Goudsche Courant, donderdag 2 juli 1863

öuttenlanïr Londen 27 Junij in het huis der geaieenten heeft lord John Russell gisteren verklaard dat bij de regering geene nieuwe uitnoodiging van ïraBkrijk was ontvaugen wat betreft eene tusscheukomst in Amerika of de erkenning der Euidelijke staten De britsche regering bleef volharden bij haar stelsel van noniuterveune Parijs 2S Junij In afwachting van het oogenblik waar op mea llusluid s antwoord op de nota s der drie mogendheden zal kennen wordt hier zeer veel van dat antwoord gesproken De beH etingen daaromtrent loopen zeer uiteen hetgeen d4ar ian moet worden toegesclrrevea dat daarvan tot heden niets zelfs bij ons gouvemement bekend is Men meldt uit Petersburg dat de wreede maatregelen waarmede men den poolschen opstand nu tracht te onderdrukten overal een leer slechten indruk maken De russische regering spreekt daarom heden alles tegen wat omtrent generaalMurawieif is gazegd Eusland moet echter al zeer naït wezen wanneer het meent dat Eiropa deze logenstraffiugeu die zoöweiuig kosten en een au de gewone hulpmiddelen vau derussische regering zijn voor goede munt zal aannemen Alleparticuliere berigten bevestigen dan ook tot nog toe die wreedheden en de openbare meening in verontwaardiging ontstoken kan ze niet vergeten De Pays bevat een nieuw artikel geteekend door densecretaris der redactie waarin w ederom wordt betoogd dat deiMjolsche kwestie eene europesche is dat Frankrijk in dezebouwt op de verstindhoudmg met andere mogendheden enderhalve persoonlijk niets zal ondernemen Het Memorial diplomatique zegt te kunnen verkondigen da de aanuemiug v m tie voorloopige grondslagen der nota svan de drie mogendheden door Kusland zeker schijnt hoewelhet kabinet van Petersburg zich het regt voorbehoudt om ineene gemotiveerde nota eeuige wijzigingen ie verlangen in het collective voorstel dier mogendheden Rusland zoude wenschea dat Pttersburg als zetel der te houden conferentien werd gekozen llctzeit Je blad voegt er bij dat de drie mogendhedenzijn overeengekomen om Brussel voor die conferentien aan tebeveieu Men houdt het er voor dat Kusland hiermede genoegen zal nemen i J Jung Volgens de Patrie zal het besluit van 22 junijibetielfeude do ministeriele wij iging met 1 september 1863 een nieuw tijdvak openen voor Ie vrijheid van haudel en vande p injsche broodbakkerijen Met dat tijdstip zal het aantalbikkers onbeperkt en alle beperkingen afgeschaft zijn terwijleene voldoende coulröle zal ingevoerd worden ter verzekeringdat het brood ht uelk verkocht wordt gezond is en dat eerlijkheid bij den verkoop daarvan zal voorzitten Het poolsche coninutB te Pa ijs beeft een manifest openbaar gemaakt waariu gccgd wordt dat Polen zijn godsdienstiggeloof en zi ne haards eilen venUdigt dat het zijue vrijheiden onaf h mkeliikheid terug eischt en niet ophouden z il te strijden voor het zijne irrenzen van 177 2 op zijn verdrjkker z dheroverd hebben Het m iuifest herinnert tevens aan de veri lai iug van het nationaal bestuur dat Polen iedere transactieverwerpt als een zelfinoird a s een verraad en dat de geheelelievolkiiig van de Weichsel tot aan den Dnieper de geloftetieeft gedaan vin liever te zullen sterven dan een verdragaan Ie gaan met de vreemde overheerschers Weenen 25 Junij in het huis der heeren is het adres an den keizer in antwoord op de troonrede aangenomen no als het door d commissie vau het huis was ontworpen Slechts liuc leden verklaarüen er zich tegen De regering heeft thans uitgevaardigd het sedert geruimen tijd iü de pen gebleven keizerlijk besluit waarbij ingesteld worat een dusgenaamde raad van onderwijs Ditligehaam tot weks voorzuter benoemd is de ridder von Hasner tvvetisvoorzitter v m de tweede kamer is bes erad om 1 creischteeenheid