Goudsche Courant, zondag 5 juli 1863

iêi lstoestand was goed er hadden zich echter een paar gevallen van gele koorts voorgedaan De werkzaamheden aan Vi snoorno werden met kracht voortgezet de directeur had ie hoop te kennen gegeven dat hij den 10 junij tot Soledad OU kunnen rijden de groote brug bij genoemde stad was iina gereed Uit Wüm schrijft raen Boljnnski gouveruemr van C rodno Hildebrand generaal der gendarmerie en llaller bur erliik oüuverueur van Wilna allen bekend om hun gestrengen en gew lddadigen aard hebben hun ontslag iugezouden met hijvücgins dat zij den czaar gediend hebben maar liat zij met tot werktuigen willen dienen van den beul ilnrawieff Omtrent V f Starzinski tot wiens executie iluiawieff besloten heeft muet hij gezegd hebben Ik weet dat hij onschul li is maar het zal een goed antwoord zijn op de voorstellen van Europa en van eene heilzame uitwerkmg voor Polen 3 j ljj EePavs bevat een artikel geieekend door den ecretari3 der redactie waarin de schrijver zegt th ius reeds gemaftii d te zijn om als zeker te melden dal llusiand het denkbeeUl eener conferentie ea de zes puuten als grondslag der onderhandelingen aanneemt Marseille 2 Juüj Volgens bengten nit Konstantf jr hebben alle Folen die tot dus verre in turksche dienst getneven warcTi hun ontslag ingediend ten einde naar hun vaderland tenia te keeren Brussel 1 Ji üj De wijze waarop de reclames van de antwerpen iar s legen de citadellen door de kamers zijn opgenomen is weini bemoedii end voor den gemeenteraad geweest deze heeft nu het vreemde besluit genomen om alle gemeenteraden van het land een nota te zenden waarin de klagten worden opgesomd met verzoek om die te ondersteunen Tot vog toe hebben de anlwerpenaars echter nog weinig wil van dezen maatregel gehad want in de pl iatsen Osieiue 1 peren Verviers en lloei waar de zaak behandeld is werd bestolen om daarop over te gian tot de orde van den dag Morgen wordt te Ypfren een zekert Casic e jn oatlioofd die onige maanden gele ieu ter zake van talr jue misdaden ter dood is vcroorüeeUl Hij behoorde tot de zoogeuaamae roode bende en was zelfs het hoofd daarvan Zijn sjhuld is overl jigrad bti ezen ma ir toch heelt de lijding zijner aanstaande executie een zekere agitatie te weeg g bragt sedert enig m tijd namelijk heerscht hier een zeer geprononceerde beweging voor de afsch itling van de doodstraf en een tülnjk comité met vertakkingen door het gehcele land heeft zich te Luik lael dat doel geconstitueerd lu dit comité hebben versehei lene magistraten zitting en zelf leden van ilo commissie die belast is met de her ieuiug van het strafaetboek De dooustraf telt cchier Ook b j ons nog warme voorstuuders zoodat men wanneer de af=cliatiing mogt t r sprake komen zeer belaugr jke deb itien te verwachten heeft Weanen 2 Jnlij Uit Parijs meldt men dat keizer Napoleon beloleu heeft de zuidelijke staten van NoorJ AineriKa te erkennen Eerst zal hij eeu wapeiistilstaud eischec en lu geval van weigering zal de erkenning dadelijk des noods zouiler Engeland plaats hebben De kïizer hoopt echter op Eugclands toe reding althans tot het verkrijgen van den wapenstilstand Berlijn l Jamj Uit Karlsbad wordt gemeld dat het gebruik der baden aldaar zeer gunstig op s koniugs gesteldheid werk zoüilal de genecsheeren hel latere badgebruik te Tlagatz overbodig moeien hebben geacht Men is er tegenwoordig hier op uit de slagthuizen op te rigien in de n ibijheid van stroomend water Ten eerste wordt d lardoor het toczigt in het belang der hygiene zeer gemakkel k ten tweede wordt de jiicht niet bedorven door ilen afval dien het water uu kan wegvoeren en ten derde behoeft het vee niet door de straten gedreven te worden ötnnenlanö Gotïda + Julij In de vorige week is er brand ontstaan