Goudsche Courant, zondag 12 juli 1863

ötnnenlanö CrOUda 11 Jïxlij ilauiidag a 3 al de r iad vergaderen de middags ten 12 ure en o a behandelen het adres van de Umaatschappij Den 7 en S dezer werd alhier de j larlijksche algem vergadering van de m uttsc happij lot afsch iffing van den sterten drank srehoudrn IMuir dag nvon l de openbare en woensdag de bijzcndere verjadenuEr jn de eerste traden verschillende sprekers op die op verschillet de wij e de zaak der afsoh ifBng aanbevalen Na de opening door den Als eene bijzonderheid wordt uit het naburige Keeuwijkgemeld dat bij L van der Lecq metselaar aldaar op 15 april de es jaars is gepoot een aardappel fjam genaamd terzwaarte van ll j ned oneen welke in het voorjaar vanzijn tiunsrond w is gerooid eu waarvan nu de plant eenomtrek hiefi van 9 ned ellen terwijl de meest opgescholens engel pene oi i te vi n l f 0 ned ellen en eeue dikte van 3 ned d imen heelt iJe uitslag der rooijing zal later wordenmeacge IctM Uit Br li 20 n ei leest men in de Java Bode Het i vrij k in in Ind ie oonel in de natuur als i i de ïim n de g C aeiaeente Hier en daar echter is in brille ka i nu ti s w l een regen of doiideibui doch dat kau z cr oen e ik op lekeuiuir worden L e teld van de kruterip Z 1 wa h t n n nog al storm lehti in een vTE lpiin2ï n 1 e t iv e b ink v air de nieeninsen omtrent i uiibre di u ii iiieci e en controle nos i verseiuldeii Ite gewone wijzigiptren en mutatien bij het dienstpersoneel gaan hun gaiic z o ook de afwisselinL eu tnsschen drooste en regen gezondheiilsen z ckte toestand Ier bevolking de vooren tegenspeel der r eu andere oogsten in de onderscheidene streken der kolonie In de jongste bcrigten uit Banjermassing komen o a devolgende bijzonderheden voor l e tout naar Tjandjon ter psporii sr vau een bende muitelingen welke zich aldaar onderzekeren Ailipatti hil sene tel 1 is met den besten iiitslasbekroond Het toom= chip Celebes onder bevel van den cheensiuitenani Bonier heeft den 21 April het detachement troepen on er k iiiitL in v m Vuuren eu de mariniers onder beveli n den lui ile Pfiitcr de Wildt in de ba ii van Kloempingontscheept i een bezwa irlijken marseh van drie digen ishet verbiid n li iatti gevon ltu en i den 29 alikiar 11 scherp gei echt Leicverd De versterkte wonins is = torinrnderhand ilen w orot ge o en Te oppo tie heeft j eere k imer had n tiutiin bfgrooting v in kol ii ii ni ig of alle leden overtuiging uit vrje k van intimidatie van t n dat ais het er er hooge stiat ligchaam f lit men sommige leden der en dat e daarom w iüv de Il He oppositie zwijgt op de emdeii dat deden uit of mar eenig eonvenii ten gevolge ii ere zjde Men mr gt toch begrij doen i = om het nrestigt van dat ir n 11 eu d iu niet over deszclfs leden spreken moest al f het Kiudiren waien die men door bedreiging btng in aken of met b l f u zoet maken kan Hit is beleedigend voor de kamer voor de sfilen die hai e leden kie en en vo r bet volk dat de zulken in den rel der aanzitnlljkstci lellen moet omdat zij de hoogstaangeslagenen zijn f Ootiii ic ie Ct s Gravenhaee JuliJ V hoofdcommissie tot oprig tmg vi i t pe lci K tekca tof herinnering aan 1S1 3 heeft heilrrf fe r feK in de pi eljke i im nissien te onderwerpen een g edeakniaM te SüheveBJagen 2 on j f t rigting van een gedenkleeken in het Willenispark alhier en 3 de stichting