Goudsche Courant, donderdag 16 juli 1863

Gouda 15 Juüj In de zitting der prov staten van Znii Holland van donderdag II is na goedkeuring van de bijzondere I reglementen van onderscheidene poldeis en van wijzigingen in de tcglemeiilen van onderscheidene waterschappen besloten op de adressen van de gemeeutebestureu van üsieuwveen Rhijnsbiirg en Sluipwijk om tegemoetkoming in de kosten van het gewoo i lager onderwijs te verlecuen voor ISOS en vervolgens tot wa deropveiriens toe aan de genoemde gemeenten eene tegemoetkoming v m ƒ 300 wat betreft Rhijnsburg boven de reeds verleende subsidie van ƒ öOO Ten slotte werd overgegaan tot de benoeming van een buitengewoon lid in het collegie van gedeputeerde staten waartoe werd herbenoemd de heer mr H C J Hoog In de zitting der prov staten van gisteren is omtrent hetadres van de afdeeling s Grarenhage d r vereeniging tot bevorderiiia van fabriek en handwerksnijverheid verzoekendeeen subsidie uit de prov fondsen ter gemoetkomiug in dekosten van de in de maand augustus aanst te houden tentoonstelling van metalen en daaruit vervaardigde voorwerpen besloten overeenkomstig het prieidvies van ged staten nan de commissie voor de ienloonstelliug te kennen te geven dat jwanneer het niuler blijken mogt dat er bij haar een Ie koit jontstond de sl iten beri id zijn eon subsidie te verleenen uitde prov fijud en tot eeii maximum van ƒ 800 Voorts zijngoedgekeiirl eonlwprn bijzonder reglement voor den Oost polder in Schieland en het ontw besliut tot opheffing der am ibachteu MouiMMcht eu Ziiid addinxveen en van tie polders 1 Broek Thuil t Weegje en Broekhuizen De alg synode der ned herv kerk heeft in eene harer jongste zittingen be lolen de gemeenten onder haar ressort uit te noodigen om den zondag die de publieke viering onzer bevrijding in 1813 voorafg ut aan eene godsdienstige gedachtenis der gewigttge gebeurtenis te wijden Hotterdam l JuUj Er is algemeen h er wedersprakevan het üprlgicn eener handelsbank buiten en behalve de onlanss hier ter steile zich zoo snel ach er elkander op ïevolgdhebbende banken zoodat de concurrentie daarin zeer levendigis eu wurd en zal Wij willen hopen dat eeiie snedige uitilrukking niet zal bewiavheid worden Waar veel banken zijn ji randea veel schepen I in Philadelphia heerscht grooie ongenistheid Het leger der noordeiijkeii onder een nieuwen aanvoerder den gener ial Me ule moet den indringer den generaal Lee verilrijven Gelukt het den opvolger van Hooker het leger van Lee ie Tersi ian dan ligt de neg naar Richmond open in het tegeagesiehle geval zou Pennsylvanie deerlijk geteis erd worden zonder dat hieruit dimr aam voordeel door de zuidelijken verkregen werd lïeide p ut en roepen nic iiwe legers op de zuidelijken om hunne hoofilstad Ie beschermen de noordelijken om den onveruachteu inval te keereii De voornitzigten van den giijkschen koning zijn alles behalve uitlokkend en hij zal zijne taak onder groote moe jelijkheden ainvaarden Engeland zai iiem nogthans wel hulp bieden Treurig ia liet voorzeker door vreemd geweld gesteund de regering aan te vangen maar dat is de vrucht van het talmen der diplomatie Het oproer is wel weder bedwongen te Atliene m iar de partijschap duurt voort eu krachtige beteugeling is triiiiend iioodiï Hoe vredeüeven 1 uveriïoiis de stemming der gemoederen schijnt blijft de vrtes bcstain dat de tclkeus nieuw oprijzende verwikkelingen elii le i k zullen ui loupen op een ernsti couilict dat handel en i jverheid met de graoiste teicurstellingen bedreigt öuitcnUnïï Londen n Tulij lu de zittins van het liuis der lords heeit rr iat Tvll eil gi tereu de nota dooi de rei ering naar Petersbnrir trt uh ieii ovfrucletrd en vucris verkl lard d it het antwoord der rii i clie reirennir bljkens een helen ontvangen telesrram etrt ilm 14 of 15 de er UKi iiid v in Petersburg zou worleii vrr üiiden H j ï if verder te ken len da hj er nirtj trgrn li il dat ile ieb ticn o er de poolsehe a ingele en i hei en amt ra iUii maaiidaL in liet huis pia it hidden Inde bewuse njia eg graaf llu sell dat litj iu plaats v m noor den pr ieti=ehe vuor iel en