in een hi is gelegen onder de gemeente Zwammerdam waar van de bewoners dien dag moesten verhuizen doordien zij geen huur bet lalden het huis en de geheele inboedel welke laatste voor 701 was geassureerd en niet de halve waarde had zijn een prooi der vlammen geworden De bewoners die zich met hunne vier kinderen nabij deze gemeente met er woon liadden gevetiïd zijn door onzen commissaris van politie gehoord over het ont taan van den brand hetwelk hem aanleiding hetft gegeven om de vrouw mm te houden en gevankelijk op te renden naar Lejden werwaarts de man genaamd T van der Laan arbeider van beroep mede op heden is vervoerd terwijl de vier nog zeer jeugdige kindereu aan het armbestuur zijn overgegeven iLiandag jl werd aan de politie alhier keunis gegeven tii ieefi lhmdel3reiziger E T genaïmd te Oudewaler in een logement opligting had gepleegd en zioh van laar per spoor trein had verwijderd De commissaris van poütie alhier geïnformeerd zijnde dat een dusdanig persoon den spoortrein alhier had verlaten en zich met een rijtuig naar Boskoop had begeven alwaar het kermis was heeft dien persoon achtervolgd en hsm op laatstgenoemde plaats in de komedie aangehouden CU bij hem een groot gedeelte van het ontvreemde geld gevonden Men verneemt dat bij Zr Ms besluit van 28 junij 11 n 3tl de koniiikl bewilliging tot tie vestiging der rotterdamsche bank is verleend Na eene sluiting van p m IV2 jaar zijn den l julijdfa scholen in de kolonie ïrederiksoord voor het onderwijsweder geopend Op Donderdag den 2 i Julij had te Delft de plegtigeopening plaats der tentoonstelling van oudheden fieeds inden vroegen morgen liad de stad een feestelijk aanzien doorhet uitsteken van vlaggen van alle openbare gebouwen en vanvele particulieren Omstreeks elf ure verzamelden zich de genoodigden in de nieuwe zaal van het weeshuis dat aan hettentoonstellingsgebouw grenst Daaronder bevonden zich Z Ex de commissaris des konings in deze provincie de leden vangedeputeerde staten de sub cominissien uit verschillende steden van Z UoUand de leden van den raad en andere stedelijke autoriteiten Z Esc de minister van binneulandschezaken was tot zijn leedwezen door de werkzaamheden in de1 kamer verhinderd tegenwoordig te zijn De voorzitter deburgemeester der stad vlug ten half twaalf aan een kort engepast woord te spreken waarin hij inzonderheid eene regtraatigehulde bragt aan den ijver van allen die hadden b jge igen omaan deze expositie zulk een buiteugewoneu luistei o j te zetten Hij werd beiutwoord door den heer commissaris des konings die hulde bragt aan den verdienstelijken arl eid v in de verscliiUendc leJca iler hoord cotniuissie inzonderheid v at betreftliet oiitwfIpen van het geheele plan en do ziiuea=teliing vandtn citalogus Hicru i verlieten allen de zaal om de lentoon telling zelve in cogen chouw te nemen die aller stoutsteverwachtingen verre overtrof Er bleek een seliat van dekoslb iarste en zeldzaamste voorwerpen te zijn b jeciigebragt zoo njk en groot als nog op geeiie dergelijke teiitoousLeUmgin ons vaderland was gezien De catalogus bevat meer dan iüOO nummer waaronder ontelb ire die alleen het bezoekenvan deze expositie overwaariUg maken Zoo er eeuige klagtwas die uit den mond van vele deskundigen werd gehoord enbij ene meer na uiwkeu ige beschouwing van het geëxposeerdenog veelviildiger zal aaiigelieveu worden dan is het deze datb j de pl iatsing geheel over het hoofd is gezien tot welkentijd de verscliilieude voorwerpen behooreu en welke heiiniieriiigen er aan verbonden zijn De zuchi om gelijksoortige zaken bijeen te plaatsen ja soms opeen te stapelen heeft het lid der hoofdcommissie dat zich uitsluitendhiermede belastte geheel uit het oog doen verliezen dat hethier niet gold de voorwerpen