Goudsche Courant, donderdag 2 juli 1863

t803 Diinflerdag 2 Jonj TBoeivreit lusteloos N Brab 140 3 3 ƒ 215 Peel per 2100 ƒ 210 Fransche naar deugd van ƒ 170 tot ƒ 182 en liimHurgsche voor ƒ TOö geveild MiddelbUI 25 Jumj Bij flaauwe vraag en beperkten aanvoer van granen was de markt heden voor alle artikelen onveranderd Delft i5 Junij Bij onbeduidenden aanvoer ter graanmarkt was er ook geen kooplust in enkele gevallen eeue kleine verhoosring in de beste Tarwe Witte Tarwe ƒ 10 30 i ƒ 11 20 roofde ƒ 1 hooger Eogge 7 20 a 7 80 Zomergerst ƒ 5 a ƒ 5 50 Korte Haver ƒ 1 a ƒ 4 20 lange ƒ 3 50 a ƒ 3 60 Groene Erwten ƒ 7 a ƒ 10 witte ƒ 7 a ƒ 7 50 Aan stads waag gewogen van 19 25 junij 51 4 lllfi S en 07 16 Boter te zamen 25030 K S Boter ƒ 40 a ƒ 50 het vierde ƒ 1 a ƒ 1 25 per N S Deventer 26 Jumj Tarwe ƒ 8 50 a ƒ 10 Eogge fl aƒ7 U BoeKweit ƒ 5 75 a ƒ 6 50 Gerst ƒ 4 50 a ƒ 5 25 Haver y 3 40 ü ƒ 4 Boter per 20 N S 1 s ƒ 15 a ƒ 17 infer J 14 2 s ƒ 10 a ƒ 11 3 = s ƒ 10 Zwolle 26 Junij MiJdelnrjzen Tarwe n ƒ 10 06 Boiïse 7 45 Boekweit ƒ 6 45 Gerst ƒ 5 20 Aardapp ƒ 4 50 oude ƒ 2 Boter pr N S ƒ 0 80 20 N ffi ƒ 17 12 Groningen 26 Junij Tarwe Rogge en Haver onveranderd Buekweit en Gerst 10 c lager Londen 23 Junij Boter Friesche 82 a 84 Kama 80 Kaas Edam 48 a 56 en I 24 Junij Granen Tarwe zoo inlandsche aU vreemde I stil en onveranderd in prijs Gerst in een doen en Haver vast Tan 20 23 jumj aangebragt 270 qr inl en SS60 qr vr Tarwe 580 qr vr Gerst en 14120 qr vr Haver 25 Junij Aan de Veemarkt van heden veerden aangeboden 1310 Runderen 550 Kalveren 12 500 Schapen en 380 Varkens Voor beste rutderen werd 5 voor d kalveren 4 6 voor d schapen 5 2 en voor d varkens 4 6 pr Ten betaald Burgerlijke Stand GOUDA GtEoBEN 1 23 JuDÏj CornelU ooders P Jongbloed en J Streng 24 Jeanuetta t etroDella oudevs T J Lagcrvep en M J nSL Tacol ouders T tli Dijk en E an Dam Johanna ondtrs A Hola en m de Keijzer 25 Ola ina Htsltua ouders L ï ehenk en M van Gent Josua ouders J iVuders en üe Mol Johunna Mana ouder V Jansen en J ÏI van Blokland OvtRLLDEN 24 Junij M Foituiju 6 J Verkerk 16 w 25 J C IJsselstein Il w GEurvMi 24 Janij WOEEDEN Bevallen 22 Junij VV cnnewpard geb A isser z 24 E Blok geb Tiggers z Gehu d 19 Jouij Dto ie Sonneveld 25 j met JVntjc Dumans 21 n 131 CHE COURAJSFT uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendea D a 61 ADVERTENTIEN per en Zwol 76 Gouda 40 a 46 gj OnBEETKOOWI t i D EAVEX 1 t der Megistr e Bom ie Sclui en Jet ien g 35 J T HIXL00PENL ABBEET0X ï5i èi Gouda 25 Junij 1863 rj Eenige KeittiU eririr j U P t kLl 7 ErtEPTlE 1 Voor de vt e be ijzen van deelneming bij geicgM l eul onzer vijf en tiiimiirjarige Echi ereeïiisiiig betuigen wij onzen h irtelijken di k G SE 11Ü01 J GoiDi A ür ÏIOOIJ 27 Jun ij lsü3 SiE r s Openbare Verkooping te 4i O € M J V Maandag den 6 Jnlij i 3 des V onniddiirs elf ure ii het Logement r £ PiAiw ld iar v i Een kirataa WTNKELHÜIS en ERF fande en ge esrtn a i de Hoogstraat te GOVDA W k A X 11 Twee HUIZEN ERVEN en KLEE DERBLEEKEEIJ mm de V a tnsrl e haven te GOVDA A 1 X lo n 10a En nog dertien HUIZEN ïh ERVEN taande en gelegen op ofeders heidene stia ten te GOVDA XaJere inlichti igen zijn te brkomen ten iimtore van dcu jtaris W J FOETUIJN iDEOvTGLEEVrn te Gouda Biirgcr Bewaarsehuol IXSCHEIJVIXG vooK KINDEKEN voorzien van een V ccise Bewus voor het Derde Kwartaal 1803 maandag 29 