te brcuwn in het staats ouderwijs binnen de gi t nder oostennjksrhe m narchie over hare geheele uiigestrektheiaen met lubegnp van alle krüonl uiden Tot hiertoe bestaat debedoelde raa 1 met uit omieniig van den persoon de voorzitters nog slechts alleiu oj i et papier eu de OstDeutschePost merkt t i dat het in leze zaak minder aaukomt op deletter der bcp ilmgeu vervat in het keizerlijk besluit dan elop de personen lan wie de taak zal opgedragen worden In ouiC financiële kringen vertoout men elkander brieven iliegezegd worden van goederhand te komen eu volgens elke lord Palmerston besloten zou hebben in tegenspraak net de door lord R issell ea door hem ztlven gedane verkla5BgeB ot eene bealisseade handeling ten opzigte van Polen le l yBeiN Van Loadeu zou het voorstel zijn uitgegaan dat a b ie weyterscbe mogendheden commissarissen mogten be r noemen die zich n ar het tooncel des oorlogs zullen begeve i en zich ook met de poolsche nationale regering in regtstreeksch verband steUui Bdrlijn 7 Junj De Kreuzzeitung beweert dat de krachtige tusschenkomst van het koninklijk gezag in de tegeuwoordige staatkundige verwikkelingen de zegenrijkste gevolgen heeft gf d het blad begroet met vreugde deze kenteekenen van een ommekeer der gemoederen welke door de kunstgrepen der liberalen op het dwaalspoor waren gebrast Niettegenstaande deze liei gelijke verschijnselen verklaren toch alle feudale dagbladen zich tegen de ontbinding van de kamer der afgevaardigde Frankfort 26 Junij in de zitting gisteren door de bondsvergadering gehouden werdeu door onderscheidene stater de namen opgegeven der generaals welke met de aanstaande inspectie van de contingenten van het bondsleger zullen worden belast Overigens kwamen geene onderwerpen van eenig belang in behandeling De zoogenaamde Groot Duitsche her ormingsvereeniging welke thans reeds meer dan 2400 leden meestal uit de voornaamste standen telt heeft den 23 eene algemeene vergadering gehouden waarin met opzigt tot de Slesswijk Holsteinsche kwestie de verklaring is afgelegd dat Duitschland door alle aan hetzelve ten dienste staande middelen de regten en de zelfstandigheid van Sleeswijk behoort te handhaven ötnnenlanb GoUcUt 30 Junij Van goeder hand vp neemt men dat op heden door de directie der gasfabriek alhii en adres is ingediend aan den ra id der cemeente houdende eene aanbieding tot prijsvermindering van het gas en wel lot op 17 ets per kub el bij eene verlengiug der concessie omtrent df sted verlichting met 10 jaren of tot op 15 ets per Lub el bij eeue verlenging met 15 jaren Door den min van binnenl zaken zijn bij de dienst vanden rijkstelegraaf o a benoemd tot telegra l klasse de telegraphist en 3 kl A Schuileiiburg en ü Welter In de zitting der eerstekamer van gister heefi de heer Virulyin subslantie Let volgende gesproken ZEd begon met de mededeeling der redenen wairom hij tegen de begrooting vanden minister Uhleubeck gestemd heeft Ware hij vroegerlid geweest hij had voor de begrooting van den minister Loudon gestemd Hij ziet ook geen groot verschil tusschendien en den tcgenwoordigen minister Wel wil deze vaststelling der koloniale begrooting bij de wet maar ook spr isdaarvoor Hij wijst er op dat een der eerste daden van de enminister was intrekking der cultuurwet terwijl hij in de tweedekamer zijne denkbeelden heeft geopeuu iard omtrent het cultuurstelsel en de particuliere industrie waarbij het contracieren metde hoofden zal verboden worden om de bevolking te vrijwaren tegen knevelarij en misleiding en waardoor ook zal tegengegaan worden de vermomde vrij arbeid Deze min wil ookuitbreid ng van de cultures wat de suiker betreft Men behoeftdus gee i vrees te hebbeu dat het batig slot zal verminderen datwij ook noodig hebben maar dat men