Goudsche Courant, donderdag 9 juli 1863

til e kil d len e i b f In le vee di u is ut e om 1 1 e liuüg tu 1 1 ere olg et i e 1 V in hei onbt u e H er j eelt il deo koop ir p k bel 1 1 j a il E i u oniei dtl t i t e oodc e i iet tv lilt b b IV ing geeftope lu tveisti ttn ilgemeeuen nutte levei luiigiingen v i i v e i t ut eid opent euz eveuzoo leveit zij en behoort Zj m ee e iste pi i its te leverenvoi loeiidc iiirtg lUguU V a ou ei i f w i loor e n besch afdgeslicht vvortlt gevoiuid ui s 11 o i li tr dojr het ge eerie in zijue behoel eu te voorziet ea wel uu ü uiïct met ii eenvin l et lugste ondtrivijs m ur y u oiideiw j m z jueu geheelen omving zoo ds lie u art 1 e e wc op het 1 iger oiidfiwi s Is ouib hreveu men be lou t ditihj nit zoo ils descLnjvci der bedenkingen uit te roep n V duikt de tad dtct wairlijk reeds genoeg voor he onder m i r men moet viigeu is heigetjn 4e stad e oet vollteiii t eu wij lar zelen met e eggen nun zool ng de uieer be loiken openbire ot iool me bestu is het optnbur tjnuenv s onvoldoende is t e sei ikel me ets u 13 u tt vo liui aai de w§t d e vooisc uijtt da V u jj j i4 e dsBcjcjo i t d open tr ontierwijs wont gege en at nu de bef vv tmhcden betreft van den beer T dee doen hiér n ets ter e di uXt mj zij woiden dooi mij ten vohe erkend doch w j moc tti hier nie de per sonen met de zi k verwaireu óo iis de starjver ook in t beg 11 vm zi n stuk z£er b heudig doe tn nu de tweelc kl isse van het s iiuianium e ie de sci rjver op het t j i t bre i lliei vinlt men bet iondtrlinge tla in bet hats+e gedeelte zjuer ledeuer ng ovei deze inrigtUg te veraor leeiHug er van woidt uiteesproken vjoivvair ee i ioeiid argument te en de 1 oodzake ijkheid cler ojïragtilig s m de hedoehle openbare sehool W larom heelt lie Ijesyaud sihooitoSi W ea op djeqs advies tot de geVele hervorm ug vin ons onz imen iangend behsting te 1 Hb blijkl nu ij de uitkom t hoe ncldUig de eerstekaïier d 13 let on eius en onbeloeldj bjgedrigeri heeft iot de beie i iiig mi Ie mmwerie en hel welziju des tder ind toen zj in dL embrr nel wit onbe iiisd en tegenhareii u e igeu triut uen minister m kolomen toi itiiedendwoi c d 1 wn liiukeu uij tueh den e nmenten munster ieiis kricutise ra c n e de f ie ii 1 eid allei toe juic iig wei n ia 1 ien i it o liu e i 1 beHC en dat te luiii tl be ei 1 u e ktn i ene vm leii dit ha ir otuin urn per jou ii e r u v i t P uu zj den me i hberi eu iriu eii m de Putic hur ii roii ua ciienkt U er o ven unii ei beices zj zoo du lelijk ui haie laatste 7itlin oen zj zoo beian rjke outnerpeu zouder discussie eea temmig aauuim öiittcnlanlu Ii3Ild3Il b Ji liJ I Jid Palinerston heeft heden in het ii Tluis intttoordende op ccul ui erpcU itie lu den heer I n egaiii n i irdoor let eii odziakt zil norlen Ruslimlden oor og ie veivlircn bjiliien het tii cl en die mogendheid en Fi lukr jtv tiiutoe komen mogt Kngti m l zil lu dit op zigt h u elen iOO als de btliugeu en de eer des lands voor elir j en Parijs i Julj Ven spreekt hier ecl oicr een nieuw e ei m wetseting op de diukpei in de ii m i he kolomen dit irel 11 iini £i oa ii dm he leem du ia lietmoe 11 l I rt n i l e a v i i nt el eein zu s ineni mr r i e o i ii 11 in i ic i dei ï u 1 iiii L i l 1 el