wil due i l e ho it dpunien waarop j aiies aaiikomi y i hcr el n vertrouwen eenc nation ile re reriiiir het ge air der vet e vr i eid v n geaeien Derhaivf ïielt Kngel ind ah groad 1 lï voor liet her tel des vre les de bekende zes punien een wajun il tand en eene conferentie der b het n eeuf r v Tilr g be ri iii moïendlieaen voor lu Ju lj In het 1 igerlu is lieeft de heer Roebuck zijne laoiie oiLi l ct iii len te erl eunen inge rokken Lorl Palnier lou kriir e tiit besluit goed en gaf de hoop te keaiien dat dit de l i iïie maal ou zijn da een ad van het litrcrhuis e tii liet liiii Parijs Juiij liet ïfracht houdt hu r aiid dat maari luuk i iurv aan boord v iu de Forfiit n lar Friiii rijk terug keeren zai I e enerial Eizaii e zou liein als o j erbe elhebher van het expeditie leger vervangen met een rcgeriuu =commi irisnaast of b ven zich liet decreet waarb j naar het voorin eld v TU den Krim oorlog eene mexicain ehe me l dlle wortlt inire 1 teid is gi = eren door den keizer te Vichv ondertekend Al deioldaten van de l ind en zeemagt die aan de expeditie mar lexleo deri n imen zullen met die med iil e be il liird worden iV CTauf Dubois de S Inriw is zijnerzijds benoemd tot gro tolï Lier van het legioen van eer Uisteren waren de openbareeebo iuen en monumenten ter eere vm de inneming vanMexicr irc Uamiueerd Het volk van Parijs is evens el zeer alm pld VPii en heeft ditmaal het door de regering gegeven Aoorbe d n et ïevolgd lie ki uiuï van Denemarken heeft aan de drie beMhcr i ie e ineireudheden voorge ield den Pireus te be etten metkei niire inir ilat de jonge koning zijn vertrek naar Griekenland ii uiislellen Er is thans eene clr ul lire van de italiaansclip regeringbekend iieworden die reeds vuur eenigen tijd geschreiea is i is uitgegaan van den minister Pisaneili aan de gonverüJars in de napelsche provinciën alwair tol dusierie hetl ur2 erl k hunelijk tusschen niet katholieken niet toegelatenwas Titer lan nu is bij gezegde circulaire een einde geniaak Diar legt de miniter in de grondwet tot beginsel is aangenomen dal alle ingezetenen gelijk zijn voor de wet wor leiide ambeniren van den burgerlijken stand gelast ten de ealieoaiktïdieid te doen ophouden t v tmstitntionel behelst een door den secretaris der retóöié onderkeekead artikel betreffende de nota s der drie mogendheden De schrijver zegt dat Frankrijk ten einde een gemeenschappelijk programma met Eugel md en O tenrgk tot stand zuu kumeu daarin niet alles heeft opgenomen v at het in i belang van Polen weuschte Frankrjk zou met genoegen ezien hebben dal eene kwestie van europisch bel lug ook am hei oor leel van geheel Europa onderworpen ware geworden maar na dit met kan vereeuigt het zich met eene combinatie aaruij het onderzoek der zes punten aan het gevoeh n der acht ondertepkeiiaars van het trae aat van Weenen is opgedragen Voorts houdt de Constitutionel vol dat een wapenstilstand it wenschel jk uood akelijk en UKigelijk Het zon absurd eu reed zijn den bloedigen strijd voorl te zetten Frinkr jk Kiigeuiud en Oostenrijk hebben eene oplos ing der pooische k e3 ie voorbereid w inneer drie mogemUiedeu van dezen rang hei eens ziju diu beeft haar wil altijd de overhand hetzij lang vreedzatnen weg of langs een anderen Eene groote verautwoordel jkheid zou op tien vallen die aan zoodanige even ernstige ab wetage pugingen hiuderpilen in den neg legden 11 Julij De Pairie is van gevoe en dat de nota s derdrie mogendheden niet aan de eisohtn van het oogenblik voldoen Pjien wil toch niet eene verzoening met Rusland hetv il zijne onafhankelijkheid herwinnen Rusi uid al ougetwijfehl de voorsteil n der mogendheden aauiie neu oiiidal zij hetniet belenen r aiiuen in Polen het nerk tXtx verniediig voorite zetieu De Opinion Nationale verklaart eveneens dat zii hoezenaamd geen giiiisiig gevolg lerviajiit van de tegenwoordige pogingen tier iiploiaatiO len oehoeie van Polen ïVe3il3J li Jiilij L it Wilna verneemt men dal generaal Muuravitrf den 7 de er eene xerorileiiiinr heeft uitgeVu ii iig l vulj ens Ten gevolge v m de heerscliende droogte bestaat inHongar e een voorueeuleloos