Goudsche Courant, zondag 19 juli 1863

Burgerlijke Stand fëS3 SCH00MÏ0M Ingeschreven van 3 to 10 Ji hj 186 Gi 30EE 1 eJt k Heod Jli ouders J a d Kop tu S M anKek ho a Ala tr re h i P etcriitüd o I ra Ku ubmg ea C M Oj e Jacoba onder J Feufi s=cu t l Fcrk Qvi f J Bru ti lo m C M er cc t a raa M MS H J MO Haj titu ruim 61 j tch aii i t j Ziiidag 10 Juiij 136 GOLI GFF Er 9 Jul 43i ar3 Maria F 1 ia bet h cuders y n era en J M Remers 1 Jofcdoas Lnraeln Oüdtrv ï W t r c en C C wn Ceadereo H ti oiia Headrica Heiei a o er 4 Ü V jn ea H inkf 12 eel e oji r G Pru n e cd D In Caih r na Uil lie D ca Ell jb a A 13 1 r Q en N Ko u l = 14 Jobaimea ïk aarJj o e C Pree Jtd Cetlt D O £ EL DF c 1 ï hd erzaad 3 ra 11 r v n der Wolt e m s ridii n o w D van Deventer hui r vaa G Düj De b 2 f n i l fi I n Bei el 10 m J C Boo Cm L V D P j T s re tl jd S3 j n dtr K K w M t a I er t r v j I d Brtija hl T £ 1 ece £ van J i e d 4 i GOUDSCHE COURANT 01 DE VTtl Tin tot 14 Juij i j3 Ori ELFDEN Alaud a OuileLalleu 3 j Aihcrlenliehlad hnslreken ADVERTENTIEN YO De pn 3 dt r p 1 mt ui 1 11 t il la hU Leiit oor d i 1 1 1 u tl 1 t 1 I i v jdt lettL oidtD bereLeiid Daftf i U Ultl Het btiin üci iij ciieit muc Uo i m iltdt gpi leeiitt op tlta 1U0 1 i s 1 I Li PU WIJ J 111 u ar eeu w Khci ijver j kuudii nidtt lrieel ofivcri niten men dit flui il de lu in dien w ij noodig befeben sjKcl e oi en ijii Op let e u i toth der uij er ieil pu de sc ioune tea rtnek ii entibieL de kruon j mx eer e ii dubtrie otabli s ii lent in un e bt id eiiueiud u jt leu jd eu ijd vei preiJt tiei wevtiri on ich heen heelt a m ee tikkui vin vulkabe tuu een n e i le tu r cl ift en joti i s niim m Oj en e me et re doen kennen e ofi eken e viiigi die ae e I biiek nien beek i oor nimeljk ie duiken un hue ijven e tU c r n ui r j siiat men op htu hei jo i inueei er jiriiwe ia u W bei eiueö It eeu lil lu t en prenteei erud Dl uitenen wij din ook diirgt onieu Ie btblen n een de Direc eur u m deu 1 err G J SPBENS ZIJNiSN Ue li cidniiu bevelen lUj uan ooiv mei xr i tdi I e 1 aan f ij keniitii liem als ten vr uu i mm tue xoonunrig hef iietlc met onhetwisibtre talen eu bt ritti i eu tuijleieu w niei am ol hij ii ge o eli weidende tm oile a ui Ue varwicht m e bemtwüüiden die men m he a hue f n og een wourJ Bi r er in ooidi Toont bj de e verkiezing dat gj hree e er le mgen waar tlig UT i j de kinder liueneu on w iss i he nut i leer jiüo lij is t it een uidir üor n t oi Lilt d luuueid on ei chili iiei l aeliteiuej e deikt er aau d t hit uue eibiirsie belin ui j kU i t vuorui fi iiig zoo wkX op muteet ila m tei e i euje i voor eeu root deel m de n noen v ii l geine n et i d li komt op deu bepuiiaeu dag lil 1 o ei ue OJ en Kust U tf i ne j e v i enounde heeren eu hluun üi e je c t i eer Ü J STEEXS Z1J E GOLU Jiuj M J ÖuitjculaBö Londen is Jnlj Eurl Ens ell zeide sris er in liet lioofi r lil o i 111 de redering seen iii ere voorsleiltn m Ue p ulwiie kne i e di e i k n d u i irng orlt uu ler ieid AA Eibliud in Pu eu mees er bljti De tiei uemmg v m genera J JUurivietf en de dei reei eUe die generaal bcejt ia g biTBOi D I P VF f O 1 e P r ei Imiu te iiha en HIM3 Pr N L l OlDi O JuiJ 1 j j f oorloopiff Berigt LoLaa MT n ERMUK op da Ocsthaven ts Gouda Pe OD r e r e m i e i r ei Mie cC P 0 e PTTIP lo 1 e oc 3 L r P f f oiiscit ïvEi MI a PI t i e e rr e e ware uitspanning zi m oaar de 7 ï L l r eic n fr ai e eeoree V i i j i ni dtr SOIREE S en BALS Het la 1 O j PP r t n cipp Cl en o ff i p nerpfice 1 F 1 ni p jitf 1 n nmer i K A t E L Micer üire e vin f H r LIESOY p t T e c r PI 20 pf o n j p p f i u c p n r z r rP Toono l oo vlel inircn f prd p fern Ii VA