niet doe alle middelenmoet n illen behouden 2 i en de min meent dit ook kandit behoud gepaard gaan met ouiwikkeling der cultures enwegntming van gebreken in het belang der bevolking Spr is een bewonderaar van het consitrnatie stelsel maar hij geloofiniet dat het de bedoeling van den oprigter was dat het teneeuwigen dage zou blijven bestaan Nu heeft de minister iade andere kamer zich zeer voorzigtig uitgelaten en spreker heeftdus daaromtrent geen vrees De landreute Als het mogelijk is individuele heffing Jer landrente in te voeren spreker gelooft dat dit goed zou we ken maar dit punt acht hij van zooveel belang dat hij ilen ernstigen nensch uitdrukt dat op dit puut regeling bij de wet zal plaats hebbeu Ten slotte vraagt spreker of t ïs uiiiiisters plannen nopens de opleiding van oo st indische pmbtenareu reeds tot rijpheid zijn gekomen Hij zou hem en de vergadering zeker verpligien dienaangaande eenige inlichtingen te geven Hij zal deukelijk stemmen voor de begrootiug als hij niet door den loop der discussie van opinie mogt veranderen s Gravenliage 29 JumJ in de zitting der tweede kamer vau heden is 1 beraadslaagd over het wetsontwerp tot goedkeuriug van het m et België gesloten verdrag tot afkoop van den sc ieidetol De heer van Goltsteiii was eigeutlijk de eenige spreker over Jat verdrag Uit een geldelijk oogpunt vond hij het minder voordeelig maar uithoofde van het handelsbelang en de goede betrekkingen met België was hij er voor Intusschen heeft er eene langdurige discussie piaats gehad doordien de heer Godefroi de verdediging op zich nam van de handelingen vau het vorig kabinet dat geen 11 of 13 maar 15 millioen zou hebben gevorderd en tevens de kapitalisatie van de ƒ 400 000 onvervreemdbare rente ten laste van België zou hebben beoogd De min v buitsnl z iken en v financiën hebben het ontwerp verdedigd en daarbij verscheidene officiële stukken voorgelezen om de beweringen vau den heer Godefroi te wederleggen Deze heeft echter volgehouden dat er geene vordering van 11 of 13 millioen was gedaan De min v financiën heeft voorts in antwoord op den heer v Goltstein het verdrag uit het geldelijk oogpunt verdedigd Dat verdrag is ten slotte met algemeene stemmen aangenomen Is evenzeer maar zonder discussie met algemeene st aangenomen het verdrag van handel en scheepvaart met Belgiëgesloten Is door de min v buitenl zaken en van financiëningetrokken het wetsontwerp tot goedkeuring van het verdragmet de Hawaii eilanden eu Is beraadslaagd over het wetsontwerp tot verhooginpvan hoofdst V binnenl zaken der staatsbegrooting voor lb63 Art 1 scheepvaart kanalen in Gr ningen is zonder discussiegoedgekeurd Art 2 calamiteuse polders in Zeeland werd aa eenige discussie met 45 tegen 8 stemmen goedgekeurd Art 3 haven te Middelhamis gaf ook tot eenige disoussienaanleiding maar werd met algemeene stemmen goedgekeurd Het geheele wetsontwerp werd met algemeene stemmen aangenomen Na verwerping van een voorstel van den heer de Poorter lot het houden eener avondzitting is de voortzetting der beraadslaging op morgen bepaald De discussie in de eerste kamer over de begrooting v koloniën wekt zeker groote belangstelling Zij is nog niet afgeloopen De heeren Schimmelpenninck v d Oije van Nispenvan Pannerden Hartsen en Boreel hebhen verklaard tegen debegrootiug te zullen stemmen op grond van de kolcniaie rigtiug ook van dezen minister terwijl de herren BUnkenheijm van Ehemen tot fihemeushuizen en Viruly geen reden zien omdezen minister een votum van wantrouwen te geven Opvelerlei punten zijn zij gerust gesteld op andereu zullen zijnadere inlichtingen of ivetsvoorstelleu afwachten Eene verwerping der begrootiug zou tot een schromelijk conflict tusschen de beide lakken der volksvertegeuwoordiging leiden terwijl