te etaleren die voor eene watersnoods of andere loterij zijn ingezonden maar ieder de gelegenheid te geven aan dat voorwerp zijne bijzondere aandachtte wijden dat in dien catalogus hein heeft aangetrokken Eu bij sommige stukken is dit geheel onmogelijk zoudat wijzelfs deu weiisch willen uitspreken dat hierin door de hoofdcommissie ten aanzien van enkele nummers nog eenige wijziging worde gebragt ofschoon aan de geheele inrigting natuurlijk niets meer te veranderen is Niettegeustaande dit alleslevert deze tentoonstelling in de details zulk een prachtig enindrukweksend schouwspel op dat wij uict twijfelen of duizenilen zullen ha ir met de meeste voldoening bezoeken Na het doorw audelen der verschillende zalen begaven zich de genoodigden naar de matinee musicale in den st ids doelen waar hun eenige ververschingeu werden aangeboden s Graventiage 2 Julij in de zitting van de eerste kamer van gisteren zijn voortgezet de beraadslagingen over het wets ontwerp tot detinitive vaststelling van hoofdst IX der staatsbcgrooting voor IStJS dep van kolomenJ De iih Hartsen Cremers van Andringa de Kempcnaer van Nispen van Pauuerden en Taets van Amerongeu verklaarden tegen het ontwerp te zullen stemmen aangezien door de rede van den minister hunne bezwaren niet uit den neg waren geruimd en zij ook in de rigtiug van dezen minister geeu vertrouwen konden stellen De hh van der Oudermeulen de Vos van Steenwijk Qiiintus van Beeck A ollenhoven Vtichiels van Kessenich en Nobel legden eene tegenovergestelde verklaring af Nadal nog do minister van koloniën de onderscheidene sprekers had beintwoord waarbij hij te kennen gaf dat een ontwerp van cultuurwet zoo spoedig mogelijk in de volgende zitting bij de kamer zou ingediend worden werd het wets ontwerp in stemming gebragt en met 22 tegeu 1 stemmen aangenomen Tegen hebben gestemd de hh de Villers de Pité Hartscn Boreel van Hogelanden van Nispen van Paunerdeu Schim nielpenninok van der Oije van der Heim van Dtiyvendijke vau Aylva van Pallandt Taets van Amerongen Cremers de Vos van Steenwijk van Wessera Huydecoper van Maarsseveen Tonckens van Andringa de Kempenaer van Weel en de voorzitter Afwezig was de heer Fransen van de Put e Vervolgens werd nog met algemeene stemmen aangenomen het wetsontwerp tot nadere regeluig van het gebruik van het koloniaal batig slot over 1860 De eerste kamer heeft in hare zitt ng van heden metalgemeene stemmen aangenomen de wets oniwerpen 1 houdende regeling 3 Julij In de bijeenkomst vsa de eerste kamer vanheden zijn al de aan de rrde gestelde wets oni werpen aangenomen Bij de beraadslaging over het voorstel voor den bouwvan gevangenissen hseit de heer de Kempenaer zich verklaardtegen het naar elders overbrengen der jeugdige gevangenen De minister van justitie heeft daarop o a geantwoord dat de maatregel onvermijdelijk was uithoofde vau den ongiinstigentoestand der rotterdamsche gevangenis Het ontwerp werd met 27 tegen eene stem die van den heer de Kempenaer aangenomen al de overigen zonder woordenwisseling eenstemmig Gemengde Berigten Pe keizer vao Oostenrijk bezoekt lien koning van Pruisen te Karlsbad De liberale partij in Pruisen zal aan Oen verdienstelijken fScbuUzei elit ch een gescheuk van 50 duizend thlr aanbieden Ottega is metreii c andere generaals en eenige honderd Mesicanen de franscbe gevangenschap ontvlugt De spaansche bisi chopp n vragen het verbieden van deverdere uitgave der M tsérables van Victor Hugo Den laatsteu juiiij ijn te Naiite5 vijUien g bou eu waaronder groote industriële ctablissj ïiicnteu door een lievigeu brand vernield De schade is enorm KouiiigRaJuna 11 op Mad iga kar is den 12 mei in eeo oproer gedood zijne ïu Pelen ijn tban 12O 0U russi scbe linietroepen gestationeerd De portngesche