LOIS lijrec e r T n L o 7 7 Sc7 r r tP G l f Oe M TlxTj 1 1 p den 30 e 31 I p en 1 2 n 3 Ac crstr de f f PTFN en I 1 op Cj 80 JtltJ tl i p 1 er 3 ï Gi 11 Pa zal het l ei it J al o e i a 2enia el oor pen FB HTIG VUURWERK p e en i n PLIl rH titreclr ie t p Tf N 1 r 0 =THLI G2V 0 4 5 C iT OTjrerc worden ht ifir r r utl c k e jt iuje ei rorJfi e il p m kl J EENP I eKltZFRN LREEM i j GOiDA be e it a ia to LpJeri t i eu Gpneen ♦ erni if c i r e£e Je ii ie e 1 Ltd er de Hee Pi D W Westerbaan J A Remy I N Uzsndoom M J H van Gennep i P P P Kist en B aa i nulrurfje den Heer G J StscHS Zijnen Bj acte op ea lu Jiihj l 63 ten ov i nn i n den Nonn N MOLFN R e igj te Ziud II aiili rrreu pi p Iph r ie geregi treerd i i pi v u r I f 11 r Vennootschap 11 f HOUTDRAAIJEEIJ lit Ie R re l J a i 1 T n en C oor 1 z Ja en f Oir e i 1 Pr 11 p I r pen onr f ie c p p i j i f n t Vir fi ppp mr ire n 1 ppr e 70 ipKei 1 ir Tl t 11 r 1 ir zoo re k i n 1 iet sre 1 l ft 1 ro I 1 1 IP 11 l e UI PUI or i ER Hi l r tf 1 d ll i r I L n e en 11 O 1 ei L u n 1 Pt e p I f 11 in r i r p p t i t p 1 p en e n 11 e Cipii 15 Prrj l t 1 pn Ie re t Ie lop 1 n 1 en lef ni 1 ti en en I 1 voeie tii pp n en O er Gfen Ier 1 ei i b 1 en ff r o fr fn 7 I e pl ke t f e r 1 r ec e T lu dtr 1 mofren 1 r rV roe n t en 01 cr r nfle po n of I i e 11 roor an lp 1 1 I I ipn besv ren i ni f lik 1 1 ko i ï e t ban Openbare eiLoopiog o rt Huia W k K N 2i7 am Ie Pg tr iPi T te OOLDV op Dingsdag uen 21 JullJ I 03 Ie ü l D u jg en t t re 1 in et e aanzien jke p r j Woollen Stoffen be e m 11 f ie eu Lt t c p I V kL ej P l K K IN 1 r de i en diK DA 1E M iMlI iOIri N IJl E voor K p en I eie ZULK sliJtFEN en PIivl n l m er ten eisoop il nüi 11 Ito Itti 1 a R voie 1 len 1 t t t 1 ue Kt t L 1 1 lei 1 ot t cl i 11 1 i JACOB SPEESRIJBEP e MJ 1 Jl i I tl t t f r e i fr tl L T f I q i 1 1 i f n p uoi ka 1 c co den i Augus tus i j e j rL ï rijzin cr rfA ücn i J I L j M 1 j I 1 I I 1 11 1 1 11 il 11 ji 1 O I L i Al 1 H 1 11 1 l I Et ie Ji 1 ta p iij tol 2 li bm ml 3 11 1 e I i u 1 ll 1 1 3 R 1 li 111 I d 1 1 3 Ci 1 1 J oi ItJ 4 o O O H p D 1 lil tl o Dj ji 1 5 o 4 4 3 Si 1 11 till o 1 1 e 1111 l 1 111 1 1 j übl jl 3 I a ijOukiLUei n iKl vMAi leiiws en Soiida en l eze Cjum t vt schijut de li iidtiu as tii oudi e l jiidL öt df cöt i edt de u t t dL d oiids te Dl IJSp i d IL U idLEll IrURüp 1 t J23 m7 l fl Dein eidn dei lUQi t Ub tLll 11 Uie a j ERklEZI GE Diii5rsl i r 21 Jniij lutk l b i ij welir een duren lut te veiinlleti n iiiielijk het kit en n riid Ie lm vou de al tredcu e leden de HU 1 lbl llBV J 1 1 i N UZI NPOOPA M J H vv Gl LP M V i V klsf Moeijplijk zil de e erkie vng net jn P litiedende leien 7i n welcr B 11 en lie e ver i m orlt de bnrgerj op den elf len di uitoreii IJ iJC 1 ee e ui ieie te doen he blaauict t i if fji met een ii 11 in ie vnllen om te ooi ieu in ue icitnie ontatiui 111 leii ge neentei lid door dit de Ueer yn Bot NE iijH oiits u it oodinig hielt geuoi ten De c Miki iiig la inoe elijkei dm men nu icin md moet ioi ei d e inc i hoopt dücli Ha ir lU uitu niet zekei i dat iij met tl ip pti i beiiekMiig il i ei ui Hen iiiiue h j iioejien oi It Emt ei i e 1 11 1 wit is het gruoLs t bel mg Ut er at lil Hat lilt ei V UI il er egen tur ii d uoi en Het iiitvv oil op nee vilden ia niet twij ei iclitig On s veil u 1 1 rai on i de ei It as 0 k i l VJ l 1 van t des r K Europ nerk Oth met e it om 1 0l Ie it I OOI lil 11 11 lil ei tn oüiii door de uj 1 1 jol Gondi V u hue tiiiuun d in licel het gieu i I ut i 1 i oil en de liiu tii m juu Iioojh i vtrtn 1 tp e Il tn loe en en e n iieiiui üoijije tl i il n 11 11 ie t ld i 1 j ei ieii u 11