Goudsche Courant, donderdag 9 juli 1863

1863 Zondag 12 Julij m 134 ondferwijzer i hulponderwijzers en 11 kweekeliugen waaronder 8 van de norraaailesson enz Op zitik eene onbekrompeuewij e wordt in slechts zeer weinig b j ondcre scholen in hethulppersoneel voorzien omdat de kosten daarvan voor demeeste inrigtingea van dien aard te hoog zijn hetzelfde i het geval met andere hulpmiddelen als schooliT enbelen loeden enz Om deze rede geeft naar mijne ij e van zien het openbaar onderwijs meer waarborgen om aii het doeite bemtwoorden dan liet bijzondere hoeveel achting ik overiaens ook heb voor de bekwaamheden van vele bijzondereonderwijzers J B I EETEIIS Jz Burgerlijke Stand GOUDA OfcBORrN iï Julij Hcndr ca Johainu uiideis F van Hooff en J Doiifzrlmans 3 Jacofaus oudcis H F Scha p en M H Frias J 4 Adiicnae Heuriette Geiardiiie ouders J A IJ J iabnj en A H Karreweij Ao oDius Ccrardus ouders J P ï cholten en J de Jong Hendiicus ouders G van Gent en H Ho kijn 5 Maria oudergJ van der Bruggen en M van Goth Joliyimes oudtrs J van Waa en il Bruistpns 6 Johannes ouders G ret en A van der Strijt lev ie ouders J I de Ikc en y Srntlcrs iicleiia Geertruidaouders J Gravesteijn en L Boulonje OvK LEU 2 Julij A Fokkers 27 j 2 M C ïlaverkamp 5 w 3 A van WWt li w WOEKi EN Bkv ALLEN 25 Juiiij Z van der Louw z 1 Julij J Mooi geb PcU z M Ii rs gcb Flo iip d OvUELi DKN Zb Junij Johanna Maria van Para bijiia 2 j 2 Keinier Curnelis KrRge 3 w Cornells van i ngui j j echtgen van M van der Hot rii 30 Lecndert van de Ing ru m 9 j OUDEWAÏËit van 24 Jiinij tot 7 Jui j ISö ï Bi VALI FN Jacuba SeLouten geb Hogervorst d Maria van dei K t el van der Koest OvLUiiDEN Dnk Willem van Nooten Ü w Toha Uf on cli vui Oo teiijüut VZ i il I fs btout 3 m Mana Ho i i Ui l jü ljotje w L iiifha lïuijs 2 ni M IIl OUDSCHE COURANT Uitgave van A Lange Tien n t 7 m ABVERTEMTIE der KOKlliJ lie gemeenteraad het noodzakelijke cener openbare school voor uitgebreid lager onderwijs voor jongens ïiitgespruken Waarom blijft de pi schoolcommissie nog op de oprigting er van steeds krachtig aandriiigeii immers niet mt eigenbehng noch omda het lot van den bijzonderen oiiderwij er hiin niet ter harte gaaf noch om een üf ander bij i giin i v m jar enkel om cei e inrigliug van intireljreM lager oi derwMs iu het leven te riepen die voor allen tofïr uikelijk is Zonder te ycïgcn d it voural in i roote steden niPi l ooj schüolgeid gcei e guo le bijzondere sc ii en zonden bcs i iii kleven toch in dca regel aan hef bij on lt onderwijs gebreken van uelke het z h moeijelijk kan losmaken l e e spruiten nieereudeels voort uit grüote conenrrentie die de choulgeldeu drukt op schoolmenbe en hulpraidJe eu en hiilpj ersoncel doet bezuinigen afhai ke k maakt lan ü hiiiiifn der ouders naar wier sclieeve beoor j cling het eene kind fe weinig ot dlf ot dat niet goed Ifdt of de schooltijd e lang of te kort duurt of het uur i n annvang der lessen tt vroetr ofte l iat is Vergelijkt men daarbij ic meeste lok ilen der bijzondere ch iieu bij die der openbare dan is het verschil zoo in het oog loopend dat wij daarbij niet behoeven stil te sta tn maarliever ieder Onpartijdige iiilnoodigen er de pr f eens van te nemen om eerst eetie der openliare sehole i te be oeken en da iruit ïith in eene bijzoi dere te begeven Art IS der vet p bet hiïtr onlenvi zegf dat v inncer h t iretal leerlingen op eeiic seh o meer d m 70 bedraagt uiti Mordr de fnuerv ij er b jgesta in door een kweekeiing en meer djn 100 dooreen hu onderu ij er V zien tvij echttr op de openb re tcholen Op de jonL ej dVronv enscheol vuvl n n ij lo ir 7 0 S 80 leerlin en beIjUe f p i f ofdonder uj crta dr e hulpon ierwjj pressen en eene r c Le O ö l Ui er hMoi voor öiH leerliiiü en be MJve oof nc rp j2 r 3 bitlpoiider N j ers en 4 kueeke i ij iiJ op iioir