Goudsche Courant, zondag 28 juni 1863

Weenen 1 Tnnij Gisteren Beeft de commissie belast Toet het stellen van het adres van antwoord op de keizerlijke boodschap w i irmede de landdag dezer dagen is geopend hare eerste zitting gehouden bij welke gelegenheid de asin V buitenl zaken is geïnterpelleerd betreffende den gang der onderhandelingen over de poolscbe aangelegenheden De min oaf daarop te kennen dat het kabinet zich had aangesloten bij de regeringen van Frankrijk en Engeland maar dat het niet zou gaan buiten de grenzen welke het zich in de aan Kusland gezondcu nota heeft gesteld De min voegde daarbij de toezegging om de gewisselde diplomatieke stukken over te leggen 24 juiiij De ontwerpen voor de adressen van antwoord der beide kamers van den rijksraad zijn nu openbaargemaakt In beide adressen wordt de adhassie aan de politiekder redering ten opzigte van Polen uitgedrukt de noodzakelijkheid eener hervorming van den duitscheu bond erkend enaan de regering iiLlde gebragt wegens hare geslaagde werkzaamheden De eerste kamer heeft hec ont verp zoo als het door de cummissie was greredigeerd aangeaorren Berlijn 23 Juuij Het eergisteren avond in beslag geromen itmeenteblad bevac het gansche adres door den raad a in den koning gezonden ten einde de intrekking te erlangen van de drukpers ordonnantien op last van den raad in dat blad geplaatst opdat de bevolking kennis zou verkrijgen van een stuk waarvar de openbaarmaking in elk ander bl id tot grootc mocjCi jkhedeu aanleiding zou geven Hetgeen men ejhier niet hid ondersteh dat gebeuren zoude heeft pl ijts seha l op last der regering zijn al de exemplaren van dit oiReiele blad gisteren in beslag genomen MunClieil 2 3 Junij lieden namiddag werd alhier de lanJd iir d ior den koning geopend In de troonrede komt o a de vol ci le zinsnei e voor De nieuwe verkie dugen voor de tweede earner zijn mij een w aarborg dat ik door liet orgaaii van den landdag de ouvervalsehte uitdrukking der opcnb ire meeaiiij 7al vernemen over de vragen die thans Dnitschland in benej ii brengen Het Lal mij tot bijzonder genoegen strekken op deze wijze de overtuiging versterkt te zien dit mijne 5taa kuiide met de wenscheu en s mpathie n van mijn volk strookt I c koiing geeft voorts te kennen dat hij de vrees voor eene ontbinding van het tolverbond niet deelt en betreurt het dat de toestand van Europa eene vermindering van het eger oaniadzaam maakt Xieuwe belastingen zullen echter niet Doodig zijn Ook worden verbeteringen in sommiïe takken van opeu oaar bestuur afgekondigd De troonrede eindigt met de noorden Hoe moeijelijk on e taak ook zij eerlijke ijver en bcreiJ vitlirrheid om alle voor het vaderland op te offeren zullen den weg tot eene geweuschte oplossing vinden ten bewijze dal sreen zwarigheid onoverkomelijk is daar waar de kroon en Ie vertegeawoor liging des volks elkander van weers iijden vertrouwen Ömncnlttitb QoXldS 27 Junij In de openbare zamenkomst welke alhierter srele enheid der atgem vergadering van het afschaffiugsirenootschap in de Keinons rantsche kerk op dingsdag 7 julij 1 5 des naniicd ten B ure zal gehouden worden zullen ais prekers optreden de HH j A de Vletter Jlir J J de Jonge K T B iron van Lvndfu D T C R Huijdeeoper D j Herman de Ridder Z heeft benoemd tot ins van het middelb onderwijs d D J Steyn Parve eomra b j het dep vaa binneiil zaken dJ J Bosscha hoogl aan de kon mil acad te Bre laen d W f H Staring te Haarlem bijzonder voor liettoezigt op lier laiidbouw onden ij Z M lieert den heer T J Stieltjes ontheven van dezending iii ir