kroiiuli uuanten vinden weinig koopers Jd eene steenkolenmijn van Wallis heefr eene gasontplofang pïj t gehad v aardoor driearbeiders gedoed n J doodehjk gekwetst weiden Het kdateel teWijcben en de verdere onroerende goederen zijn te Rotterdam verkochtvoor f 2fei 07Ó lu Pruisen zegt men de overleden kouing had tewteke de tei euwoordigc heeft te harde en de toekomstige te weinig herseut n Keur Hesseu wordt thans voor het eerst sedert 1849 bestuuidmet een b iatn t door den hertog eu de verlcgeuwoordiging goedgekeurd De r evident der republiek Haiti GefIVard heeft de kauier outbondeu Te Petersburg is brand geweest in de kapel van het paleis TsarskoéSelo nog vier kamers van het paleis zijn vernield De vernieuwdeduikiugen op het wrak de Lutine ziju niet rnet guustige uitkomst bekroond in iiet kiesdi trict Amerongen zijn voor een lul der pruv st drie temmen meer dan het getal kiezers uitgebragt Gedurtude de 6 eerstemaanden dezes jjars heeft het ned zendelingeuootschap aan giften en legaten ontvsngeu f 18 34 16 In België begmt men op groote schaalalcohol uit ste ukoïeu te trekken Te Schagen is een grasmaaijor omtvust o er 1 centen dt or een herbergier dood gestoken De gele koortsJicr icbt weder ouder bet fransche leger iu Mex co De Èngelschennullen voöiloopig garni oan leggen iu Athene ea Korfu Te Berlijnitt eene vereeuiuing opgerigt ter handhaving au de vrijheid van drukpers Te Smilde is eeu korenmolen door den bliksem ia braud geraakt dochdoor spoedige en krachtige hulp behouden Men verucemt dat betN Dagblad na voor goed de vruchteluosheid zijner edele poging en inziende weldra zwijgr n zal In België wordt een ptüionement georganiseerd tot al chailiug van de dood traf Het verw hil over het verplaatsen van de ka truru te Amsterdam is uit den weg geruimd Menbeweert dat het geld voor de amsterdamscbe doorgraviug uit Londen komen al an de 603 4 tl wor ingeu te Parijs staau er 14 435 ledig Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Vrijdag 3 Jul tj Afwezig de bh Ivemy R utiager Kerapcr Viruly eu Herman de Groot Na resumtie der notulen wordt gelezen schriftelijke kennisgeving van de hhRemy en Kemper dat zij verhinderd zija deze vergadering bij te Wonen Komt iu eene missive van hrt bestunr der afd Gouda van de ned ▼ ereeuiging tot afschafiiog van sterken drank houdende uitnoodiging ter bijwoning der openb zaraeokomst ter gelegenheid der 19e algem vergad den 7 julij e k notificatie en naar elks goedvinden te haudelen De rekening der beleenbank door commissarissen ter visie Een adres van 13 Smeeman vragende den afstand van een stukje gronds waarop thans het ladderliok staat tegen ƒ 50 en wordt dit verzoek met itlgem st ingewilligd £ en adres van J H van Leent en J van Berkel verzoetende om een aan eerstgenoemden in gebruik toegestaan stukje gronds te mogen doen wïergchiijven op laatstgcn met algem st toegestaan Eene missive van den commissaris des konings in de prot Z H daarbij in overweging gevende om het besluit tot heffing eener belasting op iiet gedisteleerd en de likeuren overeenkomstig het verlaogec van den min V binnenl zaken te wijzigen en de belastiug op binnen ee baiteuL likeuren zonder bepaling van sterkte te brengen op ƒ 13 20 per vat daartot met alg st besloten Een adres van dtn het r Thom mnncmende een put te borea voor fc toegestane f 600 mits vrije scnuttiug enz en bij mislukking eeae vergoeding van ƒ 0 voor reiskosten enz met algem st toegestaan Een adres van het bestuur der maatsch van nieuwe gcDctr gasbereidiög bij vernieuwiug verzoekende verlengiug van 15 of lü jaren vaa het beotaande contract met aanbod om den prijs alsdan voor dü iogezetenen te verminderen tot op Li cf 17 ocnts de kub el De voorz stelt voec dit adres ter visie te leggen tot