Junij s Avonds an 7 8 ure aan het Schoollocaal J N SCHELTEMA l oor VAK ZEIJLEN Secrdark Openbare Verkooping T A N EeneBOUWMANSWONING en 3 bunders 56 roeden 25 ellen allerbest WEILAND TUINGROND en staande en gelegen even builen de tad GOVDA aan de K rn nU U hof en Een stuk best uiterdijks WEILAND groot 1 bunder 76 roeden 56 ellen gelegen onder GOVDhllJK tegen over de aanlegphiats Van de Stoombooten te Gouda en dus ze r nabij die stad elk perceel uithoiifde van de gunstige ligging zoo aan de rivier de IJssel als aan den weg uitiiemeiul geschikt is tot oprigting ecner FABRIJK of tot d aarstellii g van eerigen anderen tak van Handel of Xijverlicid Het Land is 1 Tanuarij 18C4 vrij van huur te aanvaarden AVclke verktopiiirr 7 1 phidis Iieblen op Woensdag 1 Julij 1863 des vour middags ten El r iLiiin het logement de Zalm te Gul hA ten oinna m van den Notrrii J G BKOHWEU XIJHOrr gevestigd te HAJSTUECJIT bij vvien gelijk mede bij den Xot iris G J SPEUYT te OUDERKERK aid IJSSEL nadcie iidiohtingen te verkrijgen zijn Brieven asco Beste Gezuiverde PETROLEUM a 30 Cents de kan bij de Wed iP HERMAN ZOON bij wie tevens met succes norden verkocht de THEEËN uit het ilagazijn van JAN VAN REES S ZOOX te ZIFOI LE in verzegelde pakjes van Vijf twee en een half en een ned ons welke door haren rgcnamen geur en smaak alom vepl bnval vindeu GnuiM IK C X W TE JolD Prijzen der Efl ecten AMrilEllDAM Vrijdag 26 Junij Hoog tt koers 3 l 75 9 J tl Glb ivr i kiurs H7 8 La i tL iLx koel So Mr 5 s 117 Xed w se i i i dito 3 diio 4 14 1 8 Amort Sijnd 3 a Handelm 4 0 I Leeuing 4 Aand H Sp 4i d Eijuspw 4ï 2 België Uotts ih Spanje ubl 2 d buitenl 3 51 Vu 17V s 51 j 177 i Vis lOl s d biiuieui i Portugal ühl B Rusl old H 5 d ivjs i Certl ai j3 5 7 d j 1 U 4 d 3 eii 1 1 I v 4 51 S Vio 3iV hl 67V 6 33= 2 63 S Vs 67 Vs 311 4 df l A ölgii N l nne 1 1 j Oü t lint ui j dito 4 dito Aid lil 5 dito li i ïi d ren te A i t ö iv X Is 1 Mex übls l 3 Tei Buckdrukkenj van A BRI K3 IA Meuws co voor Gouda en Deie Couraat verschijnt des Donderdags en Zocdag ïn de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren iDe prijs per drie maanden is f 2 fra co p post 2 25 lDe iazending der Advertentien kan geschieden tot dec I iBorg isï i 1 re KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van belanghebbenden dat door den Heer CommistarU 4ea Koning in de provincie Zuld Jflollaud op den 23 Junij ia executoir verklaard een KOHIER van het PATEXTREGT over het dienstjaar 1863 64 Hat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijeen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van drie maanden biaaeu welke de reclames behoorea te worden ingediend GOVDA den 27 lit 186S De Bubgemeester voornoemd IJZEXDOOKN K ins N liS G E V ITN G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOVDA Ontvangen hebbende een berigt van den Heer Gnrniiaens Kommandant inhoudende dat het Schijfschieten op het gewone terrein gelegen in de Gemeente STEIN wederom een aanvang heeft genomen Geven hiervan aan de Ingezetenen kennis oi der aanbeveling om ter voorkoming van mogelijke ongelukken bij de passage van het getieelte van den Goejanverwelsclien dijk in de rigting van den s ch ij f gelegen dien dijk aan de benede zijde langs de IJsHel te houden en in het bijzonder zich te wachten voor het passeren der boezemkade naar den Jfilleiischen molen leidende voor