Ne ierl Indie hem opgeilr i en bij kon besluitvan 11 junu 1 en tevens ont lair ii iiii de betrekking van advi etir voor teclmi die zaken bij het dep van koiouiiii In het over igt der Java Bode Itest men Wij vingen t ns vorig overzigt aan met de opmerking dit men in Indie verheugd was wegens de bekrachtiging der spoor wegconces ie dour Z il onzen koning doch lie kolonie heeft i door latere berigten uit het moederland nog meer reden om dubbel tevreden te zijn en het bestuur van den nieuwen minis tar van koloniën als zeer heilzaam voor Indie s of komst en ontwikkeling te mogen achten want niet alleen geiiit het hier de spoorwegkwestie wier spoedige en gunstige lii ILcslisaing hij door krachtig en tijdig handelen getoond heeft te willen doea plaats grijpen maar ook het zoo teeder punt van dicnst sligtigUeid in Nederland van Indische je nge lieden is ten cun tj ïan de hiec levende europeanen geschikt Voegen wij hier nog bij de aanbieding van een veisnri verp ten vrijen invoer van ruwe materialen voor de nijverheid waardoor de e eene belangrijke schrede voorwaarts zal kunnen doen dan k m het wei niet an s of de algeraeeiie svinp thie van geheel Indie moet het deel ziju des heeren Er uiseu van de Putte Alle publieke organen stemmen hierin overeen zoo die ter hoofdplaat=e als de bladeu die in Oost Java ea eld rs worden uitgegeven Tot nog toe hadden wij over het optreden des nieuwen ministers nog niets gezegd het aan den tijd overlatende wat het deel van Indie ten deze zou zijn En ziet ons geduld is beloond geworden en we zijn daarenboven vrij om r elven een oordeel uit te brengen want wat we boven aanhaalden is de uitin van het immer aangroeijeud indisch publiek eu wij waren de echo slechts welke dien toon terug gaf Wij outleenen aan de Goessche Courant De oppositie heeft bij monde van den lieer Groen een voorstel gedaan om de behandeling van het wets ontwerp betreffende de spoorwege op Java wederom uil te stellen Wij achten die poging onverantwoordelijk tegen over de meermalen duidelijk uitgedrukte waarheid dat Indie behoefte aan spoorwegen heeft dat neu n Indie reikhalzend naar de aanneming vaiideze wet uitziet I e ojjpositie is ook inconsequent omdat zij altijd geroepen heeft dat er niets tot stand kwam en nu wil zij zelve eea slagboom op den weg stellen Maar boven al bl jkt uit deze poging hare magteloosl eid Zij voorziet de aanneming van het wets ontwerp en om het echec te verwijderen dat zij zal moeten ij en doet zij eeiie laatste poging en zoekt uitstel Eene groote r eerderheid 46 tegen 17 stemmen heeft het afgewezen Maar oos al ware het aaugcnomeu Wij zouden aan den goeden eind uitslag niet gewanhoopt hebben Want hoe langer tijd er g cveu wordt om het gezond verstand te laten werken des te zekerder v ordt des elis overwinning De heer Groen heeft gezegd dat de kamer nu vooral licht noodig heeft i u zij staat tegenover eene Indische Sj eeialiteit Daarbij rijzen de volgende vragen bij o ip Zou de kamer het dan met minder licht hebben kunneti doen en de zaken toch goed behandeld hebben i adieu de e specialiteit niet ware opgetreden Mogt men niet verwachten dat zij die zoo hoogeu toon voeren in koloniale zaken daarin licht hadden vóór dat zij dien hoogcn toon nansloegcn Is niet al dat licht gegeven dat men hier geven kan aan hen die Java slechts u t de mededecliiigen en voorstellingen van anderen kunnen leeren kenneny En eindelijk moei men hier niet onwillekeurig denken aan den blinde die ook altijd naar licht wenscht maar helaas het orgaan mist om het te aanschouwen De heer