Goudsche Courant, donderdag 9 juli 1863

Boler ƒ 40 a ƒ 50 liet vieide ƒ laf 1 23 pr n tje Ter markt 34Ü mud laidipp ƒ 3 60 a ƒ 4 Burgerlijke Stand ƒ 7 75 Boel weit ƒ 6 60 Gerst 5 20 Airdappelen n ƒ 2 75 B tf per B ƒ O SO 20 A fi ƒ Ifa 37 IjOnden 30 Jumj Bo er Il esclie 7 a 0 Kamper en ZMOrc T a 7o Ku Ldani 46 a 5 en Ijouda J a 4j 1 Jiilij Grioen Ii Tir e wis iipt slii eu d piij en u di ende frdTi e rpem le is evenwel i er d u iiileiieiiie jtrt 1 op t rci II g e piij cii ei ffiii Ht ti tot 2 Julj Ui de Xeiiiiikt v n heden we den iinf e boden lüoO Kunderen 420 Kiheien 9sOU Stii ipeu ci dlO ikens Oor beste iiindfi n erl 3 2 oor d LiUeien t ooi J s ln eii 5 2 en joi d ir eiis 4 u per sttea Le 1 ud Delft 2 Till De ainioer en ii idel tci emi emit i i he 1 ci oileliidend de mining nomiiml u ad Mii genoden v ui 2u juuij tot 2 julj 53 4 K ei ijo l6 boter ie nmen 216 0 n t 1863 Donderdag O Julij jl 133 GOUDA Gll oRE 29 Junij Dak G j bertu oudere G Teeuwe 30 Fiauciscus Joln dc oudeia J AiooQi Nitolaas Jchanues eu Oeeltiui o iders J Dl 1 mau OvULEDlN 28 Jul j JCIIij n J Jo igVoen 3 i dO C ioituljQ oS 2 1 J dij L Hi euan Ib lu uajlj 1 3 10 Hl GltU Vü 1 Julij II GOUDSCHE COURAIïT peksni iÏLi ijl en db Jous J de ca l 10 m t pdi bCIIOüMTOv ï Iige chrfvea m IJ tot 26 Jimj l OB GiBOEE braliam ouJerc I iheij en S AI m dtr Ree Jo 4b rail am haiiQa Hendnka oudtis 1 J Dot buigtuJ Bui i r Old is J tekeleubuig lq J 1 0 tKLLDhN tl eiiüeii Oo j ADVERTEMTIEM Uügpve an A BRINKMAV Lmi e Tienden D ii 61 BURGEMl bTI II FN W I TIIOL Dl R3 dei Gemeente frOl Dl bie 1 bj de tci Venn s ii I ige e enen dit 1 vi rienkonis ig ur Mijis cits besluit 28 Junj 2 15 tf hUad uO 4 j ie jn m s ie i o Ie oek en onis hi ven m irt 1 br Wet ip dL iCHlTri UI TEN Mn U A iril 1 27 lure j 1 Wel b pul e wcrk iiniheden heelt uii e lugen en nopen hj d ze op lUe dl jur oor de Se ILTII RUiiijeschre en c 1 oot hebbende personei om vooi de vooinoemde Ciraiiis e te compirerei in liet BAilHlLIS de ei 1 mee Ito ip dif d n O lilj ISiJ des mi eis te 1 t iiie ten e e ot ooi de KiilitiUeilj e die si te ot len Iisigneei I t 1 el re e i 1 11 vrys c ling hebben le di 11 ie l leteisolte bei in te leveren op it die zouden II iieii w ir len ei ir 1 t 111 iie et 2 0 oet r teiiujl lei OilJl 1 O cc lllte L op 1 ijtn iio rteu iliiuen no Uden a t ebi i k te mi I 1 u oe eu il ui je iii t de cf 7 e t 1 1 et ƒ 0 e 1 i in dtn 1 i ei le de diirb j el 1 tl dl J dl o Vnif ir I F ndd 1 0 I I Auid II j V Il 1 I n 4 101 I I iLieRiffs 1 1 Sp uij o I d buit lil i d baiu nl i Püiti gil oiii Rusi obl if d 1 2 29 3 t 1 j1 j 5 cl I M J 1 1 5 eu 3 o