Goudsche Courant, donderdag 16 juli 1863

OvEBLEDEN 5 Jnlij A J de Does 11 w 7 E den Hertog hoisvr van H Citon 67 j 8 P de Joug 84 j A Bloodat huisvr van J B Uussault 76 j 9 M A Buoij 23 j J de Waard 7 w 10 A van der Kind 2 tl Gkiivwd 8 Julij C A Willemse en J van Dun F B Scholteu en K van Loon 8 van Loon en D Berlijn 9 D Eaveu en J van Hinloopen Labberton f § 33 Donderdag 16 Julij ü 135 GOUDSCHE COURANT WOERDEX OvfKLKDK N 4 Jolij Christina Hfcemerik 01 j burs Onüeetuouwu 3 Julij Gijsbert Stolk ruim 20 j met Kaatje Vijfhuiieii 27 j SCHOONHOVEN Ingeschreven van 26 t ot 3 Junij 1863 GhBOEFN Philippus oudcrs W van Baaren en A de Pater Joimn monifF J de Kooy OvLBLEDES J Meugcl 73 j wcduwe van J van SüÜoge chtg van M BoesAulouia Wilheliaiiia Nieuws en ADVERTEMTIEN voor Gouda en m Deze Courant verscbijnt des üonderdag s en Zondags 1 In de Stad geschiedt de uitga e des avonds te voren I Ultgave VRTl A BRINKMAN Dcprijsperdriemaïindenis franrop poiit 2 25 i De inzending der Ad erteiitienkau geschieden tot des Lange Tiendeioeg D u 61 morgens ten 11 ure 1 I lit de liand TE ROOI i Eene BOUWMANSWONING met XOESÏAL HOOIBERG SCHEUR en srootcn B00iIG ARD alsmede on gevper 7 Bunders WEI HOOI en j TEELLAWD gele en in de Ticaalf MorpeM op Sinmenhroek te hLVll lVlJK Te aanvaarden den 1 J uuarij 1864 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGI EEVER te Gocda 9 Julij Aan de Veemarkt van heden werden aangeboden 990 Runderen 670 Kalveren lOSOO Schapen en 350 Varkens Voor beste runderen went 5 voor d Kalveren 4 6 voor d schapen ö 2 en voor d varkens 4 3 per steenbetaald Boter Friesche SO 10 Julij Tame onvei anderj Boter Friesche 0 Burgerlijke Stand GOUl A £ S CATS IN MANUFACTUREN heeft e eer aan zijne geachte Begunstigers te berigten dat hij VERHUISD is naar deu Kleiweg Wijlt E XM 02 naast de drukkerij van den Heer Vak Gook Door meei dere localiteit in staat gesteld een aanzienlijk assortiment er op na te houden belooft hij te zullen voortgaan zijne geierde begunstigers met de meeste promptitude te bedienen en hoopt aldus hun vertrouwen steeds te mogen blijven genieten I GoL D 10 Julij 1863 Gleoeem 7 Julij Tbomas mini A Broel liu cn En A Molennar 7 Johannes oudtrs H Deliniaa ea K Snaterde Theodonis ouJers 1 Hecswijk en C M Pastoors Vbraham ouders L Lafeber ea N j l5 Pieter Htniricus ou3eis T au Jer Pool en K dea Ouden Jan ouders A Cattt 1 en Alj hcna ir Joseph ouders M van den Uer cu J van Tijn 9 Cornelia ouders P l abij en T Leeliang Ane ouders C van BKho e en J van der Itiag VntnoLie ouders H J Polet en B C Zick man 10 Johannes Henürifii orders ï de Euwe en E vaa Loou i Gr TRotv Tl E WEN 3iï aa Ontr d r 11 Ji t en Lom te en Schagtu J T HINLOOPEN L EBEET0X GocDi 9 Julij 1S63 f i a Etuige Keiintaaeving i Bij vonnis der Arrondissemeuts regtbank te Kottenlam van de n achtsteu Julij 11 15 MAEGJE DE PATER we lu e Pieteu Boom Winkelierster Wünende te Stolic jk i ailliet verklaard Het faillissement is iuECgaan op den eersten Julij 1363 tot reo ter commissaris is benoemd de Edel Aanstaanden Maandag 13 Julij LAPPENBAG bj Wierdels ee Paping Hollandsclic Sociëteit Taii Lcvens erzekcringcn Opgerigt in den Jare 1807 te Amsterdam Kapitaal Een millioen Gulden Directeur P LANGERHüIZEN Kantoer Eeguliersdwarsstraat bij het Konhigsplein X 301 Y E E M I N D E R D E TA R I