Wintgens hecfi in zijnen ijver tegen het koloniaal stelsel door den tegenwoordigen miiUoter voorgestaan uitgeroepen is dat dan de schotel linzen naarvoor Nederlandzijn eerstgeboorteregt zal verkoopen Het geacht lid heeftdaarmede stof geleverd om zijn portret in ecu anderen vormte geven dan onlangs geschiedde In den Spectator nif ei euwij hem te erkennen met den grooten op de schouders af alenden paruik Misschien v ordt hij nu wel afgebeeld deu olel dragende of beter nog de nederl mdsche maagd condolnendeop het oogenblik waarin zij zich aan die linzen te goed doet t Is al weder een bewijs dat het gevaarlijk i s om al te beeldrijk te wezen en nos gevaarlijker om beelden te gebruiken diede zaak niet oplielderen en aan valsch vernuft doen deuken s Graveilhage 24 Jauij In de bijeenkomst van de tweede kamer heeft E de minister van koloniën de gcivijzigde vüordragt betreffende de verleetide co itessie voor den aanleg van den spoorweg op J na in eene breedvoerige rede verdedigd en op de deswegeiis geopperde bedeukingen geantwoord Na herhaalde woordenwistpii irrf heeft de heer Mijer te kennen gegeven dat hij afgescheiden van verschil m deïikwijze met de tegeinvoordiüe lieu iudslieden ten aanzien van liet regeringsbeleid op den koloukilen grond zich voor de oaderwerpelijkc wet zou verklaren 25 Junij De eerste kamer der statcn generaa heeft iuhare zit iug van heden aangei ineii alle aan de orde ge te Icontwerpen waaronder dat tot verhooging van het ho otustiikmarine voor ile pantsering van schepen Tegen zaturdag is aande orde geteld het wets ontwerp tot vrijen invoer in Nederlanosch Indie van groii lslolfen voor de r ij ei heid De tweede k uuer der sta eii generaal heeft in hare zittingvan hedeu de concessie wegen den spoorweg S imarangvorsten landen aangenomen met 54 tegen 13 stemmen Vervolgens isde discu sie o er het tractaat betreffende de wateraftappingenin de Maas a ingevangen De heeren van Wiutershoven en Gevers De noot hebben zich tegen het tractaat verkla ird 2 junij De bcraa Waging over het tractaat met Belgiëwegens de aftapping van het water iiit de Ma is is in debijeenkomst van de tweele i amer van heden vourtsezel dochnog niet afgeloopen De ow veeiikorast is bestreden cu doot Biiderscheidene leden ook vooral door den minister breedvoerig verledigd Morgen verwacht men de stemming Rotterdam 25 Junij in den gemeenteraad werd hedeu behandeld een aanzoek van den min van binnenl zaken om berigt wat onze gemeente bij voorkeur wenschte of den loop van het spoor door deu zwijndrechtschen of door den alblasserdamsohen waard Het voorstel van B en W was voor den zwijndrechtachen waard en is men na langdurige discussie eindelijk tot stemming overgegaan waarbij 14 zich voor den eersten en even zoo vele leden voor den tweeden waard als loop van het spoor verklaarden Maandag a s zal wederom eene zitting plaats vinden om het geven van advies tot stand te brengen Zwolle 24 Junij Eenige invloedrijke personen alhier hebben het voornemen opgevat om wanneer zij bij hunne stadgcnooten genoegzame ondersteuning mogten vinden op het voorbeeld vaa het buitenland eene kook inrigting tot stand te brengen alwaar de handwerksman en de mimleVe volksklasse tegen betaling van sl c its weinige centen gezonde en voedzame spijs kan verkrijgen Maastricht 25 Junij De hooioogst is onder de gunstigste om Handigheden in deze omstreken zoo goed als afgeloo i over de opbrengst is men tevreden De rogge staat gunstig als zijnde lang van stroo en zwaar van halm de tarwe t zich eveneens veel belovend voor de gerst leed