt dat 42 batterijen aniUerie op voet van oorlogzullen worden gabragt Velen maken zich daarover eenigzinsongerust het klinkt ook vrij oorlogzuchtig Volgens tijdingen uit Eonstantiiiopel van IS dezer heeflde bank zich belast met de leening van twee millioen £ bestemdom de munt van slecht allooi in te wisselen Op last van densultan zullen in Engeland vier fregatten en een korvet gebouwd alsmede 50000 karabijnen vervaardigd worden Volgens gerucht is aan den generaal Forey het bevelgezonden om alle officieren van mexicaan che afkom i die tePuebla krijgsgevangen zijn gemaakt op hun eerewoord in vrijheid te stellen de soldaten zouden indien zij dit verlangden een hulpcorps in fransche dienst kunnen vormen Al de gevangen genomen vreemdelingen zouden echter naar VeraCruzword n overgebragt om daar iu het fort van S Juand CUoate worden opgesloten Onderscheidene dagbladen meldrn dat de mexicaanschegeneraal Comonfort die tussciien Puebla en de hoofdstad staat zijn leger zou hebben ontbonden met aanbeveling aan de troepen om zicU tot guerilla bei ien te vormen De stad Queretarohad zich voor de frausciie tussehenkomst verklaard Het bestuur der keizerlijke munt heeft btvel ontv iigeueen gedenkpenning te doen ontwerpen die tot i erinneFia aande inneming van Puebla aan het leger zal worden uirg Tcikt Dezer dagen is het sedert lan aangekondigde erk vanprof lienan Het leven vau Jezus ia het licht vcrseheuen L it Ne v Orleans meldt men d it de overh tlen der Unie aldaar uitvoering geven aan het bevel tot uitzetting van al die ingezetenen die weigeren trouw en gehoorzaamheid aan de Unie te zweren Er heerscht dientengevolge eene sombere stemming in die stad In de laatste veertien dagen zijn reeds 4000 personen vertrokken en er uilen nog eens zoo veel volgen Zij vertrekken allen met moed en geestdrift en het is aandoenlijk te zien hoe de vrouwen gewend om door talrijke slaven Ie worden bediend scheep g ian zonder dienstboden en zelven hare kinderen op den arm dragen Allen hebben verkozen getrouw aan hunne zaak te blijven met prijsgeving van hun vermoien woning en huisraad welk alles terstond na hun vertrek door de overheden der E uie in bezit is genomen Brussel 26 Junij Zweden heeft toegestemd in den afkoop van den scheldetol Ook Oldenburg heef nog toegestemd en eindelijk ook Hamburg De gemeenteraad vau Antwerpen heeft besloten a rigting vaa twee nieuwe drooge dokken tot aaa Hing de maritieme werken welke de gemeente op eigo kQstm lató