Ce erie j l f hpii 1 1 ut eu 1 si l o Oost liijijüll 5 dito 4 dito Me lU dito dito 2 d rente Vu t 3 d lilt 1 34 3 Me oblbSl 3 Ot h dtr Fc i s r e f D i i Kuar J T HI LOOrE L BoinTO jJLDI 2d Jjn 1 l rj 7 C A l r f JL II I rcl ir ürdelaRdTEKOOPr lene BOUWMANSWONING me KUuiT iL HOOIBl Ib L ILlli ru ïr oteii BOOMGV ED t1 iele oiieseer 7 B id r WEI HOOI en TEELLAND gele en ui de iraalf fftn op miKeibrcLi te bl LIPII Uk te i nv ir en dm 1 J uuirj l 6J N if rr li lic f Pii in te l e omen en in orp m en o J IORIlIJN KHOGLlLTER le itdi 2 èV Slaats LoteiijT TenKinfc ii J H van LEKNT GOi 1 s ledi ge lUen op X 19942 e pri 3 aa 25 000 Gld onii 1 Ju j 1 d3 Verpachting a Iet BUFFET ter z egenhei 1 der A l TEvTOONhlELLlNG te houden en ir tighten A igv his deze=i j i irs te l i Di iBschrijv nï biljpfen tebezTisen Il iiitorimtien te bekomen bij de heeien KLL IT Ivotins te Voordrtcht en G I SI FENS 7IJNT N te Gouda Verseh PACHINGES SELTEKS en SCHWALBACHER STAALWATEK bij party en enke e lulk a siree e fuiie Genua Boek Lijn Raapfr Patent Olie tot iviele p j eti te befcorpen b j QoTOi HESS G 4 JOjj 1S63 WeéliiaToi B 164 H t I HULPBRON ui VN IILLCKI RLN 1 Is met 6 dezer eiplaitsta mhet einde in ie Turfmarkt nab j de Gou 11 e ijk C 67 Openbare VerKoopnigen Ie € O 8 f5 S Op Maandag den 6 July iS6 d s oimiddi ttn HF ure in Kt Lo eiiieiit DE Pi in Tin di 1 rkt nlda ir ui Ten kipnil I kLnlLl en ERI tnnde en relocren tui iie Ilooïcsti idt te roJIJ 1 Ai k V 116 Inee IR I L Ein 1 enEITLKr 1 IJ ann de M i imsche II n en te 6 O C Ü Fn nog d rtien I1LI F en ER FY I tnnde en gelegen op o i leischeijeiie iiiI en te C01D4 i Op Maanc den 27 JulyibSj des Aoormidl s ei elf ure ii het brviiONsKoi Ills iin dej K ittesingcl We GOID J Mu j Eeue SCHEEPMAKERIJ met m t HL IS SflILlR en I RI e i nog I Mtr IILIZr en ER F stnnde n I e egeu bij den p neeg iin den Kki veg te GOr Dy Wijk R 3 tot 8 Ln op Woensdag den 29 Julij 1 63 m het gtiiiflle Koffijhuis vm Een goed oud rhoi den IlLIS en ERF met een OOFT n ELOFMIL I BOOM GWRD en ScHLl Rf JE Wijk R 225 groot 17 Roeien 97 F len Zier grsthikt tot oprig mg eer er EabllSk F n gied door immerd IIL13 cii LRE Wijk E 324 Feu m 1 81 iii nvr gebouwd hLIS en ERF Wik R f 23 Een n 1SC3 eermeuwd IILIS en LEF l ijk E N 226 j En een m ISSl nieuw gebouwd HUISen IRi Vnjk R h i Ga killer inlichtingen zi u tebfkomi tenkintore vin den ot iris U J FOiriLIJ DEOOGIEE EE te Goiiii I illem Johauiiei Sociëteit OiiS Genoegen Met toestemming m liH Coiin is=i risen a mst i in Un iJini sdo 7 bc sloten gezel cliip J F van der VLI3T Fe Oif er etccl i i i c t bj deze tci lfi s iiie j iiei