op vele plaatsen door den wind en regen en sloeg neder hetgeen voor de inzameling nadeelig moet ziju De aanvankelijke toestand der aardappel akkers laat niets te wenscheu over de vroege soorten verminderen dan ook in prijs en worden met den dag aangenamer var smaak Van verschillende kanten vernamen wij dat dit jaar de oogst der appelen en peren zeer overvloedig zal zijn zoodat het geheel voor de voeding vooral de mindere klasse de gunstigste uitzigien opent Gemengde Berigten In Ifalic gpvpii ile minister Min lietti eu de ou il minister Katazzi het voorbeeld van dnellcreii Te Berlijn zijn 87 waarschuwingen aan de dafrblaJen uit fedeclJ Door de spoLiiu die de branderijen opleveren i ordt n in rlijks ICOOO stuks groot slagtvee gemept ter u rdc it f J 400 Onfl Men verwacht Garibaldi weldra iu Engeland Men verzekert ditt het uitgestrekte riddergoed den Kannenberg onder Vaassen irrenzeiide aan het park van het Loo den prins van Oranje ten geseheuke 13 aangeboden onder voorv aarde ener nitkeeriiig aan de armen Laniriewicz is dcii Oo ttenijijker nr ar 1 en zegt oiitxlugt Te Amsterdam al eene Nedeilaudsch indi cl e handelsbank opgerigt worden Te Arnerauiden bij Middelburg ziju drie hui en afgebrand Te Amersfoort heeft ihtn reeds bes loieü tot de opristing van een burgerlijk armiif tiiur l f insehrij iugen voor de nederlandsche centraal spoorv eg iaaat chappij bedragen het vierdubbele van hel gevraagde kapitaal Te honiinel wenseht men peene vrije Ingezonden Nog iets over de Doodstraf In de Goudsche Courant van Woensdag 24 Junij komt weder een artikel voor over het wenschelijke van het afschaifen van de doodstraf Ofschcon deze questie reeds zoo dikwijls besproken is dat zij wel reeds als afgedaan kan beschouwd worden zoo geloof ik dat daar nu reeds meermalen dat punt in de Goudsche Courant gereleveerd is ik niet zal beschuldigd worden van reeds afgedane zaken weder op te rakelen zoo ik op dat punt terugkom In lie Courant van Woensdag 11 wordt openlijk hulde gebragt aan het departement Vlkraaar dat het ook het zijne gedaan heeft om de dooilstraf hier te lande uit onze strafwet te doen verdwijnen Met die hulde kunnen wij niet instemmen omdat wij niet irelooven dat het afichaffen van de doodstraf zoo wensehelijk is als dat wel schijnt en w el op de volgende gronden Een eerste argument vnu hen die de afschaffing der doodstraf wcnschen dat deze straf niet meer in onze eeuw te tiuis behoort Maar waarom niet Omdat wij menschen van de SIX eeuw te beschaafd zijn dan dat wij een straf afkomstig iit de middeleeuwen nog zouden mogen toepassen hoor ik reeds antwoorden Maar als dat waar is dat wij zoo beschaafd zijn dat wij die straf niet meer noodig hebben dan al het ook waar moeten ziju dat va onze beschaafde maatschappij geene middeleeuwsehe misdrij cu meer gepleegd worden eu of dat waar is behoef ik waarlijk aan de inwoners van Gonda niet Ie vragen getuige Pijnakker treuriger aagedachtenis Een tweede argument voor de afschaffing der doodstraf is dat het doel van de straffen zijn moet verbetering van de misda igers Hoeveel eerbied ik heb voor den schepper dezer theorie voor den groeten Livingston geloof ik toch dat die geleerde het hoofddoel van de straffen heeft voorbijgezien en te veel gelet heeft op het nevendoel daarvan Zoo toch het regt van te straffen een noodzakelijk uitvloeisel is van het doel van den staat hetwelk daarin bestaat om aan de burgers regtazekerheid te verschaffen dan kan het niet anders of eene noodzakelijke vraag is door welke middelen kan dat doel best bereikt worden