E VEN C o itrttCien van dOOrlOOpende Ver ekering met aandeel in de ipinst beleening voorschot en afkoop Vereeieiiog Tan Wedu wen en Weezen pensioenen r t ifte van Üjfrente brieven zoo dadelijk ingaande als uitgestelde Belaging vam Gelden weder invorderbaar in opgeloopen kapitalen of Idjfrenten Gedrukte Tarieven kosteloos verkrijgbanr ten kantore der Directie en Ie Gouda ifl deti Notans S J FORTUIJN DEOOGLEEVEE Correspondent wsa T i EAIJEE ïigent Openbare Vcrliooping te ti O V M fl Op Woensdag len 29 Julij 1S6 des Voormiddags ten elf ure in het ST TI0NS K0rri ini is aan den Kattesingel te GOUDA van Een goed onderhouden aangenaam celegeu HUIS en ERF met eeu OOFT tn BLOEMTUIN B O O M O A R D ct SCHUURl JE Wijk R N 225 grout 1 Roeden 97 Eilen Zcrr gesciiikt tot oprigfiuï eencr Fabriek En nog vier HUIZEN en ERVEN AVijk R N 224 223 220 en 22fio i waarvan twee in IS lil nieuw gebouwden een in 1862 vernieuwd ia I Welke vijf Huizen E ven enz staan en j gelegen zijn aan den FluHeeieu Singel e j GOl DJ I Nadere inlichtingen zijn tu bekomen teu I kantore van de Notaris V J FORTUIJN i DROOGLEEVER te G i D Prij xn der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 10 Julij laaL ste lloü £ate GeblcwB pCt koels koers koers Ned w seh i ja 64 ö t l6 Ci dito 3 T6V 76 dito é 99 9 s 99 4 Amort Sijnd 3 Ilandelm 4 I4SV4 O I Leeuing 4 99 Vl6 100 Aand H Sp 4V2 d Rijnspw 41 2 IOIV4 Belïie Eotts 21 2 Spcuije obl 3 + S3 Vlf = i d bnitcnl 3 543 4 5 + 543 d binnenl 3 5IV 5l= 8 5 Portugal obl 3 + 7 473 Rusl obl H 5 102 dl 182 S 29 10ü Ccrt 183 1 33 5 dO 184U 4 l U 753 4 d 5 serie 5 d 6 = serie 5 903 Vülgof Spw 5 205l i 2i 5 205 l rniseii 1 s i 9 103 Oost bijGoll dito 4 dito M t 5 64 t fii Vu 64 4 dito dito 27 3a io 33V 8 d renteAiiist ö 85 G S5= s do iiat 1854 6 69 C9I4 69Vit Mex flb l85 1 3 36 30 iu Ier JJoekdrukkerij vac k USRlXKSïüti KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van C O ü D A brengen ter kennis van de luirczerenen dat de REK KN1NGvan de INK O MSTEN eii UITti VVBN der ieineentc over het dienstji r i 62 vojr den tijd van ceertim tlcii eii op de Si cretarie tor le iiiï v m een ieder is uedergelegd aartoe gelegenheid DEOOGLEEVER L OilTUHN IJZENDOGRN KENNISGEVING De VOORZiriirtl van den R V VD der Ge nfcrüe GOUDA hrcuirc ter kennis vau de Inije etoijen dit a in de Eie ers zgu toege in ien de oi roep ii j iyJece i en tiletitln eiien tot het benoeuif n v in r jf leien iti den Geineeiiten td in pints van de als zo ïdinia ni Ai w t V lYnq la j m Sepfei iler 1833 aftredende N MZCMIOORX 1 V WKSnCRBA VN f A REU M J 11 v vN GENNEP eu M P P V KIST en dit v inneer e nig Ivie or geen br ief vin oprüeping oi ste it jef inoiri h l l eii ontvangen hij zich tot beküining daarvan ter PlaaUcJ jke Secrcfai ie zal kniinen vervoegen Vnor wur leii de 1 lezers opinerkzaiin em iakL op liet n ivoigeucle te we eii dat de inlevering der steinbrierjes zal aanvaiiijen oii den 21 Ji J 1863 des morgens ten negeu en eindigen des uiinidi igs ten v Jf ure dat her siembricfje chrfflclijh ifif tvnlJ door den Kiezer in per noii in de siembus moet gestoken worden hit pn ander s einbriefje dan dit tieiwelk vau het Gemeeiifezegel voor ien is mag worden gebruikt dat de in het brielje in te vullen personen duidelijk met nnaiïi en voornaam muefen or len a uige e en d H liet lirieije