een vierden iMilj otitlerrt ijrer L r i Z en Ji 1 cor o O leeilihgen be d e iWn h lofd Biiiücii CU l iiili ii a iiist he HOEKHA NDEL 11 H £ LHAKP n eet Zoon V ouw £ Pkiss Bij A BTilNKMAX rjoekhandcluar op den langen Tiendeweg te Gouda is te bekc neu Best Hollandses en Velin Schrijfpapier j Fiiolograpl5isch Atelier GOUDA i ieirks van des morgens 10 tot des u im g5 ttre gelegenheid tot het maken ui PnOTOGEAPHISCHE POR ÏEETÏEN in elke grootte E produc ir oicopisebe Afnr mingen Transpa te P ie tcn op Glas enz Ti ui ai den het POSTEET var en levert binnen neiuitre d igen alle R 1 JenprinsvanOranje kanTOOH BOeIï en op isitekaartjc s É HARTING iit dui Heer FnAysTVHUiztM spiesemi i fr op de Ooithaven B 14 Steendriikwer k tegen zeer billijke prijzen ov r bijzondere OniBtïnidiglieden wordt ter overname aangeboden een i ur viimge jaren hecht en sterk eebou d snelvarend IJZISREN STOOMJAGT in alle op igten vifmimtend ingerigt voor vervoer van PASS VGIEES en GOEUEI E r oowel de Eomp kIs Ketel en Jlachinerie verKeeren in den besten toe tarcJ 7i nde de k juiten en verdere inventaris keurig JJCt en soliedeafgewerkt dj e goeJ onderhoiiden en thans in werkelijke dienst Het Vaartuig zijnde SCHROEFBOOT is lang op dek 48 65 Ned ellen breed 4 08 hol 2 51 diepgang ongeladen 1 33 m ka i dadelijk fnltiaa reer spoedig geleverd woulen Tc Lf vragcji mei ISUNCO brieven onder letter A bij den Notiris P M MONTIJX te Gmida Ten iajitore tiwi p nel kti Notaris ziJD steeds ter leen verkrijgbaar grOOtsr vfM ner kopttuen t gen wldoend L pottecair otderpand rryzen M Dinu 7 J I 1 tV f koLm UuO U 1 Ü 1S t u 7s ü tc AllblEliU Xed n sch dito diio 4 inort jiiil u uKieim II O l Leeniiiï A md II 1 Kijiispi ci ic Itotts i ï jpruije obl l d biiitcnl a d bii iiPiil a Portimai obl 3 Ku l obl II 3 d Iv2s 2 i r erf I il j j 5 I 4 1 d erie ö 1 f rie 5 Yolgel biui 5 l ni en Ib j9 ö Oost iiijGoil 5 dito 4 dito iletall 3 ciito dito 21 2 d renteAinsl 5 nat 18 54 5 e üblS51 3 Vorlreli dei Spoortreiiien fan 15 Mi i iut 13 Siptciuher liitjS Van Gouda naar Rotterdam 7 10 i ll l 5 1 15 1 57 4 37 C S 1K 11 32 Van Gouda naar UtrecM 7 ï S 37 il ni 12 4b 1G 2 lx 4 38 0 2 t l 9 5s niet ü Vekende treinen 1 jopen Of 7 jiieu J aitu nijCH N IEÏ Ta EjiMiaildij N in A Hr lXiaiii iMeuïïs eo voor Gouda m Deze Courant erschijnt des Dünderdafi = en Zondags In de Stad treschiedt de uitg up de a uiida te voren i e prijSper dne maanden is f Z franco p post f lJZö De in zending der Ad crtenticn kan geschieden tot des morirens teu 11 ure öuitenlaiiïï Londen 7 Julij De berigten uit de fibriekdistricten luilisn veel gunstiger dan iu Uuigea tijd bet geval is geweest te Manchester Leeds Br idford en Hudderstield zijn aanzienlijke bestellingen m naj tars en intergoederei ot tvangen Xieau s is hier zeer weinig Gisteren w is ter bet e hetgerucht in omloop d it keizer N ipoleon iiistructien aan baronMercier den fr ii5clien ge iant te M n is hifr ij crig bezig met de oprigting eener maatschappij tot overuemi ig van de regten en werk aamheden derHudsonsb iaicoinpaaaie Deze nieuwe maatschappij zal zich volgens hel pi in voornamelijk ten doel stellen de voortzettingen uitbreiding v iii den peltcrijhuidel en de exploitatie vanden bodem der lIudson b lai landen tot mineraaldelving engraanbouw wairtoo zij zooveel mogelijk landverhuizers denvttartszal lokken Den 21 junij he f mgr Ilncbes de r k aartsbisschopvan NevvYork aldaar bij de inwgdmg van een nieuw kerkgebouw van den kansel verklaard dat hij het einde van de nburgeroorl ig vveusehtc zelfs al zou de vrede met ontbindingder Unie moeten worden gekocht Er zijn in het Xoordeunog maar zeer weinig invloedrijke mannen die opeiitlijk zoover hebben durven gaan 10 Julij Gisteren avond is in het lagerhtiis met 132 tegen il stemmen de mo aangenomen tot het