eeuer nationale ambachtsschool in Neeii imU hoofdstad voor 400 knapen Eergisteren is de gewone zomervergadering der prov state i door den comm des konings uit Diiam van Z M den koniu o opead Na onderzoek der geloofsbrieven worden de dne nieuw benoemde leden de heereu m P N Suruin aV jhr J Ves palm van Uooru van Burgh en t Maas Geesteninns toegelaten De voorzitter doet tnededcelmg v in vele ingekomen stukken die voor kennisgeviug worden aangenomen Door gedeputeerde staten zijn onderscheiden voorstelleii g edaan en ontwerpen aangeboden die in handen van cominis sien gesteld zijn om daarop rapport uit te breugeu Xo zijn o a gedeputeerde staten diligent verklaard met de hu a tegen de zomervergadering van dit jaar opgedragen algcmeeue lrer ieniIlg vau het reglement op de w gen en voelpaihn i i Zuidholl id Tegen donderdag a s zijn eeuige onderwerpcu aan de orde gesteld Wijhe 6 Julij He berigten jmtrent de te veld sLaamic gewassen luiden thans als volgt Tarwe rogge gerst en boekweit staan iiitniuntend en beioven een ruime opbrengst De rogge begint reeds te rijpen i goed inet graan gehulen eu lang van stroo de boekweit begint reeds te bloeijeu v in de peulvruchten is de opbrengst ruim de boonen zijn sedert de la itste dagen aanmerkelijk aangekumen en beloven eene ruime opbrengst van de boom vruchten zal de oogst geriug zijn de appelboomen hebben veel van de nachtvorsten geleden ofschoon de peerenbüomen in den beginne een ruimen oogst deiLn verwachten zal de opbrengst doordien deze booineii de vrucht tengev jlge der koude weer ge teldheid hebben laten vallen muldchnatig zijn de pniinienbooraen zijn goed gehi len de ker eubooinen leveren een rutin beschot o dt prij en zijn eve i iel nog zeer hoog de aardappeltn ziju kleiu van stuk doch uitmuntend van sm ak men schr jft ailLs toe aan de koude weiTsgestelüieid en de afnisseleude n iclitvorsten van het Vüorj iar w uirdoor zij iu liunuen grjei gestuit ziin Sedert eenige dagen heelt men de ziekte w eder in die aardvrucht ontdekt welke zich ook rccds aan de knol heeft medegedeeld He bijen hebben reeds honig gezet raogt de boekweilbloei door bet schoone neder begunstigd worden alsd in verwachten de vmkers een buitengewoon honigjaar de hooioogst is thans geëindigd en de kwaliteit uituitiuteud de opbrengst is ruimer dau die des vorigen jaars Hierdoor zijn de prijzen van het vee aanmerkelijk gerezen Beridcn Gemengde In Griekenland is neder cea nieuw mliu ti t ie opstctrejvn tie pruisische minister Min oorlog zegt dat hij bij do iLui aui atiu Miu de armco mets dun de sergeant majoor van den kuuujir na lip roineiiisehe re irenuj lioeft liet dud wn gmei a il liosco init lerbimiii g bi tiatt U H l ipulski gaat 0 ir ier maauJen naar h t iiland Ku ea UitncJe hariniriaaer liragt den b dezer 3 ton el alve 17 lu j i r ritra iclr aeulicid De prijs daalde lan 1000 tot z 300 In Dii nlliC ziiii in lb i2 gemaakt ruim 1 milhaeu ton liirf ie w i c de vau iiuei daii tnee en een half mllbuen gulden naartoe bUUlJ ci Linden gttii ii d werden Hij den Bosporus nurdl een kamp van 20 0110 uan op erigt In Cirea ie nocdt de opstand In vig Ei hcbljiu elf geveeh en in zes da en plaats gehad Men liiniert dat de iialiomle ircd iehtenibvienng van IS1 Ï ja ninerlljk verine ivd is door de antliiatlonale inonuinelit eoinmissie Het treineentebestuur van Ede heeft