iie Exa n eii van Toelating cp t GiM Is lt M te GoiDA il j l 11 1 01 Jeuop Zaluriafj J Ij de oj i s teu J uu ir het Lok i 1 n h t Giiini lum die hum e kinderen a n tremel i l iiieii eiillcn onlcnicijieu i oi en uit geuoü li d dim in i ol op ucii j Julij fi uico be gi te i icn n D TERPSTSA B Lii ir am 1 tt L j i is Hui t Cü Prijzeii de rirectfii Ter Bockdrukke ij aa A liRiNK VMbil le UI l jli 3 Juli 3 m e Iloi e Gcble koi k lis üf lS fi l Il I ibV 7 s 1 1 l47 1 9 1 1 101 1 04 is i i 1 i IG 4 102 lüU S6S 4 90 4 90 s f Ol 2Üü 4 20 W 4 643 5 611 n K ii s l 6S d6 s 6 s i icüws m voor Gouda en Deze Coui nt S C II ü T T E Jt IT BEKENDMAKING 1 tukken vovii i n heu tOi llei 1 01 u fpCgoiLii p MV M VG dei 1 i t de beui tears ijii n imiild igs tOi i I leiens u 11 Kil Mn de ulkon 1 in de b j de w et b kin bj well e rfi i c fllaofi het jnai 11 I gme die lU 10 i i n i m eii bel nghebbei 1 leg luiligd degel en die i liiot i ehnird ot irei i Seivttaric den G Uieentc küs cloc 1 aiineer j lo i ei u oe iiiii leldeii lu IJ iinstTinlo vil des oj midIiïs 10 tiU 1 i it order le em le jk de bol iiighebbenden i ngeuiiin 1 om niet te ii uinH 1 ter bipi Idor tij 1 voor de coram s ie in onderzoek te verehiieu di i zj wt ke nut raogteu opkomen gehouden worleii ei ie 1 leien lot Mijstelliug te hebben en oor zoo verte hun elitiislpligtige mimm is zijn ten detl ge lillen bg de S Liit eiij zuilen 1 orden ingelijtd GOhDl dia 3 Jul 1S63 BiFC iiF TFu eu De bt lata 1 DEODGLEEVIll OR IL UN J ti Butge taltr IJZEN DOORN Oveizifft GOU 13 8 Julij riet leger dei ui iiijkeu heeft et n voon uiseh t M i gemi akt en eji ge pliit=er 11 Afirvluil en Eenus i iiii bezet Hdir oo grocio ont leltenib werd ie wiig obi u on Iincoln geiii pi nieu e wijioi mgen uit te hrjiet De ik c lijiit ec e in uu 1 er if 11 1 dm vden willei i eicii Zij leb icu liet ie i el n 1 g u d ii r iz en eert jnn bevolking die n die zij lui ir w ipen s lelt voor iieii liet 13 njoi te vemce cii Jat het iv cgstuk ernstige gtvolgen zal Advertentielilad Omstreken De pnjs d r d ci tLiitieu van een lüt ze regels mtt mbt f i p van ht t zeeel is 80 Ctnt voor eiken regel daaiboveii 10 Ctut 1 Bi li n e üiie li ttt rs ordeQ bcreltcrd inai j jlia eiiiniite hebbeu Mur hier ii Europi i oiJt die v nnhopise poging re e ig 1 ils een mi Idel ter bevordeiing m de erkenning dtr p t lu lelingeu Le fi in ie i ei er is duit ie zeer ireiiegeii eo n de eiueiselie stii e Ion i n Uug 1110 lu uieeiiuig ei aiikid zij ichteu de umstmdightdea rog itijl vau dieii I ir l 1 II het oi eriJen zou z n lenopiie i 1 sluonhoiider e 1 lud te bieden fu veige e loch i lei il it