er juist behoefte was aan regeling en aan beëindigingder onzekerheid omtrent het koloniaal regeringsbeleid 30 Junij Bij de beraadslaging van heden in de eerstekamer hebben de hh v d Heim en Huvdecoper d voordragt van de begrootiug voor kolonioii bestreden en heeft de minister die breedvoerig verdedigd in de bijcpukomst van de tweede kamer van heden zijnal de aau de orde gestelde ontwerpen aangenomen en daaronder dat tot aflossing van de 4 pCt O I losreuten de voordragt tot ruiling van grondbezit in Amsterdam en de onteif eniiig t r verbreeding vau de Muntsluis Na eenige woordeuwisseli ng is het adres van eenige Nederlanders in Euslandtegeu de gedragal jn der regering ia de poolsche aangelegenheden ingevolge hei voorstel der commissie voor de verzoekscl iiften ter zijde gelegd met 25 tegen 12 stemmen Daarnais de kamer tot nadere bijeenroeping gescheiden GorincheiD 26 Jumj De groote vraag naar jonge kaas is aan het Dedaren zelfs hebben onderscheidene commissiekoopers eene daling der koopprijzen aangekondigd Door sommigen is reeds minder besteed en men betaalt thans of wel men biedt ƒ 21 75 tot ƒ 22 de 50 N Volgeus berigten zoude de bekende aardappelziekte zich in het loof van eeuige vroege soorten geopenbaard hebben Vermoedelijk hebben de broeijende dagen van 24 en 25 dezer laaraan toegebragt Opmerkelijk althans is het dat vóór die dagen daarvan niets bespeurd werd De prijzen der beste aard appelen zijn 3 50 ƒ 4 het mud AJIerwege echter wordt nog meestal met de kleine maat verkocht Men meeut dat daling ook in dei prijs der aardappeleu voor de hand staat Gemengde Berigten Nabij Brighton ziju drie personen in een rijtuig gezeten door den bliksem gedood In het orarlL ebergte en op da zwitsersche Alpen is veel sneeuw gevallen in dit gedeelte des jaars een oti ewoou verschijusel Om te Bordean eeue meerdtrheid van 40 stemmen voor deü regeringskandidaat te bekc len heeft men zeli a doeden hunue stem doen uitbreugen Te Helder heeft de directie der gastabnek den prijs van 21 e op 13 Terniiuderd doch meu wil volstrekt met meer dan 15 r geven De Duitschers willen de regt on en de zelfstandighnid vnr Sleuswijk in alle manieren nandhavcn Ook iu Groniugeo zijn geringe sporen d r gewone aardapptkiekte ontdekt Elf bloedige gevechten hebben in den Caucasus plaats gehad Te Deventer ia iie pnjs van het gas per kubieke el gesteld op 12 c eu bij een verbruik van 4000 el op 10 een de meterhöur met 25 jCt verminderd Gustaaf Struve is dezer dagen uit N Amerika in Baden terug gekeerd De fransche regering neigt ït rk tot de erkenuing der zuidelijke tateu Men wil een spoor eg maken van Alkmaar naar Leeuwarden met eene stoomvaart vaa £ nkhatzea naar Stavoren De rijkskweekschool voor onderwijzers brengt f Haarlem ƒ 26 000 in omloop in het vervolg mirachien bc meer geld eu andere resultateü Van de 13 commusarissen van poiitie te Vaischau ziju er 10 om pligtverzuim afgezet In Italië begiol B n ernstig werk te maken vaa het uitroeijen der rooveia Napels neemt de runderpest schrikbarend toe en het gebruik van het vleesch der besmette beesten veroorzaakt ziekteverschijnselen gelijk aan die van do chclera Te Greenock is eene groote suikerfabriek afgebrand De door assurantie gedekte schade bedraagt ƒ 360 000 De opbrengst der spoorwegen bedroeg nu oolangs in eene w k in Ibgelaid num xevea uilUo gulden In het belgische s adje Floreoues zijn 38 kuizen verbrand d schade wordt geschat op 150 duizend frs lo het noordwest gedeelte van Worcestershire loopen 10 a 12 duizend spijkermakers ledig die o het dagloon geschil hebben Te Weenen is het staats ïomein de heerlijkheid Parduhitz verkocht vooi 4 151 000 fl Te londen is by een brand in de Uniousti eet een persoon in de vlammen omgekomen Te Trente viert meu het