gebrek aan voe ler voor het vee Seiia jen v m hd e le sie r is worden voor eene kleinigheid vanUe n iud ged ian leu veruee iil dat een der voora tamste edellie ien die een zeer groot a mtal kudden scli tpeii bezit hetplan heeft gciurm l om ruim aO ilOll stuks uur Moldavië tezenden Dit z d met groo e niigiven gepaard giaii maar deschapen aden v m de e iel=te r issen zullen wa irschijuhjk behouden vv orden De waarde vau deze soort uitsiekeuue schapenis bg ouder groot Bsrlijn Vi Julij De zes dagbliden alhier die onlangs gcproie ieer l he joe i tegen de ordoiiu iutie op de drukpers zullen weldra geregieli k vervolgd wordeu Ten g oige van de arrestatie a deu aartsbisschopFelinski is te War chiu in alle kerken een protest voorgelezen De bt5=e iop Kzcaaski de opvolger van Felinski heeft zjjii ambt vr juiiiig ne lergeiegd Er IS eene ner chke rouiv oier het gcheele koningrijk uitgesciirev en en liet genu der kiji keu lieeft opgehou len Eenige gees eiijken z u des naelits in hc hitui geit ime i oor eeiiigen t jd h id de ra si eiic r geriiiir eene belooning van oOdJ L r uitgeloot l a iu ilfugene die h i ir de plaatszou aanwijzen w iar lic loofdejnir i lan den opstand zijnegeheime driiki er j hul E ai i etter p r ajii zetter op dieilrukKerj zoo als hij optrdi ervüe5 le zi h bij den hoofddirecieur van poliiie en be oofle hem de via ri ch e opgiven tezullt U doen wel e iot de oir iekkiag der drukiierij koudenleiden Zjodra de n odige iiuwijziug was geda in b gaf degew ipeiide m igt zu h des avonds teii 11 ure na ir de plaat 1 vond werrvebjk eene druk urj weike het per jneel slechtsweinige oogenldi l eu Ie voren v rla eu had B j het onderzoeken v m het loca d trof men tr eene kast aiii die gestotenwas uien verbrak het slot en voii l in de kist het verwo gdeliJK van den ner oon die tie aiiicifie had ze la ii Krakail 12 Julj De oosienr jksche politie verdubbelt hare gcs rengheid ten op igte der Poien Chmieliiiski heeft den S een riissi ch corps geshigen Er wordt melding gemaakt van twee gevechten tiisscheu de poolsclie ruiterj en vle rttssi che iitf uiterie Hei eer ie heeft pi lats ireli id t i 5 ie Kiskie nibij S ieLa zen en het andere bij Mliva In beide gevechten bleef het voordeel a in de zij Ie der Polen iPrcink fO= t 11 Jidij Xnr a inleiding der besini en gisicrcii ill de zi iiutr der boii l verj t Ieriii t trenoinen met opzi i tot Sleesw jk llolstein wor lt van de deensche regering gerischt de inircMvi ig v m hel bcsi it iii SU maart en nieoe ieeling aan de bondsverga lfriu r binnen Si w t jd van zei weken dat de deensche regerins a en dtrl is tot het invoerea ener cjiistitntie uairlnj de regen der her og ïomin i Holstcin Liuenburg en Slee jiv wor len erkcn l en gevu v ordt geixeven am de overee ik laisten van 1S51 en l a Ingeval v in weigering der deenselie regering is de coiiuuissie de bondsvergadering belast met het voorstellen der maatregelen welke die weigering ten gevolge moet hebben New York 30 Jumj Generaal Lee heeft zijne geheele legermagt over den Potomac doen rukken en zijn hoofilkwar j lier te Chambersburg gevestigd oodat de noordelijke staat Pennsylvanie thans het tooneel des oorlogs worilt Hij bedreigt nu tegelijkertijd Harrisburg de hoofdstad van Pennsylvanie B dtimore Washington en al de spoorweg en leiegraafcommunicatien van de laatste plaats met het noorden llel is ounoodig hier te gewagen van de talrijke schermutselingen manosuvres en plannen des vijindel ijken legers geEoetr zij het dat Lee zoo nabij is dat overal schrik en vrees heerscht l hiladelphia heeft het doen van aken aan een sant gezet en de burgerij oefent zich in den wapenhandel Harrisburg is iu staat van beleg iSaltimore vreest voor verraad van binnen en eenen aanval van buiten En W ishington In en om het k ipitool bevindt zich eene achare virhoofden wat kan men hopen en wat heeft men niet te vree en I Het leger van den Potoin ic de prachtigste armee op den aardbol is eindelijk on ier de forten van s lands hoofdstad aangekomen en Hooker die niet juist wist te zeggen waar Lee te vinden as of zijne tegenwoorditrheid in het noorden