de zui leujkeu 0 tiiuelu en voriileiljk den ooilog 1 ui j n zon Ier aiL 1 lil I te z i en dit het noirlea den kti 1 loeu teten d = iveini 11 III d ilsclutiiiu dier men e i eiciide n eiluig de eeiiige windige eigoeJing km zijn vior liet m deu b ir gci rjg veisoteii blofd De unpitiiic vooi de Po en w 01 It 111 je leel Li ripa vei1 Icvenlul door de Hrtedlielen de Eisen s ccaen I neeilodze uoiiMeii p e e 1 De i ci de i i ai ui aiig in 01 le luiNking heo ien il ijj Ru 1 itf 11 e 1 ou i 1 den b lib lil eh n eet vin di I debit en ui liet I e p 1 u 1 1 t bi et cu 1 iet 1 i te iii de til oje I eiu 11 iet ep een Li toc i Is e hjop op re i lug voor Polen mg wel z ne reikhil e d uit u i bet lu uoord in la Iml wel uf leir I mei vu voi hillen e k 11 u dit ili de t ene 1 a 10 iie I zes puil on dei nio tndliet oii z d behel e 1 0111 o e teu ijiilI hg vin vudiii onitoi i n le uigen ti 1 g 1 lo i is lo rioej k te dooi len h e ue oe wiiliepg tiijiieuie Poir 1 tot let lieggen der w ip iicii z tl boii n om n lu lot ti beven 11 1 n de uitspriil du dip oaiitu e zoo z i i 1 dels dm knoeiivuk Ttleveit gen i r nte b tugcn der til t eu e lu se 1 oor Rus md gut uiiussclieu irt motzjne ijk ulijll nog 11 j 1 L 1 ft het teu me le iiische e pe li 11 iC iio zoo veel i I mg bi en km teuvijl Ojs enr k en Eu e I log tigfu Ruslmd vullen ho ren I Lit Pi iiseii ken dei I olen de e ti atl lig komen ajs I het vcK 1 r den on lu mjelc werd 11 ii verzet kn mi D t onheil belieigt I iropi vooi durend w n e ie et inue 1 gun altijd vo rt in het tci eu vm let tot 1111 oe zoo riteligi volk mm d m it is vol in er is zoo w iii g noodig im do reels a nvii e luueu tot ooue utip ue bewtgm tt doeu Overal uu Op AI ld 5 11 Is oei e oraveneliiitr iit o rsten die de fi in= he vtiv e iiii en ei leeiiistelt zi uieu len zich da T voor goed te v tt et Ii 1 vuen de koning is veriiooid eu de koi UI UI de 11 lu opvolgt is eciie 111 Icre ri t iig toege dun l3 a tijd leuat men dat de lugeUchen niet vieemd zijn aiii loze omiveiittting die de Irmacheii welligt i it dat gi ote e I in I ver 11 jtt On e onli cdigi pi lemen me ve di gt is eeeindigl liet minisleiie ni g zi h vtrleigtii 111 groole overttinnin en tn it s ellig eer gereï n m de = 1 itlmg des volk Hoe fel bestrelen dooi i e inien num ig v ui anti rt v ilution iii n oa rejctioiiatroii wit 1 t zith sehuteiend te hmdhiven het heefk inimschoots void in a in de guu tige verw enting een tal van zikin is dg dun en w j koestelen ie hoop d ii het nog lang in de goleg ui cid zal zijn mode te werken tot de voltooijtug oii er lustelhiigen tot de v rbetermg vau het gebrekkige lOi