beslottn tot de op ubare verliehting door bronolie met bijlevenng der lampen In l l z il te Weeneii eene algemeeiie tentoonsldlmg gebonden noiden ÜLijeren blijft proiciteren tegen de lerjaguig van Mnimg Otto De Fraiiseheu beginnen eene nieunc expeditie tin z d dieasear i e rai nd no den met keizlilijkc ne daden In den omtrek vau llaaksberieu is door hiigrUlag een groot gedeelte van den oog t xcrnield Te Wisehnitz m Óallicie ztjn 3U0 huizen verbrand aardonr tlU ge innen zonder dak zijn ilen vernacht algemeen dat te Binssel eene coufereutis zal gebonden norden om de pnolsehe zaken te behandelen en met af te djeu üt Antwerpenaars niilen geen feest rieren vour de vi jveikk ruig van de Mlielde omdat zij hnn zin niet bebbi n knni cn krijucn met de foititie itien Uc feestelijke openinir van den ned eentra l spoorweg v n liieent naar Hatfcin al aanst donderdag plaats hibbiii Tc Kippislij l eulen is eene stearine kaarsenfabriek aigebrand die voer 3 i7 lbl tnr verzekerd nas De Huishouding der Maatschappij een leesboek voor de volksschool door J 1 Jausen Hoofdoudern ijzer Ic Harlingen Te Groningen bij F Folkers 23 ets Onder de voordeden door de nieuwe wet op het onderwijs aangebragt behoort ook de f inschaffing der schooibehoefte u door de gemeentebesturen He onderwijzers toch hc e ijverig in hunne betrekking zagen dikwijls legen de onkosten op a n de ainschafiiiig van nieuwe leesboeken verbondi n endit veroorzaakte dat jaar in j iar vit de elfde boeken op eet e school gebruikt geknauwd en herkaaund werden Bovendien Ii idileii die boeken meestal eene zedekuiidige strekking Na ls i7 ii a i ii van werkjes uitgegeven v m geheel an leren meer ir icti seiitii aard ter vervanging der gelezeti en herk eu Ilonuei lial ea eu zedekundige leesboeken waar in de treffeude verhalen veeds aan de kinderen bekend waren voor zij Uet boek in handen kregen Zonder de pedagogische reis van prof Veth eenigzins te R illen beoordeelen is het toch niet te ontkennen dat hij de aandacht der onderwijzers op een meer practische rigting gevestigd heeft en die invloed wordt meer en meer merkbaar in de nieuw uitgekomen leesboeken die over het algemeen behalve ondeirigt in het lezen ook het aanbrengen van kennis ten doel hebben Zulk een werkje is ook het bovenstaande dat wij met deze tiankondigiug bij schooltoezigt en onderwijzers willen aanbevelen Wilt gij het doel van het werkje weten de schrijver zegt in het voorberigt De maatschappij de ataat heeft er regt op dat wij onderwijzers de jeugd eenigzins bekend maken met de grondslagen waarop de maatschappij rust de draden toonen waardoor schijnbaar tegenstrijdige belangen aan elkander zijn verbonden de lessen welke de staathuishoudkunde met zorg verzamelt althans in breede trekken aan de jeugd ontvouwen Verre zij het van ons neuswijze politiseerders en redeneerders van de knapen op de schoolbank te willen maken maar de staathuishoudkunde de logica voor den staatsburger moet eenige waarde hebbeu voor den toekomstigen burger Bekrompenheid en domheid tieren daar het best waar het volk van schijnbare oorzaken tot schijnbare gevolgen ras besluit en zoo doende worden volksbesehaving en vooruitgang duurzaam struikelblokken in den weg gelegd Het werkje ivordt in de volgende hoofdstukken verdeeld Werken Ono rseheid vau arbeitl He waarde van deti arbeid Verdeeliug