Goudsche Courant, donderdag 2 juli 1863

IS03 Zondag 5 Julij i 13 worden veroordeeld Het doel van den strafwetgever is met den mensch door de straf af te schrikken van de misdaad Zijn doel is verbetering van den misdadiger maar tevens dieverbetering zoo in te rigten dat de misdadiger voor dat hijverbeterd is niet weer de regiszekerheid der individuen ingevaar kan brengen Het tuchthuis moet dus de verbeterplaats van den misdadiger worden scor want het is t nog met M s laatst argument dient meer om een argument zijnertegenpartij omver te werpen t is hem met gelukt Zij diede doodstraf willen afschaffen zeggen wel eens gij hebt denmensch het leven niet gegeven gij moogt het hem dus ookniet ontnemen Maar vraagt M geldt dit zelfde dan ookniet van de vrijheid van de vermogensregten Neen devrijheid de vermogensregten kunt gij later terug geven hetleven niet M eindigt met nog eens te herhalen dat het metwenschelijk is de doodstraf af te schaffen maar hij wil hiarslechts in exceptionele gevallen toepassen En dan noemt hijvermoedelijk het geval van Pijnakker een exceptioneel geval Ik zie niet in dat het dit is en betreur het dat die executievolvoerd werd Ik meen dat zij meer kwaad dan goed deed Ik wü de doodstraf voor goed afschaffen en haar alleen w exceptionele omstandigheden toelaten in tijden van oorlogvoor de deserteurs en in tijden van revolutie voor de belhamels We hopen dat Nederland s wetgever we dra van onze opinie zal zijn OUDSCHE COURANT idvertenüejjlad Onistrelien i nT TrTVT X i pnjs der Advertcntien van één tot zes lilillS KMAN 1 ctrela nut lub gup van het zegel is öO Cent voor Laiuje Tiendeweij l li 61 ii eu t ue lettcis vordcubcreUud naar tdd lsruuuU Bxirgerlijke Stand GOUDA Gkbokeh 26 Jnnij Maria ouders P Geiraaeit en M Andrufs 27 Gerarda ouders J van Uijsivijk en W Boot Karel Jan ouden J Scbuling en G de Jong 28 Abraham ouders J van der Kiot en J P Lorié Arie ouders A de Zeeuw en A an Erkel 29 Johannes Hendricns ouders J W Brakel en J Muller Aaltje cnders J Sp ian en G C Breed 3Ö Adnanus ouders L Verhoek en C Klaverveld OvïuRLED N 26 Junij A van der Louw 9 m P Boer 10 j 29 J au i Lt Stam 6 m L P van Bovene 72 j 11 m 30 D Bezem 4 m AD VERTENTIEN Effecten gegaan en verworpen zoo er maar eenige aanleiding toe ia Dat M 3 verdediging in de Goudsche Courant vau 28 junij niet deugt wil ik aantoonen Vooraf echter iets andera M apreekt in t begin van zijn opstel met een air de dédain over het oprakelen van afgedane zaken van afgedane questie Het is nietig om over raken die reeds lang afgedaan zijn nu nog eens te gaan spreken maar daar nu in de Goudsche Courant zoo n questie toch weer opgerakeld wordt belioeft M geene verontschuldiging te maken dat hij er zijne meening ook eens over zegt Het is welliert zeer handig maar zeker niet zeer eerlijk van M dat hij zijne lezers in t idee brengt dat t eene afgedane zaak ia Ware dit zoo dan zou de doodstraf bestaan maar gelukkig is het niet zoo en in plaats van deze qnestie eene afgedane te noemen zou ik haar veeleer den naam geven van question bruiante Daar ia nog bijna niets gedaan en eerst langzamerhand begint deze zaak de publieke aandacht te trekken En nu M a argunenten Het eerste is zoo lang er nog middeleeuwsche misdrijven gepleegd worden moeten er ook middeleèuwsche stratfen zijn M bedoelt vermoedelijk met middeleeuwsch barbaarsch en zegt dan zco lang er barbaarsche misdrijven gepleegd worden moeten e ook barbaarsche straffen lijn dus erkent M dat de doodstraf barbaarsch is Hoe barbaarscher misdrijf derhalve hoe barbaarscher straf Maar laten we dan liever tot het hak houw nijp vil en brandsysteem van vorige tijden terugkeeren Mart l dan eerst den misdadiger eer ge hem ter