iiiuj Cl huiieiijk ijn d 11 lei UU ir tl t 11 M a ku men ijii ij zoudtii tlus kitui en h ju i im I L Li 11 11 e 1 dl II dtptcli Ui Bei ui inhoudt Ju Kusi 1 11 bgi i t biw uoü cti Cl kcl 11 joid uit Iet ii ig is oiit ii en es n 11 ut 1 1 ei is i i if g ml dt uo i lieett ter h 11 1 jiiur a n I p Ou lei I e tl in II De 1 e 1 ei tl I u t 1 1 d uu 1 j 1 01 ut Nclivl ird icttt 1 ke er u t 1 o el il n üeii 11 1 t I UI l li 1 u iltele 1 eeiiiirebT ie OU fit dtii UI i 11 Konuig Kt i i t h 1 JT 11 i 1 1 V 1 2 iiti Op lil t r i ik r 11 f u 1 II Cl liet bloei Il n t UI i en L e nuorl i d 10 r 1 dt 1 I I e n 111 iiitu t t te UI il f 1 i t 1 Ir I 11 t L heel ucg 1 Cl ilf t 1 J 1 1 1 UI 1 J 1 lis ko 11 1 J I 11 I 11 11 IlIsJ r d It lilt ill 11 cite tuu 11 II t moeten i tei te 1 0 c 1 e 1 jr b i ke 1 1 lep na Mtu fgt d o t e c 1 1 I e I ld wulen i ui men lij i tu i Ol 1 1 1 1 i i i c lonee e ut i u T ni 1 1 1 I Is iiin i 1 II Ie u tl 1 kil tiu 1 oen c i i Is 11 1 it 1 ee 1 u e t tuig u It i üi m i I 1 c 1 1 1 uu t n I tl t lil jk t ie cc c t lic ki lil f lol Ijtu t eius wczfii t1 1 I i eiut s 1 t en iu is e 1 1 e 1 tc II in k iitks lie uitlul te 1 1 u ei tot t 1 en i mm ij en 1 1 en net c or l wuiU tl it ht U t ji ie oji iti 1 icel 1 icu be i i t e i CU g Cl 1 n pms de net 1 11 het ilgeme ii u tt genoegen J 1 n 1 A an i u m i de neer i e il 1 111 e i i tm ten MC 1 o i 1 L 111 1 Ic 1 UI e 1 ai ot 1 3 1 u i o 1 icnt tei e vilt mg 1 n n 1 vtsit mei he oeg 1 1 1 Uil het tj cibj 1 1 j I 1 tl enining g i e i 1 ht e uj t c ie ij t t 1 Kt ri UI f b le vei 11 WCC Di r U i ripp t lu e rïï ea en cien I i r reg t i cp cie door t lovrt me het r is b lie 1 to e ie e 11 be 1 vn nil le o r z en Le it Ie i t ui lu l t u hei e i i SèSt ii meer i i i g n i ii e 11 iit i oc i da e i aotre i N poedig z i tea oi der gt i t n W ei pj g Ie realatioiiVire regeling mt veiluiitl ki ic u h t ui i es p9 an aan te Oia en eii steit zj ille mid c en ii et ejt ö 1 i tuil IC e b jstaiid m gel ape iCu e i i pen te verkrjgei mi r de i gei ug waikt uisgeljtc m vtf dubbelde niiuuleUeudhe 1 am de grenzen en ve rjit Krikiu schi jtt men in 6 julij dit rei coipj poolscle CU ilieue ouder Mjuelski verscheideif o ei mnuigep heelt bihiild op de kolonncs der kjzikkei Ue rustic e tioepen hebben de gicn tad llidzu ilow gepit iiderd Berlajn 7 Juhj Lu Ihorn beii t men in 27 jun till ceil coips iiisuig ii en ui het pil tiniit Piode op te Rt s sen eene o erM nning hettt beli lald Den 1 julj hebber 50 i opt indelingen eene russi che koionut bj Klec o geshgtn In let district Pri nijs nerd een del itheuient iiisurgenten om uigeld door de lu ische troepen doch aooi me zeisscu gen ipende boeien ontzet Frankfort 5 July In de jongs e zitting vm de honds veigileimg heiben de ge tuten an Piu scii Luxemuurg Luuuur en Holstem Liueubiirg verklairl dit zij geen deel wilden nemen ain de bci tdsl igmg o ef het olgens ohiciele mededeehng zullen de regeringen die eene herzieuiiig der bondsconstitutie noo lig aclueu andermaal een voois el doen tot heivorramg m den bond Men verzekert dit de oosieurjk clie lege mg eerhngaan het lolverbouu een vo irs el il ludieneu om iii na inner o tie Kiiig met die veiceiiig i ie tieltii Tuii n l J tlij 