en het antwoord daarop heeft reeds Feuerbaeh gegeven namelijk door de burgers af te schrikken om die regtszekerheid van zijne medeburgers te verkorten Het nevendoel van de straf kan dan zijn verbetering van den misdadiger Eu dat de doodstraf wel de straf is die het meest van het mi arijf zal afschrikken geloof ik als zeker te kunnt i aannemen Eindelijk het gewone argurrient tegen de doodstraf dat wij het leven aau den mensch niet gegeven hebben en wij dus ook geen regt hebben van hem dat te ontnemen ntaar dat argument zou men zelfs de geringste vrijheids of vermogensstraf uiel meer mogen toepassen want evenmin als wij aan onze medeburgers het leven gegeven hebben evenmin hebben wij hun de vrijheid of zijn vermogen gegeven eu mogen dus nog het een nog het ander verkortea Neen zoo weinig mogelijke toepassing van de doodstraf slechts in zeer exceptionele gevallen daarheen moet het doelvan den strafwetgever gerigt zijn maar dat bet wensehelijkzou zijn de doodstraf geheel uit onze strafwet te verbannen geloof ik zeer te mogen betwijfelen M Kantongeregt te Gouda Door het kantongeregt alhier zijn op den 17 junij jl veroordeeld Een wegens het invoeren van vleesch bin ien de gemeente Gouda zonder hetzelve door een der keurmeesters te doen kcuióu iu eene geldboete van ƒ 3 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf Een wegens het rijden met een aangespannen hondenkar over den Ysseldijk binnen de gemeente Steiu in eene geldboete enz als voren Een ter zake van het zich in kennelijken staat van dronkenschap bevinden op de opeubare straat te Moordrecht in eene geldboete enz als voren Een wegens zich plaatsen op een aangespannen hondenkar waarvan hij geleider was binnen de gemeente Moordrecht in eene geldboete enz als voren Een ter zake van zich als voerman niet bij zijn rij of voertuig bevinden op den publieken weg in staat om hetzelve te voeren of te geleiden in eene geldboete van ƒ 3 Twee wegens het liggen in het grasgewas eener openbare wandelplaats te Gouda ieder hunner in eene geld ciete van ƒ 1 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf Een wegens het niet onverwijld verlaten eener tapperij op het tot sluiting bestemde uur en het zich in kennelijken staat van dronkenschap vertoouen op de openbare straat te Moordrecht in eene geldboete van ƒ 3 liij wanbetaling een dag gevangenisstraf En al de veroordeelden solidair in de kosten Marktberigten Gouda 25 Jünij Tarwe per 2400 N S Poolsche 355 Zeeuwsche pr mud ƒ 10 50 a ƒ 11 Polder ƒ 9 a ƒ 9 50 llogge Polder 7 a ƒ 7 75 Amerik ƒ 7 75 a ƒ 8 Haver per 50 X S ƒ 3 50 a ƒ 3 75 Gerst per mud ƒ 4 75 a ƒ 6 50 Boekweit N Brab per 2100 IS ƒ 210 a ƒ 220 Fransche ƒ 175 a ƒ 180 Toererwten ƒ S De Veemarkt met geringen aanvoer de handel iets levendiger Schapen en Lammeren traag magere Varkens en Biggen flaauw Aangevoerd 60 partijen Kaas ƒ 19 ü ƒ 24 Goeboter ƒ 1 a ƒ 1 10 Weiboter ƒ 0 86 a ƒ 0 96 Dordrecllt 25 Junij Tarwe met beperkten handel tot vorige prijzen Puiken Witte Z en Overm ƒ 10 50 a ƒ 10 60 mindere ƒ 10 20 a 10 40 en geringe ƒ 9 20 a ƒ 10 Zomertarwe ƒ 9 20 a ƒ 9 80 liogge met weinig koopeis bedong langzaam vorige prijzen Oveim Z en VI f ü ƒ 7 50 148 3 IB jarige Pruis ƒ 228 en 143 2 Petersb ƒ 220 beiden geveild Gerst flaauw als voren Winterzakm ƒ 4 80 a ƒ 5 30 gestort ƒ 5 60 Zomerzakm ƒ 4 80 a ƒ 5 60 gestort ƒ 5 80 Spelt ƒ 3 a ƒ 3 60 Haver inl voeder ƒ 3 a ƒ 3 60 en d dikke ƒ 3 40 a ƒ 4 Paardeboonen ƒ 6 a ƒ 6 50 Witteen Bruine boonen ƒ 7 50 a ƒ 9 Erwten goed kokende bl ƒ 8 mestins ƒ 7 30 a ƒ 7 40 en witte Koningab 7 50l