de volg vergadering Daarover voer n het woord de hh Buchner Prince AVcsterbaau v Gennep en de ocrz en wordt daaitoe mut algem st besloten Eene missive van den heer kolooel van het garnizoen om dispooibel t stellen de vroeger toegestane som vau f 4000 voor een set etbaan en wordt besloten die te brengen op hoofdst V van de begrooting De coLclusiea van bet rapport der comm belast met het opnemen der rek van he sr armJiest en van de comm voor de maatschappelijke school ter goedkeuring vau beiden na verbetering van enkele abuizen wordem met algem st aangenomen Eindelijk voorden ïujuoemd tot leden van tiet bnreao van stemopneming ter verkiezing vau raadbleden de hh Braggaar en Prince eu tot plaa vervangers de hh Kemper en Buchuer Hierna eindigt de vergadering Kantongeregt te Gouda Door het kantougeregt alhier zijn op den 24 jnnij jl veroordeeld Eeii wegens het weiden van vee langs een rijksweg der 2 klasse in eene geldboete van ƒ 3 of een dag gevangenisstr if Eeu ter zake van het zonder daartoe uitgetergd te zijn uiten van scheldwoorden tegen iemand in eene geldboete van 50 eents Epq wegens het ich in kennelijken staat van dronkenschap vertoonen op de openbare straat te Moordrecht in eene geldboete van ƒ 3 of een dag gevangenisstraf Drie wegens het zich ais geleiders phiatsen op e u aangespannen hondenkar te Moordn cht geldboete enz als voren eertien ter zake van het spelen met dobbelsteenen langs den pubiieken weg te Mooidrccht ieder iu eene geldboete vau ƒ 1 of een dig gevangeniostruf Een wegens den visch den doortogt te beleiteu door eeu keernet geldboete van ƒ 3 of drie dagen gevangenisstraf I rie ttegens het vissohen in eens auvlers vis hwater zonder schriftelijke vergnnniiig van deu eigenaar of regtheijbentle op het vischwater ieder in eene geldboete van ƒ 3 of drie dugeu gevangenisstraf En al de veroordeelden solidair in de kosten Marktberigten Gouda 3 Julij Tarwe per 2100 X S Poolsche ƒ 355 Zeeuwsche per mad ƒ 10 50 a ƒ 11 Polder ƒ 9 Èi ƒ 9 50 llogge Polder ƒ 7 a ƒ 7 75 Amerik ƒ 7 75 a S Haver per 50 N ƒ 3 50 a ƒ 3 75 Gcjst per rand f 4 75i ƒ 6 50 Boekweit N Brab per 2100 N HÈ ƒ 210 a ƒ 220 Frausche ƒ 175 a ƒ ISO Voer Twteu ƒ 8 De Veemarkt met tamehjken aanvoer de hand iliauw Schapen en Lammeren traag magere Varkens en B gen tagor Aaugevoerd 120 partijen Ka is ƒ 19 aƒ2 l Goeloter ƒ 1 08 a ƒ 1 16 AVeiboter ƒ 0 92 a ƒ 1 02 Dordrectlt 2 Julij Tarwe hoewel weinig aangevoerd verkeerde in eene lustelooze stemming zoodat die 10 c Inger is te beschouwen Puike n 2 en Overm ƒ 10 39 a ƒ 10 50 mindere ƒ 9 90 a ƒ 10 20 eo geriuge ƒ 9 a ƒ 9 80 Zomertarwe ƒ 9 20 a ƒ 9 80 Hogge werd op vorige prij en gehouden doch was moeijelijk zoo te plaatsen Overm Z enVl ƒ 7 a ƒ 7 50 geveild 143 2 = S Petersb 220 en 148 3 S P uis3 tot ƒ 228 Gerst Winter met beperkten omz etais voren zakm ƒ4 S0a ƒ 5 30 gestort ƒ 5 60 zomer 20 c lager zakmaat ƒ 4 80 a ƒ 5 40 gestort 5 60 Spelt flaauw ƒ 3 a ƒ 3 60 Haver kou vorige prijzen opbrengen inl voeder ƒ 3 a ƒ 3 60 en dikke ƒ 3 40 a ƒ 4 Paardebfionen ƒ 6 a ƒ 6 50 Duiveboonen niet ter veil Wiite en br Boonen ƒ 7 50 a ƒ 9 Erwten goed kokende bl ƒ 8 Mesting ƒ 7 30 a ƒ 7 40 en witte Kouij gsb ƒ 7 50 Boekweit zonder koopers geveild op 70 N S N Brab en Stichtsche ƒ 215 en op 3100 N Limb ƒ 200 Holst ƒ 205 en Eransche ƒ 175 a 183 Middelburg 2 Julij Bij flaauwe stemming waren de prij ea van alle artikelen onverarderd alleen witte Boonen werden 25 c hooger gehouden Groningen 3 Julij Tarwe Rogge Boekweit en dikke Haver 10 e Gerst 15 c en Voerhaver 5 c lager Deventer 3 JuUj Tarwe ƒ 9 50 a 10 25 Roggeƒ7 40 a 7 75 Boekweit ƒ 6 25 a f 6 50 Gerst 4 65 a ƒ 4 85 Boter per 20 N S 1 s ƒ 14 a ƒ 16 infer ƒ 13 2 s ƒ 10 a ƒ 11 Zwolle 3 Julij Sïiddelpryzen Tarwe 10 12 Rogge