dood brengt M s tweede argument is Men moet den mensch afschrikken van het plegen van misdrijven en wat schrikt meer af dan de doodstraf Ik geloof dat bijna niemand van eene misdaad wordt terug gebonden uit vrees voor straf De hoop om de misdaad verborgen te houden Zal veel sterker zijn dan die vrees De doodstraf schrikt niet het meest af Er zijn er die liever bun doodvonnis hadden gehoord dan de veroordeeling tot 20 jaar tuchthuisstraf er zijn er geweest die weigerden gratie te vragen ja er zijn ër geweest die van de regters vorderden ala een regt dat hen foekwarm om ter dooil te Openbare Verkooping Terstond TE HUÜK Een HUIS en TUIN even buiten deze Stad gelegen Xe bevragen met FB iSco brieven bij J MÜLDEE Timmerman alhier Op Zatnrdag 4 Julij ises des morgens ten lü ure aan het VEER3TAL te GOVDJ door d n Notaris M KIST van eene aanzienlijke partij nfeUWa verglaasde blaauwe en roode Dak en Sehocipannen Te zien des morgens vóór de Terkooping iroOÏD DEPOT voorNEDERtAND M J a HAM Utrecht WALDWOLL WAABEN EABK IK VON H SCHMIDT C Remda Thuringerwoud De al eméenc biival de menigvuldige Genees attesten en Aanbevelingen vau voorname Geneesheeien bevestigen dat het BOSCHWOL PRODTJCST uit bovenataandfc Tabtiek bet voortreffelijkste MIDUF j tot genezing m JiM Hobfd Kiel Mavg Tandpijn of welke kwalen meer van llheumatischen aard dienen Het bestaat uit verschillende KLEEDINGSTUKKEN geschikt voor alle deelen des li chaams alsook FLANEL eö KEPEK per el SPIlUrüS EXTRACT voor Baden ZEEP XIEFEENAALDEN ELIXBB BONBONS voor Hoest en Borstaandoeningen enz alsmede ANTI RHEüMATISCHE WAIiDWOTiWATTEN doortrokken met Dennen olie a 25 en 50 cents het pakje u DEN NENOLIE 4 S3 en 70 cents het ilesehje Tot wa irtiürg der erirtheid van oiis Fabricaat is alles vcorzien met ons Etiquet en dat van ons Hoofd dep5l en voor OOUDA ftUeenlJjk verkrijgbaar bij 1 Rotterdam Ved P de Koster Vianen B W de Graaf Woerden C G L Ruiten Breokden J Vlaanderen Harmeien W G Kurvw Oudewater A n wrieie I fi6 ▼ waW op de gebruiksaanwijzingen Aan te DEP6I EaASco Kj M J C HAM Utrecht ler Prijzen 30 Junij AMSTTf RDAM pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd S Handelm 41 2 O I Leeuing 4 Aand H Sp 41 3 d Rijnspw 41 2 België Rotts 2 V2 Spanje obl 2 d buitenl 3 d binnenl 3 Portugal obl 3 Rusl obl H ö d l 2S 29 5 Gert 18 31 0 3 5 d 1848 4 d B serie 5 d 6 = serie 5 Tolgef Spw 5 Pruisen 1859 5 Oost bijGoU 5 dito 4 dito Metail 5 dito dito 2V d rerteAmst 5 d nat 1834 5 Mex oblSSl 3 Vertrek der Spoortreinen Vat 15 Mei tüt 15 SrplevileT ISfiS Van Groiida naar Rotterdam 7 10 9 04 9 35 1 15 1 57 4 37 6 2 1 8 18 10 32 Van 50Uda naar ütrecllt 7 05 8 37 11 04 12 48 l ia 2 45 4 38 6 25 8 19 9 50 ftP De met geteekende treinen loope op Zon en Feeddogtn NlET Ter BoeMTukkerijTan A BKI KMAS en r a Uitgave van A Deze Couraut erschijüt des Donderdags en Zondags lu de Stad gf chiedt de uitgave des avond te voren Dcprijsperdnemanndeni franco p post i S De inzending der Ad ertentien l an geschiedea tot des roorgeüs ten 1 U c KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDEBS der Uerapente iOt D J doen te weien dit n i ir a uiK liüï vui b el aesluit vau llcpren Ue l pi f er h Si if i ti r i rovinpie Zuui ll 11 in 1 ld H J iiui ir ISi i i dit i u tot df i H ULIk U r h l 1 F jii iXilOUll M vl EN v iii A C5jt en nalte en Gü VKjTi N bii iien K e iemi cute zal ur lcn sei ii pprl i i d un lu U ii f dj PU Jiniiitlm van des voorinijd p 9 tot des iian illag5 3 re p i s vi p i le daG ea Voor e K KUr en IJZi REN GEWIGTE de INIIOÜDSMATKN van PROOtiE en NATTE WAREN aUmeie voor de LEXÜ TEALnTEN Voor de WijUeii A en B van den G tot den 10 Tulij 1 3 17 20 21 27 31 3 7 C en D II II I E F G en II II