eene chimère dan wel eene daadzaak was Hooker na het hoofd geslooten te hebben voor Fre Icricksbiirg en na overvleugeld te zijn door generaal Lee in een wedren wie van beiden het eerst voet op den geheiligdeu grond van Pennsylvanie zou zetten is op zijne beurt ontslagen van zijn commando en kan Mac Clellan Pope Puriisule en andere gaan gezelschap ho iden Vij krijgen nu bijna een bataillon van aftredaiikte gener ials Wat zonden die heeren dienst kunnen doeu in de loopsrriven van Harrisburg of met een eenvoudige korporaalstreep achter de birriialen an Bdimore Hooker s opvoltrer de zesde generaal van het groote leger is generaal iMeadc die lot hiertoe een corps gecominanileerd heeft Hij st iat te goedet n iam en faam maar zoo stonden zijne voorC mgers ook en even als van genen verwacht men van dezen uToote dingen Te zijner eere dient dat hij geen vriend is van bombast en het opperbevel aangenomen heeft met de eenvoudige verzekering van zijn best te zullen doen Hij heeft volgens de laatste tijdingen de armoe reeds iu beweging gebragt en zal Lee opzoeken die insgelijks zijne magt concentreert zoodat een grooie veldslag ophanden is Van dien slag hangt het lot der republiek af De eerste pce en it Gelderland herkomstig zijn dezer dagen vin hier naar Engeland verzonden D3lft 14 Julij Het aan al bezoekers der tentoonstelling neemt steeds toe en het is te verwachten dat de toevloed dagelijks nog srrooter zal worden omdat een ieder die de expositie heeft bezigtigd opgetogen is over het vele schoone en merkwaar lige dat hij daar heeft aangetrofFen waardoor anderen weder worden aangespoord om eene gelegenheid die zich gedurende hun ginsche leven welligt niet we ler zal opdoen en die nog slechts geilurende vier weken zal openstaan toch ni3t ongebruikt te laten voorbijgaan Gcmcn de BerigteD Beyeren wil voor den aanleg van spoorwegen eene leeniog sluiten van 4 3 51 000 gulden Men verb reidt 0 nieuw het gerucht dat Victoria afstand wil doen De provinciale raad van Vergadering van den Gemeenteraad Ziitiiig van Maaiulan 13 7 Ka resumtie der notulen berigt de voorziuer da de boeken en de kas van den ge neente oötvauger ziju nagezieu en in kas bleek te zijn ƒ 7iSS 57 voor notificatie la ingekomen de rekening van de inkomsten en uitgavtu der gemeente over bet dienstjaar 18 2 tot nazieiiii g ber ocmd de bb Fortuijn Droogleeier Remy en Keniper Voorts een adres van C R Sch uirlngom benoemd te worden als commissaris over de aanlegircnde stooiubooten Een adres van bet israclitisch gemeentebestuur ve zoe anle goedlceuring op de vernieuwde vereeuiging der administrrtien die met 181 2 gescheiden werden op voorstel van den beer Hucbiier tot het bekomen van nadere inliehtiugen oitsesteld tot eene voUende vergadering Een adres van M S C its houdende verzoek dat net tarief der bcina feni skosteo voor de israeliteü dooi den rfad vasigesteld worde ia uedeponeerd ter griifie Een adres van gasverbruikcrs ter ondcrneuniug v nu 1 ct adris van de gasmaatschappij tot verlenging van bet contract voor iioiiiteaïie Een adres van het bestuur der gasmaatschappij boiuicnde voorstellen ter wijziging van het coutr ict Hierover voeren bet woord de Lr Prince de voorzitter en vele andere kJon Eindelijk is bij meerderheid besloten eene commissie te beuocmen tot ondel handelingen met het g be t iur over een nieuw ejutra t Hiertoe worden benoemd de hh v Genne Fortuijn DrooLlecver en Ki t Nu wordt de rekening van den kassier der beleenbank met alg at goedgekeurd Komt in behandeling het voorstel tot het voerei vin een regtszediag tegen regenten van het vereeuigde Wees en tlemoe enier heis ia Kake de rangschikking van bet gesticht Na discussie besloten hieraau vooreerst geen gevolg te geven Overgaande tot bet vervolg der disenssien over de verordening op da brandweer wordt hoofdstuk II over de dienstplijtiibeiJ bij de brandweir in bebandeliug genomen en na vele discnssien besloten dit hoofdstuk ter wijziging Terug te zenden aan de commissie met ver oek om zich te bepalen bij de tot nu gevolgde handelwijze en geene loting ia te voeren Hierna eindigt de vergadering