1 i uu 1 g tiei leeiii erimx op leilie i g 1 ig llcc m t tre 1 t eke dt B ui loii iiouit hebben kuui t i ttu uilvoei e gcn k ii ts voi oii i tslnsd be stl u I 01 en Jic eiiCigit dci ic iii en e I iliiulsliei e des tj lejbei o ei ue liiudupiliu ge e ei ei 1 NeW Yojk 7 Jnnj Volgens ten f loik Iltrüd kou incii c 11 e ec it tuitten Lee en lluo ei eiist ni eenige ti CU ciu 1 CU zulle 1 c il i lil n i tijti jk tie eei e bot iiutu bj II i ei itin pi lis lubbt i beiKiitl Bmks der oi e kil left teu 1 r t c ci een ainvil el tin np 1 it lliid 1 djch Is me etii i umeikc ijk elllea op lUe puu en c I gen tii tot dt i teiiig gt geuood i ikt öiitncnlaii M hii U Iti oeind tot in euiear 2 ooji e eu lil iJ lu ae cl Leer Gotida f rj z kl 01 tif II L i lit L J C V m = t 1 i 1 e 1 V1 t it 1 1 u eA Uiir oor l joi lm rul tl Dtu ü JIJ nee 1 m het iOc i tu p j bestu II le a Iti c piaits eh 11 l i i e ihet u t liepen en ri iet ten in d ieliiiU 1 en cl tü s hc 1 M or lic i ui O lu 1 even ii iij in h Hl en nuf J üci De nu s e m cu cr t il leer II Miude ivO p te i f eiJim ooi desom UI ƒ i y De eeiaie kuner heeft ii hire itt i ii ii i z m Vr dl c iss t en ni l lUt ne stc i j i luur n n e eoutu c p tot oeUtuiui4 Ui conté Puo 11 ii i r uit koop Ui dt scheidt ol U us r tt eu lu r i i It st i tut neu Belj e r s n j ni koi e d euv it i lie ont li eihoo iii i hojl t en dit lot imoiU itie ut Chuld Dl in i IS it 1 t nel Iol naJeie b jeen üepuio £ iciden Vlaardlllgea Jnlj Ilclm mjrj on k 1 e eeu trnij er v jr tie M11 en wu 1 dooi df n Londen k intn le ojmloo li i uier cip leep o i n ie i kor dii ui 0 i de hv ii ebri£jt ieu gtvoLi te lei n de no üij uii ti e vuijT t be tond de ehet t t lui n t uu t le tonnen huiuj du tot den on t u ou 1 et i i ƒ 1000 pti on eikü ht z n De 2 t e n 1 iii i eljk hu i heen phu ebi ni i i i uez eu ri d j haiinsf op er ni met toereiii ead w is t ür de beh eie orleia Lnut vüeui fj tblevei en o ni tne t ie i ti ei on n M n ver wchtrae o ige 1 U ie lau omst an den luec ion J ut i xcnien ilc Ik rUlen 11 3a t 1 e e ütcue tentoon teUins geHoudcn ord o xsr t 1 1 t toitbrti =elen Ue atnil tt n Ltn dt ff iifr al ii ja J h cft ro t 1 u i 1 ctr Oiicn Dl f r l che kouiajr j j e a TCiUi iia te Gjheubug 1 u 1 a ure ch uJen vaa ïan ru m iÖJ c dl leis dtel nimtn die veiUia ilen dat de eerste leveusb boeften en d srondss o teu vuür dt iiijvtrli id o tial vnj aii iLgten b looren te ziju 1 i üU t roii vLü lic IV reu g waad a njiun noideu btbotttri bj v a b t lu j iii t dtu lio esiralt It Jitiliju bf mthtt gt 11 11 oiiu t t wtHiltu L 1 i akbu h te Livtipotjl iiitt kato ii coj raau t r waa dt au 3 ml lütii j iii l u is door bia d veruitld Meiiverztk rt dat pii t ovcih It tot di ikeuiULg i zuid lijkt itatca vtu Vmt rika Dt vm t aa ibthe coiibtitutit zal ut e maa id u t tvaardigd woidta lu d oiïistit ktu aii Znulk s bj üiuetttlijk oud rzotk i f u pooi iu ziLi tt lu d aardapp Ieu outd t u Giit ktiil ii tl ist j m 1 tair üiJioti uitf i bioktn In het z is ische kautou a auh tft dt gioott laad mtt 0 t f eii 60 stemmtii htt outboud u dti stialkui igL legttQ aau dt Isi leli t u f baudhaald D etr tt berigttnvan dt haiiu vis3chtnj zji oij uii itg De ptor Uorrix tt s Hdf t uilen ceu u LUrtt i