niet otiderieeKenO m ig zijn en geene nndare Iriefjes omvaUen of di iraan op etielijk ziju vastgehecht OOUDA ieyi 11 JiiVj 1863 De Voor itier voornoemd IJZE NDOORN KENNISGEVING De VOlitZlTTiCR v m den Rnd der Gemeente GOUDA brmir ter kennis v in rle Inue eieiK U dat a iii de Kie erszrjii toe e niden de ojroi i tff sfjri r eii en sfembiljeiten tot het beïioeuh ii van een ii l v m den Gemeeiiter iad ter vervanging van den Heer H vvN BOVl NE die z jn ontsl rg jrenonieu heeft eu dat w uiieer eenig Kie er geen hrief van oproept ij of fembifjet laogt hebben ontv iugen hij zleh tot bekomiug laarvan ter l aahdjke Secrelarie zal kunnen vervoegen Voorts worden de Kie er opmerkzaam gem lakt op liet navolgen Ie ie we en ti st de inlevering der siemiiriefjes zal aanvi ngc i op den 21 Jul j Is jj des morgens ten negen en iadigen iles namiddags ten vijf urej Adverlenlieldad Omstreken De prijs der Advrtrutien an ét tut zes regels Hn t inbegrip un bit zegel is bO L t ut voor eiken regtl daarboven 1 1 Cent BuiieugeHoue letters ordL c berekend naar plaatsruimte at het slem briefje acJinflt l jk uigtruld door den Kiezer t jierwoH in de stembus uioet gestoken worden dat geen ander steinbriei je d tii t tt lie v eik van iiet 6 nieenfezeijel voor ien is lu ig worden gebruikt dat de in het briefje in te vnlieii per oon duidelijk met naam en ruorenaut moe worden a mgev e en dat het brielje niet oudirltekend n g iijU en secne andere Iriefjes omvatten of daar un opzeiiebjiv zijn v istgehecbt GOUDA dtn li Ju j Ibuo De Voor iiler vournocmd IJZENliOOKN Ovcrzïgt GOUDA 13 Julij De nota s der drie mogen iie len over Polen zijn thans door de dagbladen medegedeeld de inhoud w is reels geuocgzaatn bekend Het blijkt lU ook dat de oostenrijksehe iio a voorzigtiger eu selirooinvallii r steld is e nie eens uitdrukkelijk op de wapen cliorsing aandringt Diplomatieke uuderlian le ingen en cont erentien duren 1 mg eu de uiikomsieii zijn oii eker maar het dringendste in de geheelc zaak is he op iouden van het bloedvergieten De rassiadie aufïoorden zilleu nog e ikele dagen uitblijven Vrij algemeen deukt men dat die gunstig en vredelievend zullen ijn doch uieii is niet zonder vrees dat de nationale poolsehe bewindvoerders onhaudeibaar zullen zijn en Rusland het voorn eiidsel bieden om uiet vriendelijke bewoordingen den tij i te rekken tot verderf van Polen Tegen veler vcrvvachtiiig hebben de Mexieancn al gezien van de verdediging hunner hoofistad De moedige verdediging van Puebla scheen iets anders te beloven Nu is de vraag geeft Juarez den moed op wil hij deu oorlog op het uitgestrekt gebied der republiek voortzetten of ou er ook eenige overeenkomst gesloten ziju die aan de Frauscheti de eer liet om tevreden met roem overladen uit zuivere e ielmoe igheid huiswaarts te keeren zonder veel voor zieh te bedingen W int hoe eer sommige maatregelen schijnen te duiden op voortdurende bezetting en men zelfs spreekt van het stichten eener nieuwe ilynastie onder prins Napoleon is het moeijelijk te gelooven lat de andere mogendheden dit lijdzaam zouden aanzien Wel is de gelegenheid gunstig bij de oogenblikkelijke onmagt van Amerika maar hoe spoedig kunnen de zaken ook daar veranderen In Peiiusylvanie ziet men een veldslag te gemoet Ket leger der zuidelykeu bedreigt Harrisbnrg Washington en Baltiniiu