zesde jubilé vau bet concilie De Japaneaen hebbeu huu uatiouaal kostuum uitgetrokken en vallen zeer in den smaak der Hagenaren De keizer zal voor dat hij naar Vichy vertrekt Cherbourg bezoeken om zijne 37 gepantserde schepen te bezigtigen Op den dag der uitgave zijn elf duizend exemplaren verkocht van het kven van Jezna door Ernest Keusn ïn de spaa 9che provincie Almeria heeft men van ld tot 23 junij vele schokken van aardheviug gevoeld De italiaaasehe koorddanser Ingezonden In n 129 komt een stukje voor dat de strekking heeft de opmerkzaamheid te vestigen op een voorstel van het departement All maar ter algemeene vergaderiug der Ma tsch tot Nut van t Algemeen ten behoeve der wettelijke afschaffing van de doodstraf Het stukje gaat blijkbaar uit vaa de onderstelling dat hel bij alle verlichte en beschaafde measchen eene afgedane zaak is dat de doodstraf tot een verleden tijdperk behoort en dat men zich niet geuoeg haastea kan om die overtuiging kenbaar te maken en in toepassing te brengen dat de schrijver geen regtsgeleerde is blijkt uit zijne theorie der straf als middel ter verbetering en dat hy geene hooge eischen doet volgt uit zijn beweren dat de afschaffing der doodstraf ons strafwetboek christelijk zoude maken doch dit doet weinig ter zake daar hij slechts bedoelde de ondersteuning van het alkmaarsche voorstel Doch nu treedt in n 130 een kampioen voor de doodstraf op een wonder verschijnsel die nog zeldzamer de kwestie als afgedaan beschouwt eu wel in den zin van het behoud der doodstraf Dit nu komt mij geheel onbegrijpelijk voor Sedert ruim eene eeu is de vraag over en weder behandeld eu in onze dagen begini men de toep issing der meer en meer zich vestigende overtuiging in te roepen zoo onlangs ncj las men in de dagbladen de gunstige beslissing eener commissie van de portugesche vertegenwoordigers men handelt er over in Baden en elders De zaak is afgedaan bij het publiek dat voor de afschaffing is de zaak is afgedaan bij de reactionaire aanbidders der traditie die steunen op het regt der wedervergelding maar indien men geen slaaf is der letter eu in meuschelijke ontwikkeling gelooft dan ziet meu het tijdperk naderen dat allen zullen instemmen met de uitspraak dat de doodstraf noch noodig noch nuttig is een overblijfsel van vroegere rawheid en eene miskenning van smenschen waarde Het is eene treurige dwaling door de ondervinding weersproken dat zij zou afschrikken van het kwaad daar zij integendeel de ru e onbeschaifdheid bevordert en de menschelijke beginselen onzer tegenwoordige ontwikkeling belemmert De rampzalige teregtstelling die hier voor drie jaren plaats greep heeft niet anders dan een gevoel van afschuw nagelaten en al wat men var dien Ircriiiswaardigen Pijnakker vernam doet ons gclooven dat hij niet veel hooger stond dan een redeloos wezen en daarom beschouwen w j zijne teregtstelling gelijk aan de vonnisscu in de middeleeuwen geveld over katten varkens en andere dieren die ipstinktmatig een kind gedood hadden Is de doodstraf een goed regt der maatschappij dan is het volbrengen daarvan eene pligtmatige en eervolle daad In de oudheid onteerde het dooden van den misdadiger niemand zoo is het nog heden bij da wilden maar de vrucht der aan vankol jke christelijke beschaving is onze afschuw van den beul en naar het oud vooroordet l ons dan nog beweegt de daad goed te keren waar wij den dader verfoeijen zal deze inconsequentie welhaast plaats makeu voor gezonder en verlichter zin in dagen als de onze die het wijken van de heerüchappij des gezags en des vooroordeels oo veelzins aankondigen Iemand dié in deze tijden de doodstraf wil yerdedigen moet goed beslagen op het ijs komen want hij kan er zeker van wezen dat zijne verdediging zeer naauwkenrig tsl worden na