verleenenvan een crediet om de uitvoering van de verdedigingsn erkendes lands voort te zetten Parijs 8 Jul j Tegen het einde der maand augustus vertrekt eene nicune militaire afdeeliug onder bevel van den generaal Viuoy naar iMexico Ook beve tigt het zich dat uarez de hooflslad tot het uiterste wil verdedigen Ortega en de overige officieren die uit 0 i aba ontsnapten zijn met dat doel in de rae cicaansohe hoofdstad aangekomen ilen verzekert dat er ouderh mdeliugen plaats hebbentusschen den oiiderkoiiing van Euypte en de m iatstluqipij totdcorgraving der landengte van Suez over eene der ondergeschikte bep iliii eii van het tnclaat Men wil namelijk hetbezit vaü te gronden die aan het zoetwaterkanaal gvci zeii opheffen Men gelooft dat men zich omtrent deze z ak gem ikkelijk zal vers lan IU Julij De mariniers die naar Athene waren gezonden z jn n i r den l ireus teruggekeerd de rust is oieral in Grieke iland hersteld Volgen brieven uit Petersburg zal het antwoord van prins Gortcliakoff zeer vredelievend zijn het zon alleen eenige reserves behelzen ten opzigte van het tijdstip en de plaats der conferentie Volgens tjjdin en uit Mexico heeft het garnizoen den Advertenüeblad Onislrel en De prijS der Advcrtentitn van eén tot ze ljIllMS Alx i regels mtt lubtgi p van het ztgel i bO Cent voor p o Cl elkui regel datiiLovcu 1 Ct ut iï 11 bl Buiteiigcu one Icllcrs orden bdxkcud na r plaaUruimle 30 mei de hoofdstad ontruimd en zich naar Cusrnavala 12 uren van Mexico teruggetrokken De voornaamste hooiden der cleric ile partij hebben toen eene comaiissie naar den g aeraat Porey gezonden om hem hunne onderwerping aan te bieden Dientengevolge heeft de divisie Bazaine icmco den 5 junij bezet de geheelc frausche armee zou icn 8 haren intogt in de stad duen Weenen 8 Julij Men houdt zich te Warschau teu volle overtuigd dat Kusland sehijnbaar zich zal schikken naar den Berlijn 8 Juiij De bevolking ten platten lande behoor grooteiidcels tot de oppositie meer nog d an de burgers iu de steden Setlert dat zouder budget wordt geregeerd en de tweejarige diensttijd door de ii gering onmogelijk is verklaard ide landman over het al eineeu een der grootste voorstanders van de partij van vooruitgang Van het tooneel des opstands zoo wordt uit IV irschaugetneld heeft meu gedurunl verscheidene dagen niets venioüien Men meent Ceii Lr ic mogen aannemen dat de iusurgenten op verseheideue puiiteu aanmci i elijke troepeumassa vereeuigen Uit Warschau wos dt onder dagleekeniug van den i dezer berigt dat de nationale regering eene circulaire heff opeaba ir gemaakt waarin Mordt gcegd dat zij m gceuerleiwijze is afgeneken van baar programma op ii j uuianj ji uitg evuardigil nooit te grooten sleiui heeft uibtc i aan dendipiotnatiekeu invloed der buiteulandsche moï li eden gecneonderh indelingen heeft gevoerd over het trcit i ai een ipenstilstand en Ai zij alleen dan ten op iLt i m vreemdemogcndhcdeu verbindtciiisseu kan aaugian ii j u zij als vertcgcuwoordigeude ecuc vrijC n itie op gcigkci et als anderemogcadheden tot onderhanticu igen wordi i 1 l leii De c italogus der internationale 1 a lj i tentoonstelling te Hamburg is thans verschenen De r cii ilogus besehrijfide volgende toe endingeu op de tentooa te ia 321 paarden 965 stuks rundvee l oli schapen 223 i xeus 32h stuksgevogelte 2941 stuk laudbouukundige v cil iuigeu en machines en 7SÖ voortbteiigsclen van landbouw Ie Fraukforl heeft dezer dagen eene bijeenkomst plaatsgehad van vertegenwoordigers der duitsche dagbladpers Eris besloten jaarlijks een congres of algemcene verg idering te houden 8 Julij De Brasl Ztg deelt mede dat het insurrectioneel comité te Warschau weder een aantal nietiue corpseubeeft georganiseerd JSlijkens de officiële russische rapportenw ordt het aantal insurgenten die in het palatinaat t