tiooi mikeü Rualaüd gaat uiat2 biokta vooitmet bet raak u iii oitrkt ki jij to ruitiu t i Dt kaas ti a ii lit po ïkintoDi tt Wdratiiui ib vtidvst utd m t 4 1 O 0 lo b la It hij stJiiI tehjk iklaaid al el rd te h bbou aau dt nationale rtstnn Het iin tl cht li ihuis htttt b slot u htt maten tu niptti bttlael te wij i tu CQ II o titt öt 1 uiU t en ii mtt L i va tc laud Dtipoüttttg tubscheu Lissabou eu Badajo i 30 juiij topuud lit Po euloopcü iJOg alujd tlt jo gt litdtu o e uaai dt lu uigeutto lu Limbur welken van tijd tot tijd üon btrii tt 1 IS d tl 1 amt door ztliuiooid juij tkouien Op d u stb ip schutttrs w lUtii d tt Miiitiu iju ob i trtt i lu tu dooi ö 7 stheip flchuttcis VLittj iwoo iJ f d Df tuikbtbt j a t le Faii 3 btttt etn f fit g g tii dit ijüCdO lis 1 o ittt Iw t biü d is ijii tt Ilooiu mtt i cmilieu d UI k 1 Htt a op o r is i ot alti d t utiii udt t u de ijaud dt b 1 1 t wiiit lil 01 L t D b t i i o i ti 11 d u iji t i auu Mo z 1 1 11 1 It t t uL p D nb ut dl u f azj u woidt tt l dUi ü duu dt iilitaiie auto tt ti b i d üiu bdii adtu up te i t p 1 Itp u d zuid lijivt i IiiiLezoüden Na de inoenntr ii de et op lie ti leiuijs i de stiijd usoheu I euli u eu bi zontler o eu i s itiuti toe dm al gene lueu ei eliil cude oti iken ei tu ut de dit t ce liestiiddeelc the de Het e er uaist e k i tier niltle p i itsen dik i k ljiie 4 tegenoier elk ludei stiiu ook lu cieze ge nieeutf ib i jd me ten op igte lu het euoon ii jfi ui i ir op he e tl vni het uitgibieid ligei ontli n js Hetgtl k ligt tliku in benle jden en hc ib lul u cl it de kuebcie ia het opt ib i beh u lel I wordt cel is on het bj oud i mtgeb c i 1 ei out ei iija te c a gt u en tu litr t in ook uit 111 1 e ie kt k weinig creirtt u te loieii üüi uieti i itgeort I ei oi emi op iii ijU V 11 1 en t ituwtl Slid oM r ikci tie k we tie moet i ict ei 1 f 1 11 til 1 11011 t tt 1 liei 111 0111 ligt iiim i lot 1 il lot 1 i 1 It f 01 dcit tiii It 11 1 9 n dit lidh J lu t 1 ch s clt let bi oiidei c i li i i ijs vc i bofuht t ib il 11 1 w iolil ni tci iipi 1 t t it to 11 1 t liCt UI gtjit d ii ctr oudciuijs me et ui lY I 1 fl 0 1 I 1 ee looiiiee lei t inlnltn lice el cn hg hoe 1 I tlti M = t nu itttis cp = ü uniue 11 ipen i lie 1 vei vu It titleiwijei dtiri tlic ee O jee Men ter peiib ie euni te bieiij ei A el ib le iiilo eu vin tltu o t i i u oi Itinii er vm gewoi u Il 1 et t ijTi IS diiibij i t t lillen bovendien ken le m n 1 z 1 t op liei pi it e I 1 1 toeh de eoueniieutie itiet e i eh le tlit e i um tIs uu eea diijtveei tot iibpiuuug te 1 In 1 b iu te verfliuiwen ib i teseuUti de ijiei i 1 c op veie pluitben toegenome i cu j ii i i 1 i et 1 b eloos iren iju het geuieiiii oi i ik ni i 1 ot 1 eit wi etut ilrinciijkt retrii i om vojri ut ri n te it ikeu lli t wtic te wen ch n lu het be 1 der lokken gt ill i en tilt ue iii ei der tie teiteu belt i 1 m be tl lil hen ilit met mogelijk ib vooria iii h au deigelijkt bc huldigingen onthie d T Openbaar en bijzoniler Ondcr Ujs In n 129 vin uwe eoiirint kc atn eeuijfc lede igai oor tegen liet cmtapf adtes aan deti Gemetiilttaad ie Grn 1 1 onr do opru tiiii im tene openbare school loor nee uitgebreid lajti onderirijs loor jingius An gecit mj iiuieilinj om u i g ren