zoover die kade zich in de rigting van het schieten bevindt GOUDA dm l Julij 1863 BtiBGEMEESTEB eu WETaoUDEBS voomoemd pDe Sscretaris De JBurgemeenter DEOOGLEEVER FORTUIJN IJZENDOORN Overzigt GOUDA 1 Julij Met graote belangstelling wordt het ntweon v n Rusland p de vernieuwde vertoo en der drie mogendheilen te gemoet gezien en vrij algemeen is de bezorgdheid dat deze benioeijingen op eenen oorlog zouden kunnen uitloopen Vooral in Engeland is men zeer ongerust daarover liet cutbreekt eok niet aan gissingen en voorspellingen die echter volstrekt niets fdoen Intusschen zijn er weinigen die belangrijke resultaten Tan deze geheele tusschenkomst verwachten en velen vermoeden dat de Bussen door een vriendelijk en ontwijkend antwoord den tijd zullen rekken om de zaken tot den winter op Aèertentieblad Omstreken De p ijs der Adverteutien van één tot z regeU met inbegrip an het zegel is 80 Cei t voor elkea tegel daarboven 10 Cent Bnitenge Aoue4etters morden berekend bmt plastsrnimte te houden om aUdan geholpen door het jaargetijde voor goed een einde aau den opstand te maken Noch Engeland noch Oostenri willen den oorlog en het keizerrijk is de vrede maar Napoleon weet dat woord zoo vreemd uit te leggen dat men van die zijde het minst goede verwacht Men gaat daar voort met krijgstoerustingen die allen op naam van Mexico geschieden maar die ook elders zouden kunnen dienen Van de ministeriele verandering verwacht men eenige administratieve verbeteringen en eenige mindere gestrenglieid ten aanzien der drukpers waardoor de inwendige ontstemming ia haren voortgang gestuit moet worden Nog beweert men dal de keizer zijne poging ter bemiddeling der amerikuanschc partijen wil hernieuwen en bij herhaalde mislukking tot de erkenning der zuidelijke staten zal overgaan Dit treft juist zamen EU de zuidelijken ohüer generaal Lee een inval bepjoeven op let gebied der noordelijken en wel met eene armee van 100 000 man Hooker marcheert nu met zijn leger op tegen Lee ec men ziet een veldslag te gemoet die wel evenmin als zoo vete vroegere gevechten eenige beslissende uitkomst zal hebben In Pruisen wordt een beter strijd gevoerd een volk dat binnen de palen van wettelijk verzet zijne bezworen regteu verdedigt tegen ler verblind £ U joekeLoos bestuur De pruisiscbe bewindslieden beproeven het onmogelijke zij willen tegen den opentlijk verklaarden volkswil terugkeeren tot een stelsel van Uiade willekeur en beg jpen niet hoe hq ge balsingen zij aan iet dreigendst gevaar blootstellen Waar Pruisen achteruit gaat is Oosteaiijk blikbaar op beter spoor ook daar ontwikkelt zich vrijer geest en de vertegenwoordigers woordigersbetuigen meer nog dan het gouvernement hunne ongedeelde sympathie voor de Polen Zelfs de rassische berigten bewijzen door hunne opgaven van telkens hernieuwde overwinningen dat de cps nd voortduurt over eene groote uitgestrektheid verapreid is en duizende aanhangers telt V at men mededeelt ten aanzien der door de Russen gepleegde wreedheaen vvekt algemeen afgrijzen eu verhoogt de belaagsteüing in het lot der Polen terwijl de ru sische legenbeschuldigingen weinig geloof vinden Het nationaal poolsch bewind voert een hoogen toon en wilde hersteUiiig van het oude Polen maar mogt het tot eene vreedzame schikking komen dan zullen de Polen zich bitter teleurgesteld zien en zich met veel minder tevreden moeten stellen