van den arbeid Kort en bevattelijk zijn deze verschillende onderwerpen door den schrijver behandeld eu een leesles uit dit boekje in de hoogste klasse eener volksschool zal goede vruchten dragen Gaarne bevelen wij dau ook dit boekje ten gebruike bij het one e wijs aan R Ingezonden Mijn ieer c e Redacteur Hoewel de grootte van uw blad niet veel plaats beschikbaar laat verzoek ie u toch nog eene kleine ruimte om op eene afgedane zaak te iig te komen Het gewigt der zaak zal u voorzeker mijn verzoek doen inwilligen M vraagt ten opzigte der doodstraf De straf is middeleeuwsch maar worden er dan ook nog geene middeleeuwsche misdaden gepleegd Gaat die redenering op welnu dan ook de pijnbank de holen ouder den grond de marteltuigen onlangs te Bruinisse verkocht zouden opgeld doen Ongelukkig dan onze tegenwoordige minister van justitie die buitenverblijven koopt ter opneming van jeugdige veroordeelden dan hadden de veroordeelde vrouwen best iu Gouda kunnen blijven ligt dat die gevangenis beter was d tn de oude gevangenissen der middeleeuwen waarom dan toch alleen de doodstraf overhouden en niet al het andere daarbij behoorende middeleeuwsche gereedschap dat zeilde ten minste consequent zijn en dit zal toch wel niemand terugwenschen De staat inoel zorgen voor de veiligheid der burgers ieder zal M toestemmen dat dit het hoofddoel is En is dit nu idleen te verkrligen door den dood des misdadigers Is de veiligheid der burgers minder dan in de tijden toen iedere vtad j i vele dorpen het regt hadden een schavot te bezitten en het beroep van scherpregter hoewel zeer veracht toch vele A insten opleverde Hoort men thans van rooverbenden moordain lagen en gruwelen waaraan de vorige eeuw nog zoo rijk was Leert de geschiedenis niet veeleer dat met de afneming der stralfen ook de misdaden verminderd zijn en daardoor de veiligheid der burgers veibeterd is Of d doodstraf juist zulk een afschrikkende straf is wordt dikwijls betwijfeld en de geschiedenis zoude dien twijfel bijna ti t zekerheid brengen als men bepaalde gegevens had om het voorheen en thans in dit opzigt met elkander te vergelijken Zelfs geloof ik dat de dood te verkiezen zou zijn boven het levenslang gemis der vrijheid en er zijn voorbeelden genoeg Lat de misdadigers uit wanhoop zich zelven het leven benamen ibiar zij voor een levenslange gevangenisstrif terugdeins len Moet Ie doodstraf bovendien afschrikken dau doet het enee s e be iiiur wel verkeerd d asr iu het land van openbaarhei bij uitnemendheid de teregtstellingen in de gevangenis til o V eetaan van enkele getuigen plaats hebben omdat men niet wilde dat het volle by zslke treurige gebeurtenissen doar zontelooze aardigheden het doodsuur van den misdadiger nug verbitterde Dat eindelijk het dooden gelijk zoude staan met het ontnemen der vrijheid of het doen betalen eener boete gaat mijns inziens volstrekt niet op De regering is verpligt voor de veiligheid der burgers te waken daartoe heeft zij het regt he die de veiligheid verstoren onschadelijk te maken en van dit regt maakt zij gebruik Verbetert zich de overtreder toont hij zich waardig zijn plaats in de maate happij te hernemen de deuren zijner gevangenis w io i gtupenü eu dcor een hernieuwd ijverig l ven kan hij der maatschappij vergoeden wat vroeger door hem misdreven is Met den dood evenwel houdt alles op En