j ije t it teken teu eiude eeiiige tegeub lenMii ea m let Huddeu te brengea el ib er reeiis eel over dat oat ernerp ge=tiirev u mnr het geldt ook een dtr diei e belangen van geheel ele burgenj vm geheel een jeugdig gebiat it dU eenmaal de mlatachappij moet iitm ken Be Irieg ik mij met din schijnt het hoofddoel van dat schrij en te ijn om he bjzonder on lennjS in bcbchermiug te ne men tegen het oveinigt dit niet onverdiend het openbaar ondeiwijs op hetzehe iiitoelent in if het st lu Ipunt vanden bjzouleitu onileriii er kiiuucn wij znlkb verwac ilen ea zouden w IJ het d het op goetle gronden kou i ustea w lUen te bie digeu De initu en b K en i behoeven diirvoor met ten i gebe igd te worden De personen toc i liift achter die letter te 1 en noiileu door mij om hunne persoonlijke bei w nm hedeu te hoog geschat t lu d t ik ze oude willen vereen zelvigen met den strijd die hier heliisnog schijn gevoeid te voideii tusschen het openoair eu bijzonder ontlenv s een strijti w trover ieej sedert ling eu wet en openbare mteiimg en erv iring heelt uitspruk gedain ter gunste vin het eer te De gionden door den geeerilen schrijver liugevoerd om zijue meening te s iven komen mij het zij mei bescbeitlenheid gezegd eer oiij Kst geko eu voo imn is reeds in den aan ving bezigt ud tegen het openbur ontlerwijs irguiaeuien die rajub in itiis wem g bout = aijden zoo ds men zegt vv j lezen ilair De bij ondere onderwijzer is daarenboven minder af hankelijk van het stedelijk be tmir miar juist diardoor kan hij beter ijne school mrigten en meer invloed uit oefeneii op zijue hiilpouderwij erb Nu meen ik to h dit het aemeeutebesiuiir geidviseerl door onpii ij ige itiioi teittn en colle ien een beter wiiibirg 13 vooi jotd oiteinjs CU goeie iniijriig u lairvin dii de eeii i jdij e zieiisu j t vin ten bj oitleici ouilerwij er die hoe 011 tliiukcijtv v UI hirikiei ook toth uiUvel gtled vvoiat djor uijkomcide oiust ti luhe en vooi il u bj een sroot gezm heelt wat wil diiieuioven zegGreu luvloel ui oeleiieu op huSpondcrwij ers oeleut dm het venie n ebestuui de a hooieouimi ie de sehoolupzieuei enz ein be e eu luv ed uit op de ulpouderwij ets der opcubire c io en dan ilt bj ontlere oudcrwij ei die dikwijls luter ijiie hnauc et c uuel eet moet iiidplegen diu de cipicitciitu van len ibpiriui h i p mil m j er Wij le en verder it bjzoudeie s hooi v iii e i heei b K ib te hotlbiu Ji WIJ bon Ieu vol dit el t sphcol te ko t bill lb echlei met v n het ui p ut uit v a den bi z nieren onlerwij ti die dunn eea mid el vau lic i ii moei vm eu 111 ir V lil liPt s lu Ipunt lu let pab e l n der eerste pli en V tu 1 et euiteulebes iiui i he onde wijs to toej in kelijk aogelijk tt m tkeu vooi eken nee nt nu een bij ou uei outleiw j ei o voor elk iii 1 z o km liet eev tl zitli vuortloeu dit uit ten gc iu d i t eieu ui tie termen vi len om de lebbtu i n zulk eeae se u t i j te v ouen tl lu kt f 150 bji Is neeniL men voor tie voor schooibebottfii vooiw i r me V jor een j ioot deel der kleine o i ib tl tt ue kin It len dier i tv deiuijb in de tilel He e nee opeubiie thoien d l ouccie vti V uu d iirmede een duicu p t i gCbiicht te bestliivtu en te üu lu 711U eigen ouderüoi d km vtor brooil Lven aU ee ie ieaipp e