II II I K L M en X O P Q en R 3 7 Aug Voor de GEWIGTEN iu gebruik bij GOUD en ZILVLR MEDEN benevens voor die der POTIIEKURS op Maan h j en Shigidcg den 10 en 11 Augustus Voorts brengen B irienieeïtcr en Wethouders ter kpnni dat e Arr ndi==puients I Jkprs verpli t zijn iXl W llerij c tp i a reu vu fillo Miten en Gpaifften welke niet volgpus ile bpsi l uuIp vDDrschrif en zijn vpr aarilisd cf die de vereisrlite Ie i2 e gp Igt of inhoud nipt hebben alsmede af te wlj en de Lciiirtemiten op welke pfiiise tpeLeuen of merken di oi dp inait iKiuduiden Ie iuib i r ijn terwijl zij niette min zijn ü piL tia l het gewone ijkloon daarvoor te vorderen alsmede lal z j de bevoei dheid ln l pn om voUrens het Koninklijk besluit van den 20 Ja iiiuf j IbOl Shatsb ad vfi Ij de liun aaugebodeu gewigten wplke te ligt vor len bevondeu of beschadigd zijn te repareren en te justeren en daarvoor het bij voornoemd besluit bepaalde loon te vorderen wanneer hun door de iji pl L tigen niet wordt te kennen gegeven dat zij zulks elders willen doen verrig en Wordeu le dien te i gevolge de daarbij belanghebbende in ezetenen uilïpuoodigd om zich op de boven lippaalde dagen net hunne llateu pii ie vigten behoorlijk schoungem i kt te vervoe reii op de Ti rfutarkt ijk II n 15 aan liet lokaal voor i n HLiï ï Tlv liesrand en alzoo voor te kojnen de onaangename L Pvo i f II flie bij verzuim daarvan voor hen zouden ontslaan wor leiide zij tevens herinnerd dat volgens besluit van fel ruirij 1827 n 153 de Medicinaal Oreiusewigten eu tic Korrels van het Goud en ZilverjinidsirevUïrt alleen moe eii worden nawzien en onderzocht doch niet geijkt of van eeu atpinpel voorzien OVJ A den 3 JuVj 1863 BuRGEMEESiEB en DROOGLEEVELl FORTÜIJN IJZENDOORN KENNISGEVING De BURGEMLESTEU mu UOCDJ brengt bij deze ter 1 kpiuii vau bel mghebbeiideu lat do ir den Heer j i iiivirii j ï K h iig iu de Pruviu e Z kl HuUand op i A 3ii Jumj l o is executoir verkla ir l i Het Kohier voor de belasting op het l LRïONi rX dienst i 1S U NO 1 Dit voormeld Kohier ter invorlpriti is irp tpl 1 in li inden vui deii lieer Ontvanger dat ipder daarop vouii M eu Ie ver pliii t i zijnen aan la op deii bij de W pl bep i u Ipu voet te 1 ol opii en dal lieden ingaat de ter iji u van DUIE MAAN DEX binnen welke de recUmes behooren te nor ipu ingedieud GOCBJ de i 3 JiiUj ISCÖ Dn BcKr EMF ESTE ïoornoe iid IJZENDOORN öwitcnlaniT XiOndOll 1 Julij De d iirbla ipu maakten gisteren den tekst bekeuil van de beslissing v iu Ueu kouiiig van België in do zaak der engelsche olliciereu eu de bra iUaansclie autoriteiten Een ieder ilie de beslissing leest is er over voldam Het document i ijst nadrukkelijk op het feit dat de oHicieren niet in uuifurm waren eu dat in een door vreoni leliu en zoo druk bezochte plaats men hun r iug niet koude erkennen Een auder belangr jk officn el document dat juist publiek is gemaakt is eene nota van graaf R isseli am Erai kiijk Rusland Oostenrijk en Pruisen waann onze regering de termen mededeelt voor de schikking van ds kwestie bei ekkelijk de vereeiiigiug van de Ionische eilanden met Griekeulaud Gr iaf llussell betoogt in zijne no a dal die e landen sten deel uitmaken van de bezittingen der eugeisehe kroon lu lar een vrije ï arijS i Jiilij Men beweert dat tusscheu Er aikrjk en Eii el uid onderhandelingen worden geioerd over den w eg dien men zal hebben te volgen wanneer het onmogelijk mogt worden bevonden om de poolsche kwestie langs zuiver diploinatieken weg tot oplossing te brengen De tijdingeu Ut Vera Gruz loopen tot 31 mei Daaria wordt gemeld dat de overgave van Puebla eene groote verslagenheid ouder de mexicaansche partij had te weeg gebrigt Men voorzag den spoedigeu val an Mexico De gezond