hoe dikwijls is het met reeds gebeurd üit de deuren des kerkers zich voor een onschuldig veroordeelde openden doch ook hoevele voorbeelden zijn er niet dat na verloop van tijd bleek dat de menschelijke geregtigheid gefaald had maar dat door den dood des ongelukkigeu alle herstel onmogelijk was Zoude dit alleen niet reeds moeten afschrikken om le doodstraf ooit toe te passen M wenscht zoo weinig mogelijk de doodstraf toegepast tezien Waartoe dan echter De stiaf is goed of niet goed een middenweg bestaat niet Hoe znllen die exceptionele gevallen moeten aangewezen worden Heeft men niet reeds in vroeger jaren een voorbeeld gehad dat een vadermoorder gratie verkreeg en zoude er afschuweI lijker misdaad bestaan Wat beteekent bovendien straf die niet uitgevoerd wordt Maar genoeg De gronden tegen de doodstraf zijn reedsoud maar nog niet volkomen weerlegd en zoo lang Ut nietgeschied is en de kwestie hangende blijft kan men de zaakniet als afgedaan beschouwen Met de plaatsing mijnheerde redacteur zult gij verpligten Ü Marktberigten Gouda 9 Ji lij Tuwe per 240i X S Poolsche ƒ 350 Zecuwsche per rand ƒ 10 40 a ƒ 11 Polder f S 7 a ƒ 9 50 Rogge Polder ƒ 7 a ƒ 7 75 Amerik 7 75 a ƒ Haver per 50 N ffi ƒ 3 50 a ƒ 3 73 Gerst per mud 4 75 a 6 50 Boekweit N Brab per 2100 N ƒ 210 ü ƒ 220 Fransche ƒ 175 fi ƒ ISO Voer erwten ƒ 7 75 De Veemarkt met goeden aanvoer doch flaauwen handel Schapen en Lammeren mede traag magere Varkens eu Biggen als de vori ge week Aangevoerd 115 partijen Kaas 19 ii ƒ 23 50 Goeboter 12 Tl ƒ 1 32 Weiboier 0 94 a ƒ 1 02 DordreCtlt 9 Julij Tam e vond trage koopers tegcti 10 c verlaging puibe n Z en Overm 10 20 ü 10 40 mindere f 9 80 a 10 10 geringe 9 a ƒ 9 70 Zoinertarwe ƒ 9 20 K f 9 80 Eogge flaauw Overm Z eu VI ƒ 7 a 7 50 150 2 a Dantz 220 gedam Gerst beide soorten in puike kwal weinig aangevoerd hielden stand tot vcrigeu prijs w interzakm 4 bO a 5 30 gestort 5 00 zomerzakm ƒ 4 80 a f 5 40 gestort ƒ 5 60 Spelt in een doeu ƒ J i ƒ 3 00 Haver inl voeder ƒ 3 a 3 60 en dikl e 10 c lager 3 30 a 3 90 Paardeboonen ƒ 6 a 6 50 Duivebooneu 7 a 7 50 W en br Boonen 7 50 ü 9 Erwten goed kokende bl 20 c meer 8 29 Mestiug ƒ 7 30 k 7 10 W Koningsb 7 50 Boekweit grove Fr per 2100 N fi 175 Bredasche en Stichtsche op 140 3 8 215 gelaten ƒ 20S geboden Delft 9 Jnlij De Graanmarkt met geringeu aanvoer weinig handel en de stemming niet williger Tarwe ƒ 9 5il a ƒ 10 00 Eogge ƒ 7 a 7 10 Zomergerst ƒ 5 a 5 30 Korte Haver ƒ 4 25 lange ƒ 3 50 Paardeboonen ƒ G 50 Witte Erwten ƒ 7 a ƒ 7 30 Aan stads waag gewogen Tan S 9 jnlij 47 4 1074 S en 63 16 Boter te zameu 23990 K B Boter ƒ 40 a ƒ 50 hef vierde ƒ 1 ii ƒ 1 25 per X Ter inirkt 383 mutl aar lappelen 3 60 a 4 I Middelburg 9 Jniij Bij ftaaime vraag waren Tarn en Eogge 25 c lager Erwten en Bonnen onveranderd Deventer lO Julij Tarwe 9 50 a 10 Eogge 7 40a ƒ 7 80 Boier per 20 M g 1 s 14 a ƒ 16 infer 13 2 s ƒ 10 a 11 Zwolle 10 Julij Middelpriizeq Tarwe ƒ 10 12 Eogge 7 45 Boekweit ƒ 6 37 Gerst ƒ 5 20 Aardappelen 2 37 Boter per N S ƒ 0 82 20 N ffi ƒ 16 25 Londen 7 Julij Boter Prie sche 80 a 82 Kamper en Zn olie 72 a 7S Kaas Edam 48 a S3 en Goucta 38 i 44 j s Julij Granen Eng en vr Tarwe flaauw en in daI lende stemming Meel mede gedrukt Gerst stil en Haver I vast Aanvoer van 3 7 julij ifi S qr inl ai 1610 t i Tarwe 860 qr vt Gent eu 0 qt vr Haver